Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 239

(prot. Nr. 44, 3.p.) Rīgā 2003. gada 31. oktobrī

Par "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. un 4. punktu, 7. panta 1. punktu, 8. pantu, 17. panta 1. punktu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 82. panta otro daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumus" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.2.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija) izsniedz licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības (tālāk tekstā - brokeru sabiedrība) darbībai Latvijas Republikas komercreģistrā ierakstītām komercsabiedrībām;

1.2.2. pārreģistrē licenci brokeru sabiedrības darbībai;

1.2.3. izsniedz licences dublikātu.

1.3. Brokeru sabiedrība drīkst veikt tikai apdrošināšanas starpnieka darbību un cita veida komercdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanas starpnieka darbību.

1.4. Licence tiek izsniegta bez termiņa ierobežojuma.

1.5. Par licences izsniegšanu brokeru sabiedrībai pirms licences saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

1.6. Komisija pārreģistrē licenci, ja tiek mainīts brokeru sabiedrības nosaukums.

1.7. Ja licence nozaudēta, brokeru sabiedrībai nekavējoties jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojums par licences nozaudēšanu un jāiesniedz Komisijai iesniegums par licences dublikāta izsniegšanu un maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

1.8. Komisijā iesniedzamie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

1.9. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.10. Brokeru sabiedrība drīkst nesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

1.11. Brokeru sabiedrība drīkst nesniegt Komisijai dokumentus, kas iepriekš jau tika iesniegti Komisijai un tajos līdz atkārtotas iesniegšanas brīdim netika izdarīti grozījumi. Šajā gadījumā brokeru sabiedrība informē Komisiju par pieprasīto dokumentu iepriekšējo iesniegšanu.

 

2. Brokeru sabiedrības licencēšana

2.1. Lai saņemtu licenci, brokeru sabiedrībai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.1.1. brokeru sabiedrības pilnvarotas personas parakstīts Komisijai adresēts iesniegums, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

2.1.2. izziņa licences saņemšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai (1. pielikums);

2.1.3. brokeru sabiedrības statūti vai statūtu kopija;

2.1.4. brokeru sabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;

2.1.5. brokeru sabiedrības dibinātāju (dalībnieku) saraksts (2. pielikums);

2.1.6. brokeru sabiedrības vadītāju (valdes priekšsēdētāja vai rīkotājdirektora) kandidatūru raksturojoši dokumenti: paziņojums (3. pielikums), izvērsta profesionālā biogrāfija, pases kopija, izglītības dokumentu kopijas, vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai esošās darbavietas;

2.1.7. brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

2.1.8. brokeru sabiedrības bilance;

2.1.9. informācija par finanšu līdzekļu, kuri ieguldīti pamatkapitālā, tiesisku izcelsmi;

2.1.10. darbības plāns, kurš dod skaidru priekšstatu par plānoto brokeru sabiedrības darbību pirmajam darbības gadam;

2.1.11. maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licenci;

2.1.12. līguma kopija ar kredītiestādi par atsevišķu naudas konta atvēršanu, kurā būtu norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtie naudas līdzekļi;

2.1.13. brokeru sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politikas pamatprincipu un procedūru apraksti, kuri ir būtiski brokeru sabiedrības darbībai un kvalitatīvai apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai un kuri nodrošina, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumi tiek sniegti ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību klienta interesēs:

2.1.13.1. brokeru sabiedrības organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītiem, precīzi noteiktiem un sadalītiem brokeru sabiedrības struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem,

2.1.13.2. grāmatvedības politika un uzskaites organizācijas galvenie principi,

2.1.13.3. informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi,

2.1.13.4. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūra.

2.2. Komisija neizsniedz licenci, ja:

2.2.1. pretendenta iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

2.2.2. pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 2.1. punktā minētos dokumentus;

2.2.3. Komisija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kuri ieguldīti pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve;

2.2.4. pretendenta plānotā darbība neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

3. Licences pārreģistrācija

3.1. Lai pārreģistrētu licenci, brokeru sabiedrībai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

3.1.1. brokeru sabiedrības iesniegums par licences pārreģistrāciju, kurā uzskaitīti pievienotie dokumenti;

3.1.2. reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.3. maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences pārreģistrēšanu.

 

 

4. Licences dublikāta izsniegšana

4.1. Lai izsniegtu licences dublikātu, brokeru sabiedrībai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

4.1.1. brokeru sabiedrības iesniegums par licences dublikāta izsniegšanu;

4.1.2. maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences dublikātu;

4.1.3. dokuments, kas apliecina sludinājuma publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

5.1. Brokeru sabiedrības iesniegumu par licences izsniegšanu Komisija izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu paziņo 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši noformētu dokumentu saņemšanas.

5.2. Pēc lēmuma par licences apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai izsniegšanu pieņemšanas Komisija izsniedz licenci trīs dienu laikā pēc spēkā esošas apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, līguma kopijas ar kredītiestādi par atsevišķu naudas konta atvēršanu un maksājuma dokumenta kopijas par valsts nodevas samaksu saņemšanas.

5.3. Brokeru sabiedrības nosaukuma maiņas gadījumā licenci pārreģistrē trīs dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu un noformētu dokumentu saņemšanas.

5.4. Licences dublikātu Komisija izsniedz trīs dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu un noformētu dokumentu saņemšanas.

5.5. Gadījumā, ja brokeru sabiedrības iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, Komisijai ir tiesības no brokeru sabiedrības pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

5.6. Brokeru sabiedrības īpašniekam vai tās vadītājam pēc Komisijas uzaicinājuma jāierodas Komisijā uz pārrunām.

5.7. Ja iesniegtajos dokumentos tiek izdarīti būtiski grozījumi, brokeru sabiedrība attiecīgos dokumentus iesniedz Komisijai 10 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

 

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Brokeru sabiedrībām, kurām izsniegtas licences uz noteiktu darbības laiku, Komisija, pamatojoties uz brokeru sabiedrības licences derīguma termiņa laikā iesniegto iesniegumu, izsniedz licenci uz nenoteiktu laiku.

6.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Komisijas padomes 07.12.2001. lēmumu Nr. 22/7 apstiprinātie "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi".

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par apdrošināšanas starpniecību 2002/92/EC.

 

 

31.10.2003