Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 13.02.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.109

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 18.§)
Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Medību likuma 23.pantu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 11.panta otrās daļas 51.punktu
(Grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.524)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nodevas par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas (turpmāk – valsts nodeva) likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā medību trofejas izvedamas no Latvijas.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. par mednieka apliecības izsniegšanu – 1,42 euro;

2.2. par mednieka sezonas kartes izsniegšanu – 14,23 euro;

2.3. par medību atļaujas izsniegšanu aļņa, staltbrieža, mežacūkas, stirnas, medņa vai rubeņa medīšanai (neatkarīgi no atļaujā norādītā dzīvnieka vecuma un dzimuma) – 1,42 euro;

2.4. par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā:

2.4.1. ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena – 14,23 euro;

2.4.2. ja atļaujas derīguma termiņš ir līdz 10 dienām – 35,57 euro;

2.4.3. ja atļauja derīga visu medību sezonu – 99,60 euro;

2.5. par atļauju izvest medību trofejas no Latvijas:

2.5.1. par aļņa apaļradža medību trofejas (ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu) izvešanu, ja trofejas ragu izvērsums pārsniedz 120 centimetrus, vai aļņa ar lāpstveida ragiem medību trofejas (ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu) izvešanu, ja trofejas ragiem ir 20 vai vairāk žuburu, – 142,29 euro;

2.5.2. par staltbrieža medību trofejas (ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu) izvešanu, ja trofeja ir smagāka par 10 kilogramiem, – 142,29 euro;

2.5.3. par stirnas medību trofejas (ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu) izvešanu, ja trofeja ir smagāka par 0,6 kilogramiem, vai vilka vai lūša medību trofejas (āda un galvaskauss) izvešanu – 71,14 euro;

2.5.4. par jebkuru citu medību trofeju izvešanu (izņemot lapsu, jenotsuņu, Amerikas ūdeļu, meža caunu, akmens caunu, sesku un bebru ādu) – 14,23 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.524 redakcijā)

3. Vecuma un izdienas pensionāriem un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem piemēro atvieglojumu valsts nodevai par mednieku sezonas kartes izsniegšanu un nosaka valsts nodevas likmi – 4,27 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.524 redakcijā)

4. Lai apliecinātu piederību šo noteikumu 3.punktā minētajam statusam, persona pirms mednieka sezonas kartes saņemšanas uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

5. Mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību atļauju, atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā vai atļauju izvest medību trofejas no Latvijas izsniedz pēc tam, kad uzrādīts dokuments par valsts nodevas samaksu.

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

7. Lai no Latvijas izvestu medījamo dzīvnieku sugu medību trofejas, nepieciešama Valsts meža dienesta atļauja (pielikums).

8. Lai saņemtu šo noteikumu 7.punktā minēto atļauju, medību trofeju īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (nepieciešams uzrādīt pilnvaru) iesniedz iesniegumu tajā Valsts meža dienesta virsmežniecībā, kurā medību trofejas iegūtas. Iesniegumā norāda medījamā dzīvnieka nomedīšanas vietu un šādu informāciju:

8.1. medību trofeju īpašnieks (vārds, uzvārds, adrese, personu apliecinošs dokuments un tā numurs);

8.2. medību dokumentācija (mednieka apliecības numurs, medību atļaujas numurs (ja trofejas iegūtas no limitētā medījamā dzīvnieka), atļaujas numurs ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas kartes numurs, attiecīgā dokumenta izsniedzējs un izsniegšanas datums);

8.3. tā medījamā dzīvnieka sugas nosaukums, no kura iegūta trofeja, un trofejas veids.

9. Papildus šo noteikumu 8.punktā noteiktajai informācijai atbilstoši medību trofeju veidam iesniegumā norāda šādu informāciju:

9.1. ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu – katra raga žuburu skaits, ragu garums un apkārtmērs centimetros, ragu krāsa, aļņa apaļradža medību trofejai – ragu izvērsums, staltbrieža un stirnas medību trofejai – svars;

9.2. ilkņi – to garums, platums un apkārtmērs centimetros;

9.3. galvaskauss – tā garums un platums centimetros;

9.4. āda – tās garums, platums un priekškāju izvērsums centimetros.

10. Valsts meža dienesta virsmežniecība administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izskata iesniegumu un izsniedz atļauju izvest medību trofejas no Latvijas vai paziņo par atteikumu izsniegt atļauju.

11. Medību trofeju izvešanas kārtību papildus šiem noteikumiem regulē normatīvie akti par savvaļas dzīvnieku tirdzniecību.

12. Aizpildot atļauju medību trofejas izvešanai no Latvijas, attiecīgā Valsts meža dienesta virsmežniecība trofejas aprakstā norāda šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju atbilstoši trofejas veidam.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.109
Zemkopības ministrs M.Roze
01.01.2014