Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) zemes tiesiskais valdītājs:

a) persona, kurai atbilstoši likumam saskaņā ar noteiktās institūcijas lēmumu zemes reformas gaitā zeme piešķirta īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta (iemērīta) dabā,

b) persona, kura zemes valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita likumīga pamata."

2. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

3. Izslēgt 7.pantu.

4. Papildināt 10.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lauksaimniecības produktu un to pārstrādes produktu krājumu uzskaites un administrēšanas kārtību saskaņā ar tirdzniecības pārejas posma pasākumiem, iestājoties Eiropas Savienībā, nosaka Ministru kabinets, apstiprinot attiecīgo produktu sarakstu un kārtību, kādā uzņēmēji sniedz informāciju par šo produktu krājumiem, kā arī administrējošo valsts pārvaldes institūciju, tās tiesības un pienākumus."

5. Izteikt 13.1 panta pirmās daļas ievadteikumu šādā redakcijā:

"Bioloģiskās lauksaimniecības produktu (izņemot zvejas produktus) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:".

6. Izslēgt 14.panta pirmo daļu.

7. Izteikt 16.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Lauksaimniecības attīstību valsts atbalsta subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, atskaitot iemaksas Eiropas Savienības budžetā, izdevumus Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam un pirmsfinansējumam un ar 2004.gadu valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu (atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2003.gadam") izdevumus saskaņā ar attiecīgā gada valsts budžetā noteikto.

(2) Pēc tam, kad izsludināts likums par valsts budžetu kārtējam gadam, Ministru kabinets apstiprina ikgadējo Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu, paredzot finansējuma apmēru valsts atbalstam un līgumā par pievienošanos Eiropas Savienībai noteiktajam valsts pagaidu atbalstam, un izvirza pamatprasības pretendentiem attiecībā uz katru atbalstāmo lauksaimniecības programmu.

(3) Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecības un lauku attīstībai (SAPARD) valsts līdzfinansējuma apmēru Ministru kabinets apstiprina Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas ietvaros.

(4) Finansējumu Eiropas Savienības fondu, tai skaitā lauksaimniecības, līdzfinansēšanai un pirmsfinansēšanai paredz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šiem mērķiem izveidotā budžeta programmā.

(5) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts likums par valsts budžetu kārtējam gadam, apstiprina attiecīgu rīkojumu par ikgadējās Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu.

(6) Eiropas Savienības atbalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt zemes apsaimniekotājs, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

1) ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs vai nomnieks;

2) iegulda līdzekļus zemes apsaimniekošanā vai lauksaimniecības produktu ražošanā."

8. Papildināt likumu ar 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, lietotāja un nomnieka tiesības

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka un nomnieka tiesības nosaka Civillikums.

(2) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja tiesības, izņemot nomnieka tiesības, nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

22.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja un nomnieka pienākumi

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes lietošanas veidiem. Par zemes lietošanas veida maiņu jāziņo attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai līdz kārtējā gada 1.jūnijam;

2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos:

a) pasargāt zemi no ūdens un vēja izraisītās erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, pārpurvošanos un sablīvēšanos, nepieļaut zemes piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām, kā arī citus zemi postošus procesus,

b) gādāt, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme neaizaugtu un tiktu pasargāta no paaugstinātas ugunsbīstamības rašanās un citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli,

c) iegūstot derīgos izrakteņus, veicot būvdarbus vai citus darbus, kas saistīti ar augsnes virskārtas bojāšanu, noņemt auglīgo augsnes slāni un izmantot to zemes rekultivācijai vai auglības palielināšanai,

d) rekultivēt savas saimnieciskās darbības rezultātā radušos karjerus un citas bojātās platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī būvniecībai, rekreācijai un ūdenssaimniecības vajadzībām. Zemes rekultivāciju veic gada laikā pēc bojātās zemes izmantošanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

3) ievērot meliorācijas sistēmu un citu būvju un komunikāciju aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus.

(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktos pienākumus pilda zemes nomnieks, ja to paredz zemes nomas līgums.

(3) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja pienākumus, izņemot nomnieka pienākumus, nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"."

9. Pārejas noteikumu 1.punktā:

aizstāt 7.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.martam izdot" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.janvārim izdod";

aizstāt 8.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.jūlijam izdot" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.martam izdod";

aizstāt 9.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.aprīlim izdot" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.janvārim izdod";

papildināt punktu ar 11.un 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11) līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod noteikumus, kas reglamentē 10.panta septītajā daļā minēto kārtību;

12) likuma 16.panta sestā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 15.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 29.janvārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 12.februāri.

12.02.2004