Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.10.2006. - 30.09.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumus Nr. 790 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.285

Rīgā 2003.gada 27.maijā (prot. Nr.31 47.§)
Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
8.panta trešo daļu un 25.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus un kārtību, kādā likumā noteiktās personas izdara vienreizēju iemaksu, saņemot tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem.

2. Ministru kabineta noteikumos par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas finansējami no valsts budžeta līdzekļiem, minētos tehniskos palīglīdzekļus personai ir tiesības saņemt atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam.

3. Pirmās un otrās grupas invalīdiem ir tiesības par valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši vajadzībām pielāgot personīgo pārvietošanās palīglīdzekli — personas īpašumā esošo vieglo automobili, ņemot vērā, ka izdevumi, kas saistīti ar tā pielāgošanu, nepārsniedz 500 latu.

4. Valsts aģentūra "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (turpmāk - centrs):

4.1. apzina personas, kurām nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, un ievada datu bāzē ziņas par attiecīgajām personām;

4.2. ievada datu bāzē un analizē informāciju par personām, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus;

4.3. vāc, apkopo, analizē un ievada datu bāzē informāciju par tehnisko palīglīdzekļu kvalitāti, to cenām un pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

4.4. informē personas par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām, par citu, valsts neapmaksātu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām, institūcijām, kas atbilstoši valsts iepirkuma līgumam piegādā vai izgatavo tehniskos palīglīdzekļus, un institūcijām, ar kurām centrs ir noslēdzis līgumu par pakalpojumu sniegšanu (turpmāk — pakalpojumu sniedzējs), kā arī tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas nosacījumiem;

4.5. organizē rūpnieciski izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu (ortopēdiskie apavi, ortozes, pašaprūpes, pārvietošanās un komunikācijas palīglīdzekļi, kurus izsniedz centrs vai centra filiāles vai pakalpojumu sniedzējs) iepirkumu, nosakot piegādātāju atbilstoši attiecīgajai iepirkuma procedūrai;

4.6. organizē individuāli izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu (protēzes, ortozes, sarežģīti ortopēdiskie apavi, acenēs iemontēti monookulāri vai binokulāri teleskopi, kā arī dzirdes aparāti, kurus izgatavo, pielāgo un personai izsniedz pakalpojumu sniedzējs, bet finansējumu nodrošina centrs) iepirkumu:

4.6.1. atbilstoši attiecīgajai iepirkuma procedūrai nosaka pakalpojumu sniedzējus;

4.6.2. noslēdz līgumus par pakalpojumu sniegšanu, kuros nosaka individuāli izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu cenas (atbilstoši katram budžeta gadam apstiprinātajam finansējumam), pakalpojumu samaksas kārtību, uzskaites, pārskatu sniegšanas un valsts budžeta līdzekļu racionāla izlietojuma kontroles nosacījumus;

4.6.3. finansē pakalpojumu sniegšanu;

4.7. organizē tehnisko palīglīdzekļu apkopi un pēcgarantijas remontu.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541; MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

5. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona centrā, centra filiālē vai pakalpojumu sniedzējam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

5.1. rakstisku iesniegumu;

5.2. ārstniecības personas atzinumu, kas apliecina personas attiecīgo funkcionālo traucējumu esību (norādot diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10.redakcijai), veidu un līmeni (personām ar dzirdes traucējumiem obligāts audiogrammas apraksts), tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību un plānoto izmantošanas ilgumu, kā arī, ja nepieciešams (pirmreizēji pārvietošanās traucējumi, funkcionālie traucējumi bērniem), pamatojumu tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanai steidzamības kārtā. Atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši no tā izsniegšanas dienas;

5.3. invalīda apliecības kopiju, ja personai ir noteikta invaliditāte;

5.4. (svītrots ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815);

5.5. izziņas kopiju par atbilstību trūcīgas personas statusam, ja personai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, ir noteikts trūcīgas personas statuss;

5.6. pilnvaras vai tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, ja tehnisko palīglīdzekli pieprasa pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541; MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

6. Personai ir tiesības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā tehnisko palīglīdzekli saņemt atkārtoti. Persona iesniedz centrā, centra filiālē vai pakalpojumu sniedzējam rakstisku iesniegumu, kurā norāda attiecīgo pamatojumu:

6.1. beidzies centra vai pakalpojumu sniedzēja noteiktais tehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks;

6.2. tehniskajā palīglīdzeklī radies defekts pakalpojumu sniedzēja vai ražotāja vainas dēļ un nav iespējams veikt tā remontu;

6.3. tehniskais palīglīdzeklis kļuvis funkcionāli nepilnvērtīgs;

6.4. tehniskais palīglīdzeklis no personas neatkarīgu iemeslu dēļ kļuvis nelietojams.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541)

II. Vienreizēja iemaksa

7. Saņemot tehnisko palīglīdzekli par valsts budžeta līdzekļiem, persona centrā, centra filiālē vai pakalpojumu sniedzējam izdara vienreizēju iemaksu šādā apmērā:

7.1. persona līdz 18 gadu vecumam — 0,50 latu;

7.2. persona pēc 18 gadu vecuma — 2,00 latus.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541)

8. No šo noteikumu 7.punktā minētās vienreizējās iemaksas ir atbrīvotas personas, kurām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā noteikts trūcīgas personas statuss un izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas personas statusam.

