Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.11.2019. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.473

Rīgā 2003.gada 26.augustā (prot. Nr.46 3.§)
Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta
Izdoti saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību
14.panta pirmo daļu un 15.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts (turpmāk – objekts) iegūst kultūras pieminekļa statusu un tiek iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī izslēgts no minētā saraksta.

2. Priekšlikumu par objekta iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai izslēgšanu no tā fiziska vai juridiska persona iesniedz Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē (turpmāk – pārvalde). Iesniegumam pievieno:

2.1. informāciju par objekta nosaukumu un atrašanās vietu;

2.2. ziņas par īpašnieku (valdītāju), ja ir iespējams to noteikt;

2.3. aprakstu;

2.4. fotofiksācijas materiālus;

2.5. pamatojumu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

II. Objekta iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

3. Pārvalde izvērtē priekšlikumā minētā objekta atbilstību valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam saskaņā ar normatīvajos aktos par kultūras pieminekļiem noteiktajiem kritērijiem, kā arī ņemot vērā attiecīgā objekta vēsturisko, zinātnisko, māksliniecisko vai citu kultūras vērtību un kultūras pieminekļa tipoloģiskās grupas izplatību Eiropā, Baltijas jūras reģionā, Latvijas valstī vai novadā.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

4. Ja objekts neatbilst valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam, pārvalde sniedz motivētu rakstisku atteikumu priekšlikuma iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

5. Ja objekts atbilst valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam, pārvalde sagatavo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu, paredzot iekļaut attiecīgo objektu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Projektam pievieno:

5.1. informāciju par objekta nosaukumu;

5.2. informāciju par atrašanās vietu (adrese un kadastra numurs vai kadastra apzīmējums);

5.3. atrašanās vietas shēmu topogrāfiskajā plānā;

5.4. aprakstu;

5.5. fotofiksācijas materiālus;

5.6. ziņas par īpašnieku (īpašniekiem) - vārds, uzvārds, personas kods un adrese (fiziskām personām) vai nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs (juridiskām personām);

5.7. pamatojumu objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

6. Ja kultūras pieminekļa statuss nosakāms pilsētbūvniecības piemineklim, pārvalde valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektam pievieno šo noteikumu 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. un 5.7.apakšpunktā norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

7. Pārvalde rakstiski informē objekta īpašnieku (valdītāju) par priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. Lai kultūras pieminekļa statusu noteiktu pilsētbūvniecības piemineklim, nepieciešams pašvaldības saskaņojums, izņemot gadījumu, ja priekšlikums par kultūras pieminekļa statusa noteikšanu pilsētbūvniecības piemineklim ir iekļauts teritorijas plānojumā.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

8. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

9. Kultūras ministrs ar rīkojumu apstiprina objekta iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

10. Ja objekts ieguvis valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu, pārvalde aktualizē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru un iekļauj to minētajā datu bāzē.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

III. Kultūras pieminekļa izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta

11. Ja kultūras piemineklis pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību, pārvalde sagatavo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

12. Pārvalde šī rīkojuma 11.punktā minētajam projektam pievieno pamatojumu objekta izslēgšanai no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta un šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6.apakšpunktā minēto informāciju, bet, ja no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdzams pilsētbūvniecības piemineklis, – 5.1., 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

13. Kultūras ministrs ar rīkojumu apstiprina objekta izslēgšanu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta.

14. Pēc objekta izslēgšanas no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta, pārvalde izdara attiecīgu atzīmi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 539)

Ministru prezidents E.Repše

Kultūras ministra vietā — izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
22.11.2019