Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Pirmajā nodaļā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem tiktāl, ciktāl likumi un citi normatīvie akti paredz šādu dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;";

aizstāt otrās daļas 1., 3. un 4.punktā vārdus "sabiedrisko organizāciju un to apvienību" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.panta otrajā daļā, 7.1 pantā un 9.panta ceturtajā daļā vārdus "sabiedrisko organizāciju un to apvienību" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt likumu ar 2.9 pantu šādā redakcijā:

"2.9 pants. Arodbiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri arodbiedrību reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par arodbiedrībām" un citiem normatīvajiem aktiem."

4. Papildināt 4.panta pirmās daļas 12.punktu pēc vārdiem "ved sabiedrisko organizāciju reģistru" ar vārdiem "arodbiedrību reģistru".

5. Izteikt 6.panta piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;".

6. Izslēgt 8.panta sesto un septīto daļu.

7. Izslēgt 10., 11. un 12.pantu.

8. Izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai gadījumā, kad komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu."

9. Papildināt likumu pēc 18.panta ar piekto nodaļu un izteikt nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Piektā nodaļa
Nobeiguma noteikumi".

10. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā."

11. Papildināt likumu ar 20., 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), komersantam vai koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

21.pants. Atbildība

Par reģistrējamo grozījumu, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, par nepareizu ziņu sniegšanu, dokumentu vai parakstu paraugu neiesniegšanu, kā arī par Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgo rīkojumu neizpildīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

22.pants. Atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas

Uzņēmumu reģistrs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, ja tas ceļ prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, kā arī gadījumos, kad Uzņēmumu reģistrs ceļ prasību tādas personas interesēs, kas pasludināta par maksātnespējīgu."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai šā likuma 19.pantā vārda "iesniegumu" vietā tiek lietots vārds "sūdzību".

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 19. jūnijā

03.07.2003