Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums."

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu "triju" ar vārdu "septiņu".

3. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunktā vārdus "vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ" ar vārdiem "vai ir invalīdi";

aizstāt pirmās daļas 1.punkta "b" apakšpunktā vārdus "kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ" ar vārdiem "kura ir invalīds";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;";

aizstāt pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā vārdus "vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ" ar vārdiem "vai ir invalīdi";

aizstāt pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā vārdus "kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ" ar vārdiem "kura ir invalīds";

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) politiski represētās personas, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;";

izslēgt pirmās daļas 4.punktā un piektajā daļā vārdu "maznodrošināti" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) maznodrošinātas politiski represētās personas;";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Nosacījumus minēto personu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā tās tiek atzītas par tiesīgām saņemt šo pašvaldības palīdzību, nosaka attiecīgā pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos."

4. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

"Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā."

5. Papildināt likumu ar 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums

(1) Pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas apkopo pašvaldības palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un pašvaldības palīdzības sniegšanas projektus, veicot nepieciešamos aprēķinus, un sastāda budžeta pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem mērķdotāciju veidā pašvaldībām.

(2) Atbildīgā ministrija ik gadu apkopo šā panta pirmajā daļā minētos budžeta pieprasījumus un iesniedz tos iekļaušanai valsts budžeta projektā. Valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas nosacījumus un pašvaldību pieprasījumu izvērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus "dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta" ar vārdiem "bija pierakstīta".

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 11.septembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2003.gada 26.septembrī

10.10.2003