Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2013. - 31.08.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumus Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.184

Rīgā 2003.gada 15.aprīlī (prot. Nr.21 44.§)
Prasības darbībām ar biocīdiem
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta septīto daļu
(Grozīta ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem, izņemot darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem vai citiem produktiem un līdzekļiem, kuru sastāvs ir tāds pats kā biocīdiem vai līdzīgs, bet kas ir:

1.1. zāles, farmaceitiskie un citi medicīniskie produkti;

1.2. veterinārās zāles;

1.3. pārtikas piedevas;

1.4. dzīvnieku barība;

1.5. augu aizsardzības līdzekļi.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

2. Aktīvā viela ir ķīmiskā viela vai vīruss, sēnīte vai cits mikroorganisms, ko izmanto biocīda izgatavošanai un kas iedarbojas uz kaitīgajiem organismiem.

3. Atliekas ir vielas, kas ir biocīda sastāvā un kas paliek pāri pēc biocīda izmantošanas, arī šo vielu noārdīšanās un vielmaiņas produkti (metabolīti) un produkti, kas rodas, tām reaģējot.

4. Kaitīgais organisms ir organisms, kura klātbūtne ir nevēlama vai kuram piemīt kaitīga ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi, uz produktiem, kurus ražo vai izmanto, vai uz saimniecisko darbību.

5. Mērķorganisms ir kaitīgais organisms, kuru paredzēts iznīcināt vai citādi ietekmēt, iedarbojoties uz to ar attiecīgo biocīdu. Mērķsuga ir kaitīgo organismu suga, kuru paredzēts iznīcināt vai citādi ietekmēt, iedarbojoties uz to ar attiecīgo biocīdu.

6. Pamatsastāvs ir vairāku biocīdu kopīgs sastāva raksturojums, ja attiecīgajiem biocīdiem ir vienāds izmantošanas veids, identiska iedarbība uz mērķorganismiem, aktīvās vielas ar identiskām īpašībām un citas sastāvdaļas, piemaisījumi vai piedevas, kas nesamazina biocīda iedarbīgumu un nepalielina biocīda radīto risku cilvēkiem vai videi (arī aktīvās vielas procentuālais samazinājums biocīdā, vienas vai vairāku neaktīvo vielu procentuālā satura izmaiņas biocīdā, kā arī pigmentu, krāsvielu un smaržu aizvietošana ar citām līdzīgām vielām, kas veic tādas pašas funkcijas), un tos lieto vienas un tās pašas lietotāju grupas.

7. Pamatviela ir ķīmiska viela, kuru vairumā gadījumu lieto citādi, nevis kaitīgo organismu iznīcināšanai vai ietekmēšanai, un netirgo kā biocīdu, bet kura ir minēta pamatvielu sarakstā un kuru var izmantot kā biocīdu (bez palīgvielām) vai kā biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu, ja palīgvielas nav potenciāli bīstamas vielas.

8. Potenciāli bīstama viela ir viela, kura nav aktīvā viela, bet ir bīstama ķīmiskā viela, bīstams maisījums vai cita viela, vai maisījums, kuram piemīt tādas īpašības, kas var izraisīt nelabvēlīgu iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi, un kurš atrodas vai veidojas biocīda sastāvā tādā koncentrācijā, lai radītu šādu iedarbību.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671)

9. Zema riska biocīds ir biocīds, kurš nesatur potenciāli bīstamās vielas un lietošanai paredzētajos apstākļos nerada risku vai rada minimālu risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi, un kura aktīvā viela ir minēta Eiropas Savienības zema riska biocīdo produktu sastāvā esošo aktīvo vielu sarakstā (turpmāk — zema riska aktīvo vielu saraksts), ja ņem vērā šajā sarakstā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671)

9.1 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs):

9.1 1. izsniedz inventarizācijas numuru, kuru iesniedzējs norāda etiķetē;

9.1 2. reģistrē biocīdu, ja tas ir zema riska biocīds;

9.1 3. izsniedz lietošanas atļauju, ja aktīvā viela ir iekļauta Eiropas Savienības biocīdo produktu izgatavošanai izmantojamo aktīvo vielu sarakstā (turpmāk – aktīvo vielu saraksts), ņemot vērā attiecīgajā sarakstā minētos nosacījumus konkrētajam biocīdam vai aktīvajai vielai;

9.1 4. veic biocīdu pagaidu reģistrāciju, ja:

9.1 4.1. biocīds vai aktīvā viela nav minēta aktīvo vielu sarakstā, pamatvielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā;

9.1 4.2. aktīvā viela ir minēta pamatvielu sarakstā, bet biocīda sastāvā ir viena vai vairākas potenciāli bīstamas vielas;

9.1 5. pēc pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par zema riska biocīdu, aktīvo vielu un pamatvielu sarakstiem, kā arī šajos sarakstos minētajiem nosacījumiem.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

9.2 (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

10. Biocīda vai aktīvās vielas izvietošana tirgū - piegāde par samaksu vai bezmaksas piegāde, uzglabāšana pēc piegādes (ja tā nav uzglabāšana pēc nosūtīšanas no muitas teritorijas) vai iznīcināšana un ievešana muitas teritorijā (turpmāk - tirdzniecība), kā arī biocīda vai aktīvās vielas ražošana ir atļauta tikai tad, ja:

10.1. veikta esošo aktīvo vielu (tirdzniecība uzsākta pirms 2000.gada 14.maija) vai biocīdu (kas satur vienu vai vairākas esošās aktīvās vielas) inventarizācija un reģistrācija vai arī saņemta atļauja biocīda vai aktīvās vielas lietošanai (turpmāk – lietošanas atļauja) atbilstoši šo noteikumu II, III un IV nodaļā minētajām prasībām. Reģistrācija vai lietošanas atļauja nav nepieciešama, ja aktīvā viela ir pamatviela un biocīda sastāvā nav potenciāli bīstamo vielu;

10.2. izpētīta jaunas aktīvās vielas (tirdzniecība uzsākta pēc 2000.gada 14.maija) vai biocīda (kas satur vienu vai vairākas jaunas aktīvās vielas) iedarbība uz vidi un dzīvnieku un cilvēku veselību, kā arī veikta pagaidu reģistrācija, reģistrācija vai arī saņemta lietošanas atļauja atbilstoši šo noteikumu II, III un IV nodaļā minētajām prasībām. Pagaidu reģistrācija, reģistrācija vai lietošanas atļauja nav nepieciešama, ja aktīvā viela ir pamatviela un biocīda sastāvā nav potenciāli bīstamo vielu;

10.3. ar jaunu aktīvo vielu (tirdzniecība uzsākta pēc 2000.gada 14.maija) vai biocīdu, kas satur jaunu aktīvo vielu, veic zinātniskos eksperimentus vai pētījumus vai arī veic jaunas aktīvās vielas vai biocīda eksperimentālo ražošanu — attiecīgie zinātniskie eksperimenti, eksperimentālā ražošana vai pētījumi atbilst šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

11. (Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

12. Veicot zinātnisko izpēti, eksperimentus vai eksperimentālo ražošanu, darbību veicējs:

12.1. sastāda un saglabā protokolus, kuros norāda:

12.1.1. biocīda vai aktīvās vielas identitāti, klasifikāciju un marķējumu;

12.1.2. saražoto, ievesto no citas valsts, iepirkto un izlietoto biocīda vai aktīvās vielas daudzumu;

12.1.3. ziņas par personām, kuras saņems biocīdu vai aktīvo vielu (vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs);

12.1.4. biocīda grupu un veidu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

12.1.5. paredzēto biocīda vai aktīvās vielas lietošanas jomu vai nozari, vai plānoto biocīda ražošanu, kurā izmantos aktīvo vielu;

12.1.6. papildu nosacījumus, kuri jāievēro, veicot darbības ar aktīvo vielu vai biocīdu;

12.2. dokumentē un saglabā izpētes rezultātus par biocīda vai aktīvās vielas iespējamo iedarbību uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi;

12.3. ja ir paredzēta tehnoloģiskā procesa izpēte, pirms izpētes uzsākšanas iesniedz centrā šo noteikumu 12.1. un 12.2.apakšpunktā minēto informāciju;

12.4. pēc centra, Valsts vides dienesta, Veselības inspekcijas vai Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma norāda šo noteikumu 12.1. un 12.2.apakšpunktā minēto informāciju;

12.5. ievēro piesardzības principu un citus vides aizsardzības nosacījumus, nosakot biocīda vai aktīvās vielas pieļaujamo koncentrāciju vai daudzumu emisijā vidē, darba vidē vai atkritumos atkarībā no biocīda vai aktīvās vielas bīstamības pakāpes.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.218; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

13. Ja ir paredzēts veikt tādus zinātniskos eksperimentus vai pētījumus ar jaunu biocīdu vai aktīvo vielu vai tādu minēto biocīdu vai aktīvo vielu eksperimentālo ražošanu, kas izraisa vai var izraisīt attiecīgā biocīda vai aktīvās vielas izplatīšanos vidē, darbību veicējs iesniedz centrā iesniegumu, kurā raksturoti paredzētie pētījumi, eksperimenti vai ražošana, un ievēro izsniegtajā lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus eksperimentālajai ražošanai.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

14. Centrs nodrošina Toksikoloģijas centra Saindēšanās informācijas centru ar visu tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem, pagaidām reģistrētajiem vai atļautajiem biocīdiem un aktīvajām vielām. Toksikoloģijas centra Saindēšanās informācijas centrs izmanto šīs ziņas, sniedzot informāciju par saindēšanās simptomiem, profilaktiskajiem, pirmās palīdzības, neatliekamajiem un ārstniecības pasākumiem saindēšanās gadījumos, citos nelaimes gadījumos un avārijas vai katastrofās.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

15. Tirdzniecība ar biocīdiem vai aktīvajām vielām, kas klasificētas kā ļoti toksiskas, toksiskas, 1. vai 2.kategorijas kancerogēnas, 1. vai 2.kategorijas mutagēnas vai kā 1. vai 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas, ir atļauta tikai profesionālai lietošanai.

15.1 (Zaudējis spēku ar 15.03.2010., sk. 110.punktu)

15.2 Dimetilfumarātu saturošas preces un to daļas, kas ir laistas tirgū vai piegādātas izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai, izņem no apgrozības un informē patērētājus par šo preču radīto risku.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.580 redakcijā)

15.3 Aizliegts laist tirgū un saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai par maksu vai bez maksas preces vai to daļas, kas paredzētas patērētājiem vai ko paredzamos apstākļos varētu lietot patērētāji, ja attiecīgās preces vai to daļas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

15.3 1. dimetilfumarāta (dimetil(E)-butēndioāta, ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs CAS Nr.624-49-7, EK Nr.210-849-0) klātbūtne ir norādīta pavaddokumentos, uz preces vai tās daļas, tai skaitā uz preces iepakojuma, vai šo vielu saturošiem maisiņiem, kas pievienoti precei vai tās daļām;

15.3 2. dimetilfumarāta koncentrācija ir lielāka par 0,1 mg uz preces vai preces daļas svara kilogramu.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

16. Pārvadājot biocīdus vai aktīvās vielas, tās iepako un marķē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadāšanu, klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu.

17. Darbību veicējs veic biocīdu vai aktīvo vielu uzskaiti, norādot šādu informāciju:

17.1. biocīda tirdzniecības nosaukumu, ar kādu tas tiks tirgots Latvijā;

17.2. aktīvo vielu nosaukumus:

17.2.1. nosaukumu, kas norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, VI pielikumā (turpmāk — bīstamo ķīmisko vielu saraksts) vai, ja šī viela nav minēta bīstamo ķīmisko vielu sarakstā, Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (turpmāk — IUPAC) nomenklatūrā, vispārpieņemto nosaukumu un ķīmiskās vielas reģistrācijas numuru ķīmijas referatīvajā žurnālā Chemical Abstracts (CAS numuru), ja aktīvā viela ir ķīmiskā viela;

17.2.2. zinātnisko un vispārpieņemto nosaukumu, kā arī taksonomisko piederību, ja aktīvā viela nav ķīmiskā viela;

17.3. veikto darbību veidu un daudzumu, norādot saražoto, ievesto no citas valsts, pārdoto, uzglabāto, izmantoto vai apglabāto biocīdu daudzumu katrā iekārtā, objektā vai teritorijā;

17.4. drošības datu lapu.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

18. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē:

18.1. Veselības inspekcija — tirdzniecībā un profesionālajā lietošanā dezinfekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā;

18.2. Valsts darba inspekcija — attiecībā uz darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot darbības ar biocīdiem vai aktīvajām vielām;

18.2.1 Pārtikas un veterinārais dienests - attiecībā uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem;

18.3. Valsts vides dienests — pārējos gadījumos;

18.4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – attiecībā uz šo noteikumu 15.2 un 15.3 punktu atbilstoši kompetencei.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.218; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.580; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

II. Iesnieguma iesniegšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

19. Biocīda vai aktīvās vielas ražotājs vai importētājs:

19.1. lai pagaidām reģistrētu biocīdu vai aktīvo vielu, klasificē attiecīgo biocīdu vai aktīvo vielu un iesniedz centrā:

19.1.1. inventarizācijas datus;

19.1.2. (svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465);

19.1.3. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu (rakstiski un elektroniski);

19.2. lai reģistrētu biocīdu vai aktīvo vielu vai saņemtu lietošanas atļauju, nosaka biocīda vai aktīvās vielas īpašības un izvērtē to iedarbību uz cilvēku vai dzīvnieku veselību un vidi lietošanai paredzētajos apstākļos, kā arī klasificē attiecīgo biocīdu vai aktīvo vielu un iesniedz centrā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu (rakstiski un elektroniski).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

20. Iesniegumu par biocīdu vai aktīvo vielu iesniedz:

20.1. biocīda vai aktīvās vielas ražotājs, ja biocīdu vai aktīvo vielu ražo valsts teritorijā;

20.2. importētājs vai cits darbību veicējs, kuru ražotājs ir pilnvarojis pieteikt biocīdu vai aktīvo vielu piedāvāšanai tirgū (turpmāk — ražotāja pilnvarotais pārstāvis), ja biocīdu vai aktīvo vielu ražo ārpus valsts teritorijas.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

21. Iesniegumam pievieno šādu informāciju:

21.1. ja aktīvā viela ir minēta aktīvo vielu sarakstā (2.1 pielikums) vai zema riska aktīvo vielu sarakstā (2.2 pielikums):

21.1.1. tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam) par aktīvo vielu, ja aktīvā viela ir ķīmiska viela;

21.1.2. tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam) par biocīdu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir ķīmiska viela;

21.1.3. tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam) par aktīvo vielu, ja aktīvā viela ir ķīmiska viela, bet pieteicējam jāveic papildu pētījumi saskaņā ar šo noteikumu 29.3.apakšpunktu;

21.1.4. tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam) par biocīdu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir ķīmiska viela, bet pieteicējam jāveic papildu pētījumi saskaņā ar šo noteikumu 29.3.apakšpunktu;

21.1.5. tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumam) par aktīvo vielu, ja aktīvā viela ir sēnītes, mikroorganismi vai vīrusi;

