Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.497

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47, 33.§)

Noteikumi par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem un aizliegumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" 6.panta 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskās personas, valsts institūcijas (turpmāk - juridiskās personas) un fiziskās personas izplata, projektē, būvē, uzstāda un ekspluatē radiokomunikāciju līdzekļus un telekomunikāciju gala iekārtas, kā arī to izmantošanas ierobežojumus un aizliegumus.

2. Noteikumi neattiecas uz radiokomunikāciju līdzekļiem un telekomunikāciju gala iekārtām, ko publisko tiesību juridiskā persona, pildot valsts pārvaldes funkcijas, lieto tikai valsts aizsardzības vai valsts drošības jomā. Satiksmes ministrija un Aizsardzības ministrija var slēgt savstarpēju vienošanos par minēto radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu lietošanu.

3. Uz jūras un gaisa kuģniecības, kā arī uz radioamatieru radiokomunikāciju līdzekļiem attiecas šie noteikumi un citi normatīvie akti par jūras un gaisa kuģiem un radioamatieru radiosakariem.

4. Radiokomunikāciju līdzekļus, kas paredzēti tikai individuālai uztveršanai, kā arī tādas ierīces vai iekārtas, kuras nav radiokomunikāciju līdzekļi, bet kuru darbība var radīt elektromagnētisko izstarojumu un traucēt radiokomunikāciju līdzekļu darbību, atļauts izplatīt un lietot, ja tie atbilst noteiktajām pieļaujamo radiotraucējumu normām un elektromagnētiskās saderības prasībām. Citas šajos noteikumos noteiktās prasības uz minētajiem radiokomunikāciju līdzekļiem, ierīcēm un iekārtām neattiecas.

 

II. Izplatīšana

5. Atļauta tikai tādu radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšana un ekspluatācija, kuras, pareizi uzstādītas un ekspluatētas, kā arī lietotas paredzētajiem mērķiem, atbilst lietotāju un citu personu veselības aizsardzības un drošības prasībām, elektromagnētiskās saderības prasībām, kā arī nerada kaitīgus radiotraucējumus un kuru atbilstība būtiskajām prasībām apliecināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

6. Radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu ražotājs vai persona, kas radiokomunikāciju līdzekļus un telekomunikāciju gala iekārtas piedāvā tirgū, nodrošina lietotājam informāciju par to paredzēto lietošanu un paziņo par radiokomunikāciju līdzekļa vai telekomunikāciju gala iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām.

7. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierobežo radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanu un - sadarbībā ar muitas iestādēm - radiokomunikāciju līdzekļu vai telekomunikāciju gala iekārtu ievešanu Latvijā šādos gadījumos:

7.1. radiokomunikāciju līdzekļi vai telekomunikāciju gala iekārtas rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kas apdraud radionavigācijas dienesta vai cita drošības dienesta darbību vai ievērojami pasliktina, padara neiespējamu vai atkārtoti pārtrauc radiosakaru dienesta darbību;

7.2. radiokomunikāciju līdzekļi vai telekomunikāciju gala iekārtas ir atzītas par bīstamām cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi;

7.3. ir konstatēta radiokomunikāciju līdzekļu vai telekomunikāciju gala iekārtu neatbilstība būtiskajām prasībām.

 

III. Projektēšana un būve

8. Radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izstrādē un ražošanā lieto tehniskus risinājumus, kas paaugstina radiofrekvenču spektra izmantošanas efektivitāti, kā arī ievēro normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktās prasības.

9. Prasības radiokomunikāciju līdzekļu būvprojektēšanai un būvniecībai noteiktas Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.496 "Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi", kā arī normatīvajos aktos, kas reglamentē būvniecības nozari.

10. Plānojot radiosakaru tīklu, projektētājs nosaka minimāli nepieciešamo izstaroto jaudu radiokomunikāciju līdzekļu darbībai telekomunikāciju tīklā, nodrošina visu projektējamo un ekspluatējamo radiokomunikāciju līdzekļu darbību telekomunikāciju tīklā bez savstarpējiem kaitīgiem traucējumiem, izpilda Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcijas (turpmāk - inspekcija) norādījumus, lai nodrošinātu elektromagnētisko saderību ar radiokomunikāciju līdzekļiem citos telekomunikāciju tīklos, un ņem vērā:

10.1. radiosakaru tīklu plānošanas kritērijus, kas noteikti Nacionālā radiofrekvenču plāna attiecīgajā pielikumā;

10.2. normatīvajos aktos noteiktās prasības iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret radiokomunikāciju līdzekļu izstarotā elektromagnētiskā lauka iedarbību;

10.3. veģetāciju, apbūvi un teritorijas reljefu, kas var ietekmēt radiokomunikāciju līdzekļa darbības zonu (izmanto Latvijas reljefa karti vai reljefa modeli, kura izšķirtspēja ir ne mazāka par 50 m, vai attiecīgās teritorijas reljefa un apbūves karti vai modeli, kura izšķirtspēja ir ne mazāka par 10 m WGS84 koordinātu sistēmā).

