Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2004. - 31.03.2005. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.464

Rīgā 2003.gada 19.augustā (prot. Nr.45, 33.§)
Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas pārvadājumiem starp Latviju un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

(Grozīts ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr. 295)

2. Pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem Latvijas teritorijā veic Latvijā vai citās valstīs reģistrēti pārvadātāji, kas saskaņā ar Latvijas vai attiecīgo valstu normatīvajiem aktiem ir saņēmuši speciālu atļauju (licenci) pasažieru starptautiskajiem komercpārvadājumiem.

3. Satiksmes ministrijas izsniegtās atļaujas pasažieru regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (turpmāk — atļauja) (1.pielikums) ir paredzētas pārvadājumiem Latvijas teritorijā.

4. Satiksmes ministrs izveido pasažieru starptautisko pārvadājumu konsultatīvo padomi (turpmāk — padome). Padomes sastāvā ir septiņi cilvēki — trīs Satiksmes ministrijas pārstāvji un četri autopārvadātāju asociāciju pārstāvji. Padomes uzdevums ir sniegt Satiksmes ministrijai atzinumus par pārvadātāju un to iesniegto pieteikumu atbilstību šo noteikumu 23., 27., 28. un 29.punktā noteiktajām prasībām un priekšlikumus par šo noteikumu 16., 21., 22., 26., 47. un 55.punktā noteikto prasību izpildi. Padomes atzinumiem ir konsultatīvs raksturs.

5. Starptautiskajos pasažieru pārvadājumos (uz Latviju un no Latvijas) izmanto autobusus, kuru tehniskās prasības atbilst Nolīgumā par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS) (turpmāk — nolīgums) noteiktajām prasībām, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos par autopārvadājumiem nav noteikts citādi. Veicot pasažieru regulāros starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem (turpmāk — regulārie pārvadājumi), katram pasažierim ir nodrošināta sēdvieta. Autobusā ir ne mazāk kā 16 sēdvietu.

6. Satiksmes ministrijas pilnvarotās amatpersonas lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildes nodrošināšanu, pārvadātājs var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Satiksmes ministrijas valsts sekretāram. Valsts sekretāra lēmumus pārvadātājs var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Regulāro pārvadājumu organizēšana un veikšana

7. Regulārie pārvadājumi ir regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem pa noteiktu maršrutu (šķērsojot valsts robežu) un saskaņā ar noteiktiem kustības sarakstiem par iepriekš noteiktu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu.

8. Speciālie regulārie pārvadājumi paredzēti noteiktu kategoriju pasažieru pārvadāšanai. Minētajiem pārvadājumiem atļauja nav nepieciešama, ja tos veic saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pārvadājumu organizētāju un pārvadātāju. Speciālie regulārie pārvadājumi ir:

8.1. nodarbināto pārvadājumi no dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;

8.2. skolēnu un studentu pārvadājumi uz izglītības iestādi un atpakaļ;

8.3. karavīru un viņu ģimeņu pārvadājumi no viņu mītnes valsts uz dienesta vietu citā valstī un atpakaļ.

9. Regulāros pārvadājumus Latvijas teritorijā veic:

9.1. šķērsojot Latvijas teritoriju:

9.1.1. bez pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai;

9.1.2. ar vienu vai vairākām pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.1.3. ar vienu vai vairākām pieturvietām tikai pasažieru iekāpšanai vai tikai izkāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.1.4. ar vienu vai vairākām pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai un ar tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.2. ar maršruta sākumpunktu vai galapunktu Latvijas teritorijā:

9.2.1. bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.2.2. ar tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.2.3. braucot no Latvijas uz ārvalstīm, ar vienu vai vairākām pieturvietām pasažieru iekāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus;

9.2.4. braucot no ārvalstīm uz Latviju, ar vienu vai vairākām pieturvietām pasažieru izkāpšanai bez tiesībām veikt iekšzemes pārvadājumus.

10. Atļaujas izsniedz Satiksmes ministrija un citu valstu institūcijas, kuras starptautiskajos līgumos pilnvarotas pārvadājumu atļauju izsniegšanai un citai ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem saistītai darbībai (turpmāk —kompetentās institūcijas). Regulāros pārvadājumus noteiktā maršrutā veic saskaņā ar kompetento institūciju apstiprinātiem autobusu kustības sarakstiem (2.pielikums).

