Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"

Izdarīt likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izslēgt 1.panta 1.punktu.

3. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "uzņēmumiem" ar vārdiem "likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" izpratnē";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šis likums neattiecas uz bankām, apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrību formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, kas ir saistoši apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā attiecībā uz konsolidētā gada pārskata sagatavošanu."

4. Aizstāt 4., 6. un 34.panta nosaukumā un tekstā, 8., 9. un 35.panta tekstā un V nodaļas nosaukumā vārdus "konsolidētais gada pārskats un konsolidētais ziņojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "konsolidētais gada pārskats" (attiecīgā locījumā).

5. 9.panta otrajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "Latvijā";

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "vai komercreģistrā".

6. Aizstāt 10.panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdu "neiesaista" ar vārdiem "var neiesaistīt".

7. Izslēgt 11.pantu.

8. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidētajiem finanšu pārskatiem - konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikuma -, kuriem pievienots konsolidētais ziņojums."

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata un konsolidētā naudas plūsmas pārskata sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

10. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "33., 34., 35., 36. un 37.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 37., 55.1, 55.2 un 55.3 pantā".

11. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā;".

12. 30.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā punktā minētās ziņas sniedz arī par tiem koncerna meitas uzņēmumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 10.pantu nav iesaistīti konsolidācijā, kā arī paskaidro neiesaistīšanas iemeslu;";

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "kā arī to uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, kuri saskaņā ar šā likuma 11.pantu nav iesaistīti konsolidācijā pārāk atšķirīgo darbības virzienu dēļ";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja finanšu instrumenti ir novērtēti patiesajā vērtībā, piemērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1, 55.2 un 55.3 pantu, konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda arī:

1) nozīmīgākos pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmantoto novērtēšanas modeļu un metožu izvēle, ja šo instrumentu patiesā vērtība noteikta saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmās daļas 2.punktu;

2) finanšu instrumentu patieso vērtību un šīs vērtības izmaiņas, kas saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.3 pantu iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" sadalījumā pa šādām finanšu aktīvu kategorijām:

a) aizdevumi un prasījumi,

b) līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi,

c) pārdošanai pieejami finanšu aktīvi,

d) tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības;

3) sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām - skaidrojumus par šiem instrumentiem, norādot kopsummas, kā arī informāciju par būtiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas varētu ietekmēt nākotnē gaidāmo naudas plūsmu lielumu, rašanās laiku un noteiktību;

4) tabulu, kas atspoguļo bilances posteņa "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas pārskata gadā.

(4) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 pantā paredzētā iespēja finanšu instrumentiem piemērot novērtēšanu patiesajā vērtībā, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz skaidrojumus par atvasināto finanšu instrumentu apmēru un būtību sadalījumā pa šo instrumentu grupām, norādot bilances vērtību un patieso vērtību, ja to var noteikt ar kādu no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmajā daļā minētajām metodēm.

(5) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 28.panta otrajā daļā paredzētā iespēja piemērot vērtības samazināšanu likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 panta ceturtajā daļā minētajiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka par bilances vērtību, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par atsevišķu aktīvu vai attiecīgu aktīvu grupu bilances vērtību un patieso vērtību, paskaidrojot, kādēļ netiek piemērota vērtības samazināšana, un norādot ziņas, kas liecina, ka vērtības pazemināšanās ir īslaicīga un radusies pārejošu apstākļu dēļ."

13. 31.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Konsolidētajā ziņojumā, pamatojoties uz konsolidēto finanšu pārskatu analīzi, sniedz skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma attīstību pārskata gadā un pašreizējo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskārušies konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi un kuri ietekmējuši to finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus pārskata gadā. Konsolidētajā ziņojumā sniedz arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi, ja tas ir būtiski, lai novērtētu konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma aktīvus, saistības, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumus.";

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs;

5) finanšu instrumentu izmantošanu un, ja tas ir būtiski aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanā, - par finanšu riska vadības mērķiem un politiku, arī par pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgāko prognozēto nākotnes darījumu veidu, kam tiek piemērota riska ierobežošanas uzskaite, un par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma pakļautību cenas riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam."

14. 33.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai konsolidētais gada pārskats ir pareizi sagatavots, vai tas atbilst normatīvajiem aktiem, konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu statūtiem un reģistriem, vai sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu, kā arī novērtēt konsolidētā ziņojuma atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērināts revidents pēc veiktās pārbaudes sagatavo revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu un iesniedz to koncerna mātes uzņēmuma izpildinstitūcijai. Ziņojumā viņš izsaka viedokli arī par konsolidētā ziņojuma atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja koncerna mātes uzņēmuma gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens un tas pats zvērināts revidents (tie paši vairāki zvērināti revidenti) un saskaņā ar šā likuma 35.panta prasībām šie pārskati tiek iesniegti vienlaicīgi, revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu var apvienot ar revidenta ziņojumu par gada pārskatu."

15. 35.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Zvērināta revidenta ziņojumu šai gadījumā nepublicē, bet publikācijā paziņo, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes, vai viņš ir sniedzis negatīvu atzinumu vai atteicies sniegt atzinumu."

16. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Likuma 3.panta otrā daļa attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām piemērojama, sākot ar 2005.pārskata gadu.

2. Līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām", ar terminu "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" saprot terminu "ieguldījumu sabiedrība"."

17. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 83/349/EEC, 89/666/EEC, 90/604/EEC, 90/605/EEC, 2001/65/EC un 2003/51/EC."

Pārejas noteikums

Ar šo likumu izdarītie grozījumi piemērojami konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2004.pārskata gadu.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 20.novembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2003.gada 11.decembrī

25.12.2003