Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.10.2006. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.485

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47 13.§)
Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 30.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētie gabarīta, negabarīta un smagsvara kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi piemērojami iekšzemes dzelzceļa pārvadājumiem, prasības attiecībā uz kravu novietošanu un nostiprināšanu vagonos, negabarīta un smagsvara kravu iekraušanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas nosacījumus, kā arī vagonu saglabāšanas tehniskos noteikumus.

2. Noteikumi neattiecas uz kravu iekraušanu, nostiprināšanu un pārvadāšanu posmā Gulbene-Alūksne.

3. Kravu (izņemot mājas iedzīves priekšmetus) iekraušana un nostiprināšana segtajos vagonos un vaļējā ritošā sastāvā notiek nosūtītāja vai viņa norīkotas vai nolīgtas personas vadībā, ja attiecīgā persona ir nokārtojusi tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams noteikta veida kravu iekraušanai un nostiprināšanai. Tehnisko noteikumu zināšanas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs minētajām personām pārbauda reizi divos gados un izsniedz attiecīgu dokumentu. Ja nosūtītājs norīko vai nolīgst personu, kura jau ir nokārtojusi attiecīga apjoma tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi cita nosūtītāja kravu iekraušanas un nostiprināšanas darbu vadīšanai, viņai atkārtota zināšanu pārbaude nav nepieciešama.

4. Ja persona, kuras vadībā konkrētā krava iekrauta un nostiprināta, pieļauj pārkāpumu, viņa līdz brīdim, kamēr atkārtoti nenokārto attiecīga apjoma tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi, nedrīkst vadīt kravu iekraušanas un nostiprināšanas darbus un pārvadātājs nedrīkst pieņemt pavadzīmes, kurās minētā persona apliecinājusi kravas iekraušanas un nostiprināšanas pareizību.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr.518 redakcijā)

5. Nosūtītājs paziņo pārvadātājam to atbildīgo personu vārdus, uzvārdus un personas kodus, kuru vadībā var notikt kravu iekraušana un nostiprināšana. Nosūtītājs ir atbildīgs par kravas izvietošanas un nostiprināšanas pareizību.

6. Mājas iedzīves lietu izvietošanas un nostiprināšanas pareizību pārbauda pārvadātājs.

II. Kārtība, kādā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētie gabarīta, negabarīta un smagsvara kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi piemērojami iekšzemes dzelzceļa pārvadājumiem

7. Iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos attiecībā uz gabarīta, negabarīta un smagsvara kravu iekraušanu un nostiprināšanu vaļējā ritošā sastāvā piemēro:

7.1. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 14.pielikumu "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" un 14.1.pielikumu "Noteikumi par autovilcienu, automobiļu, vilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu un nostiprināšanu uz 1520 mm sliežu ceļa platuma 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām";

7.2. atbilstoši Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 9.panta 4.paragrāfam:

7.2.1. starp NVS valstu, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas dzelzceļiem saskaņotos kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus (turpmāk - Starptautiskie tehniskie noteikumi), izņemot I sadaļas 1.nodaļu, 2.nodaļas 15.paragrāfa trešā teikuma un 45.paragrāfa tekstu iekavās, 48.paragrāfa trešo teikumu, 66. un 67.paragrāfu, 84.paragrāfa trešā teikuma tekstu iekavās, 3.nodaļu, 4.nodaļas 46.paragrāfa trešo teikumu, 7.nodaļas 32.paragrāfa 2., 3. un 4.teikumu, III sadaļu, IV sadaļas 1., 2. un 3.paragrāfu, 6.paragrāfu un 50.paragrāfa piezīmi;

7.2.2. starp Latvijas Republikas un ārvalstu dzelzceļiem saskaņotos to kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos;

