Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.347

Rīgā 2003.gada 1.jūlijā (prot. Nr.38, 2.§)

Noteikumi par muitas brokeriem

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 149.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka muitas brokera (turpmāk - brokers) darbības veidus, kārtību, kādā izsniedzama atļauja muitas brokera darbībai, un atļaujas derīguma termiņu.

2. Konfidenciālo informāciju, kuru brokers saņem, sniedzot brokera pakalpojumus, brokers un viņa darbinieki nedrīkst izpaust, izmantot personīgiem nolūkiem, kā arī nodot trešajām personām vai valsts iestādēm, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

3. Brokers - fiziskā persona - muitas iestādēs uz robežas un iekšzemē (Latvijas Republikas muitas teritorijā) savu darbību nodrošina pats, brokers - juridiskā persona - ar savu darbinieku starpniecību. Valsts ieņēmumu dienests iznomā brokeriem vietu vai telpu darbam robežkontroles punktā vai teritorijā.

 

II. Atļauja muitas brokera darbībai

4. Lai iegūtu brokera statusu un uzsāktu darbību, nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta atļauju muitas brokera darbībai (turpmāk - atļauja).

5. Fiziskā persona var saņemt atļauju, ja tā:

5.1. nav krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kas saistīti ar muitas maksājumu apmēra samazināšanu;

5.2. ir saņēmusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu;

5.3. līdz šo noteikumu 7.punktā minētā pieteikuma iesniegšanai ir veikusi normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tai nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā, kā arī ja tā iepriekšējā gada laikā ir ievērojusi nodokļu maksāšanas kārtību.

6. Juridiskā persona var saņemt atļauju, ja tā:

6.1. saskaņā ar statūtiem ir tiesīga sniegt muitas brokera pakalpojumus;

6.2. ir noslēgusi darba līgumu ar vismaz vienu fizisko personu, kas saņēmusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu;

6.3. līdz šo noteikumu 7.punktā minētā pieteikuma iesniegšanai ir veikusi normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tai nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā, kā arī ja tā iepriekšējā gada laikā ir ievērojusi nodokļu maksāšanas kārtību.

7. Lai saņemtu atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz rakstisku pieteikumu. Pieteikumā norāda ziņas par personu, kura ir saņēmusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu (vārds, uzvārds un personas kods), muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta numuru, izsniegšanas vietu un datumu, kā arī apliecina, ka fiziskā persona nav krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kas saistīti ar muitas maksājumu apmēra samazināšanu. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. juridiskā persona - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu un reģistrācijas apliecības notariāli apstiprinātu kopiju un personas, kas ieguvusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu, personu apliecinoša dokumenta kopiju;

7.2. fiziskā persona - personu apliecinoša dokumenta kopiju;

7.3. dokumentu, kas apliecina iespēju saņemt vispārējo galvojumu, ne mazāku par 200000 latu, muitas parāda vai iespējamā muitas parāda segšanai, kas saistīts ar preču pagaidu uzglabāšanu un muitas režīmiem.

8. Mācību kursus muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta iegūšanai organizē uz Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta bāzes. Visus ar mācību kursiem saistītos izdevumus sedz attiecīgā persona.

9. Muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu izsniedz pēc eksāmena nokārtošanas. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts nosaka mācību programmas saturu un eksaminācijas kritērijus.

10. Muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments ir derīgs trīs gadus. Lai iegūtu jaunu muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu, persona līdz dokumentā norādītā termiņa beigām atkārtoti nokārto muitošanas speciālista eksāmenu.

11. Pieteikumu Valsts ieņēmumu dienests izskata 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

12. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam, norādot atteikuma iemeslus.

13. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu par atļaujas izsniegšanu, to izsniedz piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atļaujas saņēmējs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis galvojumu muitas parāda vai iespējamā muitas parāda segšanai un samaksājis valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Atļauju izsniedz bez termiņa ierobežojuma. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā vai atļaujā norādītajā datumā.

14. Atļaujā norāda:

14.1. izsniegšanas datumu;

14.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu (juridiskajai personai) vai vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskajai personai);

14.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numuru un tās izsniegšanas datumu;

14.4. tās muitas iestādes nosaukumu, kura kontrolēs attiecīgā brokera darbību.

15. Pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti, kā arī izsniegto atļauju kopijas glabājas Valsts ieņēmumu dienestā.

 

III. Brokera tiesības un pienākumi

16. Brokeram ir tiesības:

16.1. noteikt preču apjomu, kam tiks piemēroti konkrēti muitas režīmi vai pirmsmuitošanas darbības, un, pamatojoties uz to, aprēķināt nepieciešamā galvojuma apmēru;

16.2. veikt visas (tehniskās, juridiskās un finanšu) darbības, kas saistītas ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai;

16.3. noteikt kārtību, kādā veicami norēķini ar preču valdītāju vai viņa pilnvarotu personu;

16.4. savā vārdā pēc preču valdītāja vai viņa pilnvarotas personas pilnvarojuma un par viņa līdzekļiem noformēt preču apdrošināšanu;

16.5. izvēlēties preču uzglabāšanas un saglabāšanas veidus, ja līgumā nav noteikts citādi;

16.6. novietot preces pagaidu uzglabāšanā muitas iestādes norādītajās vietās;

16.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar precēm, negaidot norādījumus no preču valdītāja vai viņa pilnvarotas personas, šādos gadījumos:

16.7.1. ja tas ir nepieciešams preču stāvokļa dēļ;

16.7.2. ja preču uzglabāšanas izdevumi ir nesamērīgi lieli salīdzinājumā ar preču vērtību;

16.7.3. ja līgumā noteiktajā termiņā nav saņemti norādījumi no preču valdītāja vai viņa pilnvarotas personas.

17. Tiesības rīkoties ar precēm brokers īsteno, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. par savu rīcību nekavējoties paziņo preču valdītājam vai viņa pilnvarotai personai;

17.2. iesniedz preču valdītājam vai viņa pilnvarotai personai attiecīgos dokumentus (muitas iestādes un citu kontroles dienestu apskates akti, ekspertīzes atzinums, komercakts), kas apstiprina tiesības rīkoties ar precēm, negaidot norādījumus no preču valdītāja vai viņa pilnvarotas personas;

17.3. pēc preču valdītāja vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma iesniedz tos maksājumus apliecinošus dokumentus, kas radušies, rīkojoties ar precēm.

18. Brokeram ir šādi pienākumi:

18.1. saskaņā ar noslēgto līgumu pārstāvēt preču valdītāja vai viņa pilnvarotas personas intereses visās ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai saistītajās iestādēs;

18.2. sniegt preču valdītājam vai viņa pilnvarotai personai nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu līguma izpildi;

18.3. pārvietojot preces pāri muitas robežai, nodrošināt visu muitas režīmā paredzēto darbību izpildi;

18.4. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniegt kontroles muitas iestādē Valsts ieņēmumu dienesta noteikta parauga pārskatu par darbību pārskata periodā (kontroles muitas iestādei ir tiesības pagarināt pārskata iesniegšanas termiņu, bet tas nedrīkst pārsniegt mēnesi);

18.5. uzskaitīt, reģistrēt un uzglabāt muitojamās preces. Pēc kontroles muitas iestādes pieprasījuma sniegt informāciju par darbībām ar muitojamām precēm.

19. Brokeram - fiziskajai personai, kā arī personai, kura ir saņēmusi muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu un noslēgusi darba līgumu ar brokeru - juridisko personu, ir tiesības:

19.1. veikt visas (tehniskās, juridiskās un finanšu) darbības, kas saistītas ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai;

19.2. noformēt preču apdrošināšanu;

19.3. novietot preces pagaidu uzglabāšanā;

19.4. piemērot preču elektroniskās deklarēšanas kārtību;

19.5. veikt citas darbības atbilstoši brokera līgumam ar preču valdītāju vai tā pilnvarotu personu.

20. Ja muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu ieguvusī persona noslēdz darba līgumu ar brokeru - juridisko personu - un ir brokera darbinieks, minētās personas tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgumā.

21. Brokers ir atbildīgs par darbībām, kuras muitošanas procesā veicis brokers vai viņa darbinieki.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 5.jūliju.

 

 

05.07.2003