21.1.6. tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam) par biocīdu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir sēnītes, mikroorganismi vai vīrusi;

21.2. informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu biocīdu vai aktīvo vielu, un tehnisko ziņojumu (atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumam), ja biocīds vai aktīvā viela nav minēta aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā;

21.3. pamatojumu par izmantotajām pētījumu metodēm, veikto analīžu, pārbaužu, eksperimentu un pētījumu (turpmāk — pētījumi) aprakstu, izmantoto pētījumu metožu aprakstu vai bibliogrāfisku uzziņu par izmantotajām pētījumu metodēm;

21.4. priekšlikumus un to pamatojumu par:

21.4.1. biocīda klasifikāciju, nepieciešamo iepakojumu un marķējumu;

21.4.2. drošības datu lapu;

21.5. iepakojuma, etiķetes vai instrukcijas paraugus, modeļus vai skices (pēc centra pieprasījuma);

21.6. informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu risku videi un cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai vai dzīvībai, vai iepriekšēju riska novērtējumu atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumam;

21.7. ja biocīdu vai aktīvo vielu ražo ārpus valsts teritorijas, — ražotāja izziņu par to, ka pieteicējs ir ražotāja pilnvarotais pārstāvis.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

22. Pieteicējs iesniedz centrā pamatotu paskaidrojumu, ja šo noteikumu 21.punktā minēto informāciju tehniski nav iespējams iegūt vai ja informācija nav nepieciešama, jo tā neraksturo biocīda īpašības, darbības ar šo biocīdu vai tā iedarbību uz vidi vai cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

23. Ja biocīds un aktīvā viela ir minēta zema riska aktīvo vielu sarakstā, papildu informācija vai pētījumi par biocīdu (6.pielikums) nav nepieciešami.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826)

24. Pēc saskaņošanas ar centru iesniegumā nav jānorāda informācija, kas nav nepieciešama, ņemot vērā par biocīdu zināmo informāciju (arī biocīda pamatsastāva formulu, biocīda īpašības vai paredzēto izmantošanas veidu).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

25. Pieteicējs tehnisko ziņojumu sagatavo, ņemot vērā pieejamo zinātnisko un tehnisko informāciju, un papildina tehnisko ziņojumu, ja ir jauna zinātniskā vai tehniskā informācija vai jauni dati par biocīda vai aktīvās vielas īpašībām vai iedarbību uz vidi vai cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

26. Lai novērstu informācijas dublēšanu, pieteicējs var iesniegt centrā Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — dalībvalsts) kompetentās institūcijas atzinuma un šai institūcijai iesniegtā iesnieguma kopiju, oficiāli apstiprinātu pirmās izsniegtās lietošanas atļaujas kopiju, kā arī minēto dokumentu tulkojumus valsts valodā, ja biocīds vai aktīvā viela tiek ražota vai ir pieteikta kādā no dalībvalstīm.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

27. Pieteicējs pamato un iesniegumā vai papildu informācijā norāda to informāciju, kuru viņš uzskata par ierobežotas pieejamības informāciju:

27.1. līdz biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijai, reģistrācijai vai lietošanas atļaujas saņemšanai;

27.2. pastāvīgi.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

28. Ja ražotājs pilnvarotajam pārstāvim nav uzticējis ierobežotas pieejamības informāciju, ražotāja pilnvarotais pārstāvis kopā ar iesniegumu centrā iesniedz piekļuves pilnvaru – ierobežotas pieejamības informācijas īpašnieka parakstītu dokumentu par to, ka attiecīgo informāciju centrs var izmantot, lai izsniegtu atļauju vai reģistrētu biocīdu saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

29. Pieteicējs iesniedz centrā papildu informāciju, ja:

29.1. iesniegumā sniegtā informācija vai iepriekšējais riska novērtējums neatbilst šo noteikumu prasībām;

29.2. sniegtā informācija nenodrošina riska novērtējuma veikšanu vai lēmuma pieņemšanu par lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības izsniegšanu darbībām ar biocīdu vai aktīvo vielu;

29.3. pieteicējs saskaņā ar centra pamatotu pieprasījumu ir veicis papildu pētījumus, lai noteiktu biocīda, aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas iedarbību uz vidi vai cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību, vai pētījumus, kas nepieciešami riska papildu novērtēšanai;

29.4. nepieciešams mainīt lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus;

29.5. tiek īstenotas šo noteikumu 45.punktā minētās pārmaiņas (pirms pārmaiņu īstenošanas);

29.6. pieteicējam ir pierādījumi, ka paredzētie pētījumi nedos nepieciešamos rezultātus vai ka piemērotāki ir alternatīvi pētījumi.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

30. Centram ir tiesības neprasīt pieteicējam veikt atsevišķus pētījumus vai atļaut aizstāt paredzētos pētījumus ar citiem pētījumiem, ja pieteicējs iesniedz pamatotu informāciju, ka paredzētie pētījumi nedos nepieciešamos rezultātus vai ka alternatīvi pētījumi ir piemērotāki, lai noteiktu biocīda vai aktīvās vielas īpašības vai iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

III. Iesnieguma izvērtēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

31. Centrs (ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus):

31.1. izvērtē, vai iesniegums ir sastādīts atbilstoši šo noteikumu prasībām, pārbauda iesniegto datu pilnīgumu un zinātnisko pamatotību un novērtē, vai iesniegtā informācija ļauj izvērtēt biocīda vai aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību un vidi, ņemot vērā šo noteikumu 10.pielikumā noteikto riska novērtējuma saturu un kritērijus, kā arī iedarbīgumu uz mērķorganismiem;

31.2. pārbauda, vai biocīds vai aktīvā viela ir minēta aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā;

31.3. pārbauda, vai izmantotas metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 30.maija regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), vai citas standartizētas metodes (turpmāk — apstiprinātās vai standartizētās metodes), un izvērtē, vai izmantotas piemērotākās analīžu, eksperimentu un pētījumu metodes. Ja tirdzniecība ar biocīdu vai aktīvo vielu uzsākta pirms 2000.gada 14.maija, ņem vērā arī pētījumu rezultātus, kuri veikti ar citām metodēm;

31.4. pārbauda, vai biocīda vai aktīvās vielas klasifikācija atbilst konstatētajām bīstamajām īpašībām;

31.5. ja nepieciešams un iespējams, nosaka pamatsastāva formulu un paziņo to pieteicējam;

31.6. novērtē, vai pieteicējs ir ierosinājis visus nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu biocīda vai aktīvās vielas radītās nevēlamās sekas vai nelabvēlīgo iedarbību uz vidi un cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību (arī izmantošanas ierobežojumus);

31.7. pārbauda, vai uz biocīda etiķetes vai pievienotajā instrukcijā ir sniegta informācija, kas nepieciešama, lai, lietojot biocīdu, līdz minimumam samazinātu risku un iedarbību uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi, izņemot iedarbību uz mērķorganismiem;

31.8. atbilstoši šo noteikumu 34.punktam un 10.pielikumam izvērtē risku videi un dzīvnieku un cilvēku veselībai vai dzīvībai, kā arī iepriekšējo riska novērtējumu, ko iesniedzis pieteicējs;

31.9. pārbauda, vai pieteicējs ir paredzējis biocīda vai aktīvās vielas bīstamajām īpašībām atbilstošu iepakojumu, lai novērstu iespēju biocīdam vai aktīvajai vielai nokļūt ārpus iepakojuma, tādējādi apdraudot cilvēku un dzīvnieku dzīvību vai veselību, vai vidi;

31.10. pārbauda, vai pieteicējs ir paredzējis videi, cilvē­kiem un dzīvniekiem drošu biocīdu vai aktīvo vielu saturošu atkritumu vai izlietotā iepakojuma reģenerāciju, pārstrādi vai apglabāšanu;

31.11. atzinuma sagatavošanai izmanto dalībvalsts kompetentās institūcijas atzinumu vai lietošanas atļauju un šai institūcijai iesniegto iesniegumu vai tehnisko ziņojumu kopsavilkumu, ja šādi dokumenti ir pievienoti iesniegumam;

31.12. ja nepieciešams, pieprasa pieteicējam papildu informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu iesniegumu un risku cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi;

31.13. sagatavo priekšlikumus par biocīda vai aktīvās vielas, vai potenciāli bīstamās vielas papildu izvērtēšanu;

31.14. nosaka prasības, nosacījumus vai ierobežojumus biocīda vai aktīvās vielas izmantošanai;

31.15. sagatavo priekšlikumus par papildu pasākumiem, kas nepieciešami, lai samazinātu biocīda vai aktīvās vielas radītās nevēlamās sekas vai nelabvēlīgo iedarbību uz cilvēku veselību un dzīvību, dzīvniekiem vai vidi;

31.16. sagatavo ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm par biocīdu kontroli un riska samazināšanu, arī par biocīda vai aktīvās vielas tirdzniecības vai izmantošanas ierobežojumiem, piesardzības, neatliekamajiem vai avārijgatavības pasākumiem, kā arī par veidiem un metodēm, kā biocīdu vai aktīvo vielu padarīt nekaitīgu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

32. Centrs nosūta Veselības inspekcijai iesnieguma kopiju, papildu informāciju vai informāciju, kas iesniegta, lai pagarinātu lietošanas atļauju, reģistrācijas apliecību vai pagaidu reģistrācijas apliecību vai izskatītu, pārskatītu un mainītu lietošanas atļaujā vai attiecīgajā apliecībā minētos nosacījumus. Veselības inspekcija novērtē biocīda vai aktīvās vielas radīto risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un sniedz atzinumu. Atzinumu sniedz šādā laikposmā:

32.1. 30 dienu laikā — ja iesniegts iesniegums biocīda vai aktīvās vielas reģistrācijai;

32.2. 30 dienu laikā — ja iesniegts iesniegums lietošanas atļaujas saņemšanai un biocīda (par kuru iesniegums iesniegts) sastāvs ir veidots, pamatojoties uz iepriekš noteiktu pamatsastāvu, un ja biocīda īpašības un iedarbība uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību un vidi ir zināmas un iepriekš izvērtētas ar apstiprinātām vai standartizētām metodēm;

32.3. 60 dienu laikā — ja iesniegts iesniegums lietošanas atļaujas saņemšanai vai biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijai.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

33. Veselības inspekcija atzinumā norāda biocīdu riska novērtēšanā lietotos kritērijus (atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumam) un metodes, riska cilvēku un dzīvnieku veselībai novērtējuma rezultātus, pamatotus secinājumus, kā arī priekšlikumus par nepieciešamajiem papildu pasākumiem un ieteikumus centram attiecībā uz lēmuma pieņemšanu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

34. Novērtējot risku, centrs un Veselības inspekcija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kompetencei un termiņiem ņem vērā iesniegumā norādīto vai papildus iesniegto informāciju un visus pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus un vidi biocīda paredzētās lietošanas laikā un paredzamu nevēlamu notikumu, saindēšanās vai avāriju gadījumos, kā arī:

34.1. izvērtējot lietoto pētījumu metožu atbilstību, lietderību un efektivitāti biocīda, aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas bīstamo īpašību noteikšanai, nosaka to nelabvēlīgo iedarbību vai tās sekas uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību un vidi, kuru biocīda sastāvā esošā aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela izraisa vai var izraisīt tai raksturīgo bīstamo īpašību dēļ (turpmāk — bīstamības identifikācija);

34.2. nosaka aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas iedarbību uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību un vidi un tās sekas atkarībā no biocīda, aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas devas vai koncentrācijas, ja iespējams, nosakot seku smagumu vai biežumu un katras biocīda sastāvā esošās aktīvās vielas un potenciāli bīstamās vielas lielāko devu vai koncentrāciju, kura nerada nevēlamas sekas vai nelabvēlīgu iedarbību (turpmāk — nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmenis) vai koncentrāciju, par kuru mazāka koncentrācija nerada nekādu iedarbību un sekas (turpmāk — neiedarbīgā koncentrācija);

34.3. nosaka biocīda vai aktīvās vielas iespējamo emisiju un biocīda vai aktīvās vielas pārvietošanos, pārvietošanās ātrumu, pārveidošanos vai noārdīšanos vidē un novērtē koncentrāciju vai devu un veidu, kādā biocīds, aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela iedarbojas vai var iedarboties uz cilvēku grupām — ražotājiem, profesionāliem lietotājiem, neprofesionāliem lietotājiem un iedzīvotājiem (cilvēki, kas nav biocīdu lietotāji, bet uz kuriem biocīds vai aktīvā viela var iedarboties netieši, ar vides starpniecību), kā arī dzīvniekiem un vidi (turpmāk — ekspozīcijas novērtējums);

34.4. nosaka biocīda vai aktīvās vielas faktiskās vai prognozējamās ekspozīcijas gaitā radītās iespējamās nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku izplatību, biežumu un smagumu (turpmāk — riska raksturojums). Ja nepieciešams, nosakot riska raksturojumu, veic aprēķinu, skaitliski novērtējot riska iespējamību. Biocīda radīto risku nosaka, novērtējot visu biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu vai potenciāli bīstamo vielu radītos riskus — atsevišķi katrai vielai un kopīgo risku. Riska novērtējumu veic un riska raksturojumu sastāda paredzētajam biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas veidam un reālam nevēlamu notikumu attīstības variantam, kas, veicot biocīda vai aktīvās vielas, vai ar to apstrādātā materiāla ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu, lietošanu, pārstrādi, iznīcināšanu vai apglabāšanu, var radīt vissmagākās sekas videi un cilvēkiem, kā arī dzīvniekiem;

34.5. nosaka, vai pieteicēja ieteiktie riska samazināšanas pasākumi ir atbilstoši un lietderīgi biocīda vai aktīvās vielas bīstamībai un paredzētajam lietošanas veidam, vai tie efektīvi novērš vai samazina risku cilvēkiem, kā arī dzīvniekiem un videi;

34.6. izstrādā ieteikumus riska samazināšanai pieteicējam, citiem darbību veicējiem vai biocīda vai aktīvās vielas lietotājiem;

34.7. sagatavo ieteikumus par grozījumiem biocīda vai aktīvās vielas klasifikācijā, marķējumā vai drošības datu lapā atbilstoši šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām — īpaši gadījumos, kad grozījumi biocīda vai aktīvās vielas klasifikācijā, marķējumā vai drošības datu lapā nepieciešami, lai aizsargātu nodarbinātos un citus lietotājus.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

34.1 (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

IV. Biocīdu vai aktīvo vielu reģistrēšana vai lietošanas atļaujas izsniegšana un reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas pagarināšana vai anulēšana

(Nodaļa stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

35. Centrs, pieņemot lēmumu par biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrēšanu, reģistrēšanu vai lietošanas atļauju izsniegšanu vai par atteikumu reģistrēt biocīdu vai aktīvo vielu vai izsniegt lietošanas atļauju, ņem vērā:

35.1. riska novērtēšanas rezultātus, it īpaši sakarību starp ekspozīciju ar biocīdu vai aktīvo vielu un to radīto iedarbību vai iedarbības sekām;