11. Autobusu kustības sarakstā robežas šķērsošanai paredz šādu laiku:

11.1. Latvijas valsts robežas šķērsošanai — 20 minūtes;

11.2. katras maršrutā paredzētās valsts robežas šķērsošanai — 20 minūtes, ja starptautiskajos līgumos vai kompetento institūciju prasībās nav noteikts citādi.

12. Latvijas teritorijā pasažieri atbilstoši autobusu kustības sarakstam iekāpj vai izkāpj autoostās vai citās ar attiecīgo pašvaldību saskaņotās pieturvietās.

13. Latvijā reģistrēts pārvadātājs autobusa priekšējā stikla apakšējā stūrī (pretējā pusē vadītājam) novieto informācijas zīmi (izmēri 600 x 200 mm) ar šādu informāciju (melni burti uz balta fona):

13.1. maršruta numurs, ko piešķīrusi maršruta sākumpunkta vai galapunkta valsts kompetentā institūcija. Latvijas teritorijā pārvadātājs izmanto Satiksmes ministrijas piešķirto maršruta kodu;

13.2. maršruta nosaukums maršruta sākumpunkta un galapunkta valsts oficiālajā valodā.

14. Ārvalstī reģistrētie pārvadātāji izmanto informācijas zīmi, kas atbilst attiecīgās valsts kompetentās institūcijas noteiktajām prasībām.

15. Latvijā reģistrētie pārvadātāji, kā arī ārvalstu pārvadātāji, kuri saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu veic vienpusējos pārvadājumus, un ārvalstīs reģistrētie pārvadātāji, kuri saskaņā ar vienošanos veic reisus vienā un tajā pašā maršrutā (turpmāk — partneruzņēmumi), līdz katra mēneša beigām iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatu par iepriekšējā mēnesī katrā maršrutā veiktajiem reisiem (3.pielikums). Ja pārvadātājam atļauja ir izsniegta uz pārbaudes laiku saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, pārvadātājs pārskatā norāda papildu informāciju par katrā reisā pārvadāto pasažieru skaitu.

16. Biļešu iegādes un nodošanas, vietu rezervēšanas, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem nosaka pārvadātājs sadarbībā ar partneruzņēmumiem un saskaņo ar Satiksmes ministriju. Braukšanas maksu un tās maiņu, braukšanas maksas atlaižu nosacījumus noteiktām pasažieru kategorijām un atsevišķos maršrutos atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem nosaka pārvadātājs sadarbībā ar partneruzņēmumiem un regulāri par to informē Satiksmes ministriju. Kārtību, kādā autoostu kasēs un biļešu izplatīšanas aģentūrās pārdodamas un nododamas biļetes, nosaka pēc pārvadātāja un biļešu izplatītāja vienošanās.

17. Regulāros pārvadājumus pēc kompetento institūciju vienošanās organizē un veic vienpusēji, divpusēji vai daudzpusēji, apvienojoties vairākiem pārvadātājiem. Vienpusējos pārvadājumos reisus veic viens no maršruta sākumpunkta vai galapunkta valstī reģistrētajiem pārvadātājiem. Divpusējos pārvadājumos reisus veic maršruta sākumpunkta valstī un galapunkta valstī reģistrēti pārvadātāji. Daudzpusējos pārvadājumos reisus veic maršruta sākumpunkta valstī un galapunkta valstī reģistrēti pārvadātāji, kā arī pārvadātāji, kas reģistrēti valstī, kuru šķērso maršruts un kurā ir paredzēta pasažieru apmaiņa.

18. Divpusējos un daudzpusējos regulāros pārvadājumus organizē un veic, ievērojot paritātes principu — partneruzņēmumi saņem atļaujas vienāda reisu skaita veikšanai, kas dod tiesības veikt pārvadājumus vienādā apjomā.

19. Pēc maršruta sākumpunkta valsts un galapunkta valsts, kā arī tranzītvalsts (kurā notiek pasažieru apmaiņa) kompetento institūciju vienošanās, veicot divpusējos un daudzpusējos regulāros pārvadājumus, paritātes principu var neievērot.

