Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas valdes lēmums Nr. 595/2

Rīgā 2003. gada 26. jūnijā

Par "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumu" grozījumiem

Latvijas Bankas valde nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas valdes 2000. gada 3. augusta lēmumu Nr. 454/4 apstiprinātajos "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumos'':

1.1. svītrot 1. punktā vārdu "NOTEIKUMOS";

1.2. izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā:

"2.1. Izsolēs piedalās dalībnieki, kuri ar Latvijas Banku ir noslēguši līgumu "Par piedalīšanos Latvijas Bankas organizētajās vērtspapīru otrreizējā tirgus izsolēs" (tālāk tekstā - līgums; 1. pielikums).";

1.3. aizstāt 2.3. punktā vārdus "Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs" ar vārdiem "Latvijas Banka";

1.4. aizstāt 2.3.3., 2.5., 2.6., 3.4. un 3.5. punktā vārdus "diskonta/peļņas" ar vārdu "procentu";

1.5. papildināt 2.5. punktu pēc vārda "pieteikumiem" ar vārdiem "saskaņā ar 3.2. punkta prasībām";

1.6. svītrot 2.9. punktā vārdu "šie" un aizstāt vārdu "dienas" ar vārdu "darbadienas";

1.7. aizstāt 3.7.-3.10. punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "darījums" attiecīgajā locījumā;

1.8. izteikt 3.10. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"3.10. Pēc katras izsoles Latvijas Banka paziņo izsoles rezultātus ar elektroniskās informācijas sistēmas Reuters un interneta starpniecību.";

1.9. aizstāt 4.1., 4.2. un 4.3. punktā vārdus "norēķinu dienas beigām" ar vārdiem "izsoles dienas beigām";

1.10. aizstāt 4.1., 4.3. un 4.5. punktā vārdus "norēķinu dienā" ar vārdu "darbadienā";

1.11. svītrot 4.1. un 4.3. punktā pēc vārda "naudas" vārdu "norēķinu";

1.12. aizstāt 1. pielikuma 6. punktā vārdu "likumdošanas" ar vārdu "normatīvajos".

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2003. gada 1. augustu.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja M. Raubiško

 

 

01.08.2003