Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) pārtikas uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), komercsabiedrība, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, individuālais komersants vai individuālais darba veicējs, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem un veic uzņēmējdarbību, komercdarbību vai saimniecisko darbību;";

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) diētiskā pārtika - pārtika, kas sakarā ar specifisko sastāvu vai īpašo ražošanas procesu ir skaidri atšķirama no cita veida pārtikas un paredzēta noteiktai lietošanai personām, kurām traucēts gremošanas vai vielmaiņas process, vai personām, kurām, atrodoties īpašā fizioloģiskā stāvoklī, kontrolēti jālieto atsevišķas uzturvielas."

2. Papildināt 4.pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskajai pārtikai.

(11) Ātrās reaģēšanas sistēmas darbību, kas ir pārtikas apritē iesaistīto personu un kompetento institūciju saskaņota un organizēta informācijas apmaiņa un rīcība, gadījumos, kad pastāv tiešs vai netiešs pārtikas radīts risks cilvēku veselībai un dzīvībai, nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārtikas uzņēmums savā darbībā var ievērot labas higiēnas prakses vadlīnijas, kuras izstrādā pārtikas nozaru profesionālās asociācijas un biedrības, konsultējoties ar patērētāju grupu pārstāvjiem un kompetentām valsts institūcijām. Labas higiēnas prakses vadlīnijas saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu."

4. 8.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtikas uzņēmuma pienākums ir nodrošināt pārtikas izsekojamību (iespēju visos pārtikas aprites posmos izsekot un atrast jebkuru pārtiku vai vielu, ko paredzēts vai ko varētu pievienot pārtikai) un reģistrēt pārtikas piegādātājus, pārtiku, pārtikas izejvielas un citas vielas, ko paredzēts tajā iekļaut, kā arī uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kuriem uzņēmums piegādājis pārtiku. Reģistrētā informācija pēc pieprasījuma iesniedzama Pārtikas un veterinārajam dienestam.";

izslēgt sesto daļu.

5. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Ministru kabinets nosaka, kādā kārtībā izplata jodēto sāli un kādos gadījumos to izmanto pārtikas ražošanā."

6. 19.pantā:

aizstāt pirmajā un ceturtajā daļā vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "labklājības ministrs" ar vārdiem "veselības ministrs";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Veselības ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku var noteikt dzeramajam ūdenim, kas konkrētā ģeogrāfiskajā teritorijā tiek piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgādes sistēmām, pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības, ja tās nerada draudus patērētāju veselībai un citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi."

7. Aizstāt 20.pantā vārdus "Labklājības ministrijas" ar vārdiem "Veselības ministrijas".

8. 21.panta otrajā daļā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pēc kompetentas valsts institūcijas vai eksportētājuzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieprasījuma apliecināt atbilstību savas kompetences ietvaros;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) uzraudzīt un kontrolēt ģeogrāfiskas izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu, kā arī īpaša rakstura sertifikāta aizsardzību;".

9. 21.1 pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "dienesta direktors" ar vārdiem "dienesta ģenerāldirektors";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Izmaksas, kas saistītas ar valsts uzraudzības un kontroles darbībām un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem, apstiprina zemkopības ministrs."

10. Papildināt 22.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas ir tiesīgas nosūtīt preču un produktu kravas padziļinātai kontrolei uz attiecīgi aprīkotām kontroles vietām, ja krava transportlīdzeklī novietota tā, ka nav iespējams piekļūt visiem tajā esošajiem preču veidiem un robežkontroles punktā nav iespējams veikt padziļinātu kravas kontroli vai kontroles laikā nav iespējams nodrošināt konkrētajai kravai atbilstošus apstākļus. Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona sedz visus ar šo kontroli (tai skaitā ar kravas izkraušanu un iekraušanu) saistītos izdevumus, ja kontroles laikā tiek konstatēta kravas neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Atzinumu par padziļinātās kontroles rezultātiem Sanitārās robežinspekcijas amatpersona sniedz 24 stundu laikā no kravas aizturēšanas brīža."

11. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā skaitli "2002" ar skaitli "2003";

izslēgt 3.punkta 4.apakšpunktu;

aizstāt 3.punkta 5.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2002.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.jūlijam";

izslēgt 3.punkta 6. un 7.apakšpunktu;

aizstāt 3.punkta 8.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.janvārim";

aizstāt 3.punkta 9.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.maijam";

izslēgt 3.punkta 10.apakšpunktu;

izteikt 3.punkta 11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11) līdz 2004.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē ātrās reaģēšanas sistēmas darbību;";

papildināt 3.punktu ar 12. un 13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12) līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības attiecībā uz pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju;

13) līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā izplata jodēto sāli, un nosaka gadījumus, kad šo sāli izmanto pārtikas ražošanā.";

izslēgt 5.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 6. novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 26. novembrī

10.12.2003