Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.06.2010. - 10.02.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.87

Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.7 22.§)
Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 9. un 12.pantu,
14.panta trešo daļu, 15.panta pirmo un trešo daļu, 16.panta otro daļu,
17.panta sesto daļu, 19.panta otro daļu un 20.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi, un ietver:

1.1. paredzētās darbības iesnieguma (turpmāk − iesniegums) saturu;

1.2. kārtību, kādā veic paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (turpmāk − sākotnējais izvērtējums);

1.3. kārtību, kādā publicē paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu;

1.4. kārtību, kādā publicē paziņojumu par paredzēto darbību, kā arī organizē paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (turpmāk − sākotnējā sabiedriskā apspriešana);

1.5. minimālās prasības paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma programmas (turpmāk − programma) saturam un tās izstrādāšanas kārtību;

1.6. paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma (turpmāk − darba ziņojums) saturu, kā arī paziņojuma publicēšanas un darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas kārtību;

1.7. termiņu, kādā sabiedrībai ir tiesības iesniegt komentārus par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (turpmāk − noslēguma ziņojums);

1.8. kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk − birojs) sniedz atzinumu par noslēguma ziņojumu.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.454)

II. Iesniegums un sākotnējais izvērtējums

2. Paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk − ierosinātājs) paredzēto darbību piesaka, iesniedzot iesniegumu birojā vai Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk − pārvalde). Iesniegumā norāda:

2.1. iesnieguma rakstīšanas laiku un vietu;

2.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (juridiskajai personai − nosaukumu un reģistrācijas numuru), adresi un tālruņa numuru;

2.3. informāciju par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām (pievieno karti mērogā 1:10000 vai lielākā un norāda adreses) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī par nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem;

2.4. tehnoloģisko informāciju atbilstoši izvēlētajam paredzētās darbības risinājumam:

2.4.1. galvenās izejvielas, to daudzums gadā (norāda visas bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus (preparātus), kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 100 kg gadā);

2.4.2. produkcija un tās daudzums (gadā);

2.4.3. plānotais ūdens patēriņš (kubikmetri diennaktī, sezonā vai gadā);

2.4.4. izmantojamā ūdens ieguves avota nodrošinājums ar ūdens resursiem (virszemes vai pazemes ūdens);

2.4.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, sezonā vai gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta;

2.4.6. sadedzināšanas iekārta, paredzamais kurināmais un tā daudzums;

2.4.7. piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē (piesārņojošās vielas un to koncentrācija), smakas;

2.4.8. tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un paredzamā atkritumu apsaimniekošana;

2.4.9. fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis);

2.5. paredzamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem;

2.5.1 informāciju par attālumu (kilometros) no paredzētās darbības iespējamās atrašanās vietas līdz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) robežai;

2.5.2 informāciju par paredzētās darbības un citu esošo darbību kopējo un savstarpējo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem;

2.6. (svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.12);

2.7. paredzētās darbības ietekmes uz vidi aprakstu un plānotos pasākumus nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai vai novēršanai.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.454; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.12)

3. Pēc biroja vai pārvaldes pieprasījuma ierosinātājs sagatavo un iesniedz (arī elektroniski) iesniegumā ietvertās informācijas kopsavilkumu. Kopsavilkumā nelieto specifiskus tehniskos aprakstus un terminus, lai tas būtu viegli saprotams sabiedrībai.

4. Ja iesniegums iesniegts atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 7.panta prasībām, birojs izskata minēto iesniegumu un 14 dienu laikā pieņem lēmumu, kā arī ievieto biroja mājas lapā internetā:

4.1. informatīvu paziņojumu par iesniegumu;

4.2. saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu iesniegto kopsavilkumu;

4.3. informāciju par pieņemto lēmumu.

