Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.06.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.686

Rīgā 2003.gada 9.decembrī (prot. Nr.63 14.§)
Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 4.panta otrās daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk — dienests) funkcijas un tiesības, kā arī tiem izvirzāmās prasības.

2. Noteikumi neattiecas uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām iestādēm un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

3. Dienestam ir šādas funkcijas:

3.1. veikt ugunsgrēku profilakses pasākumus;

3.2. kontrolēt, kā tiek ievēroti iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības lēmumi, rīkojumi un instrukcijas ugunsdrošības jautājumos;

3.3. sekot, lai iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektos tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, kā arī izpildītas valsts ugunsdrošības uzraudzības pārbaužu aktos noteiktās prasības;

3.4. informēt iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības vadītāju par ugunsdrošības stāvokli attiecīgās iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektos un teritorijā un sniegt priekšlikumus ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai;

3.5. uzturēt gatavībā iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai paš­valdības objektos un teritorijā dienesta ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, speciālo aprīkojumu un inventāru atbilstoši ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām, kā arī uzraudzīt ugunsaizsardzības sistēmu darbspēju;

3.6. organizēt iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektos teorētiskās un praktiskās nodarbības un mācības ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos atbilstoši izstrādātajam un iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objekta vadītāja apstiprinātajam mācību plānam;

3.7. ja iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektos vai teritorijā draud izcelties ugunsgrēks (avārija) vai ir apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, par to nekavējoties ziņot attiecīgās iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības vadītājam un organizēt ugunsgrēka (avārijas) cēloņu novēršanu;

3.8. ja iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektos vai teritorijā ir izcēlies ugunsgrēks vai notikusi avārija, par to nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības vadītājam, kā arī organizēt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus;

3.9. (svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.546).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.546)

4. Dienestam ir šādas tiesības:

4.1. piedalīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotajās mācībās ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos;

4.2. saņemt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta metodisko palīdzību jautājumos, kas ir saistīti ar ugunsdrošību, ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbiem.

5. Pašvaldības ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir tiesības (ja ir saņemta iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības vadītāja piekrišana) pārbaudīt ugunsdrošību arī attiecīgās iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības objektos, kas atrodas šīs pašvaldības teritorijā.

6. Dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, dienesta darbiniekam ir tiesības:

6.1. iekļūt visās teritorijās, ēkās, būvēs un telpās, kur izplatās vai var izplatīties uguns un degšanas produkti vai kur nepieciešams veikt glābšanas darbus, kā arī evakuēt cilvēkus, dzīvniekus un mantu;

6.2. pēc ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojuma pārvietot vai nojaukt ēkas, būves un to daļas, demontēt iekārtas, pārvietot transportlīdzekļus un likvidēt šķēršļus, kas traucē ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

7. Dienestam tiek izvirzītas šādas prasības:

7.1. dienesta atrašanās vieta, darbinieku skaits, speciālais aprīkojums, ugunsdzēsības un glābšanas tehnika, inventārs atbilst attiecīgās iestādes, organizācijas, komercsabiedrības vai pašvaldības objektu specifikai, lai šajos objektos nodrošinātu ugunsgrēku profilaksi, ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus;

7.2. ugunsgrēku dzēšanā un ugunsdrošības un glābšanas darbos iesaistāmie dienesta darbinieki ir apmācīti izglītības iestādē atbilstoši programmai, kas saskaņota ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

7.3. ugunsgrēku dzēšanā un glābšanos darbos iesaistāmo dienesta darbinieku fiziskā un profesionālā sagatavotība ir tāda, lai viņi varētu veikt minētos darbus;

7.4. ugunsgrēku dzēšanā un glābšanos darbos iesaistāmie dienesta darbinieki ir apgādāti ar speciālo apģērbu, ekipējumu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

7.5. ugunsdzēsības un glābšanas tehnika ir izvietota atsevišķā apsildāmā telpā.

8. Ja objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību un ugunsdzēsību ir atzīts par sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai īpaši svarīgu:

8.1. dienestam ir šāds minimālais ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas daudzums:

8.1.1. ugunsdzēsības automobilis (ja objektā vienlaikus var uzglabāt ugunsbīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuru kopējais daudzums ir līdz 100 tūkstošiem tonnu, sprādzienbīstamas gāzes — vairāk par 100 tūkstošiem kubikmetru (normālos apstākļos normālā spiedienā), kā arī īpaši svarīgā objektā);

8.1.2. divi ugunsdzēsības automobiļi (ja objektā vienlaikus uzglabā ugunsbīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuru kopējais daudzums ir no 100 tūkstošiem līdz 500 tūkstošiem tonnu);

8.1.3. trīs ugunsdzēsības automobiļi (ja objektā vienlaikus uzglabā ugunsbīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kuru kopējais daudzums ir vairāk par 500 tūkstošiem tonnu);

8.1.4. ugunsdzēsības vilciens (dzelzceļa stacijā);

8.2. dienesta darbinieku skaitu aprēķina, pamatojoties uz tā rīcībā esošās ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas vienību skaitu vienā dežūras maiņā, ņemot vērā, ka ir nepieciešami trīs darbinieki uz vienu ugunsdzēsības automobili un četri darbinieki uz vienu ugunsdzēsības vilcienu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.546)

9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, pārbauda dienesta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
27.06.2009