Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā kodeksa tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 21.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz desmit latus un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu."

3. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;".

4. 24.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var piemērot tikai kā papildsodu."

5. Izslēgt 29.panta trešo daļu.

6. Papildināt kodeksu ar 29.2 pantu šādā redakcijā:

"29.2 pants. Aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav šo tiesību un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām neatkarīgi no tā, ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņam."

7. Papildināt 33.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Atbildību par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē mīkstina apstākļi, kas samazina konkrētā pārkāpuma iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai, - diennakts laiks, ceļa un laika apstākļi, satiksmes intensitāte vietā, kur izdarīts pārkāpums un citi tamlīdzīgi apstākļi, kā arī personiski vai ģimenes apstākļi.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

8. Papildināt 34.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Atbildību par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē pastiprina tādi apstākļi, kas pastiprina konkrētā pārkāpuma iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai - diennakts laiks, ceļa un laika apstākļi, satiksmes intensitāte vietā, kur izdarīts pārkāpums un citi tamlīdzīgi apstākļi."

9. Aizstāt 35.panta otrajā daļā vārdus "par kuriem lietas vienlaicīgi izskata" ar vārdiem "kas konstatēti vienlaicīgi, un tos izskata".

10. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdus "divu mēnešu" ar vārdiem "četru mēnešu".

11. Izslēgt 121.pantu.

12. Izslēgt 122.pantu.

13. Izslēgt 122.1 pantu.

14. Izslēgt 122.2 pantu.

15. Izslēgt 122.3 pantu.

16. Izslēgt 123.pantu.

17. Izslēgt 124.pantu.

18. Izslēgt 124.1 pantu.

19. Izslēgt 125.pantu.

20. Izslēgt 126.pantu.

21. Izslēgt 126.1 pantu.

22. Izslēgt 126.2 pantu.

23. Izslēgt 126.3 pantu.

24. Izslēgt 126.4 pantu.

25. Izslēgt 126.5 pantu.

26. Izslēgt 129.pantu.

27. Izslēgt 130.pantu.

28. Izslēgt 131.pantu.

29. Izslēgt 131.1 pantu.

30. Izslēgt 131.2 pantu.

31. Izslēgt 134.1 pantu.

32. Izslēgt 134.2 pantu.

33. Izslēgt 134.3 pantu.

34. Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

"140.pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas un reklāmas plakātu uzstādīšanu un tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošanu autoceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot darbus lauksaimniecības vajadzībām) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par autoceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, -

uzliek naudas sodu ceļa pārvaldītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem vai ceļa pārvaldītājam - juridiskajai personai - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, -

uzliek naudas sodu ceļa pārvaldītājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, -

uzliek naudas sodu darbu veicējam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no piecdesmit līdz divsimt latiem."

35. Izslēgt 140.1 pantu.

36. Izslēgt 141.pantu.

37. Izslēgt 142.pantu.

38. Papildināt kodeksu ar desmito "a" nodaļu šādā redakcijā:

"Desmitā "a" nodaļa
ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI CEĻU SATIKSMĒ

149.3 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītāju administratīvā atbildība ceļu satiksmē

Šajā nodaļā noteiktos administratīvos sodus nepiemēro velosipēda un mopēda vadītājam, izņemot gadījumus, kad attiecīgajā sankcijā velosipēda un mopēda vadītāja atbildība ir īpaši paredzēta. 

149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) dokuments, kas apliecina atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4) dokuments (uzlīme) par noteiktā kārtībā veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz trīssimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim piecu latu apmērā.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) - fiziskajai vai juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai u.tml.), -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā. 

149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam desmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no divdesmit līdz simt latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, citu transportlīdzekļu vadītājiem - no simt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem. 

149.6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu desmit latu apmērā.

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no pieciem līdz divdesmit latiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par trolejbusu un autobusu vadītāju uzsākšanu braukt no apzīmētas pieturas, nepārliecinoties, vai viņiem tiek dots ceļš, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par noteiktā stāvokļa uz brauktuves vai tramvaja sliedēm neieņemšanu pirms nogriešanās vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz trīsdesmit latiem.

