Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.460

Rīgā 2003.gada 19.augustā (prot. Nr.45, 3.§)

Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 40.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu pielikumā noteiktajām lauksaimniecības un pārtikas produktu grupām.

3. Tiesības lietot aizsargātu lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (turpmāk - ģeogrāfiskās izcelsmes norāde) ir:

3.1. ražotāju grupai, kas ražo vai pārstrādā viena veida lauksaimniecības vai pārtikas produktu, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

3.2. fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ražo vai pārstrādā lauksaimniecības vai pārtikas produktu, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja:

3.2.1. fiziskā vai juridiskā persona ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijas iesnieguma (turpmāk - iesniegums) iesniegšanas laikā ir vienīgais attiecīgā produkta ražotājs iesniegumā norādītajā ģeogrāfiskajā vietā;

3.2.2. fiziskā vai juridiskā persona attiecīgā produkta ražošanā vai pārstrādē izmanto tradicionālas un nemainīgas metodes;

3.2.3. attiecīgā produkta izcelsmes vieta atšķiras no blakus esošajām ģeogrāfiskajām vietām;

3.2.4. attiecīgā produkta īpašības atšķiras no citu tāda paša veida produktu īpašībām.

4. Zemkopības ministrs pieņem lēmumu par ražotāju grupas, fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk - lietotājs) ražotā vai pārstrādātā lauksaimniecības vai pārtikas produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju - iekļaušanu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstā (turpmāk - saraksts), pamatojoties uz Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu padomes (turpmāk - padome) ieteikumu.

5. Padome ir zemkopības ministra izveidota koordinējoša un konsultatīva institūcija. Padomes sastāvā ir seši locekļi: divi Zemkopības ministrijas pārstāvji un pa vienam Pārtikas un veterinārā dienesta, Patentu valdes, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvim.

6. Padomes personālsastāvu pēc šo noteikumu 5.punktā minēto institūciju priekšlikuma apstiprina zemkopības ministrs. Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

7. Padomei ir šādas funkcijas:

7.1. izskatīt un izvērtēt lietotāju iesniegumus un sagatavot ieteikumus Zemkopības ministrijai par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu iekļaušanu sarakstā;

7.2. izveidot un uzturēt sarakstu, iekļaujot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes sarakstā un izdarot tajā nepieciešamos grozījumus;

7.3. nodrošināt starptautisko sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanā, kontrolē un aizsardzībā;

7.4. informēt Zemkopības ministriju, ja nepieciešams, precizēt šo noteikumu pielikumā minēto sarakstu.

8. Padomei ir tiesības pieaicināt ekspertus ar atbilstošu izglītību un pieredzi profesionālu konsultāciju sniegšanai un ekspertīžu veikšanai, lai izvērtētu, vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde iekļaujama sarakstā.

9. Izdevumus, kas saistīti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādes iekļaušanu sarakstā, kā arī ar tās atbilstības uzraudzību un kontroli, sedz lietotājs.

 

II. Reģistrācijas kārtība

10. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi iekļauj sarakstā, pamatojoties uz lietotāja rakstisku iesniegumu un zemkopības ministra lēmumu.

11. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi iekļauj sarakstā, ja:

11.1. attiecīgā produkta nosaukumā ir kāds no šādiem nosaukumiem:

11.1.1. konkrētas vietas, rajona ģeogrāfiskais nosaukums vai valsts nosaukums;

11.1.2. ģeogrāfiskas vietas vēsturiskais nosaukums;

11.1.3. tradicionāls un tikai attiecīgajai ģeogrāfiskajai vietai raksturīgs nosaukums;

11.2. visi lauksaimniecības vai pārtikas produkta ražošanas posmi (izejvielu ieguve, ražošana, apstrāde, pārstrāde) vai tikai kāds atsevišķs posms tiek veikts ģeogrāfiskajā vietā, kuras nosaukums ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādē;

11.3. lauksaimniecības vai pārtikas produkta īpašā kvalitāte, reputācija vai īpašības ir saistītas ar konkrēto ģeogrāfisko vidi un tai raksturīgiem dabas apstākļiem vai šai ģeogrāfiskajai vietai raksturīgām ražošanas tradīcijām, kas ir izveidojušās un nostiprinājušās ilgākā laikposmā.

12. Lai iekļautu konkrēto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi sarakstā, lietotājs iesniedz padomē iesniegumu. Iesniegumā norāda:

12.1. ģeogrāfiskās vietas ģeogrāfisko, vēsturisko vai tradicionālo nosaukumu;

12.2. lauksaimniecības vai pārtikas produkta grupu (pielikums);

12.3. lauksaimniecības vai pārtikas produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nosaukumu;

12.4. ražotāju grupas vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

13. Lietotājs iesniegumam pievieno šādus dokumentus, kas pamato attiecīgā lauksaimniecības vai pārtikas produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

13.1. produkta apraksts:

13.1.1. nepieciešamo fizikālo, ķīmisko, mikrobioloģisko un organoleptisko īpašību raksturojums;

