Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.10.2004. - 15.03.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumus Nr. 166 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.381

Rīgā 2003.gada 8.jūlijā (prot. Nr.39, 48.§)
Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu,
16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta (turpmāk — pabalsts) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

II. Pabalsta apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

2. Pabalsta apmērs ir 296 lati — 100 % no zīdaiņa pūriņa (pielikums) vērtības naudas izteiksmē.

(MK 14.09.2004. noteikumu Nr. 791 redakcijā)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

4. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

5. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

III. Pabalsta pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona:

6.1. iesniedz šādus dokumentus:

6.1.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu;

6.1.2. tieslietu ministra noteiktajā kārtībā izdotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes izziņu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju vai, ja bērns piedzimis ārvalstī, ārvalsts noteiktajā kārtībā kompetentas institūcijas izdotu izziņu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju;

6.1.3. (svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791);

6.2. uzrāda šādus dokumentus:

6.2.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

6.2.2. bērna dzimšanas apliecību;

6.2.3. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību.

7. Ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, pielīdzina Latvijā izsniegtam attiecīgajam dokumentam, ja tas atbilst šādām prasībām:

7.1. minētais dokuments satur informāciju, kas ļauj secināt, ka bērna piedzimšanas fakts reģistrēts norādītajā laikā;

7.2. ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots Valsts valodas likuma 10.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kuros atbilstoši Valsts valodas likuma 10.panta ceturtajai daļai dokumentu var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā;

7.3. persona, kurai dokuments izsniegts, ir ievērojusi normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai.

8. Ja pabalstu pieprasa aizbildnis, viņš papildus šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda dokumentu par aizbildnības nodibināšanu.

9. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

10. (Svītrots ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

11. Pabalsta pieprasītājs šo noteikumu 6. un 8.punktā minētos dokumentus pēc savas izvēles iesniedz (uzrāda) vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

13. Ja visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti ir iesniegti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā atbilstoši pabalsta pieprasītāja dzīvesvietai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa šos dokumentus izskata vienas darbdienas laikā pēc to iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

14. Ja visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti ir iesniegti citā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā, nevis atbilstoši pabalsta pieprasītāja dzīvesvietai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa šos dokumentus izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

16. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi.

17. Ja pabalsta saņēmējs savas vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu piedzen, ceļot prasību tiesā.

18. Nepamatoti izmaksātās pabalsta summas saskaņā ar pabalsta saņēmēja iesniegumu var ieturēt no cita Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā izmaksājamā pabalsta, no kura atļauts izdarīt ieturējumus.

19. Ja pabalsta saņēmējs tam piešķirto pabalstu laikus nav saņēmis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo summu pabalsta saņēmējam izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

(Grozīts ar MK 14.09.2004. noteikumiem Nr. 791)

IV. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.381
Zīdaiņa pūriņš

(vērtība norādīta faktiskajās cenās 2003.gada janvārī)

Nr. p.k.

Priekšmets

Viena priekšmeta vidējā cena (Ls)

Vienam bērnam paredzētais daudzums (gab.)

Vērtība (Ls)

1.

Kokvilnas cepurīte

0,71

4

2,84

2.

Flaneļa cepurīte

1,19

4

4,76

3.

Adīta cepurīte

2,55

1

2,55

4.

Kokvilnas krekliņš

1,28

4

5,12

5.

Flaneļa krekliņš

1,80

4

7,20

6.

Jaciņa

1,99

4

7,96

7.

Rāpulītis

2,15

4

8,60

8.

Vilnas kostīms

8,36

1

8,36

9.

Vilnas zeķītes

1,34

2

2,68

10.

Vienreizējās lietošanas autiņbiksītes (paka)

6,62

3 pakas (56 gab./pakā)

19,86

11.

Gultas veļas komplekts

10,36

2

20,72

12.

Dvielis (lielais)

6,24

1

6,24

13.

Spilvens

4,16

1

4,16

14.

Sega

6,73

1

6,73

15.

Matracis

23,35

1

23,35

16.

Vanna zīdaiņa mazgāšanai

6,69

1

6,69

17.

Zīdaiņa gultiņa

53,78

1

53,78

18.

Ratiņi

104,42

1

104,42

 

Kopā (Ls)

243,72

 

296,02

Labklājības ministre D.Staķe
01.10.2004