Par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas pretējā braukšanas virziena joslā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tramvaja sliežu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tramvaja sliežu ceļa klātne ir atdalīta no pārējās brauktuves vai neatrodas vienā līmenī ar to, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, kā arī uz gājēju pārejām -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā. 

149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas, vai kreisajā malējā joslā uz ceļa, kur ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, no kurām vidējā josla izmantojama braukšanai abos virzienos, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos, kad tas ir aizliegts, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (braukšana starp joslām) -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā. 

149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par šā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz astoņdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz astoņdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz astoņdesmit latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz trīssimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā. 

149.9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par apdzīšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par apdzīšanu tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par apdzīšanu uz gājēju pārejām un tuneļos, augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u.tml., -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par tramvaja apdzīšanu pa pretējā virziena sliežu ceļa klātni -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par ceļa nedošanu pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem. 

149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa brauktuves malai tuvāko sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem;

7) uz gājēju pārejām vai tuvāk par 5 metriem pirms tām;

8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par 5 metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja;

10) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

11) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;

12) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

13) 326.ceļa zīmes darbības zonā;

14) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par apstāšanos uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja braukšanai, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par apstāšanos tuneļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa brauktuves malai tuvāko sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

5) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem;

6) uz gājēju pārejām un tuvāk par 5 metriem pirms tām;

7) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par 5 metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

8) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja ;

9) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

10) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;

11) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām ;

12) 326.ceļa zīmes darbības zonā ;

13) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu;

14) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās - tuvāk par 50 metriem no tās;

15) 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi;

16) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu tuneļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825. - 832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā. 

149.11 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no pieciem līdz divdesmit latiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par iebraukšanu krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas vadītāju piespiež apturēt transportlīdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un traucē braukt citiem transportlīdzekļiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. 

149.12 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem. 

149.13 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas

Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kuri iet uz tajā pašā braukšanas virzienā apzīmētā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no pieciem līdz divdesmit latiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par uzbraukšanu uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli un traucē gājēju pārvietošanos, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā. 

149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests ;

2) luksoforā deg aizlieguma signāls, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei aizliegta, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem. 

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem,

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. 

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī par bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu vai par oranžo (dzelteno) bākuguņu neieslēgšanu gadījumos, kad tās obligāti jāieslēdz, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par brauktuves neatbrīvošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. 

149.17 pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu bez iedegtiem dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā pašā virzienā), -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem noteiktajā attālumā vai arī lielākā attālumā, ja pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot lukturu gaismu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par apstāšanos pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par apstāšanos apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties vai stāvēt aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos miglas lukturus vai priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot diennakts tumšajā laikā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par prožektora vai grozāmluktura iedegšanu transportlīdzeklim, kam nav piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts gaišajā laikā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. 

149.18 pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts lietot skaņas signālu, kā arī par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 325.ceļa zīmi, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts gaišajā laikā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts gaišajā laikā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas iedegšanu, apstājoties vietās, kur tas aizliegts, ja apstāšanās nav notikusi piespiedu apstākļos, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. 

149.19 pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vilkšanu, ja pie tā stūres nav transportlīdzekļa vadītāja, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par noteiktā attāluma neievērošanu starp velkošo un velkamo transportlīdzekli -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vilkšanas aizlieguma neievērošanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā. 

149.20 pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanas mācīšanu, ja noteiktajos gadījumos instruktoram nav instruktora apliecības vai personai, kura mācās, nav braukšanas mācību atļaujas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanas mācīšanu individuāli, ja atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par trim gadiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanas mācīšanu individuāli ar tādas kategorijas transportlīdzekli, ar kuru nav atļauta individuālā braukšanas apmācība, vai par braukšanas mācīšanu ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanas mācīšanu personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanas mācīšanu uz ceļiem, ja mācāmā persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā. 

