Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"

Izdarīt likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001,16.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. 1.pantā:

izteikt 3.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, publisko tiesību subjekti un to apvienības. Publisko tiesību subjekts šā likuma izpratnē ir privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

- juridisko personu ir nodibinājusi valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts,

- juridiskā persona ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un valstisku funkciju izpildi,

- juridisko personu pārrauga vai tās vadībā, pārvaldē vai uzraudzības institūcijā vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts vai to galvenokārt (vairāk nekā 50 procentus) finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts,";

izslēgt 3.punkta "c", "f", "g" un "h" apakšpunktu;

izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) ievērojami zemāka cena - pretendenta piedāvātā cena, kas ir viszemākā piedāvātā cena, turklāt vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no nākamās zemākās cenas;";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, vienas produkta vienības izmaksas, cenu. Cenas īpatsvars kopējā vērtējumā nedrīkst būt mazāks par 40 procentiem;".

3. 3.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par iepirkumu, kura vērtība ir 1000 vai vairāk latu, līgumu slēdz rakstveidā.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Būvniecības gadījumā, ievērojot veicamo darbu specifiku, var rīkot atsevišķus vai apvienotus projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursus. Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos rīkojami apvienotie projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursi. Projektēšanas konkursa uzvarētājam aizliegts piedalīties būvdarbu veikšanas konkursā.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu procedūras pārtraukšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu internetā un nosūta informāciju par procedūras pārtraukšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja par attiecīgo procedūru ir bijis publicēts paziņojums."

4. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 13.punktā vārdus "valsts drošības iestāžu vajadzībām";

papildināt pirmo daļu ar 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"16) dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

17) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, ja iepirkumu summa nepārsniedz 120 000 latu;

18) pakalpojumiem, kurus sniedz iestāde vai persona, kas ir pasūtītājs šā likuma izpratnē, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kuras tai ir saskaņā ar kādu normatīvo aktu;

19) preču un pakalpojumu iepirkumu no invalīdu biedrību uzņēmumiem, ja šie uzņēmumi ir iekļauti Ministru kabineta iesniegtajā un Saeimas apstiprinātajā sarakstā;

20) preču un pakalpojumu iepirkumu no brīvības atņemšanas iestādēm, kas izmanto notiesāto darbaspēku, pašas attiecīgās iestādes vai citu brīvības atņemšanas iestāžu vajadzībām;

21) normatīvajos aktos paredzēto subsīdiju piešķiršanu no valsts budžeta konkrētu darbu veikšanai.";

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "konstruēšanas" ar vārdiem "juridiskajiem, audita";

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu valsts vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets;";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību iepirkumiem līdz 10 000 latu, ja iepirkumu veic ārvalstīs.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā veic ar militāra rakstura preču pirkšanu un pakalpojumu sniegšanu saistītus iepirkumus, reglamentē Ministru kabinets."

5. Papildināt 5.pantu pēc vārdiem "Eiropas Komisijas finansēta programma" ar vārdiem "vai NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekts".

6. Papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārdiem "naudas summa" ar vārdiem "bez pievienotās vērtības nodokļa" un izslēgt tajā vārdus "kopā ar visiem nodokļiem".

7. Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdus "vienu ceturksni" ar vārdiem "divpadsmit mēnešiem".

8. Izteikt 8.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kā ikmēneša nomas maksas reizinājumu ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu."

9. 10.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai tās atsevišķas ekspluatācijā nododamās kārtas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem (arī būvprojektēšanai, ja par to netiek rīkota atsevišķa iepirkuma procedūra), kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgos būvdarbus, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs."

10. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram un nepārprotamam, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt piedāvājuma cenu, bet pasūtītājs - salīdzināt piedāvājumus.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "projektēšanas" ar vārdu "darba";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti."

11. Papildināt 13.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti."

12. 15.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā";

aizstāt trešajā daļā vārdu "kvalifikācijas" ar vārdu "kandidātu";

papildināt piekto daļu pēc vārda "piedalīties" ar vārdiem "kā pretendentam vai kandidātam";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes - tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

1) 20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu."

13. 16.panta pirmajā daļā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) likumā noteiktā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.";

izslēgt 7.punktu.

14. 17.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "var pieprasīt" ar vārdu "pieprasa";

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem "informāciju par" ar vārdiem "pretendenta veiktajām" un pēc vārda "apdrošināšanas" ar vārdu "obligātajām";

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai pretendents var iesniegt citu informāciju šā stāvokļa raksturošanai."

15. 18.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta iespējām pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus un to novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus attiecīgi šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos dokumentus.