7.2.3. Instrukciju par negabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanu pa NVS valstu, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas dzelzceļiem (turpmāk - Instrukcija), izņemot Instrukcijas vispārīgos noteikumus, 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. un 2.2.4.punktu, 2.3.apakšnodaļu, 2.4.3., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8. un 2.4.9.punktu, 2.5., 2.6. un 2.7.apakšnodaļu, 2.8.4., 2.8.6., 2.8.7. un 2.8.7.1.punktu, 2.9. un 2.10.apakšnodaļu, 3.1.punkta otro un trešo teikumu, 3.8., 3.11.punktu, 3.12.punkta otro, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto teikumu, 5.1., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.1., 5.8.1., 5.9., 5.10. un 5.11.punktu, 6.nodaļu, 7.2., 7.11.punktu, 8.nodaļu un 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.pielikumu.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518; MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.816)

8. Šo noteikumu izpratnē:

8.1. par Starptautiskajos tehniskajos noteikumos minētajiem atbildīgajiem darbiniekiem kravu iekraušanā, izvietošanā un nostiprināšanā uzskata nosūtītāju un nosūtītāja norīkotās vai nolīgtās personas, kuru vadībā notiek kravas iekraušana un nostiprināšana vagonā un kuras nokārtojušas attiecīga apjoma tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi;

8.2. (svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518);

8.3. par dzelzceļu, kas minēts Starptautisko tehnisko noteikumu II sadaļas 5., 8. un 12.paragrāfā, uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

8.4. par kravu pārvadāšanas vaļējā ritošā sastāvā noteikumiem, kas minēti Starptautisko tehnisko noteikumu II sadaļas 1.paragrāfā, uzskata Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumus Nr.70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi";

8.5. par institūcijām, kas minētas Starptautisko tehnisko noteikumu IV sadaļas 5.paragrāfā, uzskata attiecīgi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un vagonu izgatavotāju;

8.6. par institūcijām, kas minētas Starptautisko tehnisko noteikumu IV sadaļas 8., 9., 11., 15. un 55.paragrāfā, uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

8.7. par kravu novietošanas un nostiprināšanas vagonos un konteineros tehniskajiem noteikumiem, kas minēti Instrukcijas 1.2., 2.4.1., 2.8.1., 7.1., 7.6.1. un 7.8.punktā, uzskata SMGS 14.pielikumu "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros";

8.8. par dzelzceļa administrāciju (dzelzceļu), kas minēta Instrukcijas 2.4.4. un 3.12.punktā, dzelzceļa nodaļas priekšnieku, kas minēts 3.3. un 3.5.punktā, kā arī par dzelzceļa (dzelzceļa nodaļas) priekšnieku, kas minēts 3.13.punktā, uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

8.9. par dzelzceļu (dzelzceļa) tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, kas minēti Instrukcijas 3.3.punktā, uzskata Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi";

8.10. par dzelzceļu, kas minēts SMGS 14.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" 7.2., 8.3., 10.8. un 13.4.punktā, un par nosūtīšanas dzelzceļu, kas minēts 9.2.punktā, uzskata pārvadātāju;

8.11. par dzelzceļu, kas minēts SMGS 14.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" 9.4., 13.1. un 14.1.punktā, un par nosūtīšanas dzelzceļu, kas minēts 13.1., 13.2., 14. un 14.1.punktā, uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

8.12. par dzelzceļu, kas minēts SMGS 14.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" 2.pielikumā "Vispārīgās metodiskās prasības, lai pamatotu berzes koeficientu starp kravas un vagona atbalsta virsmām izvēli", uzskata publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

9. SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" un 14.1.pielikumā "Noteikumi par autovilcienu, automobiļu, vilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu un nostiprināšanu uz 1520 mm sliežu ceļa platuma 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām' paredzētajos gadījumos atzīmes attiecīgajās pavadzīmes ailēs izdara atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumu Nr.533 "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos" prasībām.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

10. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

11. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

12. Starptautisko tehnisko noteikumu I sadaļas 2.nodaļas 127.paragrāfā paredzētajā gadījumā vagona kravnesības pārsniegšana nav pieļaujama.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

13. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

14. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

15. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

16. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

17. Nosūtītājs saskaņo ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju to metāla savilktņu izturību, kurus nosūtītājs paredz izmantot kokmateriālu kravu nostiprināšanai atbilstoši Starptautisko tehnisko noteikumu I sadaļas 2.nodaļas nosacījumiem.