20. Ja maršruta partneruzņēmumi ir viena koncerna sabiedrības un divpusējie pārvadājumi tiek organizēti un veikti pēc paritātes principa, vienas koncerna sabiedrības veiktie reisi uzskatāmi par tās koncerna sabiedrības veiktajiem reisiem, kurai ir izšķirošā ietekme koncernā. Izšķirošās ietekmes attiecības nosaka attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Regulāro pārvadājumu maršrutu atklāšana un grozīšana, kā arī atļauju izsniegšana pārvadājumiem jaunā vai grozītā maršrutā

21. Pārvadātājam, kurš iesniedz pieteikumu jaunam maršrutam vai maršruta sākumpunkta vai galapunkta maiņai, Satiksmes ministrija pēc padomes ieteikuma atļauju izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Pārvadātājam, kurš nav veicis pasažieru pārvadājumus jau esošā maršrutā vai tā posmā, atļauju izsniedz uz pārbaudes laiku — vienu gadu. Trīs mēnešus pirms noteiktā pārbaudes laika beigām pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā pieteikumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai. Padome atkārtoti izskata situāciju attiecīgajā maršrutā, izvērtē pārvadātāja reālo maršruta apkalpošanas intensitāti (veikto reisu skaitu), maršruta apkalpošanas kvalitāti un ekonomiskās efektivitātes rādītājus, ņemot vērā pārvadātāju ikmēneša pārskatā sniegto informāciju. Pēc padomes ieteikuma atļaujas derīguma termiņu var pagarināt uz laiku līdz pieciem gadiem, ja pārvadātājs gada laikā nav pārkāpis šos noteikumus.

22. Grozīts maršruts ir maršruts, kurā ir izdarītas būtiskas izmaiņas — mainītas pieturvietas, valsts robežas šķērsošanas vietas, reisu dienas, braukšanas maksa, kā arī autobusu izbraukšanas vai pienākšanas laiks, ja reisa dienā kādu no maršruta pieturvietām apkalpo citi pārvadātāji. Atļaujai pārvadājumu veikšanai grozītā maršrutā ir tāds pats derīguma termiņš kā iepriekš izsniegtajai atļaujai. Ja maršrutā izdarītas nebūtiskas izmaiņas — koriģēts autobusu kustības saraksts un reisa dienā kādu no maršruta pieturvietām neapkalpo citi pārvadātāji, pārvadātājs par to paziņo Satiksmes ministrijai un Satiksmes ministrija informē maršrutā iekļauto valstu kompetentās institūcijas.

23. Atļauju izsniedz, ja:

23.1. pārvadātājs nodrošina pieteikumā minēto pakalpojumu sniegšanu ar tā īpašumā esošajiem autobusiem vai pārvadātājs izmanto autobusus saskaņā ar līzinga līgumu, kas noslēgts ar autobusu ražotāju, līzinga kompāniju vai banku. Uzsākot pasažieru regulāros pārvadājumus, pārvadātājam īpašumā vai rīcībā saskaņā ar līzinga līgumu ir vismaz divi autobusi, kuri atbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajām tehniskajām prasībām;

23.2. Latvijas vai citu valstu kontroles dienesti pārvadātājam iepriekš nav atkārtoti sastādījuši protokolu (aktu) par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu, transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika vai citu ar pārvadājumiem saistītu Latvijas vai starptautisko normatīvo aktu neievērošanu;

23.3. pieteiktais maršruts būtiski atšķiras no esošā maršruta:

23.3.1. maršrutos, kuru kopējais garums pārsniedz 800 km, pieteikumā minētajās pieturvietās ir citas apkalpošanas dienas nekā esošajos maršrutos. Ja maršrutā strādā tikai viens pārvadātājs, autobusu pienākšanas un atiešanas laiki atšķiras vismaz par astoņām stundām no esošo maršrutu autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem šajās pieturvietās vai pieturvietas ir vismaz 50 km attālumā no esošo maršrutu pieturvietām;

23.3.2. maršrutos, kuru kopējais garums nepārsniedz 800 km, pieteikumā minētajās pieturvietās autobusu pienākšanas un atiešanas laiki atšķiras vismaz par astoņām stundām no esošo maršrutu autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem šajās pieturvietās;

23.4. pieteikumā minētie pasažieru pārvadājumi tieši neapdraud esošā maršruta pastāvēšanu:

23.4.1. pārvadātājs pierāda, ka var piesaistīt vairāk pasažieru, sniedzot kvalitatīvākus pakalpojumus nekā esošie pārvadātāji;

23.4.2. esošajā maršrutā darbojas tikai viens pārvadātājs;

23.5. pārvadātājs, kurš jau apkalpo maršrutu vai tā posmu, atsakās palielināt maršruta vai tā posma apkalpošanas intensitāti.