(2) Pasūtītājs ar pretendenta piekrišanu vai pasūtītāja vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.";

izteikt trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot preces un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.";

izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdus "iekšējā tirgū";

aizstāt sestajā daļā vārdus "tiek pieprasītas" ar vārdiem "ir jāiesniedz";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 procentiem no kopējā būvdarbu apjoma, turklāt tam ir jāuzrāda konkrētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem) paredzētais veicamo būvdarbu apjoms.

(9) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda apliecinājumu, ka viņa gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laikā (izņemot uzņēmumus, kas dibināti vēlāk) pārsniedz līgumcenu, bet ne vairāk kā trīs reizes."

16. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja informācija, ko pretendents sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, vai lai novērtētu pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un spējas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildu informāciju minētajos pantos noteiktajos ietvaros."

17. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai pretendents ir sniedzis pasūtītājam nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā."

18. Aizstāt 22.panta otrās daļas 2.punktā skaitli "5000" ar skaitli "10 000".

19. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. Informatīvie paziņojumi

(1) Pasūtītāji, sākoties budžeta gadam, iespējami īsā termiņā informatīvajā paziņojumā dara zināmu to līgumu kopapjomu katrā ražojumu vai pakalpojumu, vai būvdarbu grupā, kurus tie paredz piešķirt turpmākajos 12 mēnešos, ja šo līgumu kopējā paredzamā vērtība, ņemot vērā šā likuma II nodaļā noteiktās prasības, ir vismaz 600 000 latu preču un pakalpojumu līgumiem vai 3 000 000 latu būvdarbu līgumiem.

(2) Pasūtītājam ir tiesības sniegt informatīvo paziņojumu arī citos, šā panta pirmajā daļā neparedzētos gadījumos.

(3) Informatīvajā paziņojumā ietverama šāda informācija:

1) pasūtītāja nosaukums un tā kontaktpersonas adrese, tālruņa, telefaksa numurs, e-pasta adrese;

2) piegādājamo preču veids un daudzums vai vērtība, paredzētais līgumu kopapjoms katrā pakalpojumu kategorijā vai paredzamo būvdarbu veids un apjoms, kā arī, ja nepieciešams, visu būvdarbu kārtu galvenās iezīmes;

3) datumi, kad paredzēts sākt iepirkuma procedūras (ja tie ir zināmi), paredzētais iepirkuma procedūru sākuma datums katrai pakalpojumu kategorijai, paredzētais būvdarbu sākšanas datums (ja tas ir zināms), paredzētais būvdarbu izpildes grafiks (ja tas ir zināms), būvdarbu finansēšanas un cenu pārskatīšanas noteikumi vai atsauces uz noteikumiem, kuros tie ietverti (attiecībā uz būvdarbiem);

4) cita informācija;

5) paziņojuma nosūtīšanas diena.

(4) Pasūtītājs informatīvo paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrajā daļā norādītā informācija, nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā."

20. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "būvinženieris" ar vārdiem "sertificēts būvinženieris";

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisijā papildus iekļauj divus sertificētus dažādu specialitāšu būvinženierus no Ekonomikas ministrijas apstiprinātā saraksta.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Iepirkuma komisiju darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi."

21. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Žūrijas komisija

(1) Ja paredzēts projektu skiču konkurss, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā.

(2) Vismaz divām trešdaļām no žūrijas komisijas sastāva jābūt sertificētiem Latvijas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas ārvalstu arhitektiem.

(3) Žūrijas komisija profesionāli vērtē anonīmus piedāvājumus.

(4) Žūrijas komisija sagatavo ziņojumu par vērtēšanas rezultātiem un iesniedz to apstiprināšanai iepirkuma komisijai."

22. 24.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā."

23. 25.pantā:

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izraudzīto iepirkuma procedūru un piedāvājumu izvēles kritēriju. Ja kritērijs ir zemākā cena, norāda visus izmaksu posteņus, no kuriem veido zemāko cenu. Ja kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, norāda katru no kritērijiem un to īpatsvaru vērtēšanas sistēmā, pēc kuras nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;";

papildināt trešās daļas 6.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nolikuma saņemšanas termiņam jāsakrīt ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bet tā saņemšanas laikam ir jāatbilst iestādes darba laikam;";

izteikt trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) piedāvājuma nodrošinājuma (ja tāds tiek paredzēts) apmēru un veidu;";

izslēgt piektajā daļā vārdus "kā arī vismaz vienā citā laikrakstā";

aizstāt devītajā daļā skaitļus "40" un "30" attiecīgi ar skaitļiem "30" un "20";

aizstāt 9.1 daļā skaitļus "20" un "15" attiecīgi ar skaitļiem "15" un "10";

papildināt pantu ar 9.2 daļu šādā redakcijā:

"(92) Šā panta devītajā daļā noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt attiecīgi līdz 36 dienām, 20 dienām, 15 dienām, ja ir publicēts informatīvais paziņojums saskaņā ar šā likuma 22.1 pantu.";

papildināt divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.";

izslēgt 12.1 daļas otro teikumu;

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Iepirkuma komisija sagatavo atklāta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu."