11. Šo noteikumu 10.punktā minētās darbības veic personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmušas profesionālās atbilstības sertifikātu.

12. Ja radiokomunikāciju līdzekļa uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešama inspekcijas izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja, radiokomunikāciju līdzekļa projekta stadijā tā īpašnieks, valdītājs vai lietotājs saskaņo ar inspekciju radiokomunikāciju līdzekļa būvniecības vai uzstādīšanas vietu, ņemot vērā elektromagnētisko saderību. Radiokomunikāciju līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs iesniedz inspekcijā informāciju par paredzētās radiokomunikāciju līdzekļa būvniecības vai uzstādīšanas vietas adresi ar ģeogrāfiskajām koordinātām WGS84 koordinātu sistēmā, kuras noteiktas ar precizitāti, ne mazāku par 10 m, un tuvākā apvidus plānu, kā arī informāciju par radiokomunikāciju līdzekļa antenas uzstādīšanas augstumu virs zemes.

 

IV. Uzstādīšana un ekspluatācija

13. Telekomunikāciju gala iekārtas uzstāda un ekspluatē atbilstoši šiem noteikumiem, iekārtas tehniskajā dokumentācijā noteiktajām izgatavotāja prasībām un telekomunikāciju uzņēmuma telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

14. Radiokomunikāciju līdzekļus uzstāda (ierīko un sagatavo ekspluatācijai) un ekspluatē pēc tam, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja. Radiokomunikāciju līdzekļus uzstāda (ierīko un sagatavo ekspluatācijai) un ekspluatē saskaņā ar attiecīgās iekārtas tehniskajā dokumentācijā noteiktajām izgatavotāja prasībām, radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā minētajiem nosacījumiem un Latvijas standartu prasībām.

15. Radiokomunikāciju līdzekļus, kuru pastāvīgās ekspluatācijas vieta ir citā valstī un kuru atbilstība būtiskajām prasībām Latvijā nav apliecināta, atļauts uzstādīt un īslaicīgi (līdz sešiem mēnešiem) ekspluatēt, ja saņemta inspekcijas izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas pagaidu atļauja.

16. Radiokomunikāciju līdzekļus, kuru atbilstība būtiskajām prasībām Latvijā nav apliecināta, atļauts uzstādīt un demonstrēt (bez tiesībām izplatīt vai lietot) gadatirgos un izstādēs, ja saņemta inspekcijas izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas pagaidu atļauja.

17. Citās valstīs reģistrētus jūras un gaisa kuģos uzstādītus radiokomunikāciju līdzekļus atļauts ekspluatēt Latvijā, ja saņemta attiecīgajā valstī izsniegta atļauja minēto komunikācijas līdzekļu lietošanai starptautiski noteiktajās frekvencēs atbilstoši Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumiem.

18. Radiokomunikāciju līdzekļus uzstāda un ekspluatē tā, lai neradītu kaitīgus radiotraucējumus citu radiokomunikāciju līdzekļu darbībai, kuri uzstādīti un tiek ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.

19. Pirms radiokomunikāciju līdzekļa uzstādīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas juridiskā persona norīko par ekspluatāciju atbildīgo personu, kura nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu radiokomunikāciju līdzekļa ekspluatācijā.

20. Fiziskā persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir radiokomunikāciju līdzeklis, nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu radiokomunikāciju līdzekļa ekspluatācijā.

21. Radiokomunikāciju līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs nodrošina inspekcijas amatpersonām iespēju veikt radiokomunikāciju līdzekļa tehnisko parametru pārbaudi par ekspluatāciju atbildīgās personas klātbūtnē.

22. Ja tiek pilnīgi pārtraukta tāda radiokomunikāciju līdzekļa ekspluatācija, kura darbībai izsniegta radiofrekvenču spektra lietošanas atļauja, tā īpašnieks, valdītājs vai lietotājs 30 dienu laikā rakstiski paziņo inspekcijai par radiokomunikāciju līdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanu.

23. Ja konstatēti radiokomunikāciju līdzekļa darbības traucējumi, par ekspluatāciju atbildīgā persona pārbauda, vai radiokomunikāciju līdzeklis un katra tā sastāvdaļa ir tehniskā kārtībā un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Radiokomunikāciju līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs novērš jebkuru tā bojājumu vai neatbilstību.