9. Centrs un centra filiāle šo noteikumu 7.punktā minētās vienreizējās iemaksas ieskaita centra pamatbudžeta kontā un izlieto tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanai un remontam atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajam finansējuma apmēram. Pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 7.punktā minētās vienreizējās iemaksas ieskaita savā norēķinu kontā un izlieto izsniedzamo tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanai un remontam.

(MK 03.10.2006. noteikumu Nr.815 redakcijā)

III. Personīgo pārvietošanās palīglīdzekļu un personīgās aprūpes palīglīdzekļu saņemšanas kārtība

10. Lai saņemtu personīgo pārvietošanās palīglīdzekli, kas pilnīgi vai daļēji kompensē personas zaudēto kustības vai stabilitātes funkciju, vai personīgās aprūpes palīglīdzekli, kas pilnīgi vai daļēji kompensē personas traucējumus veikt higiēnisko aprūpi, persona, tās pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis centrā vai centra filiālē iesniedz šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

11. Centrs vai centra filiāle:

11.1. izskata dokumentus;

11.2. veic personas funkcionālo novērtēšanu un izvērtē personas vajadzības;

11.3. nosaka piešķiramā tehniskā palīglīdzekļa veidu un modeli;

11.4. apmāca personu lietot tehnisko palīglīdzekli, kā arī izsniedz tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju;

11.5. ja nepieciešams, pielāgo tehnisko palīglīdzekli personas vajadzībām;

11.6. iekasē vienreizējo iemaksu;

11.7. slēdz ar personu rakstisku līgumu par tehniskā palīglīdzekļa lietošanu;

11.8. izsniedz tehnisko palīglīdzekli;

11.9. ievada datu bāzē ziņas par personām, kuras saņēmušas lietošanā tehniskos palīglīdzekļus.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541)

12. Šo noteikumu 11.7.apakšpunktā minētajā līgumā norāda:

12.1. tehniskā palīglīdzekļa veidu (tehniskā palīglīdzekļa identifikācijas numuru un tehnisko raksturojumu atbilstoši tehnisko palīglīdzekļu sarakstam);

12.2. tehniskā palīglīdzekļa vērtību latos;

12.3. tehniskā palīglīdzekļa garantijas un remonta nosacījumus;

12.4. tehniskā palīglīdzekļa maiņas un atpakaļ atdošanas nosacījumus;

12.5. tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņu;

12.6. līguma nepildīšanas sekas.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541)

13. Ja centrs vai centra filiāle pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt vai pielāgot konkrēto tehnisko palīglīdzekli, tie vienas darbdienas laikā izsniedz personai minēto lēmumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

14. Beidzoties līguma termiņam vai tehniskā palīglīdzekļa lietošanas nepieciešamībai, persona līgumā noteiktajai institūcijai atdod personīgās pārvietošanās palīglīdzekli vai personīgās aprūpes palīglīdzekli.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.541 redakcijā)

15. Personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija vai ārstniecības iestāde vai kura atrodas ieslodzījuma vietā, ar personīgās aprūpes palīglīdzekli, kas pilnīgi vai daļēji kompensē personas traucējumus veikt higiēnisko aprūpi, nodrošina attiecīgā institūcija.

IV. Personas īpašumā esošā vieglā automobiļa pielāgošanas kārtība

16. Lai saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu pielāgotu automobili atbilstoši personas vajadzībām, persona centrā vai centra filiālē iesniedz šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus.

17. Papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem persona centrā vai centra filiālē uzrāda šādu dokumentu oriģinālus un iesniedz to kopijas:

17.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības — vispārēja profila Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas — izsniegtu izziņu par medicīniskām indikācijām speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai, lai kompensētu transporta izdevumus;

17.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas apliecina, ka automobilis ir personas īpašums;

17.3. autovadītāja apliecību;

17.4. spēkā esošu dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

18. Centrs vai centra filiāle:

18.1. izskata dokumentus;

18.2. veic personas funkcionālo novērtēšanu un izvērtē personas vajadzības;

18.3. ievada datu bāzē ziņas par personu;

18.4. pieņem lēmumu par auto pielāgošanu vai atteikumu;

18.5. informē personu par iespējamiem piegādātājiem;

18.6. pēc personas izvēles paziņo pakalpojumu sniedzējam personai piešķirto centra vienotās uzskaites numuru.

