Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.699

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 77.§)

Kārtība, kādā Konkurences padome atļauj Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētās vienošanās

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Konkurences padome (turpmāk - padome) atļauj Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētās vienošanās.

2. Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas vai spēkā stāšanās var iesniegt padomē paziņojumu, ja tie uzskata, ka attiecīgā vienošanās atbilst Konkurences likuma 11.panta otrās daļas nosacījumiem.

3. Paziņojumu iesniedz viens vai vairāki vienošanās dalībnieki. Ja paziņojumu iesniedz tikai daļa vienošanās dalībnieku, tie rakstiski informē par to pārējos vienošanās dalībniekus. Ja vienošanās izpaužas kā tirgus dalībnieku apvienības lēmums, paziņojumu iesniedz tirgus dalībnieku apvienība.

4. Paziņojums satur pilnīgu un patiesu šo noteikumu pielikumā minēto informāciju. Ja paziņojuma izskatīšanas laikā šī informācija mainās, tirgus dalībnieks septiņu dienu laikā informē par to padomi.

5. Paziņojumam pievieno dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas.

6. Paziņojumam pievieno dokumentus tajā valodā, kurā tie ir sastādīti. Ja dokuments ir svešvalodā, paziņojumam pievieno tā tulkojumu valsts valodā, kas apliecināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

7. Paziņojumu paraksta attiecīgi pilnvarotas amatpersonas.

8. Paziņojuma iesniegšanas diena ir diena, kad padomē saņemts paziņojums, kas satur visu informāciju, kas minēta šo noteikumu pielikumā.

9. Pēc paziņojuma saņemšanas padome publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publisko paziņojumu par vienošanos un uzaicina ieinteresētās personas 15 dienu laikā rakstiski sniegt pamatotu viedokli par attiecīgo vienošanos.

10. Ja padome konstatē, ka nav iesniegta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija, tā septiņu dienu laikā informē par to paziņojuma iesniedzēju.

11. Padome izvērtē iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju.

12. Padome izvērtē vienošanās atbilstību Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

13. Ja padome uzskata, ka vienošanās neatbilst Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem, tā pirms lēmuma pieņemšanas uzaicina paziņojuma iesniedzēju iepazīties ar lietas materiāliem, rakstiski informē to par savu viedokli attiecībā uz paziņoto vienošanos un izvērtē paziņojuma iesniedzēja viedokli šajā lietā. Paziņojuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt priekšlikumus par nosacījumiem, kuriem pastāvot vienošanās atbilstu Konkurences likuma 11.panta otrajai daļai.

14. Padome izskata paziņojumu mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas.

15. Padome šo noteikumu 14.punktā noteikto termiņu var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz četrus mēnešus no paziņojuma iesniegšanas dienas, ja lietā ir nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija.

16. Padome var pieņemt lēmumu par paziņotās vienošanās atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu.

17. Vienošanās atļauju piešķir uz noteiktu laiku.

18. Vienošanās atļauja stājas spēkā ar vienošanās spēkā stāšanās dienu. Ja ar padomes lēmumu ir noteikti nosacījumi, kuri jāizpilda, lai vienošanās atbilstu Konkurences likuma 11.panta otrajai daļai, vienošanās atļauja stājas spēkā ar dienu, kad izpildīti noteiktie nosacījumi.

19. Padome var atcelt lēmumu par vienošanās atļaušanu vai atļaušanu ar nosacījumiem, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem apstākļiem:

19.1. ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot lēmuma pieņemšanas brīdī padome varētu šādu lēmumu nepieņemt, un lēmuma palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses (būtiski kavē, ierobežo vai deformē konkurenci Latvijas teritorijā);

19.2. lēmumā noteiktais nosacījums vispār nav izpildīts, nav pienācīgi izpildīts vai nav laikus izpildīts;

19.3. vienošanās dalībnieks ir apzināti noklusējis informāciju, kurai ir būtiska nozīme lēmuma pieņemšanā, vai apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, kura bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.

20. Kārtību, kādā risināmi paziņojuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtības jautājumi, kuri nav paredzēti šajos noteikumos, nosaka Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.224 "Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtība".

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 20.decembri.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.699

Paziņojums par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minēto vienošanos

1. Informācija par katru vienošanās dalībnieku:

1.1. nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai - ārvalstu komersantiem - reģistrā, kas pielīdzināms komercreģistram;

1.2. juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese, interneta mājas lapas adrese;

1.3. faktiski īstenotie un plānotie darbības veidi;

1.4. pilnvarotā persona paziņojuma iesniegšanas jautājumā;

1.5. neto apgrozījums pēdējos divos finanšu gados;

1.6. komersanti, kuriem ir izšķiroša ietekme vienošanās dalībniekā (norāda šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju);

1.7. komersanti, kuros vienošanās dalībniekam ir izšķiroša ietekme, ja tie atrodas Latvijas teritorijā vai to preces tiek tirgotas Latvijas teritorijā (norāda šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju);

1.8. komersanti, kuros vienošanās dalībniekam un šī pielikuma 1.6. un 1.7.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem ir izšķiroša ietekme, ja tie atrodas Latvijas teritorijā vai to preces tiek tirgotas Latvijas teritorijā (norāda šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju);

1.9. komersanti, kuros vienošanās dalībniekiem un/vai šī pielikuma 1.6., 1.7. un 1.8.apakšpunktā minētajiem komersantiem ir kopīga izšķiroša ietekme, ja tie atrodas Latvijas teritorijā vai to preces tiek tirgotas Latvijas teritorijā (norāda šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju).