24. Šo noteikumu 23.3. un 23.4.apakšpunktā minētie nosacījumi neattiecas uz pieteikuma iesniedzēju, ja tas ir vienīgais pārvadātājs esošajā maršrutā vai tā posmā.

25. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju nedrīkst pamatot ar to, ka:

25.1. pārvadātājs piedāvā zemāku braukšanas maksu nekā citi pārvadātāji, ja viņš var pierādīt, ka pasažieru apkalpošanas līmenis nebūs zemāks par to, kādu piedāvā citi pārvadātāji;

25.2. pārvadājumus attiecīgajā maršrutā (vai tā posmā) jau veic citi pārvadātāji.

26. Ja robežšķērsošanas vai citu iemeslu dēļ nav iespējams atļaujas izsniegt visiem pretendentiem, Satiksmes ministrija var vienoties ar citu valstu kompetentajām institūcijām par noteiktu pārvadājumu apjomu (piemēram, maršrutu un reisu skaitu) starp Latviju un attiecīgo valsti.

27. Lai saņemtu atļauju, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā:

27.1. pieteikumu (4.pielikums);

27.2. autobusu kustības sarakstu;

27.3. braukšanas maksas tabulu;

27.4. detalizētu maršruta shēmu;

27.5. informāciju par autobusiem, ar kuriem paredzēts pārvadāt pasažierus (autobusa marka, izlaides gads, ietilpība, pielāgotība personām ar kustību traucējumiem);

27.6. līgumu vai vienošanos ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem pārvadātājiem;

27.7. autobusu vadītāju darba laika un atpūtas laika grafiku;

27.8. kārtību, kādā paredzēta braukšanas biļešu iegāde un nodošana, vietu rezervēšana, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana, kā arī braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas nosacījumus;

27.9. informāciju par to, vai pieteikuma iesniedzējs atrodas izšķirošās ietekmes attiecībās ar maršruta apkalpošanā iesaistītajiem partneruzņēmumiem;

27.10. pārvadātāja vērtējumu par jaunā maršruta atklāšanas sociālo un ekonomisko lietderību, ja attiecīgajā maršrutā vai tā posmā jau darbojas citi pārvadātāji, un par pasažieru apkalpošanas līmeni.

28. Ja pārvadātājs paredz maršrutā dažādu apkalpošanas intensitāti atkarībā no gadalaika (vasaras periods un ziemas periods), to norāda pieteikumā. Paaugstinātas apkalpošanas intensitātes periods nedrīkst būt īsāks par pieciem mēnešiem. Maršruta apkalpošanas intensitāte nedrīkst atšķirties vairāk nekā divas reizes.

29. Lai saņemtu atļauju regulāro pārvadājumu veikšanai grozītā maršrutā vai reisā, Latvijā reģistrēts pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā:

29.1. pieteikumu (4.pielikums);

29.2. autobusu kustības sarakstu;

29.3. citu šo noteikumu 27.punktā minēto informāciju, ja tā ir mainījusies.

30. Pieteikumā minēto informāciju pieteikuma iesniedzējs nedrīkst grozīt laikposmā no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz attiecīgo atļauju saņemšanai, izņemot gadījumus, ja to pieprasa kompetentā institūcija. Kompetentās institūcijas ierosinātos grozījumus izdara ar pārvadātāja piekrišanu, un tos izskata šo noteikumu 32.punktā noteiktajā kārtībā.

31. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts vai tam nav pievienota šo noteikumu 27.punktā minētā informācija, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas informē par to pieteikuma iesniedzēju.

32. Satiksmes ministrija divu mēnešu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas vai no dienas, kad saņemta šo noteikumu 27.punktā minētā informācija, pieņem attiecīgu lēmumu vai rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks.