18. Starptautisko tehnisko noteikumu I sadaļas 10.nodaļas 28., 44. un 47.paragrāfā minētos dokumentus, kuriem nepieciešams apstiprinājums, apstiprina publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktajā kārtībā.

19. Starptautisko tehnisko noteikumu II sadaļas 4.paragrāfā minētās sīkas frakcijas saturošu kravu izlīdzināšanai un noblīvēšanai paredzētās iekārtu un ierīču konstrukcijas saskaņo ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

20. Starptautisko tehnisko noteikumu IV sadaļas 4.paragrāfā minēto pārbaudi, lai nodrošinātu vagonu saglabāšanu, veic nosūtītājs un saņēmējs.

21. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

22. Starptautisko tehnisko noteikumu IV sadaļas 5.paragrāfa sestajā teikumā, Instrukcijas 1.4.punktā un 1.pielikuma 1.2.tabulā paredzētajā gadījumā piemēro Latvijas standartu LVS 282:2005 "Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti".

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

23. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518.)

24. Instrukcijas 3.13.punktā minētās telegrammas izdod publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

25. Instrukcijas 6.pielikuma 2.2. un 3.2.punktā minētās ekspluatācijas normas, kas attiecas uz attāluma palielināšanos starp sliežu ceļu asīm sliežu ceļu līknēs (dm), nosaka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

III. Prasības kravu izvietošanai un nostiprināšanai vagonos

26. Kravas izvietojot un nostiprinot vagonos, papildus ievēro šīs nodaļas prasības.

27. Uz jebkuru publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras staciju drīkst nosūtīt:

27.1. atbilstoši kraušanas pamatgabarītam vaļējā ritošā sastāvā izvietotas un nostiprinātas visu veidu kravas;

27.2. atbilstoši atvieglotajam kraušanas gabarītam uz platformām vai pusvagonos izvietotas un nostiprinātas kravas, ja to garums nepārsniedz platformas vai pusvagona grīdas garumu;

27.3. atbilstoši zonālajam kraušanas gabarītam pusvagonos izvietotas un nostiprinātas kokmateriālu kravas.

28. Kravas, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos un šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos, izvieto un nostiprina atbilstoši attiecīgajām kravām apstiprinātiem rasējumiem un aprēķiniem.

29. Ja konstatē, ka kravām, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos un šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos, pavadzīmē nav izdarīta šo noteikumu 30.2.apakšpunktā paredzētā atzīme, minētās kravas aiztur.

30. Iekraujot kravu (izņemot mājas iedzīves priekšmetus), nosūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.533 "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos" pavadzīmes 48.ailē izdara šādas atzīmes:

30.1. kravām, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos vai šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos, -

"Krava izvietota un nostiprināta atbilstoši kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehnisko noteikumu _________" (norāda attiecīgo nodaļu un paragrāfu);

30.2. kravām, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos, SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" un 14.1.pielikumā "Noteikumi par autovilcienu, automobiļu, vilcēju, piekabju, puspiekabju un automobiļu noņemamo virsbūvju izvietošanu un nostiprināšanu uz 1520 mm sliežu ceļa platuma 13-9009, 13-4095 un 13-9004M modeļu platformām", kā arī šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos, —

"Krava izvietota un nostiprināta atbilstoši 20__.gada ___._______ NTN Nr.___.

Izmantoti stiprināšanas līdzekļi: __________________" (norāda stiprināšanas līdzekļu nosaukumu un skaitu, stieples diametru un pavedienu skaitu, kā arī brusu izmērus)

(NTN — kravas izvietošanas un nostiprināšanas shēma);

30.3. kravām, kuras izvietotas un nostiprinātas atbilstoši SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" minētajiem vietējiem tehniskajiem noteikumiem, —

"Krava izvietota un nostiprināta atbilstoši 20__.gada ___._______ VTN Nr.___.

Izmantoti stiprināšanas līdzekļi: __________________" (norāda stiprināšanas līdzekļu nosaukumu un skaitu, stieples diametru un pavedienu skaitu, kā arī brusu izmērus)

(VTN — vietējie tehniskie noteikumi);

30.4. negabarīta un smagsvara kravām -

"Krava izvietota un nostiprināta atbilstoši 20__.gada __._____ rasējumam Nr._____";

30.5. daudzkārt izmantojamiem stiprināšanas līdzekļiem, nosūtot tos atpakaļ nosūtītājam, —

"DISL izvietots un nostiprināts atbilstoši 20_.gada __.________ shēmai Nr.___.