2. Informācija par visu vienošanās dalībnieku kopīgu pilnvaroto pārstāvi (ja tāds norīkots):

2.1. vārds, uzvārds, amats;

2.2. pārstāvja adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese.

3. Informācija par vienošanos un tās iespējamām sekām:

3.1. vienošanās priekšmets;

3.2. vienošanās noslēgšanas mērķis;

3.3. konkurenci kavējoši, ierobežojoši vai deformējoši vienošanās noteikumi, kuru dēļ tā ir aizliegta un spēkā neesoša saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta pirmo daļu;

3.4. vienošanās spēkā stāšanās un darbības laiks;

3.5. nelabvēlīgās sekas konkurencei, kādas var izraisīt vai izraisa vienošanās;

3.6. vienošanās pozitīvais efekts un iegūtais labums (kādā veidā tiek sasniegta vienošanās atbilstība Konkurences likuma 11.panta otrās daļas nosacījumiem).

4. Informācija par konkrētajiem tirgiem:

4.1. konkrētās preces tirgus (tirgi), kuru ietekmē vai var ietekmēt paziņotā vienošanās. Vienošanās dalībnieks sniedz pamatojumu tā piedāvātajai konkrētās preces tirgus definīcijai;

4.2. konkrētais ģeogrāfiskais tirgus (tirgi), kuru ietekmē vai var ietekmēt paziņotā vienošanās. Vienošanās dalībnieks sniedz pamatojumu tā piedāvātajai konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definīcijai;

4.3. šī pielikuma 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunktā minētie komersanti, kuri:

4.3.1. darbojas vienošanās ietekmētajā konkrētajā tirgū;

4.3.2. darbojas vienošanās ietekmētā konkrētā tirgus augšupējā vai lejupējā tirgū;

4.4. konkrētā tirgus apjoms pēc apgrozījuma (latos) un pēc apjoma (vienībās), ja šāda informācija ir paziņojuma iesniedzēja rīcībā;

4.5. katra vienošanās dalībnieka un šī pielikuma 4.3.1.apakšpunktā norādītā komersanta iepriekšējo divu gadu tirgus daļa gan pēc apgrozījuma (latos), gan pēc apjoma (vienībās) katrā vienošanās ietekmētajā konkrētajā tirgū;

4.6. katra vienošanās dalībnieka un šī pielikuma 4.3.2.apakšpunktā norādītā komersanta iepriekšējo divu gadu tirgus daļa gan pēc apgrozījuma (latos), gan pēc apjoma (vienībās) katrā vienošanās ietekmētā konkrētā tirgus augšupējā vai lejupējā tirgū;

4.7. vienošanās dalībnieku pieci galvenie konkurenti katrā vienošanās ietekmētajā konkrētajā tirgū, kurā vienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa pārsniedz 15 %, un, ja iespējams, konkurentu tirgus daļas ar vienošanos saistītajā konkrētajā tirgū. Ja vienošanās dalībnieku rīcībā nav precīzas informācijas par konkurentu tirgus daļām, paziņojumā sniedz vērtējumu par iespējamām konkurentu tirgus daļām;

4.8. vienošanās dalībnieku pieci galvenie piegādātāji un klienti ar vienošanos saistītajā konkrētajā tirgū, to juridiskā adrese un reģistrācijas numurs komercreģistrā;

4.9. attiecībā uz vienošanās ietekmētajiem konkrētajiem tirgiem, kuros vienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa pārsniedz 15 %, norāda faktorus, kas pašreiz iespaido ienākšanu šajos konkrētajos tirgos, un analizē potenciālās konkurences iespējas. Vienošanās dalībnieks norāda tirgus dalībniekus, kas ienākuši attiecīgajā konkrētajā tirgū pēdējā gada laikā.

5. Paziņojumam pievienojamie dokumenti:

5.1. personu pilnvaras pārstāvēt vienu vai visus vienošanās dalībniekus paziņojuma izskatīšanas laikā;

5.2. vienošanās - līgums, asociācijas lēmums vai tā projekts;

5.3. vienošanās dalībnieku statūti;

5.4. vienošanās dalībnieku gada pārskati par pēdējo finanšu gadu;

5.5. dokumenti, kas atspoguļo informāciju par ietekmētajiem konkrētajiem tirgiem, esošajiem un potenciālajiem konkurentiem un tirgus apstākļiem (piemēram, pašu vienošanās dalībnieku vai pēc to pasūtījuma sagatavoti tirgus pētījumi);

5.6. publiskā paziņojuma par vienošanos projekts, kas satur īsu vienošanās būtības aprakstu;

5.7. deklarācija par to, ka ir iesniegta pilnīga un patiesa informācija un visi vienošanās dalībnieki ir informēti par paziņojuma iesniegšanu.

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

20.12.2003