Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 23. un 38.punktā vārdu "sertificēts" ar vārdu "klasificēts".

2. 3.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz sporta lokiem un bultām šis likums attiecas tikai daļā par drošības prasībām šautuvēs (šaušanas stendos) un drošības pasākumiem un kārtību treniņšaušanas un mācību šaušanas nodarbībās un šaušanas sporta sacensībās.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

3. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu "sertificētas".

4. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu "nesertificētu" ar vārdu "neklasificētu" un papildināt punktu pēc vārdiem "pašizgatavotu šaujamieroču" ar vārdiem "un lielas enerģijas pneimatisko ieroču";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iegādāties, glabāt, nēsāt, pielietot un izmantot sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises un detonatorus, gāzes granātas, munīciju, kas pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņu ierīces, militāros un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus, zemūdens šaujamieročus un to munīciju, kā arī munīciju, kuras šāviņš pildīts ar medikamentiem, kas paredzēti dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai, paralizēšanai vai nogalināšanai;".

5. Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu un atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iekasē valsts nodevu. Valsts nodevas likmes, atvieglojumus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. 13.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība;";

izslēgt 5.punktā vārdus "vai nolaupīts".

7. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "pēc trim mēnešiem" ar vārdiem "pamatojoties uz personas iesniegumu, triju mēnešu laikā".

8. 19.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdu "sertificētas";

papildināt trešo daļu pēc vārda "medībās" ar vārdu "pašaizsardzībai";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "sporta šaujamieročus" ar vārdiem "lielas enerģijas pneimatiskos ieročus".

9. Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

"Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - agrāk nekā trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurai konstatēti psihiski traucējumi vai kurai tādi bijuši konstatēti agrāk un ir medicīniska prognoze, ka tie varētu atkārtoties;

3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas dēļ;

4) kura pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodīta par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem vai par sīko huligānismu;

5) kura fizisku trūkumu dēļ nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

6) par kuru Valsts policijai ir pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunprātīgi, vai kura minējusi nepamatotus ieroča iegādāšanās iemeslus;

7) par kuru Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm ir ziņas, kas apliecina šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

8) kurai nav deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

9) kura tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu."

10. Papildināt 21.panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Pirms šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča (izņemot medību ieroci) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanas personai jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci. Kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu, maksas apmēru par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka Ministru kabinets."

11. Papildināt 23.panta 3.punktu pēc vārdiem iekavās "(turpmāk - sporta federācijas)" ar vārdiem "un to kolektīvajiem biedriem".

12. Izteikt 24.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sporta federācijām un to kolektīvajiem biedriem ir tiesības Valsts policijā reģistrētos šaujamieročus un to munīciju izmantot sportistu treniņšaušanas nodarbībās un šaušanas sporta sacensībās sertificēta trenera vai instruktora uzraudzībā.

(5) Sporta federācijām un to kolektīvajiem biedriem pēc saskaņošanas ar Valsts policiju ir tiesības pieņemt glabāšanai sportistu personiskos šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus."

13. Aizstāt 35.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "sertificēto" ar vārdu "klasificēto".

14. Papildināt 36.panta sesto daļu pēc vārda "anulēšanas" ar vārdiem "un darbības apturēšanas".

15. 37.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "importam" ar vārdiem "vai remontam";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) militāro ieroču (ieskaitot to sastāvdaļas un palīgierīces), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un tādas munīcijas, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču importam - Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām - un šo priekšmetu eksportam un tranzītam;".

16. 41.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "kurām ir pašvaldības atļauja";

papildināt trešo daļu pēc vārda "juridiskajām" ar vārdiem "un fiziskajām".

17. 42.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par treniņšaušanas nodarbību un šaušanas sporta sacensību drošības vispārējo noteikumu ievērošanu, kā arī par tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem dalībnieku, skatītāju un citu personu drošības garantēšanai treniņšaušanas vai mācību šaušanas nodarbību laikā ir atbildīgs šautuves (šaušanas stenda) īpašnieks. Par drošības noteikumu ievērošanu konkrēta šāvēja vai šāvēju grupas treniņos vai nodarbībās ir atbildīgs attiecīgās nodarbības treneris vai instruktors. Par konkrētām darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Šaušanas sporta sacensību tiesnešu sagatavošanu un uzskaiti veic un kategorijas viņiem piešķir attiecīgā šaušanas veida sporta federācija."

18. 44.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "policijai un" ar vārdiem "policijai, un Valsts policija par katru šaujamieroča iegādes gadījumu ziņo";

izslēgt sestajā daļā vārdus "un uzskaita".

19. Izteikt 47.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) fiziskajai vai juridiskajai personai ir anulēta atļauja, licence vai anulēta vai atņemta uz laiku mednieka apliecība;".

20. 48.pantā:

izslēgt septītajā daļā vārdus "Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes" un papildināt pantu pēc vārdiem "pašvaldības policijas īpašumā esošajiem šaujamieročiem" ar vārdiem "un valsts vai pašvaldības izglītības iestāžu sporta ieročiem";

izslēgt astoto daļu.

21. 49.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"49.pants. Ieroču, munīcijas un pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija Latvijas Republikā";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "sertificēti" ar vārdu "klasificēti";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts policija pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanu izdara par maksu. Maksas apmēru un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka iekšlietu ministrs."

22. Aizstāt 50.pantā vārdus "ieroči, munīcija" ar vārdiem "šaujamieroči, to munīcija vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči".

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 26. jūnijā

10.07.2003