35.2. nevēlamo seku un iedarbības uz vidi veidu, smagumu, izplatību un biežumu;

35.3. vai biocīds ir zema riska biocīds;

35.4. piemērojamo riska kontroli un pārvaldību;

35.5. biocīda lietošanas jomu;

35.6. biocīda iedarbīgumu uz mērķorganismu;

35.7. biocīda fizikālās īpašības;

35.8. biocīda izmantošanas nepieciešamību un ieguvumus, ko sniedz biocīda izmantošana;

35.9. pieteicēja veikto pētījumu rezultātu precizitāti, pieņēmumus, nenoteiktību un interpretāciju;

35.10. iespējamo iedarbību uz iedzīvotāju un lietotāju grupām (arī profesionāliem lietotājiem, neprofesionāliem lietotājiem un iedzīvotājiem), kas ir vai var būt pakļauti tiešai vai netiešai biocīda vai aktīvās vielas iedarbībai;

35.11. drošības koeficientu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikumu;

35.12. vidi, kas ir vai var būt pakļauta biocīda vai aktīvās vielas iedarbībai vai tās sekām;

35.13. ja biocīdam ir noteikta pamatsastāva formula, biocīda pamatsastāva īpašību, riska un iedarbības izvērtējuma rezultātus;

35.14. citu biocīdu vai aktīvo vielu ar identisku vai līdzīgu iedarbību riska novērtējumu rezultātus.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

35.1 (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

36. Centrs, ņemot vērā šajā nodaļā minētos nosacījumus, pieņem vienu no šādiem lēmumiem (pamatojot pieņemto lēmumu katram biocīdam vai aktīvajai vielai un katrai biocīda lietošanas jomai, par kuru iesniegts iesniegums):

36.1. izsniegt lietošanas atļauju (11.pielikums), biocīda vai aktīvās vielas reģistrācijas apliecību (12.pielikums) vai biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecību (13.pielikums), ja nepieciešams, norādot īpašus nosacījumus, prasības vai ierobežojumus;

36.2. izsniegt rakstisku atteikumu reģistrēt biocīdu vai aktīvo vielu vai izsniegt lietošanas atļauju, norādot vienu no šādiem pamatojumiem:

36.2.1. biocīda vai aktīvās vielas lietošana var izraisīt smagas sekas vai negatīvu iedarbību uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību vai vidi (turpmāk — nepieļaujams risks);

36.2.2. (svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

37. Biocīda vai aktīvās vielas reģistrācijas apliecību vai pagaidu reģistrācijas apliecību, vai lietošanas atļauju izsniedz tikai tad, ja:

37.1. biocīda vai aktīvās vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības ir noteiktas ar apstiprinātām vai standartizētām metodēm un atbilst paredzētajai izmantošanai, kā arī uzglabāšanai un pārvadāšanai noteiktajām prasībām;

37.2. ir iespējams noteikt biocīda, aktīvās vielas, visu toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski bīstamo piemaisījumu, palīgvielu un atlieku īpašības, pārvietošanos, pārvietošanās ātrumu, pārveidošanos vai noārdīšanos vidē un, ņemot vērā ekspozīcijas novērtējumu, to daudzumu un iedarbību saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

37.3. ir veikts izvērtējums un sastādīts tehniskais ziņojums, ņemot vērā pieejamo zinātnisko un tehnisko informāciju un biocīda vai aktīvās vielas pareizas lietošanas un apglabāšanas sekas paredzētajos apstākļos;

37.4. riska novērtējums, kas veikts saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu un 10.pielikumu, parāda, ka biocīds:

37.4.1. ir pietiekami iedarbīgs uz mērķorganismiem;

37.4.2. nerada mērķorganismos nevēlamu iedarbību (arī nevēlamu rezistenci vai saistīto rezistenci) vai nevajadzīgas ciešanas un sāpes dzīvniekiem, it īpaši mugurkaulniekiem;

37.4.3. aktīvā viela, biocīds vai to atliekas neizraisa nepieļaujamu risku vai tiešu vai netiešu (ar dzeramo ūdeni, gaisa piesārņojumu darba vietā, pārtiku vai dzīvnieku barību) nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīvniekiem vai virszemes vai pazemes ūdeņiem;

37.4.4. aktīvā viela, biocīds vai to atliekas neizraisa nepieļaujamu risku vai nevēlamu ietekmi uz vidi (arī uz organismiem, kas nav mērķorganismi). Izvērtējumā ņem vērā biocīda noturīgumu vai pārveidošanos un pārvietošanos vidē, it īpaši tā radīto virszemes vai pazemes ūdeņu piesārņojumu.

(Punkts stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

38. Centrs neizsniedz lietošanas atļauju vai atsaka reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju (izņemot šo noteikumu 40.punktā minētos gadījumus), ja:

38.1. pēc pieprasījuma precizēt informāciju iesniegums nav precizēts atbilstoši šo noteikumu prasībām;

38.2. riska novērtējums (atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumā minētajiem kritērijiem un principiem), ņemot vērā paredzēto izmantojumu un reālu nevēlamu notikumu attīstības variantu, kas var radīt vissmagākās sekas videi un cilvēkiem, apstiprina, ka aktīvā viela, biocīds vai to noārdīšanās produkti vai atliekas izraisa nepieļaujamu risku, tiešu vai netiešu nevēlamu iedarbību uz cilvēku veselību, dzīvniekiem vai vidi (to skaitā uz virszemes vai pazemes ūdeņiem, nogulsnēm, augsni, gaisu vai organismiem, kas nav mērķorganismi);

38.3. paredzot riska samazināšanas pasākumus, nav iespējams samazināt ekspozīcijas ar biocīdu vai aktīvo vielu radīto iedarbību vai sekas tā, lai šis biocīds vai aktīvā viela neradītu būtisku iedarbību uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi;

38.4. biocīds, kas paredzēts kā līdzeklis pret mugurkaulniekiem, neizraisa nāvi vienlaikus ar samaņas zušanu, vai dzīvnieka nāve neiestājas nekavējoties, vai tā dzīvības funkcijas nesamazinās pakāpeniski, bez nepārprotamu ciešanu pazīmēm un repelentu produktiem paredzēto iedarbību nerada bez nevajadzīgām ciešanām un sāpēm mērķorganismiem (mugurkaulniekiem);

38.5. izmantojot biocīdu saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti uz etiķetes, un saskaņā ar lietošanas atļaujā vai reģistrācijas apliecībā minētajiem nosacījumiem, nav iedarbības uz mērķorganismiem;

38.6. biocīdi, kas klasificēti kā ļoti toksiski, toksiski, 1. vai 2.kategorijas kancerogēni, 1. vai 2.kategorijas mutagēni vai 1. vai 2.kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiski, ir paredzēti lietošanai neprofesionāliem lietotājiem, un vienīgā iespējamā metode, kā samazināt biocīda kaitīgo iedarbību vai risku lietotājiem, ir individuālo aizsarglīdzekļu lietošana.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

39. Centram ir tiesības neizsniegt lietošanas atļauju vai atteikt reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju, vai nepagarināt pagaidu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecību vai lietošanas atļauju, ja:

39.1. biocīds, kas reģistrēts citā valstī kā zema riska biocīds, atbilstoši zinātniskajai informācijai vai saistībā ar vietējiem apstākļiem rada risku. Šajā gadījumā centrs paziņo par atteikumu tās valsts kompetentajai iestādei, kas reģistrējusi biocīdu kā zema riska biocīdu, un pamato, kāpēc attiecīgais biocīds rada risku;

39.2. ir kļuvusi zināma informācija, ka mērķorganismiem ir nevēlama tolerance vai rezistence pret biocīdu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

40. Ja biocīda lietošana nepieciešama katastrofas, epidēmijas vai citu nevēlamu notikumu apturēšanai un seku ierobežošanai vai likvidēšanai, bet attiecīgā biocīda iedarbība uz vidi, dzīvnieku un cilvēku veselību nav izvērtēta vai neatbilst šo noteikumu prasībām, centrs uz laiku, kas nepārsniedz 120 dienas, var atļaut biocīda lietošanu vai tirdzniecību ar biocīdu, ierobežojot tā izmantošanas jomu un nosakot nepieciešamos kontroles pasākumus.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

41. Sagatavojot nosacījumus, kurus paredzēts norādīt biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā, centrs izvērtē pasākumus, kas nepieciešami, lai samazinātu biocīda vai aktīvās vielas nelabvēlīgo iedarbību un nevēlamās sekas attiecībā uz katru cilvēku grupu vai ekosistēmu, ņemot vērā to, ka daži pasākumi, kas ierobežo nelabvēlīgo iedarbību uz vienu cilvēku grupu vai ekosistēmu, var palielināt risku citai cilvēku grupai vai ekosistēmai. Pamatojoties uz izvērtējumu, centrs biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā norāda:

41.1. tādus riska samazināšanas pasākumus, lai visām cilvēku grupām (ražotājiem, profesionāliem lietotājiem, neprofesionāliem lietotājiem un iedzīvotājiem), videi un visām tās ekosistēmām risks būtu minimāls;

41.2. kādi papildu pētījumi, informācija vai riska samazināšanas pasākumi ir nepieciešami attiecībā uz katru nevēlamo iedarbību vai sekām uz ikvienu ekosistēmu vai cilvēku grupu, kā arī pamatojumu tam, kāpēc šādi pētījumi, informācija vai pasākumi ir nepieciešami.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

42. Ja centrs pieņem lēmumu reģistrēt biocīdu vai aktīvo vielu vai atļaut tā lietošanu, tas pēc pieteicēja iesnieguma saņemšanas, lai novērtētu risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai un videi, izsniedz:

42.1. pagaidu reģistrācijas apliecību – uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. To var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz gadu, ja attiecīgā biocīda ražošana vai tirdzniecība kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm uzsākta pēc 2000.gada 14.maija;

42.2. reģistrācijas apliecību – uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus no dienas, kurā aktīvā viela pirmoreiz vai atkārtoti iekļauta šo noteikumu 2.1 pielikumā (bet ne ilgāk kā līdz pēdējam termiņam, kāds aktīvajai vielai norādīts aktīvo vielu sarakstā);

42.3. lietošanas atļauju – uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus no dienas, kurā aktīvā viela pirmoreiz vai atkārtoti iekļauta šo noteikumu 2.1 pielikumā (bet ne ilgāk kā līdz pēdējam termiņam, kāds aktīvajai vielai norādīts aktīvo vielu sarakstā).

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

43. Centrs pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā saskaņā ar šo noteikumu 11., 12. un 13.pielikumu norāda biocīda vai aktīvās vielas radītā riska raksturojumu (arī izvērtējumu par iespējamās nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku smagumu, izplatību vai biežumu) un pieteicēja paredzētos riska samazināšanas pasākumus.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

44. Izdevumus, kas saistīti ar ekspertu pakalpojumiem iesnieguma izvērtēšanai un riska cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai vai videi novērtējumu, sedz pieteicējs.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

45. Katrs atļautā, reģistrētā vai pagaidām reģistrētā biocīda vai aktīvās vielas pieteicējs rakstiski informē centru:

45.1. par tādu jauniegūtu papildu informāciju par biocīda vai aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku, dzīvnieku vai vidi, kura nebija zināma, iesniedzot iesniegumu, un par piesardzības pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu jaunatklāto nelabvēlīgo iedarbību;

45.2. ja uz biocīda vai aktīvās vielas etiķetes, pievienotajā instrukcijā vai biocīda vai aktīvās vielas reklāmā ir norādīti tādi biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas veidi, kas nav minēti pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā;

45.3. par izmaiņām aktīvās vielas izejvielās, ražošanā vai sastāvā;

45.4. ja biocīda ražošanai plāno izmantot aktīvo vielu, kuru ražotājs nav norādījis iesniegumā vai tehniskajā ziņojumā;

45.5. par izmaiņām biocīda sastāvā;

45.6. par rezistences attīstību;

45.7. par izmaiņām iepakojumā;

45.8. par citām pārmaiņām, kas var nelabvēlīgi ietekmēt vidi un cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību vai drošību vai var ietekmēt pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas pagarināšanu vai attiecīgajā apliecībā vai lietošanas atļaujā minēto nosacījumu maiņu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

46. Centrs pārskata lietošanas atļauju, reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju, ja:

46.1. saskaņā ar šo noteikumu 45.punktu biocīda vai aktīvās vielas pieteicējs iesniedz attiecīgu informāciju;

46.2. ir beidzies biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas derīguma termiņš;

46.3. pamatojoties uz zinātnisko un tehnisko informāciju, kā arī lai aizsargātu cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību un vidi, ir nepieciešams mainīt lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus (arī attiecībā uz biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas veidu vai devu);

46.4. uz biocīda vai aktīvās vielas etiķetes, pievienotajā instrukcijā vai biocīda vai aktīvās vielas reklāmā ir norādīti tādi biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas veidi, kas nav minēti pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā;

46.5. pieteicējs iesniedzis rakstisku lūgumu mainīt lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus, norādot:

46.5.1. pamatotus iemeslus, kāpēc nepieciešams mainīt minētos nosacījumus;

46.5.2. plānoto izmaiņu novērtējumu, norādot, ka nepalielinās risks cilvēku veselībai vai videi;

46.5.3. vai ir nepieciešami grozījumi aktīvo vielu sarakstā, pamatvielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā. Ja šādi grozījumi ir nepieciešami, pieteicējs saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu veic aktīvās vielas papildu izvērtēšanu un sagatavo dokumentāciju;

46.6. pēc grozījumu izdarīšanas aktīvo vielu sarakstā, pamatvielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā ir nepieciešams mainīt lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus;

46.7. nepieciešams mainīt lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus citu iemeslu dēļ (piemēram, ja lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņš nav beidzies, bet ir informācija, ka nav ievērotas šo noteikumu prasības vai lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētie nosacījumi).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

46.1 (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

47. Informāciju, kas iesniegta, lai pārskatītu un pagarinātu vai mainītu lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus, centrs un Veselības inspekcija izvērtē šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā)

48. Centrs, pamatojoties uz pieteicēja sniegto informāciju un veikto izvērtējumu:

48.1. pagarina lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu vai maina lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus, ja ir izpildīti šo noteikumu 37.punktā minētie nosacījumi;

48.2. maina lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus un atļauj biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas veidus, kas nebija minēti pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā, bet ir minēti aktīvo vielu sarakstā;

48.3. ja ir izpildīti šo noteikumu 38.punktā minētie nosacījumi:

48.3.1. nepagarina lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu;

48.3.2. aptur biocīda vai aktīvās vielas reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai lietošanas atļauju, ja lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņš nav beidzies;

48.3.3. anulē biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecību vai lietošanas atļauju, ja ir izpildīti šo noteikumu 48.3.1., 50.1.1., 50.1.2. vai 50.1.3.apakšpunktā minētie nosacījumi;

48.4. ja ir izpildīti šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētie nosacījumi:

48.4.1. pagarinot biocīda vai aktīvās vielas lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, izvirza papildu nosacījumus par riska samazināšanas pasākumiem, arī ierobežojumus noteiktiem izmantošanas veidiem (īpaši saistībā ar lietošanu vietējos apstākļos);

