Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumus Nr. 537 "Valsts administrācijas skolas nolikums".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.332

Rīgā 2003.gada 25.jūnijā (prot. Nr.37, 3.§)

Valsts administrācijas skolas nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts administrācijas skola (turpmāk - skola) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus.

2. Skola ir Valsts kancelejas pārraudzībā.

 

II. Skolas kompetence

3. Skola veic Valsts civildienesta likumā noteiktās funkcijas.

4. Lai nodrošinātu noteikto funkciju izpildi, skola:

4.1. izstrādā un saskaņo ar Valsts kanceleju ierēdņu mācību gada plānu un nodrošina tā īstenošanu;

4.2. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par skolas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

4.3. sniedz Valsts kancelejai priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem, konceptuāliem jautājumiem, ziņojumiem, programmām un citiem dokumentiem, kas saistīti ar ierēdņu mācībām;

4.4. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami skolas darbības nodrošināšanai;

4.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm.

5. Skolai ir tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un privāto tiesību juridiskām personām skolas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2. atbilstoši kompetencei piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju sadarbības projektos, fondos, programmās un pasākumos;

5.3. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

 

III. Skolas struktūra

6. Skolas darbu vada direktors.

7. Skolas direktoru amatā uz pieciem gadiem pēc skolas direktora kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru prezidents. Sešus mēnešus pirms termiņa beigām Ministru prezidents pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem vai skolas direktora atbrīvošanu no amata. Par pieņemto lēmumu informē skolas direktoru.

8. Skolas direktors:

8.1. organizē skolas funkciju pildīšanu un vada skolas administratīvo darbu;

8.2. izveido racionālu skolas struktūru, lai nodrošinātu tās funkciju izpildi;

8.3. apstiprina saskaņā ar Valsts kancelejas pasūtījumu kārtējam gadam izstrādātās ierēdņu mācību programmas;

8.4. saskaņo ar Valsts kancelejas direktoru ierēdņu mācību gada plānu un atbild par šī plāna īstenošanu;

8.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv skolu;

8.6. dod tiešus rīkojumus skolas ierēdņiem un darbiniekiem;

8.7. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

8.8. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās darbības.

9. Skolas direktoram var būt vietnieki. Skolas direktora vietnieku kompetenci nosaka skolas direktors.

10. Skolas sastāvā ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas.

11. Skolas struktūrvienību funkcijas un uzdevumus nosaka skolas reglamentā.

12. Departamenti un to nodaļas ir pakļautas skolas direktoram vai viņa vietniekam saskaņā ar noteikto funkciju sadalījumu.

 

IV. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par skolas darbību

13. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina skolas direktors. Skolas direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

14. Skola reizi pusgadā Valsts kancelejas direktoram sniedz pārskatus par ierēdņu mācību gada plāna izpildi un piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

15. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu un sniedz pārskatus par budžeta līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 2.jūliju.

 

02.07.2003