33. Lai pieņemtu lēmumu, Satiksmes ministrija:

33.1. izvērtē pieteikumā minētās informācijas atbilstību Latvijai saistošo starptautisko līgumu un normatīvo aktu prasībām;

33.2. ja autobusu kustības sarakstā paredzēti iekšzemes pārvadājumi, izvērtē autobusu kustības sarakstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē iekšzemes maršrutu atklāšanu;

33.3. nosūta pieteikumu padomei atzinuma sniegšanai par pārvadātāju un tā piedāvātā pakalpojuma atbilstību šo noteikumu 23., 27., 28. un 29.punktam;

33.4. pieprasa no pārvadātājiem, kuri jau apkalpo attiecīgā maršruta autobusu kustības sarakstā paredzētās pieturvietas, atzinumus par jaunā maršruta ietekmi uz esošajiem maršrutiem.

34. Satiksmes ministrija pēc padomes atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

34.1. uzsākt maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesu;

34.2. padomei atkārtoti izskatīt pieteikumu;

34.3. ieteikt pieteikuma iesniedzējam grozīt autobusu kustības sarakstu. Par to 10 darbdienu laikā pēc padomes sēdes Satiksmes ministrija informē pieteikuma iesniedzēju;

34.4. neuzsākt maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesu. Par to 10 darbdienu laikā pēc padomes sēdes Satiksmes ministrija informē pieteikuma iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

35. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par maršruta atklāšanas vai grozīšanas procesa uzsākšanu:

35.1. piešķir maršrutam un reisiem kodus;

35.2. apstiprina autobusu kustības sarakstu un izsniedz pieteikuma iesniedzējam atļaujas kopijas;

35.3. nosūta attiecīgajos Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzēto informāciju to valstu kompetentajām institūcijām, kurās atrodas maršruta galapunkti.

36. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas maršruta galapunkta valstu kompetento institūciju izsniegtās atļaujas vai cits atbilstošs dokuments, nosūta attiecīgajos Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzēto informāciju to valstu kompetentajām institūcijām, kuru teritoriju šķērso konkrētais maršruts.

37. Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas visu to valstu kompetento institūciju atļaujas, kuru teritoriju šķērso attiecīgais maršruts:

37.1. ierakstītā vēstulē nosūta pieteikuma iesniedzējam apstiprināto autobusu kustības sarakstu un atļauju oriģinālus;

37.2. nosūta attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai pieteikuma iesniedzēja partneruzņēmumiem paredzēto atļauju oriģinālus;

37.3. informē valsts robežkontroles un autotransporta kontroles dienestus, kā arī attiecīgās autoostas Latvijas teritorijā par autobusu kustības sarakstiem un izsniegtajām atļaujām.

38. Pārvadātāji uzsāk pārvadājumus jaunajā vai grozītajā maršrutā triju mēnešu laikā pēc atļauju oriģinālu saņemšanas un informē Satiksmes ministriju vismaz 15 dienas pirms pārvadājumu uzsākšanas.

39. Ja Latvijā reģistrētam pārvadātājam par šo noteikumu 42.punktā minētajiem pārkāpumiem atļauja tiek anulēta vai pārvadātājs iesniedz pieteikumu par maršruta slēgšanu vai pārvadājumu izbeigšanu reisā, partneruzņēmums izmanto tam izsniegtās atļaujas pilnā apjomā līdz to derīguma termiņa beigām.

40. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, pārvadātājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Satiksmes ministrijā šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3., 27.4., 27.5., 27.6. un 27.7.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī šo noteikumu 27.8. un 27.9.apakšpunktā minēto informāciju, ja tā ir mainījusies.

IV. Regulāro pārvadājumu maršrutu slēgšana, atļaujas anulēšana un pārvadājumu pārtraukšana

41. Maršruts ir slēgts, ja izbeigti pārvadājumi visos attiecīgā maršruta reisos.

42. Satiksmes ministrija informē pārvadātāju par atļaujas anulēšanu. Atļauju var anulēt, ja:

42.1. pārvadātājs atkārtoti ir pārkāpis konvenciju, Latvijai saistošo starptautisko līgumu, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības un kontroles dienesti par to ir sastādījuši protokolu (aktu) vai ir saņemta oficiāla informācija no citu valstu kompetentajām institūcijām;