149.21 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā. 

149.22 pants. Pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pajūga vadītājam, jātniekam, dzīvnieku dzinējam piecu latu apmērā. 

149.23 pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi

Par gājējiem un pasažieriem noteikto pienākumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu gājējam vai pasažierim no diviem līdz pieciem latiem. 

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, -

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem), -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) un kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām šādas ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem. 

149.25 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai tās ir aizsegtas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā, -

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem. 

149.26 pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir netīras pazīšanas zīmes, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kam piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme (zīmes) vai uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram neatļauti uzstādīta vadītāja invalīda pazīšanas zīme, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. 

149.27 pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 206., 207. vai 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka), -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana), -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - divdesmit latu apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana tieši noteiktajā vietā), -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā. 

149.28 pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 302., 303., 304., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 331., 332., 333. vai 334.ceļa zīmi, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - divdesmit latu apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301., 319. vai 321.ceļa zīmi, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - četrdesmit latu apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 305. vai 309. ceļa zīmi, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam vai gājējam piecu latu apmērā. 

149.29 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 420., 421. vai 422.ceļa zīmi, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - divdesmit latu apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 413., 414., 415., 416. vai 417.ceļa zīmi, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - četrdesmit latu apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 409.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku), -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - četrdesmit latu apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 418.ceļa zīmi, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā. 

149.30 pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 501., 503. vai 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu), -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - četrdesmit latu apmērā. 

149.31 pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu apdzenot -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par uzbraukšanu 934., 935. vai 936.ceļa apzīmējumam -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa neapturēšanu tieši pirms 929. vai 930.ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 837.papildzīmi vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav transportlīdzekļa vadītāja invalīda pazīšanas zīmes, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. 

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez pavadoņa klātbūtnes -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tādu personu pārvadāšanu vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

149.33 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 5 procentiem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 20 procentiem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšanu ar transportlīdzekļiem, kas nav speciāli paredzēti šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts gaišajā laikā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 tonnām vai ass slodzi no 1 tonnas līdz 1,5 tonnām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit pieciem līdz simt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no trīssimt līdz piecsimt latiem.

Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 6 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 tonnām vai vairāk, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz simt piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt līdz trīssimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamos gabarītus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo kravu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentiem -

uzliek naudas sodu kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja nav ievērotas transportlīdzekļa aprīkojuma prasības vai transportlīdzeklim nav uzstādītas pazīšanas un bīstamības zīmes, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam - juridiskajai personai - no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet kravas nosūtītājam - juridiskajai personai - no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par autopārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja transportlīdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļauju vai pārkāpj noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par autotransporta pārvadājumiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem."

39. Papildināt kodeksu ar 204.12 pantu šādā redakcijā:

"204.12 pants. Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšana

Par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem."

40. Izteikt 205.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) institūcijas (amatpersonas), kuras pašvaldības dome (padome) pilnvarojusi izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu."

41. Izslēgt 210.panta pirmajā daļā skaitļus "131.1", "134.1, 134.3" un aizstāt skaitļus "140.-142." ar skaitli "140.".

42. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa un vārdiem "204.5 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdiem "204.12 panta otrajā daļā".

43. Izteikt 214.pantu šādā redakcijā:

"214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114., 118., 134.-136.pantā, 137.1 panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 149.4-149.33 pantā, 155.4 panta pirmajā daļā, 159.4-159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167.pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1 un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4-149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136.pantā un 171.panta pirmajā daļā;

3) Ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, Ceļu policijas galvenie speciālisti, Ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4-149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums."

44. 215.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdiem "149.33 panta divdesmitajā daļā";

izslēgt otrās daļas 2.punktā skaitļus un vārdus "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā".

45. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā - septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā daļā un 149.33 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā un 149.33 pantā;

2) Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta inspektori un kontrolieri - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā un 149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā - septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā daļā un 149.33 pantā."

46. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

"226.1 pants. Valsts robežsardze

Valsts robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 149.4 panta pirmajā un trešajā - sestajā daļā, 149.5 panta pirmajā - trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.16 panta otrajā un trešajā daļā, 149.17, 149.18 pantā, 149.24 panta pirmajā - divpadsmitajā un piecpadsmitajā - septiņpadsmitajā daļā, 149.25 panta pirmajā - piektajā daļā, 149.26 panta otrajā daļā, 149.27- 149.31, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 190.14, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts robežsardzes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā;

2) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežapsardzības nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, kā arī valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā un trešajā - sestajā daļā, 149.5 panta pirmajā - trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.16 panta otrajā un trešajā daļā, 149.17, 149.18 pantā, 149.24 panta pirmajā - divpadsmitajā un piecpadsmitajā - septiņpadsmitajā daļā, 149.25 panta pirmajā - piektajā daļā, 149.26 panta otrajā daļā, 149.27 -149.31 pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā;

3) Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 190.13 un 190.14 pantā.

Valsts robežsardzes amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi."

47. Izslēgt 231.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 118".

48. Papildināt 236.8 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "204.5 panta pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "un 204.12 panta pirmajā daļā".

49. Izteikt 243.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.)."

50. Papildināt 246.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Protokols par administratīvo pārkāpumu ir numurēts dokuments."

51. 248.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda protokola sastādīšanas laiku un vietu, protokola sastādītāja vārdu, uzvārdu, institūciju, kuru viņš pārstāv, amatu; ziņas par pārkāpēja personu; administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietu, laiku, pārkāpuma būtību, normatīvo aktu un normu, kas paredz atbildību par šo pārkāpumu; citas ziņas, kas nepieciešamas lietas izlemšanai.

Par pārkāpēju protokolā norāda viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekiem - dzimšanas datumu), dzīvesvietu, citas ziņas, kurām var būt kāda nozīme administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma protokolu un naudas soda kvīšu veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtību, kā arī veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets."

52. Aizstāt 249.panta otrajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbadienu".

53. Izslēgt 250.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "121.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā daļā, 129." un papildināt daļu pēc skaitļa "137." ar skaitļiem "149.22, 149.23".

54. Izslēgt 257.panta ceturto, piekto un sesto daļu.

55. Izslēgt 258.panta otro daļu.

56. Izteikt 260.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Lietu bez personas klātbūtnes var izskatīt tikai tad, ja ir zināms, ka tai savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku, un ja no tās nav saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu. Ja minētais lūgums ir saņemts, institūcija, tiesnesis vai cita amatpersona, kas izskata lietu, var atzīt lūgumu par pamatotu un atlikt lietas izskatīšanu. Bez tās personas klātbūtnes, kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu var izskatīt arī gadījumos, kad iestājas atbildība par šā kodeksa 149.10 pantā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu."

57. Izteikt 269.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 118., 140. un 149.4-149.33 pantā, var izskatīt arī pēc pārkāpēja dzīvesvietas, juridiskajām personām - pēc to juridiskās adreses, bet lietas, kurās piemērojamais administratīvais sods var būt transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana, izskata tikai pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas."

58. Papildināt 270.pantu ar jaunu ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, ja par šo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, ja par izdarīto pārkāpumu piemērojamais administratīvais sods ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, izskata ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, izņemot gadījumus, kad izskata lietas par šā kodeksa 149.15 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu, un ir nepieciešams saņemt ekspertīzes atzinumu. Šādas lietas jāizskata ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas nav minētas šā panta ceturtajā un piektajā daļā, izskata, kad ieradies pārkāpuma izdarītājs. Ja pārkāpuma izdarītājs paziņo, ka piekrīt lietas izskatīšanai bez viņa klātbūtnes, vai neierodas 30 dienu laikā pēc protokola sastādīšanas, lietu izskata bez šīs personas klātbūtnes.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par septīto daļu.