48.4.2. nepagarina biocīda lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, ja biocīds vai aktīvā viela izraisa nepieļaujamu risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;

48.5. nepagarina biocīda pagaidu lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, ja mērķorganismiem ir parādījusies nevēlama tolerance vai rezistence pret biocīdu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

49. Ja nepieciešams, centrs pagarina lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu uz minimāli iespējamo laiku, kas nepieciešams, lai:

49.1. pieteicējs pabeigtu jauna iesnieguma vai papildu informācijas sagatavošanu;

49.2. centrs izvērtētu iesniegumu vai papildu informāciju un sagatavotu atzinumu par lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minēto nosacījumu grozījumiem, derīguma termiņa pagarinājumu vai atteikumu pagarināt lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu;

49.3. pieteicējs izstrādātu un izpildītu plānu par biocīda vai aktīvās vielas (kam paredzēts anulēt pagaidu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecību vai lietošanas atļauju) izlietošanu, apglabāšanu, iznīcināšanu vai citādu atbrīvošanos no esošajiem krājumiem. Pieteicējs, izstrādājot un izpildot attiecīgo plānu, ievēro lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus un anulēšanas iemeslu, šos noteikumus un normatīvos aktus, kas reglamentē atkritumu apsaimniekošanu, kā arī bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo maisījumu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumus un aizliegumus.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

50. Centrs anulē:

50.1. lietošanas atļauju, reģistrācijas apliecību vai pagaidu reģistrācijas apliecību, ja:

50.1.1. ir atklāts, ka lietošanas atļauja, reģistrācijas apliecība vai pagaidu reģistrācijas apliecība piešķirta, pamatojoties uz kļūdainu vai maldinošu iesniegumā minēto informāciju vai papildu informāciju;

50.1.2. netiek izpildīti šo noteikumu 37. un 42.punktā minētie nosacījumi vai lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētie nosacījumi;

50.1.3. biocīds vai aktīvā viela izraisa nepieļaujamu risku cilvēku veselībai, dzīvniekiem vai videi;

50.1.4. pieteicējs iesniedzis rakstisku lūgumu anulēt lietošanas atļauju vai pagaidu reģistrācijas apliecību, norādot iemeslus;

50.2. lietošanas atļauju, ja aktīvā viela tiek svītrota no aktīvo vielu saraksta;

50.3. reģistrācijas apliecību, ja aktīvā viela tiek svītrota no zema riska aktīvo vielu saraksta;

50.4. pagaidu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecību vai lietošanas atļauju biocīda vispārējai lietošanai neprofesionāliem lietotājiem, ja ir izpildīti šo noteikumu 38.6.apakšpunktā minētie nosacījumi un biocīds izraisa nepieļaujamu risku cilvēku veselībai.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

51. Ja centram ir informācija, ka biocīds vai aktīvā viela var izraisīt nepieļaujamu risku vai negatīvu iedarbību uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību vai vidi, centrs pieņem lēmumu par to, ka nepieciešama papildu informācija vai jāturpina riska novērtēšana. Centram ir tiesības apturēt lietošanas atļauju, reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju vai ierobežot biocīda vai aktīvās vielas izmantošanu vai tirdzniecību uz laiku, kas nepieciešams papildu informācijas iegūšanai.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

53. Centrs rakstiski paziņo pieteicējam pieņemto lēmumu par to, ka lietošanas atļauja, reģistrācijas apliecība vai pagaidu reģistrācijas apliecība nav izsniegta vai nav pagarināts tās derīguma termiņš vai pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas darbība ir apturēta, vai attiecīgā apliecība vai atļauja ir anulēta.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

54. Centrs izveido un uztur datubāzi par pieteiktajiem biocīdiem un aktīvajām vielām. Datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

54.1. ziņas par pieteicēju;

54.2. iesnieguma iesniegšanas datums;

54.3. biocīda un aktīvo vielu nosaukumi;

54.4. informācija par iesnieguma vai papildu informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām un centra lēmums saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu;

54.5. biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

54.6. biocīda vai aktīvās vielas eksperimentālās ražošanas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš, ja ir izpildīti šo noteikumu 13.punktā minētie nosacījumi;

54.7. biocīda un aktīvo vielu klasifikācija un marķējums.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

55. Iesniegumus, biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības un lietošanas atļaujas glabā 10 gadus.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

56. Centrs, pamatojoties uz pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā minētajiem nosacījumiem, sagatavo un iesniedz Veselības inspekcijā, Valsts darba inspekcijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – birojs), kā arī, ja nepieciešams, citās valsts vai pašvaldības iestādēs informāciju un ieteikumus par riska kontroli un samazināšanu, arī ieteikumus par biocīda vai aktīvās vielas tirdzniecības vai izmantošanas ierobežojumiem, piesardzības, neatliekamajiem vai avārijas pasākumiem, kā arī veidiem un metodēm, kā biocīdu vai aktīvo vielu padarīt nekaitīgu.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā)

57. Informācija par biocīda vai aktīvās vielas bīstamajām īpašībām, iedarbību uz cilvēku veselību vai vidi, drošības, piesardzības un aizsardzības pasākumiem un neatliekamajiem pasākumiem, kas jāveic, ja notikusi saindēšanās, kā arī par veidiem un metodēm, kā biocīdu vai aktīvo vielu padarīt nekaitīgu, nav ierobežotas pieejamības informācija.

(Punkts stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

58. Pēc biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas izsniegšanas par ierobežotas pieejamības informāciju (papildus šo noteikumu 57.punktā minētajiem nosacījumiem) nav uzskatāma šāda informācija:

58.1. pieteicēja nosaukums un adrese;

58.2. biocīda izgatavotāja nosaukums un adrese;

58.3. aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese;

58.4. biocīda un aktīvo vielu nosaukumi, aktīvo vielu saturs biocīdā;

58.5. bīstamo ķīmisko vielu sarakstā minēto biocīda sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumi (īpaši — ja attiecīgās vielas klātbūtne biocīdā var iespaidot biocīda klasifikāciju);

58.6. biocīda un aktīvās vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības;

58.7. veidi un metodes, kā biocīdu un aktīvo vielu padarīt nekaitīgu;

58.8. to testu un pētījumu rezultātu kopsavilkums (arī secinājumi), kas veikti, lai noteiktu biocīda vai aktīvās vielas iedarbīgumu uz mērķorganismu, spēju radīt rezistenci un iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi;

58.9. ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba drošības un citi drošības vai piesardzības pasākumi, tehniskie paņēmieni vai ieteicamās metodes, kas jāievēro, lai samazinātu risku, veicot darbības ar biocīdu;

58.10. drošības datu lapas;

58.11. biocīda vai aktīvās vielas bīstamo īpašību un iedarbības uz cilvēku veselību vai vidi noteikšanas metodes un metodes, ar kurām var noteikt biocīda vai aktīvās vielas daudzumu organismā un vidē (arī biocīda vai aktīvās vielas daudzumu emisijā vai avārijas noplūdē);

58.12. nosacījumi biocīda atkritumu un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai vai pārstrādei;

58.13. neatliekamie pasākumi, kas jāveic, ja notikusi saindēšanās ar biocīdu vai aktīvo vielu, izcēlies ugunsgrēks, notikusi neparedzēta biocīda vai aktīvās vielas noplūde vai cits nevēlams notikums vai nelaimes gadījums.

(Punkts stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

59. Centra un Veselības inspekcijas darbiniekiem ir tiesības iegūt ierobežotas pieejamības informāciju par pieteicēja veiktajiem pētījumiem vai iegūt informāciju par biocīdu vai aktīvo vielu un atsaukties uz to atzinumā vai biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

60. Valsts pārvaldes institūcijas un centrs nodrošina, lai ierobežotas pieejamības informācija par biocīdu vai aktīvo vielu nav pieejama un netiek izpausta (izņemot šajos noteikumos un normatīvajos aktos, kas reglamentē informācijas slepenību, noteiktos gadījumus).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

61. Centrs iekļauj savā mājaslapā internetā to biocīdu un aktīvo vielu sarakstu, par kurām izsniegtas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības un lietošanas atļaujas, kā arī nodrošina nepieciešamās informācijas sniegšanu sabiedrībai.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

62. Ja pieteicējs uzskata, ka informācija, kas iesniegumā vai papildus sniegtajā informācijā norādīta kā ierobežotas pieejamības informācija, vairs nav ierobežotas pieejamības informācija, viņš par to rakstiski paziņo centram.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

63. Centram ir tiesības izmantot pieteicēja sniegto ierobežotas pieejamības informāciju, izskatot citu pieteicēju iesniegumus un sagatavojot atzinumu vai pagaidu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecību vai lietošanas atļauju tikai tad, ja:

63.1. ir iepriekšējā pieteicēja rakstisks pilnvarojums, ka drīkst izmantot iesniegumā norādīto vai papildus sniegto informāciju par biocīdu vai aktīvo vielu;

63.2. biocīds vai aktīvā viela ir bijusi tirdzniecībā pirms 2000.gada 14.maija, — informāciju drīkst izmantot pēc 2014.gada 14.maija;

63.3. aktīvā viela, kas nav bijusi tirdzniecībā pirms 2000.gada 14.maija, ir minēta aktīvo vielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā vismaz 15 gadus;

63.4. biocīds, kas satur aktīvo vielu, nav bijis tirdzniecībā pirms 2000.gada 14.maija vai 2000.gada 14.maijā, bet vismaz 10 gadus ir reģistrēts vai atļauts kādā no dalībvalstīm, — drīkst izmantot tikai informāciju par biocīdu;

63.5. ir pagājuši šo noteikumu 63.2. un 63.3.apakšpunktā minētie termiņi un vismaz pieci gadi pēc pirmās papildu informācijas iesniegšanas par biocīdu vai aktīvo vielu, — drīkst izmantot šo papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

64. Lai novērstu fizikālo un ķīmisko īpašību testēšanas vai toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko pētījumu dublēšanos, nākamais biocīda vai aktīvās vielas pieteicējs var atsaukties uz testēšanas vai pētījumu rezultātiem, kurus centrā iesniedzis pirmais pieteicējs, ja:

64.1. nākamais pieteicējs var pierādīt, ka:

64.1.1. pieteiktā aktīvā viela ir identiska jau pieteiktajai aktīvajai vielai (novērtējot tīrības pakāpi un piemaisījumu veidus) vai pieteiktais biocīds ir līdzīgs (biocīda sastāvā ir tādas pašas aktīvās un potenciāli bīstamās vielas) reģistrētajam vai atļautajam biocīdam;

64.1.2. nav nepieciešams veikt analogus pētījumus vai testus;

64.2. pirmais pieteicējs ir rakstiski piekritis, ka tiek izmantoti viņa iesniegtie pētījumu rezultāti.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

65. Lai novērstu analogus eksperimentus ar dzīvniekiem (īpaši ar mugurkaulniekiem):

65.1. pieteicējs vismaz divus mēnešus pirms biocīda vai aktīvās vielas pieteikšanas iesniedz centrā iesniegumu, lai noskaidrotu, vai ir reģistrēta vai atļauta identiska aktīvā viela vai līdzīgs biocīds. Iesniegumā norāda šo noteikumu 65.1.1. vai 65.1.2.apakšpunktā minēto informāciju un 65.1.3.apakšpunktā minēto informāciju:

65.1.1. piesakāmās aktīvās vielas nosaukums, molekulārā formula, struktūrformula un ziņas par aktīvās vielas daudzumu, ko paredzēts ražot vai ievest no citas valsts, un par to, kādos biocīdu veidos attiecīgo aktīvo vielu var izmantot;

65.1.2. piesakāmā biocīda nosaukums, biocīda sastāvs, norādot biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu un potenciāli bīstamo vielu nosaukumus, molekulārās formulas, struktūrformulas, un ziņas par biocīda daudzumu, ko paredzēts ražot vai ievest no citas valsts;

65.1.3. apstiprinājums tam, ka pieteicējs plāno iesniegt iesniegumu un viņam jau ir sagatavota cita iesniegumā nepieciešamā informācija;

65.2. centrs nedēļas laikā rakstiski informē pieteicēju par iepriekšējo pieteicēju, norādot tā nosaukumu un adresi, kā arī rakstiski informē iepriekšējo pieteicēju par pieteicēju, norādot tā nosaukumu un adresi;

65.3. ja iespējams, pieteicējs un iepriekšējais pieteicējs sadarbojas un sniedz viens otram informāciju, lai novērstu analogu eksperimentu veikšanu ar dzīvniekiem (īpaši ar mugurkaulniekiem).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

66. Ja pieteicējs un iepriekšējais pieteicējs nav vienojušies par sadarbību, lai novērstu analogus eksperimentus ar dzīvniekiem, centram ir tiesības pieprasīt veikt informācijas apmaiņu, norādot nosacījumus un kārtību, kādi jāievēro, veicot informācijas apmaiņu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

V. Prasības biocīdu marķēšanai, iepakošanai, drošības datu lapai, tirdzniecībai un reklāmai

67. Ir atļauta tirdzniecība ar biocīdiem vai aktīvajām vielām, kuras ir iepakojumā un atbilst šādiem nosacījumiem:

67.1. iepakojums ir izturīgs ražotāja paredzētajos lietošanas un glabāšanas apstākļos;

67.2. iepakojuma materiāls neveido ķīmiskus savienojumus ar iepakoto biocīdu vai aktīvo vielu un nepakļaujas tā iedarbībai;

67.3. iepakojuma konstrukcija un materiāls ir tāds, ka transportēšanas un uzglabāšanas laikā, kā arī pēc tā atkārtotas aizvēršanas nerodas satura zudumi;

67.4. uz iepakojuma ir marķējums saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu;

67.5. biocīdus vai aktīvās vielas, kuras var noturēt par pārtiku, dzērieniem vai lopbarības vielām, iepako tā, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu iespēju šos biocīdus vai aktīvās vielas sajaukt ar pārtiku, kā arī pievieno tādas sastāvdaļas, kas atturētu no to izmantošanas neparedzētiem mērķiem, ja biocīds paredzēts vispārējai (neprofesionālai) lietošanai;

67.6. biocīdu vai aktīvo vielu aizliegts uzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Mazumtirdzniecības vietās biocīdus vai aktīvās vielas izvieto vismaz 1,5 m augstumā (izņemot iepakojumu, kuru nevar atvērt bērni).

68. Tirdzniecība ar biocīdu vai aktīvo vielu ir aizliegta, ja:

68.1. biocīds vai aktīvā viela nav marķēta un attiecīgā biocīda vai aktīvās vielas iepakojumam nav pievienoti norādījumi vai uz etiķetes vai iepakojuma nav norādījumu par biocīdu vai aktīvo vielu saturošu atkritumu un izlietotā iepakojuma drošu apsaimniekošanu vai pārstrādi atbilstoši šo noteikumu un atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

68.2. biocīda vai aktīvās vielas marķējums vai iepakojums neatbilst lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā norādītajam.