13.1.2. produkta lieluma, formas un uzglabāšanas apstākļu apraksts (ja tie ietekmē produkta īpašības);

13.2. izejvielu raksturojums:

13.2.1. nepieciešamo fizikālo, ķīmisko, mikrobioloģisko un organoleptisko īpašību raksturojums;

13.2.2. saistība ar konkrētajai ģeogrāfiskai videi raksturīgiem dabas apstākļiem (ja tie ietekmē izejvielu īpašības);

13.3. produkta ražošanas vai apstrādes ģeogrāfiskās vietas raksturojums;

13.4. produkta izcelsmes vēsturiskais apskats:

13.4.1. gads, kad uzsākta produkta ražošana;

13.4.2. tradicionālās ražošanas metodes apraksts;

13.5. produkta ražošanas vai pārstrādes tehnoloģiskais apraksts;

13.6. ziņas par produkta saistību ar konkrēto ģeogrāfisko vietu:

13.6.1. ģeogrāfiskās vietas raksturojums;

13.6.2. ģeogrāfisko apstākļu ietekme;

13.6.3. klimata ietekme;

13.6.4. cilvēka darbības radītā ietekme;

13.7. norādes uz normatīvajiem aktiem, kuri ievēroti attiecīgā produkta ražošanas vai pārstrādes procesā;

13.8. marķējumā norādītā informācija.

14. Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas padome izskata iesniegumu un pārbauda iesniegtos dokumentus. Padome var pieprasīt lietotājam iesniegt papildu dokumentus un materiālus, kas pamato attiecīgā produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

15. Triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas padome pārbauda attiecīgā produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību normatīvajos aktos par lauksaimniecības un pārtikas produktu apriti un šo noteikumu 13.punktā noteiktajām prasībām.

16. Padome publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis":

16.1. attiecīgā produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nosaukumu;

16.2. ražotāju grupas vai juridiskas personas nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu.

17. Triju mēnešu laikā pēc ģeogrāfiskās izcelsmes norādes publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ieinteresētās personas var iesniegt padomē iebildumus pret attiecīgās norādes iekļaušanu sarakstā, ja:

17.1. lauksaimniecības vai pārtikas produkts neatbilst šo noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām;

17.2. norāde ir vienāda ar iepriekš reģistrētu norādi vai līdzīga tai;

17.3. norāde apdraud tādas iepriekš lietotas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pastāvēšanu, kuru lieto vismaz piecus gadus;

17.4. norāde lietošanā ir kļuvusi par parastu, vispārpieņemtu lauksaimniecības vai pārtikas produkta nosaukumu.

18. Ja pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" padomē ir saņemti iebildumi pret attiecīgās norādes iekļaušanu sarakstā, padome ar tiem iepazīstina lietotāju. Lietotājs triju mēnešu laikā iesniedz padomē motivētu atbildi par katru iebildumu.

19. Padome izvērtē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību attiecīgajām prasībām un piecu darbdienu laikā sniedz ieteikumu Zemkopības ministrijai.

20. Ņemot vērā padomes ieteikumu, zemkopības ministrs, norādot pamatojumu, pieņem lēmumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes iekļaušanu sarakstā vai par atteikumu iekļaut sarakstā attiecīgo norādi un piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo lēmumu lietotājam.

21. Ja zemkopības ministrs pieņēmis lēmumu iekļaut sarakstā attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, padome izdara sarakstā atbilstošu ierakstu un informāciju par sarakstā iekļautajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

22. Lauksaimniecības un pārtikas produktus ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču marķēšanu. Papildus produkta marķējumā norāda "Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde".

23. Lietotājs 10 dienu laikā informē padomi par izmaiņām ražošanas tehnoloģijas vai ģeogrāfiskās izcelsmes vietas raksturojumā.

24. Padome ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību ģeogrāfiskās izcelsmes norādes statusam izvērtē atkārtoti, ja izmaiņas būtiski ietekmē lauksaimniecības vai pārtikas produkta īpašības.

 

III. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība

25. Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde aizsardzību iegūst uz neierobežotu laiku.

26. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādi aizsargā pret:

26.1. izmantošanu nosaukumā līdzīgiem vai tāda paša veida lauksaimniecības un pārtikas produktiem, kuriem nav piešķirta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

26.2. izmantošanu, kas rada asociācijas ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (arī tad, ja norādīta lauksaimniecības un pārtikas produkta patiesā izcelsme);

26.3. nepareizas vai maldinošas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes izmantošanu lauksaimniecības vai pārtikas produkta iepakojumā, reklāmā, ar produktu saistītos dokumentos, kas maldina patērētāju par produkta patieso izcelsmi;

26.4. lietošanu lauksaimniecības un pārtikas produktiem, kuriem nav nepieciešamās kvalitātes, reputācijas vai citu īpašību, kas norādītas iesniegumā;

26.5. lietošanu kopā ar vārdiem "veids", "tips", "stils", "līdzīgs", "imitācija" un tamlīdzīgiem (arī tad, ja norādīta lauksaimniecības un pārtikas produkta patiesā izcelsme);

26.6. jebkuru citu lietošanu, kuras dēļ tiek maldināts patērētājs;

26.7. lietošanu kā parastu, vispārpieņemtu lauksaimniecības vai pārtikas produkta nosaukumu.