24. 26.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus "kā arī vismaz vienā citā laikrakstā";

izslēgt septītajā daļā vārdus "10 darba dienu laikā";

aizstāt desmitajā daļā vārdu "divu" ar vārdu "triju";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

(14) Iepirkuma komisija sagatavo slēgta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu."

25. 27.pantā:

izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi, nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

2) no pasūtītāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija), kā arī citu ārkārtas apstākļu dēļ, par kuriem katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets, ir radusies situācija, kurā laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm, kā arī lai nerastos tehniskas grūtības ar tā rīcībā esošo preču lietošanu vai uzturēšanu. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;";

papildināt 4.punkta pirmo teikumu pēc vārda "konkursa" ar vārdiem "vai cenu aptaujas";

izslēgt 7., 8. un 10.punktu;

papildināt 11.punktu pēc vārda "projektu" ar vārdu "skiču".

26. 28.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) paredzamā iepirkuma priekšmeta aprakstu un apjomu;

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

5) kandidātus;

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.";

aizstāt trešajā daļā skaitļus "25" un "15" attiecīgi ar skaitļiem "20" un "12";

aizstāt piektajā daļā skaitļus un vārdu "2., 3., 4., 5. un 9." ar skaitļiem un vārdu "2., 3., 4., 5., 6. un 9." un vārdu "sāk" - ar vārdiem "var sākt";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Iepirkuma komisija sagatavo sarunu procedūras noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.1 pantu."

27. Papildināt 29.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(7) Paziņojumā ietverama šāda informācija:

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

3) iepirkuma priekšmets;

4) saņemto piedāvājumu skaits;

5) tā pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums;

6) piedāvātā līgumcena;

7) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8) paziņojuma nosūtīšanas datums."

28. Papildināt nodaļu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants. Projektu skiču konkurss

(1) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par projektu skiču konkursu.

(2) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi, kontaktpersonas tālruņa, telefaksa numuru, e-pasta adresi;

2) projekta aprakstu;

3) konkursa veidu (atklāts vai slēgts);

4) par atklātiem konkursiem - projektu pieņemšanas termiņu;

5) par slēgtiem konkursiem:

a) paredzamo dalībnieku skaitu,

b) dalībnieku atlases kritērijus,

c) dalībnieku pieteikumu pieņemšanas termiņu;

6) ja nepieciešams, norādi par to, vai konkurss paredzēts kādai konkrētai profesijai;

7) projektu vērtēšanas kritērijus;

8) ja nepieciešams, godalgu skaitu un vērtību;

9) norādi par to, vai godalgu ieguvējiem ir tiesības uz jebkādu papildu līgumu piešķiršanu;

10) citu informāciju;

11) paziņojuma nosūtīšanas dienu.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā."

29. Izslēgt 31.panta pirmo daļu.

30. Izslēgt 31.1 pantu.

31. 32.pantā:

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "konkursu" ar vārdiem "vai sarunu procedūru";

izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums. Ja piedāvājumu var iesniegt pa daļām, - visu to pretendentu nosaukumi un adreses, ar kuriem tiks slēgti līgumi par katru daļu atsevišķi;";

papildināt otrās daļas 9.punktu pēc vārda "konkursu" ar vārdiem "vai sarunu procedūru";

izteikt otrās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) piedāvātā līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums, ja piedāvājums ir par visu apjomu, vai piedāvātā līgumcena par katru iepirkuma priekšmeta daļu, ja piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām, norādot konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu;";

papildināt otro daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) paredzamā līguma izpildes termiņš;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Paziņojumā par projektu skiču konkursa rezultātiem norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi, tālruņa, telefaksa numuru;

2) projekta aprakstu;

3) kopējo dalībnieku skaitu;

4) ārvalstu dalībnieku skaitu;

5) konkursa uzvarētāju (uzvarētājus);

6) ja nepieciešams, godalgu (godalgas);

7) citu informāciju;

8) atsauci uz paziņojumu par projektu konkursu;

9) paziņojuma nosūtīšanas dienu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "paziņojumu" ar vārdiem "par lēmuma pieņemšanu par atklāta vai slēgta konkursa rezultātiem".

32. 33.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

papildināt otrās daļas 4.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"paredzot iespējamo priekšapmaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējās līgumcenas;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc septiņām darba dienām no dienas, kad šim likumam atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts internetā, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad tiek veikta cenu aptauja vai piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 4., 5. un 9.punktu."