69. Aktīvo vielu, kas ir ķīmiska viela, un biocīdu, kas ir ķīmiska viela vai maisījums vai kas satur ķīmisku vielu vai maisījumu, klasificē, marķē un iepako saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē ķīmisko vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

70. Biocīdu vai aktīvo vielu:

70.1. izmanto atbilstoši tā etiķetē vai pievienotajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem, ievērojot visus piesardzības pasākumus, kas nepieciešami cilvēku, kā arī dzīvnieku drošības un veselības un vides aizsardzības nodrošināšanai;

70.2. lieto minimālajā nepieciešamajā daudzumā ar piemērotākajiem tehniskajiem paņēmieniem un kombinācijā ar citām metodēm, kas paredzētas, lai iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu;

70.3. izmantojot darba vietā, ievēro normatīvos aktus, kuri reglamentē darba aizsardzību;

70.4. aizliegts izmantot profesionālajiem lietotājiem, ja nav pieejama šī biocīda vai aktīvās vielas drošības datu lapa saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

71. Uz biocīda vai aktīvās vielas etiķetes norāda:

71.1. biocīda vai aktīvās vielas tirdzniecības nosaukumu un katras attiecīgajā biocīdā esošās aktīvās vielas identitāti un koncentrāciju biocīdā, kas izteikta starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienībās;

71.2. lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības numuru. Kamēr nav izsniegta lietošanas atļauja, reģistrācijas apliecība vai pagaidu reģistrācijas apliecība, esošajai aktīvajai vielai (tirdzniecība uzsākta pirms 2000.gada 14.maija) vai biocīdam, kas satur vienu vai vairākas esošās aktīvās vielas, norāda inventarizācijas numuru atbilstoši centrā iesniegtajai informācijai;

71.3. atļautos biocīda izmantošanas veidus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

71.4. biocīda vai aktīvās vielas agregātstāvokli un preparatīvo veidu (šķīdums, granulas, pulveris, cieta viela);

71.5. lietošanas nosacījumus un lietojamās devas katram izmantojuma veidam saskaņā ar lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētajiem nosacījumiem;

71.6. detalizētu informāciju par iespējamām tiešām vai netiešām kaitīgām blakusiedarbībām un norādījumus par pirmo palīdzību saindēšanās gadījumos ar biocīdu vai aktīvo vielu;

71.7. norādījumus biocīdu vai aktīvo vielu saturošu atkritumu un izlietotā iepakojuma drošai apsaimniekošanai, pārstrādei vai aizliegumu atkārtoti izlietot iepakojumu;

71.8. datumu, līdz kuram biocīds vai aktīvā viela ir derīgi paredzētajam piemērojumam, ja tiek ievēroti attiecīgā biocīda vai aktīvās vielas uzglabāšanas nosacījumi;

71.9. biocīdu sērijas vai partijas (vienlaikus izgatavoti biocīdi ar vienādu sastāvu un vienādu izmantošanas un preparatīvo veidu) numuru vai apzīmējumu;

71.10. biocīda iedarbībai uz mērķorganismiem nepieciešamo laikposmu un intervālu, kas jāievēro starp biocīda izmantošanas reizēm, produkta vai priekšmeta apstrādi ar biocīdu un apstrādātā produkta vai priekšmeta lietošanu vai biocīda izmantošanu un cilvēku vai dzīvnieku uzturēšanos teritorijā, telpā vai citā vietā, kur biocīds ticis lietots (arī detalizētu informāciju par attīrīšanas līdzekļiem un pasākumiem pēc biocīda lietošanas), ar biocīdu apstrādātās iekārtas, telpas vai būves nepieciešamo vēdināšanas ilgumu, kā arī sīkāku informāciju par nepieciešamo tīrīšanu un tīrīšanas līdzekļiem, drošības un piesardzības pasākumiem izmantošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas laikā (arī par personāla aizsargtērpiem un aprīkojumu, ugunsdrošības pasākumiem, iekārtu vai inventāra apsegšanu, pārtikas un dzīvnieku barības vielu aizvākšanu) un norādījumus par to, kā aizsargāt dzīvniekus no biocīda iedarbības;

71.11. (svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465);

71.12. (svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465);

71.13. (svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465);

71.14. informāciju par to, ka biocīda izmantošana ir ierobežota vai aizliegta noteiktai lietotāju grupai (piemēram, neprofesionāliem lietotājiem), ja tas nepieciešams, ņemot vērā biocīda īpašības;

71.15. informāciju par biocīda bīstamību videi un par nepieciešamajiem pasākumiem attiecīgās bīstamības samazināšanai (īpaši - lai aizsargātu organis­mus, kuru iznīcināšanai biocīds nav domāts, un nepieļautu ūdens piesārņošanu), ja tas nepieciešams, ņemot vērā biocīda īpašības;

71.16. biocīdiem, kuru aktīvās vielas ir sēnītes, mikroorganismi vai vīrusi,- klasifikāciju un norādījumus nodarbināto aizsardzībai saskaņā ar nor­matīvajiem aktiem, kuri reglamentē darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām (ja tas nepieciešams, ņemot vērā biocīda īpašības);

71.17. ražotāja, ievedēja no citas valsts vai piegādātāja nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

72. Ja uz etiķetes vai iepakojuma paredzētā vieta ir par mazu informācijas izvietošanai, šo noteikumu 71.3., 71.4., 71.5., 71.6., 71.7., 71.8., 71.9., 71.10., 71.14. un 71.15.apakšpunktā minēto informāciju var norādīt instrukcijā. Instrukcija ir marķējuma sastāvdaļa. Ja pievienota instrukcija, uz etiķetes jābūt norādei "Pirms lietošanas izlasiet pievienoto instrukciju!".

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826)

73. Biocīda vai aktīvās vielas marķējums nedrīkst būt maldinošs. Uz biocīda vai aktīvās vielas etiķetes nedrīkst būt norādes, ka biocīds vai aktīvā viela nerada nekādus draudus cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi (piemēram, "zema riska biocīds", "nav toksisks", "nav bīstams", "nekaitīgs").

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511)

74. Centram, izskatot iesniegumus, ir tiesības pieprasīt, lai pirms tirdzniecības sākšanas biocīda vai aktīvās vielas pieteicējs sagatavo un iesniedz iepakojuma, etiķetes vai instrukcijas paraugus, modeļus vai skices, ja tas nepieciešams, lai novērstu draudus cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

75. Pieteicējs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (turpmāk – regula 1907/2006), II pielikumu, kas nosaka prasības ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām, sagatavo un nosūta drošības datu lapas, ja biocīds vai biocīda sastāvā esošā aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela ir klasificēta kā bīstama ķīmiska viela vai bīstams maisījums vai ja biocīdam, aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai, kas ir ķīmiskā viela vai maisījums, ir noteiktas piesārņojuma maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vai robežkoncentrācijas darba vietā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

76. Ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela nav klasificēta atbilstoši ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijai un to izmanto vienīgi biocīdos, pieteicējs sagatavo drošības datu lapu saskaņā ar regulas 1907/2006 II pielikumu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

77. Klasificējot un marķējot pretkaitēkļu līdzekli (insekticīdu, akaricīdu, rodenticīdu, avicīdu vai moluskicīdu), kas ir reģistrēts, klasificēts un marķēts kā augu aizsardzības līdzeklis un atļauts vai reģistrēts kā biocīds, ir atļauts lietot identisku klasifikāciju un marķējumu kā augu aizsardzības līdzeklim, ja šāda klasifikācija vai marķējums nav pretrunā ar biocīda lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētajiem nosacījumiem. Insekticīda, akaricīda, rodenticīda, avicīda vai moluskicīda klasifikāciju un marķējumu maina atbilstoši biocīda lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētajiem nosacījumiem, ja attiecīgā pretkaitēkļu līdzekļa klasifikācija vai marķējums kā augu aizsardzības līdzeklim neatbilst šo noteikumu prasībām vai biocīda lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētajiem nosacījumiem.

78. Biocīda reklāmā ietver norādījumus "Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!". Minētajiem norādījumiem jābūt skaidri redzamiem un atšķiramiem.

79. Reklamējot biocīdu, vārdu "biocīds" atļauts aizvietot ar reklamējamā biocīda veida aprakstu (piemēram, "koksnes konservants", "dezinfekcijas līdzekļi").

80. Biocīda vai aktīvās vielas reklāmā aizliegts raksturot attiecīgo biocīdu veidā, kas varētu maldināt patērētāju, un norādīt, ka biocīds nerada nekādu risku cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi, ka biocīds ir zema riska biocīds vai ka biocīds vai aktīvā viela nav toksiski.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

VI. Aktīvo vielu iekļaušana aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā un svītrošana no minētā saraksta

(Nodaļa stājas spēkā 01.05.2004., sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr.5; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826)

81. Lai aktīvo vielu vai papildu informāciju par aktīvo vielu iekļautu aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā:

81.1. pieteicējs sagatavo un iesniedz centrā iesniegumu par aktīvo vielu un par vismaz vienu biocīdu, kas satur attiecīgo aktīvo vielu (saskaņā ar pieejamo zinātnisko un tehnisko informāciju un atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam), kā arī:

81.1.1. tehnisko ziņojumu par aktīvo vielu (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam, ja aktīvā viela ir ķīmiska viela, vai 7.pielikumam, ja aktīvā viela nav ķīmiska viela) un pēc centra pieprasījuma — papildu informāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

81.1.2. tehnisko ziņojumu par biocīdu (atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir ķīmiska viela, vai 8.pielikumam, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela nav ķīmiska viela, atbilst šo noteikumu 37.punktā minētajiem nosacījumiem, bet nav zema riska pakāpes);

81.2. centrs un Veselības inspekcija, ņemot vērā šo noteikumu 86.punktā minētos nosacījumus, izvērtē iesniegumu šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

81.3. ja nepieciešams, centrs pieprasa pieteicējam papildu informāciju un centrs informē par šo pieprasījumu Eiropas Komisiju un visu dalībvalstu kompetentās institūcijas, kā arī informē Eiropas Komisiju un dalībvalstu kompetentās institūcijas par:

81.3.1. papildu informāciju, ko pieteicējs iesniedzis;

81.3.2. to, ka pieteicējs nav iesniedzis papildu informāciju 12 mēnešu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas;

81.4. ja nepieciešams, centrs pēc dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma iesniedz tai izvērtēšanai pieteicēja iesniegto tehnisko ziņojumu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

82. Centrs, ņemot vērā šo noteikumu 81.2.apakšpunktā minēto izvērtējumu un 85., 86., 87. un 88.punktā minētos nosacījumus, veic vienu no šādām darbībām:

82.1. ja iesniegums sastādīts atbilstoši šo noteikumu prasībām un aktīvā viela nerada nepieļaujamu risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai vai videi, akceptē tehniskos ziņojumus par biocīdu un aktīvo vielu un, saskaņojot ar pieteicēju, iesniedz Eiropas Komisijai un visu dalībvalstu kompetentajām institūcijām šo ziņojumu kopsavilkumu, kā arī ieteikumus un nosacījumus par aktīvās vielas iekļaušanu aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā;

82.2. iesniedz Eiropas Komisijai un visu dalībvalstu kompetentajām institūcijām tehnisko ziņojumu kopsavilkumu un pamatojumu, kāpēc attiecīgo aktīvo vielu nevar iekļaut aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā vai tā jāsvītro no minētā saraksta, kā arī priekšlikumu par šī lēmuma īstenošanas termiņu.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

83. Ja nepieciešams izvērtēt biocīda vai aktīvās vielas radīto risku Latvijas apstākļos, centrs pieprasa dalībvalsts kompetentajai institūcijai tehnisko ziņojumu par aktīvās vielas vai jaunas informācijas par attiecīgo aktīvo vielu iekļaušanu aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā)

84. Centrs izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 83.punktu saņemtos tehniskos ziņojumus un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tehniskā ziņojuma saņemšanas nosūta pieteicējiem, Eiropas Komisijai un visu dalībvalstu kompetentajām institūcijām novērtējumu un ieteikumu par aktīvās vielas iekļaušanu aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā vai pamatojumu, kāpēc šīs aktīvās vielas nedrīkst iekļaut aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā)

85. Izvērtējot iesniegumu par aktīvās vielas iekļaušanu aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā, nosaka:

85.1. ja nepieciešams, pieļaujamo aroda ekspozīcijas līmeni;

85.2. ja nepieciešams, pieļaujamo ikdienas devu, kas nerada nelabvēlīgu iedarbību uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību;

85.3. atlieku pieļaujamo maksimālo daudzumu, apjomu vai citu robežlielumu;

85.4. biocīda vai aktīvās vielas pārvietošanos, pārveidošanos un apriti vidē, kā arī iedarbību uz organismiem, kas nav mērķorganismi;

85.5. prasības aktīvās vielas tīrībai, norādot minimālo tīrības pakāpi;

85.6. prasības piemaisījumu īpašībām un to maksimālo saturu aktīvajā vielā vai biocīdā;

85.7. biocīdu veidus, kuru izgatavošanai atļauts izmantot attiecīgo aktīvo vielu, ņemot vērā, ka aktīvo vielu drīkst izmantot tikai šo noteikumu 1.pielikumā noteikto biocīdu veidu izgatavošanai, par kuriem iesniegts iesniegums un, ja nepieciešams, papildu informācija atbilstoši šo noteikumu II nodaļā minētajiem nosacījumiem;

85.8. biocīda izmantojuma jomu, lietošanai paredzētos apstākļus un nosacījumus izmantošanai konkrētām lietotāju grupām (ražotājiem, profesionāliem lietotājiem vai neprofesionāliem lietotājiem);

85.9. īpašus nosacījumus, kas izriet no tehniskā ziņojuma, iesnieguma vai citas informācijas, kas iesniegta atbilstoši šo noteikumu prasībām, un izvērtējuma rezultātiem;

85.10. maksimālo un minimālo koncentrāciju, kādā aktīvā viela drīkst būt biocīda sastāvā, ja šādu aktīvās vielas koncentrāciju nepieciešams norādīt zema riska aktīvo vielu sarakstā;

85.11. laikposmu (kas nepārsniedz 10 gadus), uz kādu ieteicams aktīvo vielu iekļaut aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826)

86. Centrs saskaņā ar šo noteikumu 81.1.apakšpunktu iesaka aktīvo vielu iekļaut aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā, ja biocīdi, kas satur aktīvo vielu, atbilst šo noteikumu 37.punktā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā vienu aktīvo vielu saturošu biocīdu kumulatīvos efektus, tai skaitā iesaka aktīvo vielu iekļaut:

86.1. zema riska aktīvo vielu sarakstā, ja aktīvā viela rada minimālu risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi;

86.2. iekļaut pamatvielu sarakstā, ja aktīvā viela ir pamatviela.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

87. Centrs saskaņā ar šo noteikumu 81.2.apakšpunktu iesaka aktīvo vielu neiekļaut zema riska aktīvo vielu sarakstā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē ķīmisko vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, attiecīgā viela ir klasificēta kā kancerogēna, mutagēna, toksiska reproduktīvajai sistēmai, sensibilizējoša vai bioakumulatīva un grūti noārdās.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā)