Izmantoti stiprināšanas līdzekļi: __________________" (norāda stiprināšanas līdzekļu nosaukumu un skaitu, stieples diametru un pavedienu skaitu, kā arī brusu izmērus)

(DISL — daudzkārt izmantojams stiprināšanas līdzeklis).

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

31. Pavadzīmes 48.ailē izdarīto atzīmi apliecina ar parakstu nosūtītājs vai nosūtītāja norīkota vai nolīgta persona, kuras vadībā krava tika iekrauta un nostiprināta vagonā un kura nokārtojusi attiecīga apjoma tehnisko noteikumu zināšanu pārbaudi.

32. Iekraut un nostiprināt vagonā drīkst tikai tādus metāllūžņus, kuri attīrīti no ķīmiskajām vielām un nesatur ugunsnedrošus, sprādzienbīstamus vai radioaktīvus materiālus. Nosūtītājs pievieno pavadzīmei rakstisku apliecinājumu, ka metāllūžņi atbilst minētajām prasībām un nav bīstami pārvadāšanai, pārstrādei un pārkausēšanai.

33. Ja nosūtītājs nepiemēro Starptautiskajos tehniskajos noteikumos vai SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros" minētos standartus, citu standartu piemērošanu, izstrādājot kravu izvietošanas un nostiprināšanas rasējumus vai izmantojot Starptautiskajos tehniskajos noteikumos vai SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros' paredzētās shēmas, nepieciešams saskaņot ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

34. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka:

34.1. kārtību, kādā izskata un apstiprina rasējumus un aprēķinus tādu kravu izvietošanai un nostiprināšanai vaļējā ritošā sastāvā, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos un šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos;

34.2. kārtību, kādā pārvadātājs pārbauda vaļējā ritošā sastāvā izvietotu un nostiprinātu kravu iekraušanas pareizību un kravu nostiprināšanai paredzēto no vagona nenoņemamo daudzkārt izmantojamo ierīču nostiprināšanas pareizību tukšiem vagoniem;

34.3. kārtību, kādā eksperimentāli pārbauda kravu izvietošanas un nostiprināšanas vaļējā ritošā sastāvā paņēmienu drošumu un sagatavo un apstiprina precizēto eksperimentāli pārbaudīto kravas izvietošanas un nostiprināšanas tehnisko noteikumu projektu;

34.4. prasības kravu novietošanai un nostiprināšanai segtajos vagonos;

34.5. kārtību, kādā nosūta ceļā aizturētas kravas, kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos un šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos, kā arī kravas pavadzīmē nav atzīmes par iekraušanas pareizību;

34.6. nosacījumus tādu kravu nosūtīšanai bez pārkraušanas citā vagonā (noformējot jaunu pavadzīmi) iekšzemes satiksmē (neizstrādājot attiecīgās kravas iekraušanas rasējumu), kuras pienākušas no ārvalstu dzelzceļa un kuru izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni nav paredzēti Starptautiskajos tehniskajos noteikumos un šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētajos tehniskajos noteikumos.

IV. Negabarīta un smagsvara kravu iekraušanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas nosacījumi

35. Iekraujot, nostiprinot un pārvadājot negabarīta un smagsvara kravas, ievēro šo noteikumu II nodaļas un šīs nodaļas prasības.

36. Smagsvara kravām (krava, kuras masa, garums vai slodze uz vagona rāmi (grīdu) pārsniedz pieļaujamās normas universālajam ritošajam sastāvam, kuras norādītas SMGS 14.pielikumā "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un konteineros") vai kravām, kuru izmēri pēc izvietošanas ritošajā sastāvā ar grīdas augstumu 1300 mm no sliežu galviņas virsmas līmeņa pārsniedz kraušanas gabarītu, iekraušanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas nosacījumi tiek saskaņoti divos posmos:

36.1. iepriekšēja nosacījumu saskaņošana - izskata nosūtītāja vai kravas projektētāja (ražotāja) pieteikumu, noskaidro tehnisko iespēju pārvadāt kravu, izraugās ritošā sastāva veidu un saskaņo kravas pārvadāšanas nosacījumus;

36.2. galīgā nosacījumu saskaņošana - saskaņo kravas pārvadājuma tehnisko dokumentāciju (rasējumus un aprēķinus kravas izvietošanai un nostiprināšanai ritošajā sastāvā).