19. Pakalpojumu sniedzējs:

19.1. noslēdz ar personu rakstisku līgumu. Līgumā nosaka:

19.1.1. automobiļa pielāgošanas termiņu;

19.1.2. veikto pielāgojumu vērtību latos;

19.1.3. garantijas un remonta nosacījumus;

19.1.4. lietošanas termiņu;

19.1.5. iekārtas izmantošanas iespējas, ja persona maina automobili;

19.2. pielāgo automobili;

19.3. apmāca personu lietot aprīkojumu, kā arī izsniedz tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju;

19.4. iekasē vienreizējo iemaksu;

19.5. nosūta šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju centram ievadīšanai datu bāzē.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541)

20. Ja centrs, centra filiāle vai pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu par atteikumu pielāgot automobili, tas vienas darbdienas laikā izsniedz personai minēto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, kā arī informē centru par pieņemto lēmumu.

V. Kārtība, kādā persona saņem ortozes, protēzes, ortopēdiskos apavus, kā arī palīglīdzekļus personām ar redzes vai dzirdes zudumu

21. Lai saņemtu ortozi, protēzi vai ortopēdiskos apavus, kas funkcionāli, mehāniski vai kosmētiski kompensē anatomisko defektu un atbilstoši medicīniskajām indikācijām ir izgatavoti vai pielāgoti konkrētai personai, vai palīglīdzekli personām ar redzes vai dzirdes zudumu, kas pilnīgi vai daļēji kompensē zaudēto funkciju, persona, tās pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz pakalpojumu sniedzējam šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

22. Pakalpojumu sniedzējs vienas darbdienas laikā informē centru vai centra filiāli par personas izvēlēto piegādātāju un sniedz nepieciešamo informāciju par personu ievadīšanai centra datu bāzē.

(MK 03.10.2006. noteikumu Nr.815 redakcijā)

23. Centrs:

23.1. vienas darbdienas laikā reģistrē personu datu bāzē par personām, kurām nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi;

23.2. paziņo pakalpojumu sniedzējam par personai piešķirto kārtas numuru rindā.

(Grozīts ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

24. Pakalpojumu sniedzējs:

24.1. noslēdz ar personu rakstisku līgumu par tehniskā palīglīdzekļa izgatavošanu un (vai) pielāgošanu. Līgumā nosaka:

24.1.1. tehniskā palīglīdzekļa veidu (tehniskā palīglīdzekļa identifikācijas numuru un tehnisko raksturojumu);

24.1.2. saņemšanas termiņu;

24.1.3. tehniskā palīglīdzekļa vērtību latos;

24.1.4. tehniskā palīglīdzekļa garantijas un remonta nosacījumus;

24.1.5. tehniskā palīglīdzekļa maiņas nosacījumus;

24.1.6. tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņu;

24.2. izgatavo un (vai) pielāgo tehnisko palīglīdzekli;

24.3. apmāca personu lietot tehnisko palīglīdzekli, kā arī izsniedz tā lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju;

24.4. iekasē vienreizējo iemaksu;

24.5. izsniedz tehnisko palīglīdzekli un sastāda tā nodošanas un pieņemšanas aktu;

24.6. nosūta šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētā akta kopiju centram nepieciešamās informācijas ievadīšanai datu bāzē.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.541; MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.815)

25. Ja pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu par atteikumu izgatavot vai pielāgot konkrēto tehnisko palīglīdzekli, tas vienas darbdienas laikā izsniedz personai minēto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, kā arī informē centru par pieņemto lēmumu.

VI. Sūdzību izskatīšanas kārtība

26. Persona, kas nav apmierināta ar piešķirtā tehniskā palīglīdzekļa kvalitāti, pēc tehniskā palīglīdzekļa trūkumu atklāšanas, bet ne vēlāk kā gada laikā pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas, ir tiesīga iesniegt centrā, centra filiālē vai pakalpojumu sniedzējam rakstisku iesniegumu, norādot konstatētos trūkumus.

27. Centrs, centra filiāle vai pakalpojumu sniedzējs nodrošina nepieciešamos uzlabojumus vai tehniskā palīglīdzekļa maiņu, vai 14 darbdienu laikā sniedz rakstisku motivētu atteikumu.

28. Pakalpojumu sniedzēja vai centra filiāles lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt vai pielāgot tehnisko palīglīdzekli persona mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas ir tiesīga apstrīdēt centrā.

29. Centra lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt vai pielāgot tehnisko palīglīdzekli persona mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas ir tiesīga pārsūdzēt tiesā.

30. Ja personai ir pretenzijas pret pakalpojumu sniedzēja, centra vai centra filiāles sniegto pakalpojumu kvalitāti, persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Sociālo pakalpojumu pārvaldē.

(Grozīts ar MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.865)

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
07.10.2006