88. Centrs saskaņā ar šo noteikumu 81.2.apakšpunktu iesaka aktīvo vielu neiekļaut aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā vai svītrot no minētā saraksta, ja:

88.1. iesnieguma par aktīvās vielas iekļaušanu sarakstā izvērtēšana un riska novērtēšana, kas veikta saskaņā ar šo noteikumu prasībām, parāda, ka, izmantojot biocīdu tā lietošanai paredzētajos apstākļos, risks cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai vai videi pieaug un attiecīgais biocīds rada ievērojami lielāku risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai vai videi nekā šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minētās aktīvās vielas;

88.2. aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā ir citas aktīvās vielas:

88.2.1. kuras izmanto tā paša veida biocīdos;

88.2.2. kuras saskaņā ar pētījumu rezultātiem un secinājumiem izraisa ievērojami mazāku risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai vai videi;

88.2.3. kuras ir pietiekami lielā skaitā, lai varētu izvēlēties vairākas aktīvās vielas ar atšķirīgām ķīmiskajām īpašībām un struktūru, kas iedarbojas uz attiecīgajiem mērķorganismiem.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

89. Pirms ieteikuma sniegšanas par aktīvās vielas neiekļaušanu aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā vai svītrošanu no minētā saraksta centrs:

89.1. dod pieteicējam iespēju veikt attiecīgās aktīvās vielas izmēģinājumus lietošanai paredzētajos apstākļos, ja šādi izmēģinājumi nav veikti iepriekš, — atkarībā no attiecīgajam izmēģinājumam nepieciešamā laika, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem;

89.2. izvērtē citu šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minēto aktīvo vielu īpašības, iedarbību un risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi, lai pierādītu, ka:

89.2.1. to iedarbība uz mērķorganismu ir līdzīga;

89.2.2. to lietošana nepalielina risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai un videi;

89.2.3. netiek nodarīti neatgriezeniski ekonomiska un praktiska rakstura zaudējumi aktīvās vielas lietotājiem;

89.3. iesniedz šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minēto izvērtējumu Eiropas Komisijai un nosūta to izskatīšanai visu dalībvalstu kompetentajām institūcijām.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

90. Ja nepieciešams, centrs iesniedz Eiropas Komisijai ieteikumu:

90.1. pārskatīt termiņu, uz kuru aktīvā viela ir iekļauta aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā;

90.2. saīsināt termiņu, uz kuru aktīvā viela ir iekļauta aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā, ja atklājas, ka aktīvā viela rada nepieļaujamu risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi vai ja neīstenojas vai netiek izpildīti aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā minētie nosacījumi;

90.3. atjaunot vai pagarināt termiņu, uz kuru aktīvā viela ir iekļauta aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā:

90.3.1. uz laikposmu, kas nepārsniedz 10 gadus;

90.3.2. uz laikposmu, kāds nepieciešams, lai pieteicējs sagatavotu papildu informāciju un centrs izvērtētu iesniegumu vai papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

VII. Informācijas sniegšana Eiropas Komisijai un dalībvalstu izsniegto lietošanas atļauju vai reģistrācijas atzīšana

(Nodaļa stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

91. Centrs, pamatojoties uz dalībvalsts kompetentās institūcijas (kas pirmā ir izsniegusi lietošanas atļauju vai reģistrējusi attiecīgo biocīdu vai aktīvo vielu) oficiāli apstiprinātās reģistrācijas vai lietošanas atļaujas kopiju un pieteikumu, veic attiecīgu izvērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām un nodrošina lietošanas atļaujas vai reģistrācijas atzīšanu. Iesniegumam jāietver tehniskā ziņojuma kopsavilkums (zema riska biocīdam) vai tehniskais ziņojums (aktīvajai vielai un biocīdam, kas nav zema riska biocīds).

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

92. Centrs izvērtē šo noteikumu 91.punktā minēto biocīda vai aktīvās vielas reģistrācijas vai lietošanas atļauju, ja:

92.1. aktīvā viela ir minēta aktīvo vielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā;

92.2. tiek izpildīti aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā minētie nosacījumi attiecīgajai aktīvajai vielai vai biocīdam;

92.3. biocīds vai aktīvā viela nerada nepieļaujamu risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai un videi.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

93. Centrs izvērtē biocīda vai aktīvās vielas reģistrācijas vai lietošanas atļauju un pieņem lēmumu par tās atzīšanu vai par atteikumu nodrošināt tās atzīšanu:

93.1. ne vēlāk kā 60 dienas pēc tehniskā ziņojuma kopsavilkuma saņemšanas — zema riska biocīdam;

93.2. ne vēlāk kā 120 dienas pēc tehniskā ziņojuma un oficiāli apstiprinātās pirmās izsniegtās lietošanas atļaujas kopijas saņemšanas — aktīvajai vielai vai biocīdam, kas nav zema riska biocīds.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

94. Centrs, atzīstot lietošanas atļauju vai reģistrāciju, norāda papildu nosacījumu, ja:

94.1. izvērtējot konstatē, ka mērķsugas nav tādā daudzumā, lai spētu radīt kaitīgu iedarbību uz cilvēku veselību, dzīvniekiem, vidi, ražotajiem vai izmantotajiem produktiem vai saimniecisko darbību;

94.2. izvērtējot konstatē, ka biocīds rada nevēlamu toleranci vai rezistenci mērķorganismam;

94.3. biocīda izmantošanas apstākļi Latvijā (klimats vai mērķsugu vairošanās periods) ievērojami atšķiras no apstākļiem dalībvalstī, kurā izsniegta pirmā lietošanas atļauja, un tādēļ biocīds var radīt nevēlamu risku cilvēkiem vai videi;

94.4. nepieciešami pasākumi, kas izriet no citu normatīvo aktu (arī normatīvo aktu par darba aizsardzību) prasībām saistībā ar biocīda vai aktīvās vielas ražošanu, tirdzniecību vai izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgā biocīda vai aktīvās vielas izplatītāju, lietotāju vai nodarbināto veselību vai vidi.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

95. Centram, pamatojot savu lēmumu, ir tiesības atteikt lietošanas atļaujas vai reģistrācijas atzīšanu šādu veidu biocīdiem:

95.1. avicīdiem (15.produkta veids saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu);

95.2. piskicīdiem (17.produkta veids saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu);

95.3. mugurkaulnieku iznīcināšanas līdzekļiem (23.produkta veids saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

96. Ja centrs uzskata, ka aktīvā viela vai biocīds, kas atļauts vai reģistrēts dalībvalstī, neatbilst šo noteikumu (īpaši 37.punkta) prasībām, tas:

96.1. iesniedz pamatotus iebildumus Eiropas Komisijai un tās dalībvalsts kompetentajai institūcijai, kurā ir reģistrēts vai atļauts attiecīgais biocīds vai aktīvā viela;

96.2. ierosina atteikt lietošanas atļauju vai reģistrāciju vai noteikt papildu prasības vai ierobežojumus, veicot darbības ar biocīdu vai aktīvo vielu, un rakstiski paziņo par to pieteicējam, Eiropas Komisijai un visām dalībvalstīm, norādot pamatojumu, kā arī aktīvās vielas vai biocīda nosaukumu, sastāvu, sastāvdaļu raksturojumu un videi vai cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai bīstamās īpašības.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

97. Ja biocīds, kas reģistrēts dalībvalstī kā zema riska biocīds, rada risku, centrs paziņo par atteikumu tās dalībvalsts kompetentajai institūcijai, kas reģistrējusi attiecīgo biocīdu kā zema riska biocīdu, pamatojot, kāpēc attiecīgais biocīds rada risku, un, ja 90 dienu laikā nav panākta vienošanās ar attiecīgo kompetento institūciju, paziņo par to Eiropas Komisijai. Centrs reģistrē attiecīgo biocīdu kā zema riska biocīdu, ja Eiropas Komisija apstiprina sākotnējo reģistrāciju.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

98. Ja centrs ir reģistrējis biocīdu kā zema riska biocīdu un ir saņēmis atteikumu no dalībvalsts reģistrēt attiecīgo biocīdu kā zema riska biocīdu, tas pārskata reģistrāciju, ņemot vērā šo atteikumu. Centrs par lēmumu, kas pieņemts, pārskatot reģistrāciju, informē dalībvalsti, kas iesniegusi atteikumu, un Eiropas Komisiju.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

99. Centrs informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis:

99.1. mēneša laikā pēc katra ceturkšņa beigām — par visām izsniegtajām lietošanas atļaujām vai veikto reģistrāciju un atteikumiem reģistrēt aktīvās vielas vai biocīdus vai izsniegt lietošanas atļauju, norādot vismaz:

99.1.1. pieteicēja komer­santa nosaukumu un adresi;

99.1.2. biocīda vai aktīvās vielas tirdzniecības nosaukumu;

99.1.3. biocīda vai aktīvās vielas un katras biocīda sastāvā esošās aktīvās vielas nosaukumu un daudzumu, kā arī klasifikāciju, ja aktīvā viela ir bīstamā ķīmiskā viela;

99.1.4. biocīda veidu un biocīda vai aktīvās vielas atļautos izmantošanas veidus;

99.1.5. biocīda izgatavošanas veidu;

99.1.6. ierobežojumus vai citus nosacījumus par biocīda atlieku daudzumu vai koncentrāciju;

99.1.7. lietošanas atļaujas vai reģistrācijas nosacījumus, kuri jāievēro, veicot darbības ar biocīdu vai aktīvo vielu, un, ja nepieciešams, lietošanas atļaujas vai reģistrācijas nosacījumu maiņas vai anulēšanas iemeslus;

99.1.8. norādi, ka biocīds ir zema riska biocīds vai ka biocīdam ir noteikta pamatsastāva formula;

99.2. pirms lietošanas atļaujas izsniegšanas — apstiprinājumu, ka:

99.2.1. lietošanas atļaujā vai reģistrācijas apliecībā ir norādītas prasības attiecībā uz paredzēto vai aizliegto izmantošanas veidu vai jomu;

99.2.2. biocīda vai aktīvās vielas klasifikācija, marķējums un drošības datu lapa ir sastādīta atbilstoši šo noteikumu prasībām;

99.3. par citiem lēmumiem attiecībā uz izsniegtajām lietošanas atļaujām vai veikto reģistrāciju un atteikumiem reģistrēt aktīvās vielas vai biocīdus vai izsniegt lietošanas atļauju;

99.4. par jaunu informāciju par iespējamu kaitīgu aktīvās vielas vai biocīda ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, kā arī par biocīdiem ar līdzīgu sastāvu (tai skaitā tā aktīvo vielu, piemaisījumiem, palīgvielām vai atliekām);

99.5. ja uzskata tehnisko ziņojumu vai tā kopsavilkumu par nepareizu vai nepilnīgu, nekavējoties paziņojot savus apsvērumus, kāpēc tehniskais ziņojums vai tā kopsavilkums ir uzskatāms par nepareizu vai nepilnīgu, attiecīgās dalībvalsts kompetentajai institūcijai, kas pirmā ir izsniegusi lietošanas atļauju vai reģistrējusi attiecīgo biocīdu vai aktīvo vielu;

99.6. par kalendāra gada laikā atļautajām vai reģistrētajām aktīvajām vielām vai biocīdiem, katru gadu iesniedzot valsts teritorijā atļauto vai reģistrēto biocīdu sarakstu;

99.7. par biocīdiem, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, bet ir atļauti saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu;

99.8. ja centrs ir noteicis papildu prasības vai ierobežojumus, apturējis reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas darbību vai anulējis minēto apliecību vai atļauju, jo kļuvusi zināma informācija, ka attiecīgais biocīds vai aktīvā viela rada nepieļaujamu risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;

99.9. ja ir izsniegta vai pagarināta lietošanas atļauja vai reģistrācijas apliecība aktīvajai vielai, kas nav minēta aktīvo vielu sarakstā, zema riska aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā, jo nav pabeigta tehnisko ziņojumu novērtēšana;

99.10. par savu darbību triju gadu laikā (tai skaitā informāciju par saindēšanās gadījumiem ar biocīdiem) — līdz pēdējā pārskata gada 30.novembrim.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

VIII. Centra lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 28.06.2011. noteikumu Nr.509 redakcijā)

100. Pieteicējs, kā arī jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kuras veselību, drošību vai īpašumu var ietekmēt centra pieņemtais lēmums par biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrāciju, reģistrāciju vai lietošanas atļaujas izsniegšanu, mēneša laikā no dienas, kad attiecīgā persona par to ir uzzinājusi, bet ne vēlāk kā gada laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt birojā atteikumu izsniegt lietošanas atļauju, lietošanas atļaujas vai reģistrācijas atzīšanu vai atteikumu atzīt lietošanas atļauju vai reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

101. Ja birojam lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tas uzdod centram vai pieteicējam sagatavot nepieciešamo informāciju. Šajā gadījumā lēmumu pieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

102. Pieteicējam ir tiesības neveikt atsevišķus pētījumus vai aizstāt pieprasītos pētījumus ar citiem pētījumiem, ja viņš pierāda, ka pieprasītie pētījumi nedos nepieciešamos rezultātus vai ka alternatīvi pētījumi ir piemērotāki, lai noteiktu biocīda vai aktīvās vielas īpašības vai iedarbību uz cilvēku vai vidi.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā)

103. Ja birojs, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka saskaņā ar izsniegto lietošanas atļauju, veikto reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju netiek garantēta cilvēku dzīvības, veselības vai vides drošība vai nav ņemtas vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības, tas pieņem lēmumu atcelt centra lēmumu un uzdod centram atkārtoti izskatīt jautājumu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

104. Ja birojs, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka saskaņā ar izsniegto lietošanas atļauju, veikto reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, tas pieņem lēmumu sūdzību noraidīt.

(Punkts stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

105. Biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Punkts stājas spēkā 01.05.2004.; sk. MK 22.04.2004. noteikumus Nr. 425)

IX. Noslēguma jautājumi

106. Laikposmā, kamēr Eiropas Savienībā notiek aktīvo vielu izskatīšana iekļaušanai aktīvo vielu sarakstā, centrs līdz 2014.gada 14.maijam veic biocīdu un aktīvo vielu inventarizāciju. Ražotājs vai persona, kas biocīdu vai aktīvo vielu ieved Latvijas teritorijā, iesniedz centrā iesniegumu, kurā ir šāda informācija:

106.1. ražotāja vai tās personas juridiskā adrese un atrašanās vieta, kura biocīdu vai aktīvo vielu ieved Latvijas teritorijā;

106.2. ražotāja vai tās personas nosaukums un reģistrācijas numurs komercreģistrā, kā arī pievienotās vērtības nodokļa maksātāja kods, kura biocīdu vai aktīvo vielu ieved Latvijas teritorijā;

106.3. fiziskā persona, kas ir atbildīga par informācijas sniegšanu par biocīdu vai aktīvo vielu (amats, vārds, uzvārds, tālruņa un telefaksa numurs, elektroniskā pasta adrese);

106.4. ražotnes atrašanās vieta un ražotāja nosaukums, ja biocīds vai aktīvā viela tiek ievesta Latvijas teritorijā;

106.5. biocīda un aktīvās vielas nosaukums saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

106.6. biocīda vai aktīvās vielas paredzētie vai esošie izmantošanas veidi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

106.7. kopējais Latvijas teritorijā ievestā vai saražotā biocīda vai aktīvās vielas daudzums gadā;

106.8. (svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511);

106.9. (svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511);

106.10. etiķetes paraugs;

106.11. biocīda vai aktīvās vielas drošības datu lapa.