59. Izteikt 274.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Lēmumā norāda:

1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kura pieņēmusi lēmumu;

2) lēmuma numuru, kura pirmie trīs simboli ir institūcijas trīsciparu kods, ko piešķir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

3) lietas izskatīšanas datumu;

4) ziņas par personu, uz kuru attiecas izskatāmā lieta;

5) lietas izskatīšanā konstatētos apstākļus un tos apstākļus, kuri mīkstina vai pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu;

6) protokola par administratīvo pārkāpumu numuru;

7) normatīvo aktu, kas paredz atbildību par attiecīgo administratīvo pārkāpumu;

8) lietā pieņemto lēmumu."

60. Izslēgt 277.panta pirmajā daļā skaitli "131".

61. Izteikt 283.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sūdzības iesniegšana noteiktajā termiņā aptur lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu izpildi līdz sūdzības izskatīšanai, izņemot lēmumus par šā kodeksa 25., 29. (ja lēmums saistīts ar transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu) un 31.pantā paredzēto soda veidu piemērošanu, kā arī gadījumos, kad uzlikts naudas sods, ko iekasē administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā."

62. 291.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Ja lēmums par administratīvā soda uzlikšanu pārsūdzēts vai par to iesniegts protests, tas jāizpilda pēc sūdzības vai protesta noraidīšanas, izņemot lēmumus par šādiem administratīvā soda veidiem:

1) brīdinājums;

2) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana;

3) naudas sods, ko iekasē administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā.";

papildināt trešo daļu pēc skaitļa un vārdiem "299.panta pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "vai 299.1 panta trešajā daļā".

63. 299.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "desmit" ar vārdu "trīsdesmit";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Naudas sodu, kas uzlikts par administratīvo pārkāpumu, pārkāpuma izdarītājs iemaksā bankas iestādē, ja normatīvajos aktos nav paredzēts citādi, un norāda lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru."

64. Papildināt kodeksu ar 299.1 pantu šādā redakcijā:

"299.1 pants. Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpilde lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

Par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē uzliktais naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no soda uzlikšanas dienas.

Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

1) izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

2) veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

3) veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko apskati un reģistrēt to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

4) ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda samaksai.

Ja naudas sods nav samaksāts šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. Lēmuma piespiedu izpilde notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

65. Papildināt 300.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "299.pantā" ar vārdiem un skaitli "un 299.1 panta trešajā daļā".

66. 304. pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "kas paredzēti šā kodeksa" ar skaitli un vārdiem "149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā";

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā daļā."

67. Izteikt 309.pantu šādā redakcijā:

"309.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un izņemot transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Ja transportlīdzekļa vadītājam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, bet transportlīdzekļu vadītāja apliecība nav izņemta, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas nodot nederīgo vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.

Izpildot lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, tai skaitā mazo kuģu vadītāja apliecības.

Kārtību, kādā uz lēmumā noteikto laiku izņem transportlīdzekļu vadītāja apliecības un mazo kuģu vadītāja apliecības, nosaka iekšlietu ministrs."

68. Papildināt kodeksu ar 309.1 pantu šādā redakcijā:

"309.1 pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

Lēmumu par aizliegumu personai noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā."

69. 311.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "transporta līdzekļu vadīšanas tiesības vai";

izslēgt otro daļu. 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2.-8., 11.-38., 41., 43.-47., 51.-58., 60.-62. un 64.-69.pants stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

2. Lietvedību, kas uzsākta līdz 2004.gada 30.jūnijam lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri bija paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 121., 122., 122.1-122.3, 123., 124., 124.1, 125., 126., 126.1-126.5, 129., 130., 131., 131.1, 131.2, 134.1-134.3, 140., 140.1, 141. un 142.pantā, kā arī lēmumu izpildi par administratīvo sodu uzlikšanu par šajā punktā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem turpina kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2004.gada 30.jūnijam.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 16.oktobrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 6.novembrī

20.11.2003