5. Birojs var uzdot ierosinātājam nosūtīt informatīvu paziņojumu nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības vietu, lai īpašnieki septiņu dienu laikā varētu iesniegt birojā priekšlikumus vai paust savu viedokli.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.510 redakcijā)

6. Pārējos likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajos gadījumos iesniegumu iesniedz pārvaldē. Pārvalde to izskata un 20 dienu laikā veic sākotnējo izvērtējumu. Pārvalde var uzdot ierosinātājam nosūtīt informatīvu paziņojumu nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības vietu, lai īpašnieki septiņu dienu laikā varētu iesniegt pārvaldē priekšlikumus vai paust savu viedokli.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

7. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā, 5. un 6.punktā minētajā informatīvajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

7.1. ierosinātājs (vārds, uzvārds vai nosaukums);

7.2. iesnieguma iesniegšanas datums;

7.3. paredzētā darbība, tai skaitā iespējamās paredzētās darbības vietas (adreses), norāda arī, vai paredzētā darbība tiks veikta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;

7.4. iespējamais lēmums pēc iesnieguma izvērtēšanas − lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu vai piemērošanu.

8. Veicot sākotnējo izvērtējumu, pārvaldei ir tiesības pieaicināt ekspertus, pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt un saņemt papildu informāciju no ierosinātāja. Laikposmu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita sākotnējā izvērtējuma termiņā.

8.1 Veicot sākotnējo izvērtējumu, pārvalde ņem vērā Dabas aizsardzības pārvaldes un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" reģistros vai datu bāzēs iekļauto informāciju, kā arī citu pieejamo informāciju par konkrēto Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru varētu ietekmēt paredzētās darbības īstenošana.

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.454 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

8.2 Veicot sākotnējo izvērtējumu paredzētajai darbībai, kuras īstenošana varētu būtiski ietekmēt konkrēto Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), pārvalde konsultējas ar Dabas aizsardzības pārvaldi par paredzētās darbības iespējamo būtisko ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000).

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.454 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

9. Veicot sākotnējo izvērtējumu paredzētajai darbībai, kura ietekmē citas pārvaldes teritoriju, pārvalde konsultējas ar ietekmētās teritorijas pārvaldi un, ja nepieciešams, pieprasa sniegt papildu informāciju. Ietekmētās teritorijas pārvalde pieprasīto informāciju sniedz 10 dienu laikā.

10. Pārvalde apkopo sākotnējā izvērtējuma rezultātus un norāda:

10.1. apkopojuma rakstīšanas laiku un vietu;

10.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (juridiskajai personai − nosaukumu, reģistrācijas numuru), adresi un tālruņa numuru;

10.3. informāciju par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām (adreses) un izmantojamo tehnoloģiju veidiem;

10.4. iespējamo paredzētās darbības vietu, kā arī prognozējamo paredzētās darbības un izmantojamo tehnoloģiju ietekmi uz vidi un šīs ietekmes novērtējumu;

10.4.1 visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidu būtisko ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) un šīs ietekmes novērtējumu;

10.5. ieteikumu par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību;

10.6. informāciju par sabiedrības iesniegto viedokli, ja tāds ir iesniegts;

10.7. citu informāciju, kas var būt būtiska, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.454)

11. Sākotnējo izvērtējumu paraksta pārvaldes direktors.

12. Birojs 14 dienu laikā izskata pārvaldes sagatavoto sākotnējā izvērtējuma rezultātus un pieņem lēmumu par nepieciešamību novērtēt paredzētās darbības ietekmi uz vidi. Birojs var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 30 dienām, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.

13. Ja saskaņā ar biroja lēmumu paredzētajai darbībai, kura pieteikta atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 8.pantam, ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, birojs piecu dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā (turpmāk − laikraksti) paziņojumu, ka paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

14. Ja birojs pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, tas piecu dienu laikā elektroniski nosūta informāciju par minēto lēmumu vides nevalstiskajai organizācijai, kura pieteikusies birojā un norādījusi e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāma informācija par paredzētajām darbībām attiecīgajā teritorijā.

III. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana un tās organizēšana

15. Ierosinātājs informē sabiedrību, ņemot vērā likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 15.pantā noteikto paziņošanas kārtību. Paziņojumu publicē pirms rakstiska pieprasījuma iesniegšanas birojam par programmas izstrādāšanu.

16. Šo noteikumu 15.punktā minētajā paziņojumā norāda šādu informāciju:

16.1. paredzētās darbības nosaukums, datums, kad pieņemts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, un lēmuma pamatojums;

16.2. ierosinātājs (vārds, uzvārds vai nosaukums);

16.3. paredzētās darbības apraksts (iespējamās paredzētās darbības vietas (adreses) un izmantojamo tehnoloģiju veidi, kā arī ietekmei pakļautās teritorijas);

16.4. informācija par pārrobežu ietekmi, ja tāda ir iespējama;

16.5. laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību);

16.6. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus un pieprasījumu organizēt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu;

16.7. biroja adrese, tālruņa numurs, interneta mājas lapas adrese.

