Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda "sabiedrību" ar vārdiem "un apdrošināšanas brokeru sabiedrību".

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā."

4. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kreditoru sapulcē var būt klāt Aģentūras pārstāvji."

5. Papildināt 8.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kreditoru sapulces protokolu paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis."

6. Papildināt 9.panta trešās daļas otro teikumu ar vārdiem "un Aģentūrai ar brīdi, kad tai radušās prasījuma tiesības pret parādnieku".

7. 14.pantā:

izteikt pirmās daļas 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3) kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;

4) kura ir notiesāta, tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldes kārtību;

5) kura ir tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju vai pārvaldes institūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu un maksātnespējas process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu."

8. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu "nekavējoties" ar vārdiem "triju dienu laikā".

9. Izslēgt 19.panta astotajā daļā vārdus "katru mēnesi".

10. Izteikt 24.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību un ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem."

11. Aizstāt 29.panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdu "nekavējoties" ar vārdu "vienlaikus".

12. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā tiek iecelts cits administrators šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā."

13. Papildināt 58.panta otro daļu ar vārdiem "un Aģentūrai".

14. 61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumu, Aģentūra var lemt par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā - anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata."

15. Aizstāt 64.panta otrajā daļā un 105.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodekss" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Civilprocesa likums" (attiecīgā locījumā).

16. 74.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi" ar vārdiem "Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9. un 10.punkta noteikumi";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra."

17. Izteikt 105.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Civilprocesa likumā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators."

18. 107.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī no līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūrai līdzekļus, ko tā piešķīrusi šim mērķim.";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus."

19. 108.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus "vai Aģentūras";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra pēc administratora pieprasījuma lemj par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šim mērķim."

20. Papildināt 109.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Aģentūras līdzekļi, kurus tā piešķīrusi maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai."

21. Pārejas noteikumos:

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ar rīkojumu ir tiesīgs nodot citām institūcijām.";

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā. Uz šiem administratoriem neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras uzraudzību pār administratora darbību un pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (19.panta piektā un astotā daļa, 23.panta trešā daļa, 24.panta sestā daļa, 60.panta pirmā daļa, 61.pants, 108.panta sestā daļa).";

papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"20. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

21. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā, lai segtu viena maksātnespējas procesa izmaksas, kuras minētas šā likuma 109.pantā, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

22. Nosakot kārtību, kādā sedzami tāda maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības parādi, attiecībā uz kuru lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, administrators pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā iekļauj darbinieku prasījumus attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, prasījumus attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, prasījumus attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.

23. Šā likuma 15.panta noteikumi par administratora nodrošinājumu nav attiecināmi uz Uzņēmumu reģistru, nodokļu administrāciju, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvi, kuram tiesa uzlikusi par pienākumu veikt administratora funkcijas maksātnespējas procesā.

24. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkta noteikumi nav attiecināmi uz personām, kas veic likvidatora funkcijas kā Uzņēmumu reģistra pilnvaroti pārstāvji vai iecelti likvidatori un ir noteikti par parādnieka pārstāvjiem attiecīgā maksātnespējas procesā."

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 29. maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 18. jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2003.gada 2.jūliju.

02.07.2003