Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.1 panta pirmajā daļā, 15.panta piektajā daļā, 16.panta pirmajā daļā, 21.panta piektajā daļā, 22.panta trešajā daļā, 59.panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā, 61.panta trešajā daļā, 73.1 panta pirmajā daļā, 73.2 pantā, 73.3 panta piektajā daļā, 73.8 panta otrajā daļā, 74.panta trešajā daļā, pārejas noteikumu 13. un 16.punktā vārdus "Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 57.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privatizācijas komisijas ir pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"."

3. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"

Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" veic dzīvojamo māju privatizācijas uzraudzību, valsts dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

4. 59.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzraudzīt pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju darbību;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas līdz to nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ievērojot Civillikuma un citu likumu noteikumus.";

izslēgt otrās daļas 1. un 2.punktu;

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdu "ekonomikas" ar vārdiem "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu".

5. Izslēgt 60.panta trešo daļu.

6. 62.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"62.pants. Pienākumu sadale starp pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju locekļiem";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Privatizācijas komisija savu darbību veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus" ar vārdiem "Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas savu darbību veic koleģiāli, tās ir tiesīgas pieņemt lēmumus";

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "Privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas" (attiecīgā locījumā).

7. 63.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"63.pants. Pilsētas vai pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja tiesības";

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pilsētas vai pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā).

8. Izslēgt 64.panta trešo daļu.

9. Aizstāt 74.panta devītajā daļā vārdu "Ekonomikas" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu".

10. Pārejas noteikumos:

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējama Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, un dienu, no kuras tā uzskatāma par likvidētu. Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas saistības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra".";

papildināt pārejas noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Šā likuma 59.pantā noteikto funkciju pildīšanu valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" uzsāk no 2004.gada 1.janvāra."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 20. novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 27. novembrī

28.11.2003