17. Ikviena persona 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīga rakstiski nosūtīt birojam priekšlikumus, kā arī iesniegt rakstisku pieprasījumu par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu. Birojs nosūta ierosinātājam pieprasījumu par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, un ierosinātājs 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas organizē sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

18. Ierosinātājs ne vēlāk kā septiņas dienas pirms plānotās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas attiecīgu paziņojumu publicē vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā un iesniedz birojā ievietošanai biroja mājas lapā internetā, kā arī nosūta individuālos paziņojumus nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības vietu. Paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

18.1. paredzētās darbības nosaukums, vietas (adreses) un datums, kad pieņemts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

18.2. ierosinātājs (vārds, uzvārds vai nosaukums);

18.3. sākotnējās sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks;

18.4. laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem;

18.5. biroja adrese, tālruņa numurs, interneta mājas lapas adrese.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

19. Informāciju par paredzēto darbību un citus sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos materiālus izvieto attiecīgās pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē, kā arī citās sabiedriskās vietās (piemēram, skolā, bibliotēkā, pastā).

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

20. Ierosinātājs sagatavo apspriešanai nepieciešamos apskates materiālus un dokumentu kopijas.

21. Ierosinātājs apkopo un iesniedz birojā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātus (protokolu un citus ar apspriešanu saistītos materiālus, kā arī publikāciju un paziņojumu kopijas un informāciju par individuālo informēšanu).

IV. Programmas saturs un izstrādāšana

22. Birojs 30 dienu laikā pēc ierosinātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izstrādā programmu. Programmas izstrādāšanu finansē ierosinātājs. Laikposmu līdz programmas izstrādāšanai nepieciešamā finansējuma saņemšanai neieskaita kopējā tās izstrādāšanas termiņā.

23. Birojs izvērtē ierosinātāja iesniegto dokumentāciju un tajā ietverto informāciju. Ja nepieciešama papildu informācija, birojs rakstiski sagatavo jautājumus un nosūta ierosinātājam. Laikposmu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita kopējā programmas izstrādāšanas termiņā.

24. Izstrādājot programmu, birojs konsultējas ar attiecīgo pārvaldi.

25. Programmā iekļauj:

25.1. norādi par darba ziņojumā ietveramo informāciju atbilstoši šo noteikumu 26.punktam;

25.2. norādi par institūcijām un organizācijām, ar kurām nepieciešams konsultēties vai kurām iesniedzams darba ziņojums.

V. Darba ziņojuma saturs un sabiedriskā apspriešana

26. Darba ziņojumā papildus likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 17.panta otrajā daļā minētajai informācijai nepieciešams:

26.1. argumentēti pamatot paredzētās darbības izvēli;

26.2. izvērtēt paredzētās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kuros ietvertas prasības konkrētajai paredzētajai darbībai;

26.3. novērtēt vides stāvokli;

26.4. raksturot paredzēto darbību un novērtēt tās ietekmi uz vidi, sniedzot ziņas atbilstoši paredzētās darbības veidam:

26.4.1. fizikālo raksturlielumu apraksts un zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā;

26.4.2. galveno ražošanas procesu raksturojums;

26.4.3. prognozējamo atkritumu (arī bīstamo), blakusproduktu un emisiju (ūdenī, gaisā un augsnē), smaku, trokšņa, vibrācijas, gaismas, siltuma, radiācijas un citu paredzētās darbības izraisīto ietekmju veids un daudzums;

26.4.4. informācija par avāriju risku, avārijas situāciju prognoze un pasākumi avārijas novēršanai vai tās iespējamības samazināšanai;

26.4.5. informācija par ietekmi uz gaisa kvalitāti, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi;

26.5. raksturot un novērtēt jomas, kuras paredzētā darbība, iespējamās paredzētās darbības vietas un tehnoloģijas var būtiski ietekmēt, un šo ietekmju mijiedarbību (arī cilvēku veselība un drošība, bioloģiskā daudzveidība, augsnes kvalitāte, ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, siltumnīcefekta gāzu daudzums, ainava, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojums);