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

37. Lai iepriekšēji saskaņotu negabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanas nosacījumus, nosūtītājs vai kravas projektētājs (ražotājs) iesniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pieteikumu, kuram pievienoti Instrukcijā norādītie dokumenti.

38. Ja tehniskās iespējas pieļauj pārvadāt negabarīta un smagsvara kravu, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs informē pieteikuma iesniedzēju par iepriekšēju pārvadāšanas nosacījumu saskaņošanu, paziņo, kāda tipa ritošajā sastāvā kravu var pārvadāt, kā arī saskaņoto negabaritātes pakāpi un, ja nepieciešams, arī papildu nosacījumus, kuri nosūtītājam izpildāmi, lai veiktu pārvadājumu. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs paziņo arī saskaņotos kravu pārvadāšanas maršrutus, ja paredzēts pārvadāt negabarīta kravu, kurai ir 3., 4., 5. vai 6.pakāpes apakšējā negabaritāte vai 4., 5. vai 6.pakāpes sānu negabaritāte, virsnegabarīta kravu vai tādu kravu, ko pārvadā ar transportieriem, kuriem ir 12 asis un vairāk (izņemot sakabinātā tipa transportierus ar 120 t kravnesību un vienu starpplatformu).

39. Ja virsnegabarīta kravas pārvadāšanas tehnisko iespēju un nosacījumu noskaidrošanai un maršruta pārbaudei nepieciešams pa pārvadāšanas maršrutu vest kontrolrāmi (kravas maketu), persona, kas iesniegusi pieteikumu par iepriekšēju kravas pārvadāšanas nosacījumu saskaņošanu, izgatavo minēto kontrolrāmi (kravas maketu) un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar tā uzstādīšanu ritošajam sastāvam un vešanu pa pārvadāšanas maršrutu.

40. Lai galīgi saskaņotu negabarīta vai smagsvara kravas iekraušanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas nosacījumus, nosūtītājs apstiprina un saskaņo ar pārvadātāju negabarīta (smagsvara) kravas izvietošanas un nostiprināšanas rasējumu (shēmu) un aprēķinu un iesniedz (četros eksemplāros) publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam. Ja daudzkārt izmantojamās nostiprināšanas ierīces pēc kravas izkraušanas paliek uz transportieriem vai īpaši aprīkotiem vagoniem, kuras nosūta tādas pašas kravas iekraušanai, nosūtītājs apstiprina, saskaņo ar pārvadātāju un iesniedz (četros eksemplāros) publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam arī daudzkārt izmantojamo nostiprināšanas ierīču izvietošanas un nostiprināšanas transportieros (vagonos) rasējumu (shēmu).

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.518)

41. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā izskata galīgajai saskaņošanai iesniegtos negabarīta (smagsvara) kravu izvietošanas un nostiprināšanas rasējumus (shēmas) un aprēķinus, kā arī to glabāšanas termiņus.

42. Pēc negabarīta (smagsvara) kravas izvietošanas un nostiprināšanas rasējumu (shēmu) un aprēķinu galīgās saskaņošanas nosūtītājs iesniedz pārvadātājam pieteikumu par negabarīta vai smagsvara kravu pārvadājumu un pieteikumu par vagonu (transportieru) padošanu. Pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka pārvadātājs.

43. Ja nosūtītājs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktajā kārtībā saņēmis attiecīgu atļauju, viņš negabarīta un smagsvara kravas iekrauj vagonos (transportieros).