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr.465 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

106.1 (Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

107. Aktīvajām vielām, ar kurām tirdzniecība ir uzsākta līdz 2000.gada 14.maijam, vai biocīdiem, kas satur šīs aktīvās vielas un par kuriem centrā ir iesniegta informācija atbilstoši šo noteikumu 106.punktam, nav nepieciešama reģistrācija vai lietošanas atļauja līdz 2014.gada 14.maijam vai līdz brīdim, kad tās tiek iekļautas Eiropas Savienības aktīvo vielu sarakstā, pamatvielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā vai tiek pieņemts lēmums neiekļaut tās minētajos sarakstos.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

108. Noteikumu II, III, IV, VI, VII un VIII nodaļa, 10. un 11.punkts, kā arī 71.2.apakšpunkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511)

109. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

110. Šo noteikumu 15.1 punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.maiju un ir spēkā līdz 2010.gada 15.martam. Šo noteikumu 2.1 pielikuma tabulas 1."a" punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri, 1."b" punkts – ar 2011.gada 1.jūliju, 2.punkts – ar 2009.gada 1.martu, 3.punkts – ar 2009.gada 1.novembri, 4. un 5.punkts – ar 2010.gada 1.februāri, 6.punkts – ar 2010.gada 1.aprīli, 7.punkts – ar 2010.gada 1.jūliju, 8. un 9.punkts – ar 2009.gada 1.novembri, 10.punkts – ar 2010.gada 1.jūliju, 11.punkts – ar 2010.gada 1.aprīli, 12.punkts – ar 2010.gada 1.jūliju, 13.punkts – ar 2010.gada 1.aprīli, 15. un 16.punkts – ar 2011.gada 1.jūliju, 17.punkts – ar 2011.gada 1.septembri, 19. un 20.punkts – ar 2011.gada 1.jūliju, 21., 22., 23. un 24.punkts – ar 2011.gada 1.septembri, 25.punkts – ar 2011.gada 1.jūliju, 26.punkts – ar 2011.gada 1.septembri, 27. un 28.punkts – ar 2011.gada 1.oktobri, 23."b" punkts, 29., 30., 31., 32. un 33.punkts – ar 2012.gada 1.februāri, 8."b" punkts – ar 2012.gada 1.novembri, 34. un 35.punkts – ar 2012.gada 1.augustu, 36.punkts – ar 2011.gada 1.maiju, 37.punkts – ar 2012.gada 1.novembri, 38., 39. un 40.punkts – ar 2013.gada 1.februāri, 42., 43. un 44.punkts – ar 2013.gada 1.jūliju, 45.punkts – ar 2013.gada 1.maiju, 46., 47., 48. un 49.punkts – ar 2013.gada 1.oktobri, 50., 51., 52. un 53.punkts – ar 2014.gada 1.februāri, 54., 55. un 56.punkts – ar 2014.gada 1.maiju, 57.punkts – ar 2014.gada 1.februāri, 58.punkts – ar 2013.gada 1.februāri, 41.punkta "a" apakšpunkts – ar 2013.gada 1.februāri, 41.punkta "b" apakšpunkts, 59. un 60.punkts – ar 2014.gada 1.oktobri. Šo noteikumu 2.2 pielikuma tabulas 1.punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri, 2.punkts – ar 2013.gada 1.februāri.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.671 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.263; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.832; MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.324; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.780; MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.176)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.327; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.263; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.832; MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.324; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.780; MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.176; MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.285)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū;

2) Komisijas 2006.gada 29.maija Direktīvas 2006/50/EK, ar ko groza IV A un IV B pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū;

3) Komisijas 2006.gada 20.decembra Direktīvas 2006/140/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu;

4) Komisijas 2007.gada 3.aprīļa Direktīvas 2007/20/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dihlofluanīdu;

5) Komisijas 2007.gada 29.novembra Direktīvas 2007/69/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pieli­kumā aktīvo vielu difetialonu;

6) Komisijas 2007.gada 29.novembra Direktīvas 2007/70/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās IA pieliku­mā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu;

7) Komisijas 2008.gada 15.februāra Direktīvas 2008/15/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu klotianidīnu;

8) Komisijas 2008.gada 15.februāra Direktīvas 2008/16/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu etofenproksu;

9) Komisijas 2008.gada 25.jūlija Direktīvas 2008/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu propikonazolu;

10) Komisijas 2008.gada 25.jūlija Direktīvas 2008/77/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu tiametoksamu;

11) Komisijas 2008.gada 24.jūlija Direktīvas 2008/75/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu;

12) Komisijas 2008.gada 28.jūlija Direktīvas 2008/80/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāli (K-HDO);

13) Komisijas 2008.gada 28.jūlija Direktīvas 2008/79/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu IPBC;

14) Komisijas 2008.gada 5.septembra Direktīvas 2008/86/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tebukonazolu;

15) Komisijas 2008.gada 5.septembra Direktīvas 2008/85/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu tiabendazolu;

16) Komisijas 2008.gada 29.jūlija Direktīvas 2008/81/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu difenakumu;

17) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū;

18) Komisijas 2009.gada 28.jūlija Direktīvas 2009/84/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu;

19) Komisijas 2009.gada 29.jūlija Direktīvas 2009/87/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu indoksakarbu;

20) Komisijas 2009.gada 29.jūlija Direktīvas 2009/85/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu kumatetralilu;

21) Komisijas 2009.gada 29.jūlija Direktīvas 2009/86/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu fenpropimorfu;

22) Komisijas 2009.gada 30.jūlija Direktīvas 2009/89/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu slāpekli;

23) Komisijas 2009.gada 30.jūlija Direktīvas 2009/88/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tiakloprīdu;

24) Komisijas 2009.gada 31.jūlija Direktīvas 2009/92/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bromadiolonu;

25) Komisijas 2009.gada 31.jūlija Direktīvas 2009/93/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alfahloralozi;

26) Komisijas 2009.gada 31.jūlija Direktīvas 2009/91/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dinātrija tetraborātu;

27) Komisijas 2009.gada 31.jūlija Direktīvas 2009/94/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu borskābi;

28) Komisijas 2009.gada 31.jūlija Direktīvas 2009/95/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu alumīnija fosfītu, kas izdala fosfīnu;

29) Komisijas 2009.gada 31.jūlija Direktīvas 2009/96/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dinātrija oktaborāta tetrahidrātu;

30) Komisijas 2009.gada 4.augusta Direktīvas 2009/99/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu hlorfacinonu;

31) Komisijas 2009.gada 4.augusta Direktīvas 2009/98/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bora oksīdu;

32) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Direktīvas 2009/107/EK, ar ko attiecībā uz dažu termiņu pagarināšanu groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū;

33) Komisijas 2009.gada 27.novembra Direktīvas 2009/150/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu flokumafēnu;

34) Komisijas 2009.gada 27.novembra Direktīvas 2009/151/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tolilfluanīdu;

35) Komisijas 2010.gada 8.februāra Direktīvas 2010/5/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu akroleīnu;

36) Komisijas 2010.gada 8.februāra Direktīvas 2010/7/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu magnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu;

37) Komisijas 2010.gada 9.februāra Direktīvas 2010/8/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu varfarīnnātriju;

38) Komisijas 2010.gada 9.februāra Direktīvas 2010/9/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai paplašinātu aktīvās vielas alumīnija fosfīda, kas izdala fosfīnu, iekļaušanu tās I pielikumā kā 18. produktu veidu atbilstīgi direktīvas V pielikumam;

39) Komisijas 2010.gada 9.februāra Direktīva 2010/11/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu varfarīnu;

40) Komisijas 2010.gada 9.februāra Direktīvas 2010/10/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu brodifakumu;

41) Komisijas 2010.gada 10.augusta Direktīvas 2010/50/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu dazometu;

42) Komisijas 2010.gada 11.augusta Direktīvas 2010/51/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu N,N-dietil-meta-toluamīdu;

43) Komisijas 2010.gada 4.novembra Direktīvas 2010/71/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metoflutrīnu;

44) Komisijas 2010.gada 4.novembra Direktīvas 2010/72/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu spinosadu;

45) Komisijas 2010.gada 9.novembra Direktīvas 2010/74/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu produkta veidā Nr.18;

46) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/10/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bifentrīnu;

47) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/11/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I un IA pielikumā aktīvo vielu (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu;

48) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/12/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu fenoksikarbu;

49) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/13/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu nonānskābi;

50) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Direktīvas 2011/66/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-onu;

51) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Direktīvas 2011/67/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu abamektīnu;

52) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Direktīvas 2011/69/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu imidakloprīdu;

53) Komisijas 2011.gada 26.jūlija Direktīvas 2011/71/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu kreozotu;

54) Komisijas 2011.gada 20.septembra Direktīvas 2011/78/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms AM65-52);

55) Komisijas 2011.gada 20.septembra Direktīvas 2011/79/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu fipronilu;

56) Komisijas 2011.gada 20.septembra Direktīvas 2011/80/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu lambda-cihalotrīnu;

57) Komisijas 2011.gada 20.septembra Direktīvas 2011/81/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu deltametrīnu;

58) Komisijas 2012.gada 9.februāra Direktīvas 2012/2/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvās vielas vara (II) oksīdu, vara (II) hidroksīdu un bāzisko vara karbonātu;

59) Komisijas 2012.gada 9.februāra Direktīvas 2012/3/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bendiokarbu;

60) Komisijas 2012.gada 8.maija Direktīvas 2012/14/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metilnonilketonu;

61) Komisijas 2012.gada 8.maija Direktīvas 2012/15/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu margozas ekstraktu;

62) Komisijas 2012.gada 10.maija Direktīvas 2012/16/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sālsskābi;

63) Komisijas 2012.gada 6.jūlija Direktīvas 2012/20/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu flufenoksuronu izmantošanai 8.veida produktos;

64) Komisijas 2012.gada 22.augusta Direktīvas 2012/22/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu DDA karbonātu;

65) Komisijas 2012.gada 23.novembra Direktīvas 2012/38/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu cis-trikoz-9-ēnu;

66) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/41/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai paplašinātu aktīvās vielas nonānskābes iekļaušanu tās I pielikumā kā 2.produktu veidu;

67) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/42/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu ciānūdeņradi;

68) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/43/ES, ar ko groza dažu tabulas aiļu nosaukumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK I pielikumā;

69) Komisijas 2012.gada 26.novembra Direktīvas 2012/40/ES, ar ko labo I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Biocīdu veidi un to apraksti

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465)

Nr.p.k.

Produkta veids

Biocīda apraksts

1

2

3

1.pamatgrupa. Dezinfekcijas līdzekļi un parastie biocīdi

Šajā produktu grupā nav iekļauti tīrīšanas līdzekļi, kuriem nav paredzēta biocīda iedarbība, arī mazgāšanas līdzekļi un pulveri

1.

Cilvēku higiēnai paredzētie biocīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto cilvēku higiēnai

2.

Dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un teritoriju dezinfekcijas līdzekļi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto, lai dezinficētu gaisu, virsmas, materiālus, iekārtas un mēbeles, kuri nav paredzēti tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību privātā, sabiedriskā un rūpniecības sektorā, ieskaitot slimnīcas, kā arī līdzekļi, kurus lieto aļģu iznīcināšanai. Tos lieto peldbaseinu, akvāriju, pirts un citu higiēniskajām procedūrām paredzēto ūdeņu dezinfekcijai, gaisa kondicionēšanas sistēmās, sienu un grīdu dezinfekcijai veselības aizsardzības un citās iestādēs, kā arī lai dezinficētu tualetes, notekūdeņus, slimnīcu atkritumus, augsni, grunti vai to substrātus (piemēram, spēļu laukumos).

Dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un teritoriju dezinfekcijas līdzekļus iedala šādās apakšgrupās: peldbaseinos un citur ūdens dezinfekcijai izmantojamie biocīdi (2.02.), gaisa kondicionēšanas iekārtās izmantojamie biocīdi (2.03.), biocīdi tualetēm, notekūdeņu vai slimnīcu atkritumu apstrādei (2.04.) un citi šī veida biocīdi (2.05.)

3.

Veterinārajai higiēnai paredzētie biocīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto veterinārajai higiēnai, arī produkti, kurus izmanto vietās, kur izmitina, tur vai transportē dzīvniekus

4.

Pārtikas produktu un dzīvnieku barības ražošanā un apritē lietojamie dezinfekcijas līdzekļi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto patēriņa priekšmetu vai piederumu, iekārtu, konteineru vai cita iepakojuma, cauruļvadu sistēmu un virsmu dezinfekcijai, kuras saistītas ar pārtikas produktu, dzīvnieku barības vai dzērienu (arī dzeramā ūdens) ražošanu, iegūšanu, pārstrādi, apstrādi, transportēšanu, uzglabāšanu un patēriņu

5.

Dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto dzeramā ūdens, arī ūdens dzīvnieku vajadzībām, dezinfekcijai

2.pamatgrupa. Konservanti

6.

Iepakotu produktu konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto tādu produktu konservēšanai burkās, mucās vai citā iepakojumā, kuri nav pārtikas produkti vai dzīvnieku barība, lai nodrošinātu to glabāšanas ilgumu, aizsargājot pret mikrobu izraisītu bojāšanos.

Iepakotu produktu konservantus iedala šādās apakšgrupās: mazgāšanas līdzekļu konservanti (6.01.) un citi iepakotu produktu konservanti (6.02.)

7.

Plēves konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto plēvju vai pārklājumu saglabāšanai, aizsargājot pret mikrobu izraisītu bojāšanos, lai aizsargātu virsmas sākotnējās īpašības krāsām, plastmasai, līmlentēm, līmvielām, saistvielām, tapetēm, ilustrācijām vai citiem līdzīgiem materiāliem, virsmām vai priekšmetiem

8.

Koksnes konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto koksnes vai koksnes izstrādājumu konservēšanai (arī kokzāģētavās, aizsargājot pret koksni noārdošiem vai deformējošiem organismiem). Koksnes konservantus lieto profilaksei un koksnes attīrīšanai un atveseļošanai.

Koksnes konservantus iedala šādās apakšgrupās: rūpniecībā priekšapstrādē (spiediena vai vakuuma impregnēšanas iekārtās) lietojamie koksnes konservanti (8.01.) un citi koksnes konservanti (8.02.)

9.

Šķiedru, ādas, gumijas un polimērmateriālu konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto šķiedrainu vai polimerizētu materiālu, ādas izstrādājumu, gumijas, papīra vai tekstilmateriālu konservēšanai, aizsargājot pret mikrobu izraisītu bojāšanos.