26.6. raksturot un novērtēt iespējamo paredzētās darbības vietu, kā arī paredzētās darbības un tehnoloģiju būtisku ietekmi uz vidi (raksturojums ietver tiešo, netiešo un sekundāro ietekmi, paredzētās darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidējo un ilglaicīgo ietekmi, kā arī pastāvīgo, pozitīvo un negatīvo ietekmi), ja šo ietekmi uz vidi izraisa:

26.6.1. objekta būvniecība;

26.6.2. paredzētās darbības norise (ražošanas process) vai rezultāts;

26.6.3. dabas resursu ieguve un izmantošana;

26.6.4. piesārņojošo vielu emisijas, paredzētā atkritumu apsaimniekošana;

26.7. norādīt monitoringa prasības vides kvalitātes novērtēšanai (ja nepieciešams);

26.8. norādīt ierosinātāja izmantotās prognozēšanas metodes, lai novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz vidi;

26.9. norādīt risinājumu veidus un pasākumus, lai novērstu vai samazinātu būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

26.10. apkopot un izvērtēt sabiedrības iesniegtos rakstiskos priekšlikumus un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kā arī novērtēt iedzīvotāju aptaujas rezultātus (ja tāda veikta);

26.11. sniegt šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7., 26.8. un 26.9.apakšpunktā minētās informācijas kopsavilkumu. Kopsavilkumā nelieto specifiskus tehniskos aprakstus un terminus, lai tas būtu viegli saprotams sabiedrībai;

26.12. norādīt, vai bijušas problēmas (tai skaitā atzītu tehnoloģisku risinājumu nepieejamība), gatavojot nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.454)

26.1 Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (NATURA 2000), novērtē attiecīgās darbības ietekmi un darba ziņojumā ietver novērtējuma ziņojumu par paredzētās darbības ietekmi uz minēto teritoriju saskaņā ar novērtēšanas kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000).

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.454 redakcijā)

27. Pēc darba ziņojuma iesniegšanas birojā ierosinātājs triju dienu laikā iesniedz publicēšanai laikrakstos paziņojumu par izstrādāto darba ziņojumu. Ierosinātājs nosūta individuālos paziņojumus nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju, un attiecīgās teritorijas pašvaldībai.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

28. Šo noteikumu 27.punktā minētajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

28.1. paredzētās darbības nosaukums un vieta;

28.2. ierosinātājs (vārds, uzvārds vai nosaukums);

28.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, sagatavotā darba ziņojuma nosaukums un iesniegšanas datums birojā;

28.4. darba ziņojuma sagatavotājs;

28.5. sabiedriskās apspriešanas norises laiks un vieta;

28.6. laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar darba ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem;

28.7. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus;

28.8. biroja adrese, tālruņa numurs, interneta mājas lapas adrese.

29. Ikviena persona 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīga rakstiski nosūtīt birojam priekšlikumus. Ja nepieciešams, birojs priekšlikumu iesniegšanas termiņu var pagarināt līdz 40 dienām, publicējot laikrakstos paziņojumu par termiņa pagarinājumu.

30. Birojs nosūta ierosinātājam šo noteikumu 29.punktā minēto priekšlikumu kopijas.

31. Vismaz septiņas dienas pēc šo noteikumu 27.punktā minētā paziņojuma publicēšanas laikrakstos ierosinātājs rīko darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

32. Informāciju par paredzēto darbību, darba ziņojumu, tā sabiedrisko apspriešanu un darba ziņojuma sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos materiālus izvieto attiecīgās pilsētas vai pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē, kā arī citās sabiedriskās vietās (piemēram, skolā, bibliotēkā, pastā) vismaz septiņas dienas pirms sabiedriskās apspriešanas.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

33. Sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos apskates materiālus un dokumentu kopijas sagatavo ierosinātājs.

34. Birojs, pašvaldība un pārvalde piedalās katra darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā, kas notiek saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un šiem noteikumiem.

35. Sabiedrisko apspriešanu vada pašvaldības pārstāvis. Ja pašvaldība nepiekrīt vadīt sabiedrisko apspriešanu, to vada pārvaldes pārstāvis. Ierosinātājs sniedz klātesošajiem informāciju par paredzēto darbību un nodrošina sanāksmes protokolēšanu. Sabiedriskās apspriešanas laikā sanāksmes vadītājs nodrošina klātesošajiem iespēju uzdot jautājumus un izteikt viedokli.

36. Ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas dienas nosūta sanāksmes protokolu birojam un pašvaldībai, kuras teritorijā paredzēta attiecīgā darbība. Protokols sabiedrībai ir pieejams pašvaldībā un birojā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas dienas iesniegt birojā pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

37. Pēc šo noteikumu 36.punktā minētā septiņu dienu termiņa beigām ierosinātājs apkopo un iesniedz birojā darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus (protokolu un citus ar apspriešanu saistītos materiālus), kā arī iesniedz pārskatu, kurā ietver šādu informāciju:

37.1. veikto sabiedriskās apspriešanas pasākumu sarakstu;

37.2. publikāciju un paziņojumu kopijas (tai skaitā informācija par individuālo informēšanu);

37.3. rakstiski iesniegtos priekšlikumus un viedokļus.

38. Ierosinātājs nodrošina pieeju informācijai par paredzēto darbību (tai skaitā citu institūciju sniegtajiem atzinumiem par paredzēto darbību, kā arī vides informācijai, kas ir ierosinātāja rīcībā) arī pēc sabiedriskās apspriešanas norises dienas.

VI. Atzinums par darba ziņojumu

39. Birojs 45 dienu laikā pēc darba ziņojuma, sabiedriskās apspriešanas rezultātu un pārskata saņemšanas sagatavo atzinumu par darba ziņojumu. Darba ziņojuma vērtēšanu un atzinuma sagatavošanu finansē ierosinātājs. Laikposmu līdz nepieciešamā finansējuma saņemšanai neieskaita darba ziņojuma izvērtēšanas un atzinuma sagatavošanas termiņā.

40. Ja nepieciešama papildu informācija, birojs nekavējoties sagatavo jautājumus un rakstiski nosūta tos ierosinātājam. Laikposmu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita atzinuma par darba ziņojumu sagatavošanas termiņā.

41. Ja nepieciešams, birojs darba ziņojuma vērtēšanā un atzinuma par darba ziņojumu sagatavošanā var pieaicināt ekspertus.

42. Atzinumu par darba ziņojumu birojs nosūta ierosinātājam un ievieto biroja mājas lapā internetā.

VII. Noslēguma ziņojums un sabiedrības līdzdalība

43. Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 19.panta pirmo daļu ierosinātājs sagatavo noslēguma ziņojumu un iesniedz to birojā.

44. Ierosinātājs noslēguma ziņojumu nosūta pārvaldei un pašvaldībai, kuras teritorijā paredzēta attiecīgā darbība, kā arī ievieto to mājas lapā internetā. Noslēguma ziņojums mājas lapā ir pieejams ne mazāk kā trīs mēnešus vai arī līdz dienai, kad attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība pieņēmusi lēmumu par paredzēto darbību.

45. Ierosinātājs triju dienu laikā pēc noslēguma ziņojuma nosūtīšanas pārvaldei un pašvaldībai publicē vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā informāciju par sagatavoto noslēguma ziņojumu un par vietu, kur ar to var iepazīties, kā arī interneta mājas lapas adresi, kurā pieejams noslēguma ziņojums. Publikāciju un paziņojumu kopijas ierosinātājs iesniedz birojā.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

46. Ikviena persona 20 dienas pēc paziņojuma publicēšanas vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā var iesniegt birojā rakstiskus komentārus par noslēguma ziņojumu.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

47. Pēc šo noteikumu 46.punktā minētā termiņa beigām birojs 30 dienu laikā sagatavo atzinumu par noslēguma ziņojumu (pielikums).

48. Birojs papildus publikācijai vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā triju darbdienu laikā pēc atzinuma pieņemšanas ievieto to biroja mājas lapā internetā. Birojs nodrošina atzinuma un to dokumentu pieejamību, ar kuriem atzinums pamatots.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.12; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

VIII. Noslēguma jautājums

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumus Nr.213 "Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 198./199.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 06.06.2006. noteikumu Nr.454 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;

2) Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

3) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

4) Eiropas Padomes 1997.gada 3.marta Direktīvas 97/11/EK, ar kuru groza direktīvu 85/337/EEK par dažu valsts un privāto projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87

(Pielikums grozīts ar MK 06.06.2006. noteikumiem Nr.454; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.510)

Vides ministrs R.Vējonis
12.06.2010