42.2. pārvadātājs atkārtoti ir pārkāpis normatīvo aktu prasības, veicot pasažieru pārvadājumus citas valsts teritorijā, un par to ir saņemta attiecīga informācija no citu valstu kompetentajām institūcijām;

42.3. pārvadātājs nav uzsācis pārvadājumus maršrutā vai reisā atbilstoši šo noteikumu 38.punktā noteiktajām prasībām un attiecīgie kontroles dienesti par to ir sastādījuši protokolu (aktu);

42.4. pārvadātājs nepilda atļaujā minētos nosacījumus un attiecīgie kontroles dienesti par to ir sastādījuši protokolu (aktu);

42.5. pārvadātājs pieteikumos vai pārskatos sniedzis nepatiesu informāciju;

42.6. pārvadātājs trīs mēnešus pēc kārtas nav veicis vairāk kā 15 % no autobusu kustības sarakstā paredzētajiem reisiem;

42.7. vismaz trīs mēnešus iepriekš ir saņemts pārvadātāja iesniegums maršruta slēgšanai vai pārvadājumu izbeigšanai reisā. Iesniegumā norāda pārvadājumu izbeigšanas datumu un iemeslu.

43. Ar Satiksmes ministrijas piekrišanu pārvadātājs var pārtraukt pasažieru pārvadājumus maršrutā vai reisā uz laiku līdz trim mēnešiem. Vismaz vienu mēnesi iepriekš pārvadātājs iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumā norāda pārvadājumu pārtraukšanas datumu un iemeslu.

44. Satiksmes ministrija informē pārvadātāju par izsniegtās atļaujas anulēšanu konkrētiem reisiem. Atļauju var anulēt, ja pārvadātājs neizpilda šo noteikumu 28.punktā noteiktās prasības vai neuzsāk maršruta apkalpošanu visā pieprasītajā apjomā saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu.

V. Atļaujas izmantošanas nosacījumi

45. Atļauju nedrīkst nodot citiem pārvadātājiem.

46. Pasažieru pārvadāšanai vienā reisā vienlaikus drīkst izmantot tikai vienu autobusu.

47. Lai saņemtu atļauju papildu autobusu izmantošanai esošajos reisos vai papildu reisu veikšanai noteiktās dienās, kad gaidāma liela pasažieru plūsma, pārvadātājs vismaz mēnesi iepriekš iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu pieteikumu.

48. Satiksmes ministrija pēc šo noteikumu 47.punktā minēto pieteikumu saņemšanas no ārvalstu pārvadātājiem, kuru maršruti šķērso Latvijas teritoriju, un ja ir atļauta pasažieru apmaiņa, izsniedz papildu atļaujas pārvadājumiem Latvijā bez pieturvietām Latvijas teritorijā pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai (bez pasažieru apmaiņas). Minētajā gadījumā padomes atzinums nav nepieciešams.

49. Pieļaujama divu maršrutu apvienošana, izmantojot divas atļaujas vienam transportlīdzeklim, ja tiek ievēroti abās atļaujās minētie nosacījumi attiecībā uz kabotāžas pārvadājumiem ārvalstīs un apvienotajos maršrutos nav mainīts laiks vai maršruts. Pirms divu maršrutu apvienošanas pārvadātājs informē par to Satiksmes ministriju, pamatojot apvienošanas nepieciešamību.

50. Veicot pārvadājumus, attiecīgās atļaujas oriģināls atrodas autobusā un to uzrāda kontroles un robežkontroles dienestiem.

51. Ja atļauja tiek anulēta, kā arī ja tiek grozīts vai slēgts maršruts, bet atļaujas derīguma termiņš nav beidzies, atļauju nodod Satiksmes ministrijā.

VI. Pasažieru neregulāro starptautisko pārvadājumu organizēšana un veikšana

52. Pasažieru neregulāros starptautiskos pārvadājumus organizē un veic atbilstoši nolīguma nosacījumiem vai ar attiecīgo valsti noslēgtajiem Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem par autopārvadājumiem.

