Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.69

Rīgā 2004.gada 10.februārī (prot. Nr.6, 9.§)

Visu veidu cukura ievešanas (importa), arī ievešanas pārstrādei, licencēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par cukuru" 11.2 pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek licencēta visu veidu cukura ievešana (imports), arī ievešana pārstrādei.

2. Cukura ievešanu (importu), arī ievešanu pārstrādei licencē saskaņā ar apstiprināto cukura sortimentu (1.pielikums).

3. Speciālu atļauju (licenci) visu veidu cukura ievešanai (importam), arī ievešanai pārstrādei (turpmāk - speciāla atļauja (licence)), saņem uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība):

3.1. ja tirdzniecība ar pārtikas produktiem ir viens no uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) darbības veidiem, kā arī ja uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) darbība ir atkarīga no cukura piegādes;

3.2. ja normatīvajos aktos par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanu un reģistrāciju noteiktajā kārtībā uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā.

4. Speciālu atļauju (licenci) izsniedz Lauku atbalsta dienests (turpmāk - dienests), pamatojoties uz cukura importa licencēšanas komisijas (turpmāk - licencēšanas komisija) lēmumu.

5. Licencēšanas komisijas sastāvā ir pieci locekļi: trīs pārstāvji no Zemkopības ministrijas un pa vienam pārstāvim no dienesta un Ekonomikas ministrijas.

6. Licencēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina zemkopības ministrs.

7. Speciālas atļaujas (licences) saņemšanai uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) dienestā iesniedz iesniegumu (2.pielikums) un tam pievieno šādus dokumentus:

7.1. uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopiju (iesniedzot iesniegumu, uzrāda oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz pirmo reizi;

7.2. informāciju par plānoto visu veidu cukura piegādi;

7.3. iepriekšējās speciālās atļaujas (licences) kopiju (ja speciālo atļauju (licenci) pārreģistrē, - oriģinālu), ja licenci saņem atkārtoti.

8. Iesniegums un tam pievienotie dokumenti tiek reģistrēti.

9. Dienests ir tiesīgs atkārtoti pieprasīt atsevišķus šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, ja licencēšanas komisijai jāpieņem lēmums par izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu vai grozījumu izdarīšanu tajā.

10. 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienestā, licencēšanas komisijas priekšsēdētājs sasauc licencēšanas komisijas sēdi. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par:

10.1. speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu (3.pielikums);

10.2. izsniegtās speciālas atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu vai grozījumu izdarīšanu tajā;

10.3. atteikumu izsniegt speciālu atļauju (licenci):

10.3.1. ja uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) sniegusi nepatiesas ziņas;

10.3.2. ja noteiktā laikposmā importētais cukura daudzums ir sasniedzis normatīvajos aktos par cukura bilanci norādīto apjomu.

11. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par jau izsniegtas speciālas atļaujas (licences) anulēšanu, ja tā konstatē, ka uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) sniegtās ziņas ir nepatiesas vai speciālas atļaujas (licences) saņēmējs ir pārkāpis speciālā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus.

12. Atsevišķos gadījumos (darījuma pabeigšanai) licencēšanas komisija, pamatojoties uz uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) iesniegumu, ir tiesīga pieņemt lēmumu par speciālas atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu uz laiku, ne ilgāku par 30 dienām. Minētais pielikums dienestā iesniedzams 15 dienu laikā pirms speciālas atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām.

13. Speciālu atļauju (licenci) izsniedz uz iesniegumā norādīto laiku, ne ilgāku par gadu.

14. Ja uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai), kura ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci), mainās juridiskie rekvizīti, tā 10 darbdienu laikā par to paziņo dienestam. Dienests izsniedz jaunu speciālu atļauju (licenci).

15. Speciālu atļauju (licenci) dienests izsniedz vai pārreģistrē pēc normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu samaksas.

16. Speciālu atļauju (licenci) paraksta dienesta direktors.

17. Izsniegtās speciālās atļaujas (licences) tiek reģistrētas.

18. Ja uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai) nepieciešams reklāmas pasākumam ievest (importēt) visu veidu cukuru, ne vairāk par pieciem kilogramiem, un to paredzēts izlietot pasākuma norises laikā, uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) dienestā iesniedz iesniegumu un ievedamā (importējamā) visu veidu cukura aprakstu.

19. Uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci), 10 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dienestā iesniedz speciālas atļaujas (licences) kopiju ar muitas darbinieka atzīmēm par visu veidu ievestā (importētā) cukura daudzumu, arī par pārstrādei ievestā cukura daudzumu.

20. Uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) visu veidu cukura ievešanai pārstrādei, 10 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dienestā iesniedz informāciju par pārstrādei ievestā visu veidu cukura izvešanu no Latvijas kompensācijas produktu veidā (4.pielikums).

21. Ja saņēmējs atsakās no speciālas atļaujas (licences) izmantošanas vai uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) tiek likvidēta, tas nodod speciālu atļauju (licenci) dienestā.

22. Ja licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai) izsniegtās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai) gadu pēc anulēšanas speciāla atļauja (licence) netiek piešķirta.

23. Licencēšanas komisijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

24. Speciālas atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

25. Noteikumi zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 14.februāri.

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.69

Licencējamā ievedamā (importa) visu veidu cukura sortiments

Preces kods

Preces nosaukums

17.grupa

Cukurs un konditorejas izstrādājumi no cukura

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā

 

stāvoklī:

 

-jēlcukurs bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām;

1701 11

--cukurniedru cukurs:

1701 11 10

---rafinēšanai:

1701 11 10 1

----cukurniedru jēlcukurs

1701 11 10 9

----pārējais

1701 11 90

---pārējais:

1701 11 90 1

----cukurniedru jēlcukurs

1701 11 90 9

----pārējais

1701 12

--cukurbiešu cukurs:

1701 12 10 0

---rafinēšanai

1701 12 90

---pārējais:

1701 12 90 1

----cukurbiešu jēlcukurs

1701 12 90 9

----pārējais

 

-pārējais:

1701 91 00 0

--ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

1701 99

--pārējais:

1701 99 10 0

---balts cukurs

1701 99 90

---pārējais:

1701 99 90 1

----pārējie jēlcukuri

1701 99 90 9

----pārējais

Zemkopības ministrs M.Roze

2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.69

69-2001.PNG (140403 bytes)

69-2002.PNG (69633 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.69

69-3001.PNG (99992 bytes)

69-3002.PNG (33907 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

4.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.69

69-4001.PNG (88821 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

14.02.2004