44. Nosūtītājs paziņo pārvadātājam laiku, kad paredzēts pabeigt negabarīta vai smagsvara kravas iekraušanas darbus un varēs pārbaudīt kravas iekraušanas un nostiprināšanas atbilstību saskaņotajam rasējumam (shēmai). Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā nosūtīšanas stacijā un ceļā pārbauda kravas iekraušanas un nostiprināšanas atbilstību saskaņotajam rasējumam (shēmai).

45. Pārvadātājs pievieno pavadzīmei dokumentu, kurā norādīti negabarīta (smagsvara) kravas izvietojuma un nostiprināšanas pārbaudes dati.

46. Nosūtītājs var izmantot agrāk saskaņotos rasējumus (shēmas) citam tādas pašas negabarīta vai smagsvara kravas pārvadājumam, ja saņemta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja atļauja. Ja nosūtītājs izmanto cita nosūtītāja apstiprinātos un agrāk saskaņotos rasējumus (shēmas), nosūtītājs tos apstiprina.

47. Ja kravas nosūtīšanai nepieciešama publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja telegramma par kravas caurlaišanu, pārvadātājs pavadzīmes attiecīgajā ailē iespiež kalendāro spiedogu par šādas kravas pieņemšanu pārvadāšanai tikai pēc tam, kad saņemta attiecīgā telegramma, un telegrammas kopiju pievieno pavadzīmei. Pārējām kravām telegrammas kopiju pievieno, kad pabeigta negabarīta (smagsvara) kravas izvietojuma un nostiprināšanas atbilstības saskaņotajam rasējumam (shēmai) pārbaude.

48. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā daudzkārt izmantojamās nostiprināšanas ierīces, kuras pēc kravu izkraušanas paliek uz transportieriem vai īpaši aprīkotiem vagoniem, nosūta atpakaļ nosūtītājam tādas pašas kravas iekraušanai.

49. Smagsvara kravas pārvadā ar transportieriem. Padodot transportierus kravas iekraušanai vai kravas izkraušanai un pieņemot tos tukšus pēc izkraušanas, pārvadātājs un saņēmējs vai pārvadātājs un nosūtītājs pārbauda transportieru un uz tiem esošā aprīkojuma tehnisko stāvokli un tehnisko stāvokli apliecina vispārējā parauga aktā. Ja nosūta tukšus transportierus, vienu akta eksemplāru pievieno pavadzīmei vai pārsūtīšanas pavadzīmei.

50. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka:

50.1. kārtību, kādā pieņem pārvadāšanai nedarbīgā stāvoklī esošus elektrosekciju un elektrovilcienu negabarīta vagonus un lokomotīves (T gabarīts), kā arī astoņasu pusvagonus (Tpr gabarīts) un cisternas (Tc gabarīts);

50.2. kārtību, kādā izstrādā tehnisko dokumentāciju, ja smagsvara kravas pārvadā ar savienotā tipa transportieriem, un kārtību, kādā izskata šo tehnisko dokumentāciju, kad tā iesniegta galīgajai saskaņošanai;

50.3. kārtību, kādā izsniedz atļauju tāda vagona (transportiera) nosūtīšanai un caurlaišanai konkrētos dzelzceļa maršrutos, kurā iekrauta negabarīta vai smagsvara krava.

V. Kravas vagonu saglabāšanas tehniskie noteikumi

51. Lai nodrošinātu kravas vagonu saglabāšanu kravu pārvadājumos, kā arī iekraujot un izkraujot kravas un veicot ar vagoniem manevrus, piemēro šādus standartus:

51.1. ja kravu pārvadājumos izmanto vagonus, kuri izgatavoti bijušajā PSRS vai NVS valstīs, papildus Starptautisko tehnisko noteikumu IV sadaļā minētajiem kravas vagonu saglabāšanas tehniskajiem noteikumiem piemēro NVS valstu standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas padomes standartu "Maģistrālo 1520 mm platuma dzelzceļa sliežu kravas vagoni" (GOST 22235-76);

51.2. ja kravu pārvadājumos izmanto vagonus, kuri izgatavoti citās valstīs (kas nav minētas šo noteikumu 51.1.apakšpunktā), piemēro attiecīgās valsts vagonu izgatavotāja standartus.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle
07.10.2006