53. Vienā valstī reģistrētam pārvadātājam nav nepieciešama atļauja neregulāriem pārvadājumiem attiecībā uz šādiem pārvadājumiem citas valsts teritorijā:

53.1. pārvadājumiem, kuros vienu un to pašu pasažieru grupu pārvadā visā brauciena laikā ar vienu un to pašu autobusu un atved atpakaļ brauciena sākumpunktā. Brauciena sākumpunkts atrodas tās valsts teritorijā, kurā reģistrēts pārvadātājs;

53.2. pārvadājumiem, kuros turpbrauciens ir ar pasažieriem, bet atpakaļbrauciens — bez pasažieriem. Brauciena sākumpunkts atrodas tās valsts teritorijā, kurā reģistrēts pārvadātājs;

53.3. pārvadājumiem, kuros turpbrauciens ir bez pasažieriem, bet atpakaļbraucienā visi pasažieri tiek uzņemti vienā vietā un tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

53.3.1. saskaņā ar iepriekš noslēgtu pārvadājuma līgumu pasažieri veido grupu tādas valsts teritorijā, kurā pārvadātājs nav reģistrēts, un pasažierus ved uz valsti, kurā pārvadātājs reģistrēts;

53.3.2. pasažierus uzņem tās valsts teritorijā, uz kuru pārvadātājs saskaņā ar šo noteikumu 53.2.apakšpunktu tos iepriekš ir atvedis, un ved uz valsti, kurā pārvadātājs reģistrēts;

53.3.3. pasažieri ir ielūgti apmeklēt otras valsts teritoriju, un ar pārvadājuma veikšanu saistītās izmaksas sedz persona, kura tos ielūgusi. Pasažierus ved uz valsti, kurā pārvadātājs reģistrēts, un tie veido grupu, ko vieno ne tikai mērķis piedalīties attiecīgajā braucienā;

53.3.4. tranzīta pārvadājumiem cauri vairāku valstu teritorijām, ja tie ir saistīti ar pasažieru neregulāro pārvadājumu veikšanu, kuriem attiecīgā atļauja nav nepieciešama;

53.3.5. braucieniem bez pasažieriem, ko veic autobuss, kas paredzēts bojāta vai avarējuša autobusa nomaiņai, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos par autopārvadājumiem, kas noslēgti ar attiecīgo valsti, nav noteikts citādi.

54. Pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem, kuri nav minēti šo noteikumu 53.punktā, atbilstoši nolīguma nosacījumiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, kas noslēgti ar attiecīgo valsti, ir nepieciešamas atļaujas pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem.

55. Satiksmes ministrija vienojas ar citu valstu kompetentajām institūcijām par atļaujas veidiem pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem un kvotām, kā arī apmainās ar attiecīgajām atļaujām atbilstoši starptautiskajiem līgumiem.

56. Satiksmes ministrija izsniedz atļaujas pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem citu valstu teritorijā atbilstoši starptautiskajiem līgumiem.

57. Atļauju pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem nedrīkst nodot citiem pārvadātājiem. Pārvadājuma laikā atļauja atrodas autobusā.

58. Veicot pasažieru neregulāros starptautiskos pārvadājumus, uzņemt vai izlaist pasažierus citas valsts teritorijā var tikai tad, ja saņemta īpaša attiecīgās valsts kompetentās institūcijas atļauja.

VII. Noslēguma jautājumi

59. Atļaujas, kas izsniegtas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 4.jūlija noteikumus Nr.219 “Kārtība, kādā organizējami un veicami pasažieru starptautiskie pārvadājumi ar autobusiem, atklājami, grozāmi un slēdzami maršruti un izsniedzamas starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 252./254.nr.).

61. (Svītrots ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr. 295)

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle
1. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 494
Atļaujas paraugs pasažieru regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem
01-464 COPY.GIF (83594 bytes)
Satiksmes ministrs R.Zīle
2. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 494
Autobusu kustības saraksts regulārajā starptautiskajā maršrutā
02-464 COPY.GIF (39858 bytes)
Satiksmes ministrs R.Zīle
3. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 494
Pārskats par mēnesī veiktajiem reisiem pasažieru regulārajos starptautiskajos pārvadājumos ar autobusiem
03-464 COPY.GIF (56372 bytes)
Satiksmes ministrs R.Zīle
4. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 494

(balts A4 formāta papīrs)

Pieteikums
atļaujas saņemšanai pasažieru regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem noteiktā maršrutā

04-01-464 COPY.GIF (82322 bytes)

 

Satiksmes ministrs R.Zīle
01.05.2004