24. Ja pēc šo noteikumu 23.punktā minēto prasību izpildes radiokomunikāciju līdzekļa darbības traucējumi turpinās, par ekspluatāciju atbildīgā persona apkopo informāciju, kas raksturo iespējamos radiotraucējumus, un iesniedz inspekcijā pieteikumu par traucējumiem radiosakaru darbībā (pielikums).

25. Pārbaudot pieteikumā par kaitīgiem traucējumiem radiosakaru darbībā (turpmāk - pieteikums) minētos faktus, inspekcija noskaidro kaitīgo traucējumu cēloņus un atbilstoši savai kompetencei veic nepieciešamās darbības to novēršanai.

26. Atbilstoši radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā noteiktajiem parametriem un normām strādājošu radiokomunikāciju līdzekļu savstarpējie traucējumi, kas atbilst Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumiem vai rekomendācijām, vai minētajos radionoteikumos paredzētajiem ar īpašu vienošanos noteiktajiem skaitliskajiem traucējumu un radiofrekvenču spektra koplietošanas kritērijiem (novēroti vai paredzēti traucējumi), netiek uzskatīti par šo noteikumu pārkāpumu.

27. Pēc inspekcijas pieprasījuma kaitīgos radiotraucējumus novērš radiokomunikāciju līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura radiokomunikāciju līdzeklis rada cita radiokomunikāciju līdzekļa darbības traucējumus.

28. Ja radiotraucējumus rada tāda radiokomunikāciju līdzekļa darbība, kurš neatbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, traucējumu cēloni novērš vai to ietekmi samazina minētā radiokomunikāciju līdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs pēc inspekcijas norādījuma.

29. Inspekcija nosaka traucējumu novēršanas individuālu risinājumu, ja traucējošā radiokomunikāciju līdzekļa un traucētā radiokomunikāciju līdzekļa tehniskie parametri atbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā.

30. Pēc šo noteikumu 21. vai 25.punktā minētās pārbaudes Satiksmes ministrija vai inspekcija sastāda aktu vai - normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - protokolu par administratīvo pārkāpumu. Ar aktu iepazīstina radiokomunikāciju līdzekļa īpašnieku vai par radiokomunikāciju līdzekļa ekspluatāciju atbildīgo personu.

31. Šo noteikumu 30.punktā minēto institūciju amatpersonu lēmumi, kas pieņemti, ņemot vērā pārbaudes rezultātus, ir obligāti visiem radiokomunikāciju līdzekļu īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem.

32. Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumos noteiktajos gadījumos, kā arī fiksēto radiosakaru raidījumiem frekvenču joslās, kuras ir zemākas par 28000 kHz, apraides, radioamatieru, jūras un gaisa kuģniecības un sauszemes mobilo radiosakaru standarta frekvenču un laika signālu raidījumiem ir pazīšanas signāli.

33. Pazīšanas signālus pārraida pēc iespējas automātiski atbilstoši Starptautiskās telekomunikāciju savienības ieteikumiem.

34. Pazīšanas signālus radiokomunikāciju līdzekļiem piešķir inspekcija atbilstoši Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumiem.

35. Aizsardzības ministrija un Iekšlietu ministrija var noteikt pazīšanas signālus to radiokomunikāciju līdzekļiem, ja atbilstoši Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumiem nav nepieciešami nacionālie izsaukuma signāli.

 

V. Izmantošanas ierobežojumi un aizliegumi

36. Inspekcija nosaka radiokomunikāciju līdzekļa uzstādīšanas un ekspluatācijas ierobežojumus, ja tā darbība nenodrošina efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu un elektromagnētisko saderību ar citiem radiokomunikāciju līdzekļiem vai rada kaitīgus radiotraucējumus tādu radiokomunikāciju līdzekļu darbībā, kuri atbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā.

37. Aizliegts pieslēgt publiskajam telekomunikāciju tīklam telekomunikāciju gala iekārtas, kurām nav apliecināta atbilstība vai kuras ir bojātas. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatori nedrīkst noteikt citus tehniskus ierobežojumus telekomunikāciju gala iekārtu pieslēgšanai telekomunikāciju tīklam.

38. Publiskajam telekomunikāciju tīklam pieslēgtas gala iekārtas aizliegts izmantot citu telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju traucēšanai vai darbībām, kas traucē telekomunikāciju tīkla darbību un telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanu citiem abonentiem, vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem telekomunikāciju jomā.

39. Juridiskās un fiziskās personas, kas pārkāpušas šajos noteikumos noteiktās telekomunikāciju gala iekārtu izmantošanas prasības, radot zaudējumus telekomunikāciju tīkla operatoram vai citai personai, atlīdzina radītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 6.septembri.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 2.septembra

noteikumiem Nr.497

01-497 COPY.GIF (116350 bytes)

02-497 COPY.GIF (109131 bytes)

Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcijai

Satiksmes ministrs R.Zīle

06.09.2003