27. Lietotājam ir tiesības iesniegt padomē nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Eiropas Komisijas Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfisko norāžu reģistrā vai Īpaša rakstura sertifikātu reģistrā.

28. Padome ir atbildīga par:

28.1. ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanu Eiropas Komisijā;

28.2. sarakstu sagatavošanu, lai varētu slēgt starptautiskus līgumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

29. Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde netiek aizsargāta, ja:

29.1. tā zaudējusi nozīmi un kļuvusi par vispārpieņemtu lauksaimniecības un pārtikas produkta nosaukumu;

29.2. tā ir pretrunā ar auga vai dzīvnieka šķirni un maldina patērētāju par lauksaimniecības vai pārtikas produkta patieso izcelsmi;

29.3. lauksaimniecības vai pārtikas produkta īpašo raksturu rada ražošanas tehnoloģijas uzlabojumi;

29.4. tā attiecas uz lauksaimniecības vai pārtikas produkta vispārīgām prasībām, ir maldinoša attiecībā uz raksturīgu produkta pazīmi vai neatbilst produkta lietojumam.

 

IV. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes uzraudzība un kontrole

30. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) kontrolē un uzrauga ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanu:

30.1. vietējiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem - saskaņā ar šiem noteikumiem, normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un pārtikas produktu apriti un saskaņā ar sarakstu;

30.2. ievestajiem un eksportam paredzētajiem vietējiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem - saskaņā ar šiem noteikumiem, normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un pārtikas produktu apriti un saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

31. Dienests kontrolē lauksaimniecības un pārtikas produktu atbilstību iesniegumā norādītajām ziņām:

31.1. šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētajām lauksaimniecības vai pārtikas produkta īpašībām;

31.2. šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajām izejvielu īpašībām;

31.3. šo noteikumu 13.5.apakšpunktā minētajam ražošanas vai tehnoloģiskajam procesam;

31.4. citām īpašībām, ja tādas norādītas iesniegumā.

32. Dienests kontrolē ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanu marķējumā vietējiem un ievestiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem tirdzniecības vietās, robežkontroles punktos, brīvajās muitas zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās.

33. Dienesta inspektoram ir tiesības atbilstoši savai kompetencei un dienesta nolikumam apturēt lauksaimniecības vai pārtikas produkta ražošanu, pārstrādi un realizēšanu, ja tiek konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos par lauksaimniecības un pārtikas produktu apriti noteiktajām prasībām.

34. Dienestam ir tiesības pilnvarot citu institūciju ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstības novērtēšanai un kontrolēšanai. Dienests ir atbildīgs par minētās institūcijas veikto novērtējumu.

 

V. Noslēguma jautājums

35. Noteikumi zaudē spēku ar īpašiem noteikumiem.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 23.augustu.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 19.augusta noteikumiem Nr.460

 

Lauksaimniecības un pārtikas produkti, kurus var marķēt ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Nr.

p.k.

Preces kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai

Apraksts

1

2

3

1.

02

Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti

2.

03

Zivis, vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki

3.

0401

Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām saldinātājvielām

 

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām

 

0403

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentētie vai skābpiena produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām un aromatizētājvielām, ar vai bez augļiem, riekstiem vai kakao

 

0404

Iebiezinātas vai neiebiezinātas piena sūkalas ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām; produkti no dabiskiem piena komponentiem, kas citur nav minēti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām

 

0405

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas

4.

0406

Siers un biezpiens

5.

ex 0407

Putnu olas

6.

0409

Dabiskais medus

7.

06

Augoši koki un pārējie augi; bumbuļi, saknes un līdzīgas augu daļas, griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

8.

07

Pārtikas dārzeņi un daži sakņaugi un bumbuļaugi

9.

08

Pārtikas augļi un rieksti; citrusaugļu vai ķirbjaugu mizas

10.

10

Graudaugu kultūras

11.

12

Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām; salmi un lopbarība

12.

13

Šellaka; sveķi, sveķainas vielas un pārējās augu izcelsmes sulas un ekstrakti

13.

15

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; to sašķelšanas produkti; sagatavoti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

14.

ex 1517

Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu šajā grupā minēto tauku un eļļu frakciju pārtikas maisījumi

15.

16

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

16.

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu

17.

ex 1902

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā vai sagatavoti ar citu paņēmienu

18.

ex 1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi

19.

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citām saldinātājvielām

20.

ex 2103

Sagatavotas garšvielu mērces

21.

ex 2104

Gatavi ēdieni, zupas vai buljoni

22.

ex 2105

Saldējums un sasaldētas sulas

23.

ex 2202

Dabiskie minerālūdeņi un avotu ūdens

24.

2203

Iesala alus

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

23.08.2003