33. Papildināt VI nodaļu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. Iepirkuma līguma pieejamība

Iepirkuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo likumu, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija, izņemot ziņas par valsts informācijas sistēmu aizsardzībai izmantojamo aparatūru un tehniskajiem risinājumiem, kā arī sistēmu aizsardzības organizatoriskajiem pasākumiem. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt ar minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas."

34. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Atklāta un slēgta konkursa noslēguma protokols

(1) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokols ir dokumentu apkopojums, kas atspoguļo visu procedūras norisi, sākot no iepirkuma komisijas izveidošanas vai nolikuma apstiprināšanas (ja iepirkuma komisija izveidota uz laiku vai tā ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija) līdz līguma noslēgšanai.

(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots internetā;

3) pasūtītāja nosaukums;

4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

6) pretendentu atlases kritēriji;

7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš;

9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

10) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

11) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

12) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai cenas veidošanas rādītāji saskaņā ar šā likuma 31.panta trešo daļu;

13) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu;

14) komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

15) tā pretendenta (vai pretendentu - ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu) nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu;

16) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

17) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

18) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

19) lēmuma pamatojums, ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta;

20) aritmētisko kļūdu labošana piedāvājumos.

(3) Slēgta konkursa noslēguma protokolā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai ietverama arī šāda informācija:

1) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

2) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

3) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

4) pieteikumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

5) iesniegto pieteikumu saraksts, kurā norādīts katra kandidāta nosaukums, pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

6) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru pieteikumu;

7) komisijas kopējais pārskats par pieteikumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

8) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

9) kandidātu atlases kritēriji;

10) saņemtie pieprasījumi izskaidrot kandidātu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm.

(4) Noslēguma protokols, izņemot tam pievienotos pretendentu piedāvājumus, ir publisks un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(5) Noslēguma protokolam pievieno konkursa nolikumu, kandidātu atlases nolikumu (slēgta konkursa gadījumā), pretendentu piedāvājumu oriģinālus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas, iepirkuma komisijas sanāksmju protokolu oriģinālus.

(6) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolu."

35. Izteikt 34.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras noslēguma protokolu un pretendentu piedāvājumus."

36. Izteikt 34.2 pantu šādā redakcijā:

"34.2 pants. Cenu aptaujas procedūras protokols

(1) Cenu aptaujas procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

2) pasūtītāja nosaukums;

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

5) citas ziņas, kuras iepirkuma komisija uzskata par nepieciešamām;

6) lēmums par piedāvājuma izvēli.

(2) Cenu aptaujas procedūras protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi vai pilnvarotā persona.

(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā cenu aptaujas procedūras protokolu."

37. 39.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) nākamajā darba dienā pēc tam, kad saņemta pretendenta, kandidāta, preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras likumību, nosūtīt to Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

5) triju darba dienu laikā pēc šā likuma 40.panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes protokolu un lēmumu par iesniegto sūdzību, kā arī ar sūdzības izskatīšanu saistīto Iepirkumu uzraudzības birojā saņemto dokumentu sarakstu."

38. Izteikt 41.panta 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Sūdzību par konkursa nolikumu var iesniegt pasūtītājam ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs divu darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam."

39. Izteikt 42.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju, visus pretendentus vai kandidātus (turpmāk - dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz trīs darba dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.

(4) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes."

40. Pārejas noteikumos:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod šā likuma 3.panta sestajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.panta septītajā daļā minētos noteikumus. Līdz 3.panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai par apvienotu projektēšanas un būvdarbu konkursu rīkošanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets.";

papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"6. Izsludināts atklāts vai slēgts konkurss vai projektu skiču konkurss vai sarunu procedūra, par kuru ir publicēts paziņojums internetā, jāpabeidz saskaņā ar tiem likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā atklātā vai slēgtā konkursa vai projektu skiču konkursa izsludināšanas dienā vai dienā, kad internetā tika publicēts paziņojums par sarunu procedūru.

7. Līdz šā likuma 22.panta piektajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.558 "Noteikumi par atklātu konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

2) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.559 "Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

3) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.560 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu"(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.).

8. Grozījumi 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa neiekļaušanu paredzamajā līgumcenā stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

9. Ar šajā likumā lietoto terminu "komercdarbība" tiek saprasta arī uzņēmējdarbība likuma "Par uzņēmējdarbību" izpratnē.

10. Likuma 4.panta pirmās daļas 8., 9., 10. un 11.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.janvāri.".

41. Papildināt likumu ar atsauci šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC un 97/52/EC."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.556 "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 169.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 26. jūnijā

10.07.2003