Šķiedru, ādas, gumijas un polimērmateriālu konservantus iedala šādās apakšgrupās: tekstilpreču un ādas izstrādājumu konservanti (9.01.), papīra konservanti (9.02.), gumijas un polimērmateriālu konservanti, kā arī pārējie devītā produktu veida biocīdi (9.03.)

10.

Mūrējumu konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto mūra konstrukciju, mūrējumu vai citu būvmateriālu, izņemot kokmateriālus, konservēšanai un apstrādei, lai tos attīrītu no mikrobiem un aļģēm vai aizsargātu pret mikrobu un aļģu augšanu

11.

Dzesēšanas un tehnoloģisko iekārtu vai sistēmu šķidrumu konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto dzesēšanas un tehnoloģiskajās iekārtās vai sistēmās lietotā ūdens vai citu šķidrumu aizsardzībai pret mikrobiem, aļģēm, gliemjiem un citiem kaitīgiem ūdenī dzīvojošiem organismiem. Šajā produktu veidā neietver dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļus.

Dzesēšanas un tehnoloģisko iekārtu vai sistēmu šķidrumu konservantus iedala šādās apakšgrupās: caurteces sistēmās izmantojamie konservanti (11.01.) un cirkulācijas sistēmās izmantojamie konservanti (11.02.)

12.

Slimicīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto, lai novērstu gļotu augšanu uz būvēm, iekārtām un materiāliem, ko izmanto rūpniecībā (piemēram, uz koksnes vai papīra masas vai celulozes, uz poraina smilts slāņa naftas ieguvē), vai aizsargātu minētās būves, iekārtas un materiālus pret gļotu augšanu.

Slimicīdus iedala šādās apakšgrupās: pretgļotu līdzekļi celulozei (12.01.), pretgļotu līdzekļi naftas ieguvei (12.02.) un pārējie pretgļotu līdzekļi (12.03.)

13.

Metālapstrādes šķidrumu konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto metālapstrādes tehnoloģisko šķidrumu, arī šķīdumu, aizsardzībai pret mikrobu izraisītu bojāšanos

3.pamatgrupa. Līdzekļi pret kaitēkļiem

14.

Rodenticīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret pelēm, žurkām vai citiem grauzējiem

15.

Avicīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret putniem

16.

Moluskicīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret moluskiem

17.

Piskicīdi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret zivīm, izņemot medikamentus zivju slimību ārstēšanai

18.

Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret posmkājiem (piemēram, kukaiņiem, zirnekļveidīgajiem un vēžveidīgajiem).

Insekticīdus, akaricīdus un produktus citu posmkāju kontrolei iedala šādās apakšgrupās atkarībā no tā, kuri lietotāji tos izmantos: profesionālai izmantošanai (18.01.), izmantošanai neprofesionāliem lietotājiem (18.02.)

19.

Repelenti un atraktanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem, arī bezmugurkaulniekiem (piemēram, blusām), un mugurkaulniekiem (piemēram, putniem), tos atbaidot vai pievilinot. Šajā produktu veidā ietilpst arī biocīdi, kurus tieši vai netieši izmanto cilvēku vai veterinārajai higiēnai.

Repelentus un atraktantus iedala šādās apakšgrupās: repelenti, kurus lieto tieši uz cilvēka vai dzīvnieka ādas (19.01.), atraktanti un repelenti, kurus nelieto tieši uz cilvēka vai dzīvnieka ādas (19.02.)

4.pamatgrupa. Citi biocīdi

20.

Pārtikas produktu vai dzīvnieku barības konservanti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto pārtikas produktu vai dzīvnieku barības, arī barības noliktavās, aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem

21.

Pretnosēdumu produkti

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto, lai novērstu nosēdumus veidojošu organismu (mikrobu un augu vai dzīvnieku sugu) augšanu un koloniju veidošanos traukos, akvakultūras iekārtās vai citās ūdenī izmantojamās būvēs

22.

Balzamēšanas un taksidermijas šķidrumi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto cilvēku un dzīvnieku līķu vai to daļu dezinfekcijai un konservēšanai

23.

Mugurkaulnieku iznīcināšanas līdzekļi

Šī veida produkti ir biocīdi, kurus izmanto aizsardzībai pret kaitēkļiem

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.327; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)


Vides ministrs R.Vējonis
2.1pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Aktīvo vielu saraksts

(Pielikums MK 23.03.2010. noteikumu Nr.291 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.263; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.832; MK 08.05.2012. noteikumiem 324; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.780; MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.176; MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.285; pielikuma 42., 43. un 44.punkts stājas spēkā – 01.07.2013., 46., 47., 48. un 49.punkts – 01.10.2013., 50., 51., 52., 53. un 57.punkts - 01.02.2014., 54., 55. un 56.punkts - 01.05.2014., 41.punkta "b" apakšpunkts, 59. un 60.punkts – 01.10.2014., sk. noteikumu 110.punktu)

Nr.p.k.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums, identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe1

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība šo noteikumu prasībām, izņemot gadījumus, kad piemēro vienu no izņēmumiem2

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpašie nosacījumi

Piezīmes.

1 Tīrības pakāpe, kas norādīta šajā ailē, ir tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kas tika izmantota novērtēšanai, kuru veic saskaņā ar šo noteikumu 81. un 82.punktu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā biocīdā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski ekvivalenta novērtētajai vielai.

2 Termiņš, līdz kuram jānodrošina to biocīdu atbilstība šo noteikumu prasībām, kas satur vairākas aktīvās vielas, uz kurām attiecas Komisijas 2007.gada 4.decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū 16.panta 2.punktā, ir attiecīgā biocīda pēdējās šajā pielikumā iekļaujamās aktīvās vielas termiņš. Termiņu, līdz kuram jānodrošina to biocīdu atbilstība šo noteikumu 10.punktam, kuriem pirmā lietošanas atļauja ir piešķirta vēlāk nekā 120 dienas pirms termiņa, līdz kuram jānodrošina atbilstība šo noteikumu prasībām, un pilnīgs savstarpējas atzīšanas pieteikums saskaņā ar šo noteikumu 26. un 91.punktu ir iesniegts 60 dienu laikā pēc pirmās atļaujas piešķiršanas, pagarina saistībā ar minēto pieteikumu līdz 120 dienām pēc pilnīga savstarpējas atzīšanas pieteikuma saņemšanas. Termiņu, līdz kuram jānodrošina to biocīdu atbilstība šo noteikumu prasībām, par kuriem centrs ir ierosinājis atkāpties no savstarpējas atzīšanas saskaņā ar šo noteikumu 96.punktu, pagarina līdz 30 dienām pēc dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par centra ierosinājumu pieņemšanu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.a)Sulfurilfluorīds

Sulfurilfluorīds

EK Nr.: 220-281-5

CAS Nr.: 2699-79-8

> 994 g/kg2009.gada 1.janvāris2010.gada 31.decembris2018.gada 31.decembris

8.

Biocīdu drīkst pārdot un lietot tikai profesionālie lietotāji, kas apmācīti tā lietošanā.

Atļaujā ir iekļauti attiecīgi riska samazināšanas pasākumi nodarbinātajiem.

Troposfērā tiek veikts sulfurilfluorīda koncentrācijas monitorings*

1.b)994 g/kg

2011.gada 1.jūlijs

2013.gada 30.jūnijs

2021.gada 30.jūnijs

18.Biocīdu drīkst pārdot un lietot tikai profesionālie lietotāji, kas apmācīti tā lietošanā.

Jāveic atbilstoši pasākumi, lai fumigācijas un izmantoto ēku vai citu slēgtu telpu vēdināšanas procesā aizsargātu fumigatorus un apkārtējos cilvēkus.

Uz biocīdu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka pirms fumigācijas veikšanas slēgtās telpās jāizņem visi pārtikas produkti.

Troposfērā tiek veikts sulfurilfluorīda koncentrācijas monitorings*.

Atļaujā paredz, ka, sākot – vēlākais – piecus gadus pēc atļaujas saņemšanas, pārskatus par minētā monitoringa rezultātiem atļaujas saņēmēji katru piekto gadu nosūta Komisijai. Analīzē mazākā nosakāmā koncentrācija ir vismaz 0,5 ppt (ekvivalents 2,1 ng sulfurilfluorīda daudzumam m3 troposfērā)

2.DihlofluanīdsN-(dihlorfluor
metiltio)-N′,N′-fenilsulfamīds

EK Nr.: 214-118-7

CAS Nr.: 1085-98-9

Vielas masas daļa > 96 %2009.gada 1.marts2011.gada 28.februāris2019.gada 28.februāris

8.

Izmantojot produktus, kas paredzēti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem, izmanto piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni, riska samazināšanai veic piemērotus augsnes aizsardzības pasākumus.

Rūpnieciskām vajadzībām paredzēto biocīdu etiķetēs vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai

3.Difetialons3-[3-(4´-brom [1,1´bifenil]-4-il) -1,2,3,4- tetrahidronaft-1-il] -4hidroksi- 2H-1-benztiopirān-2-ons

EK Nr.: n/p

CAS Nr.: 104653-34-1

976 g/kg2009.gada 1.novembris2011.gada 31.oktobris2014.gada 31.oktobris

14.

Aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdos nedrīkst pārsniegt 0,0025 masas %, un lietošanas atļauju izsniedz tikai lietošanai gatavām ēsmām.

Biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno biocīdam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgos gadījumos – arī krāsvielai.

Biocīdus nedrīkst izmantot par iezīmēšanas pulveri.

Primārā un sekundārā kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi tiek samazināta, ņemot vērā un izmantojot visus piemērotos un pieejamos risku samazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā nosacījums, ka biocīdu var izmantot tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums un pienākums noteikt, ka jāizmanto tikai pret piekļūšanu drošas un nodrošinātas ēsmu kastes

4.Klotianidīns(E)-1-(2-hlor-1,3-tiazol -5-ilmetil)- 3-metil-2-nitro-guanīds

EK Nr.: 433-460-1

CAS Nr.: 210880-92-5

950 g/kg2010.gada 1.februāris2012.gada 31.janvāris2020.gada 31.janvāris

8.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja iesniegumā ir pierādīts, ka riskus iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Ņemot vērā identificēto risku attiecībā uz augsni, virszemes un pazemes ūdeņiem, centrs nedrīkst izsniegt lietošanas atļauju biocīdiem, ko izmanto koksnes apstrādei ārpus telpām, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbilst šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, veicot pienācīgus riska samazināšanas pasākumus.

Rūpnieciskām vajadzībām paredzēto biocīdu etiķetēs vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai

5.Etofenprokss3-fenoksibenzil-2- (4-etoksifenil)- 2-metil-propilēteris

EK Nr.: 407-980-2

CAS Nr.:
80844-07-1

970 g/kg2010.gada 1.februāris2012.gada 31.janvāris2020.gada 31.janvāris

8.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja iesniegumā ir pierādīts, ka riskus iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Ņemot vērā identificēto risku attiecībā uz strādājošajiem, biocīdus nedrīkst izmantot ilgāk par trim mēnešiem gada laikā, ja vien netiek iesniegti dati par dermālo absorbciju, kas pierāda, ka hroniskas iedarbības dēļ netiek radīts nepieļaujams risks.

Lietojot rūpnieciskām vajadzībām paredzētos biocīdus, jāizmanto piemēroti individuālās aizsardzības līdzekļi

6.Propikonazols1-[[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3- dioksolān-2-il]metil] -1H-1,2,4-triazols

EK Nr.: 262-104-4

CAS Nr.: 60207-90-1

930 g/kg2010.gada 1.aprīlis2012.gada 31.marts2020.gada 31.marts

8.

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, izmantojot biocīdus, kas paredzēti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem, kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas, jāizmanto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, ja vien iesniegumā par lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav pierādīts, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdeni, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi. Īpaši rūpnieciskām vajadzībām paredzētu biocīdu (kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas) etiķetēs vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama segtā vietā vai uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai.

Lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai in situ koksnes apstrādei ārpus telpām un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta atmosfēras ietekmei, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus

7.TiametoksamsTiametoksams

EK Nr.: 428-650-4

CAS Nr.: 153719-23-4

980 g/kg2010.gada 1.jūlijs2012.gada 30.jūnijs2020.gada 30.jūnijs

8.

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, izmantojot biocīdus, kas paredzēti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem, kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas, jāizmanto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, ja vien iesniegumā par lietošanas atļauju izmantot biocīdus nav pierādīts, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdeni, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi. Īpaši rūpnieciskām vajadzībām paredzētu biocīdu (kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas) etiķetēs vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama segtā vietā vai uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai.

Lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai in situ koksnes apstrādei un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta atmosfēras ietekmei, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus

8.a)Oglekļa dioksīdsOglekļa dioksīds
EK Nr.: 204-696-9
CAS Nr.: 124-38-9
990 ml/l2009.gada 1.novembris2011.gada 31.oktobris2019.gada 31.oktobris

14.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas produkta iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja iesniegumā ir pierādīts, ka riskus iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim
8.b)990 ml/l2012.gada 1.novembris2014.gada 31.oktobris2022.gada 31.oktobris

18.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja iesniegumā pierādīts, ka riskus iespējams samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdu drīkst pārdot tikai īpaši apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un to drīkst lietot tikai šādi lietotāji;

2) ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic atbilstoši riska samazināšanas pasākumi. Tie ietver piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu;

3) lietošanas atļauju piešķir tikai tad, ja tiek paredzēti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apkārtējos cilvēkus (piemēram, jānovērš iespēja piekļūt zonai, kurā notiek fumigācija)

9.Cikloheksilhidro
ksidiazēn-1-
oksīda kālija sāls (K-HDO)
1-[[2-(2,4-dihlorfenil) -4-propil-1,3-dioksolān -2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols

EK Nr.: 262-104-4

CAS Nr.: 60207-90-1

977 g/kg2010.gada 1.jūlijs2012.gada 30.jūnijs2020.gada 30.jūnijs

8.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai.

Ņemot vērā iespējamo risku videi un strādājošajiem, biocīdus drīkst lietot tikai rūpnieciskās, pilnībā automatizētās un noslēgtās sistēmās, ja vien iesniegumā, lai saņemtu lietošanas atļauju izmantot biocīdu, nav pierādīts, ka risku iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu.

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, biocīdi jālieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien iesniegumā, lai saņemtu lietošanas atļauju izmantot biocīdu, nav pierādīts, ka risku lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

Ņemot vērā identificēto zīdaiņiem radīto risku, biocīdus neizmanto tādas koksnes apstrādei, kas var nonākt tiešā saskarē ar zīdaiņiem

10.IPBC3-jod-2- propinilbutilkarbamāts

EK Nr.: 259-627-5

CAS Nr.: 55406-53-6

980 g/kg2010.gada 1.jūlijs2012.gada 30.jūnijs2020.gada 30.jūnijs

8.

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, izmantojot biocīdus, kas paredzēti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem, kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas, jāizmanto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, ja vien iesniegumā par lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav pierādīts, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdeni, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi. Īpaši rūpnieciskām vajadzībām paredzētu biocīdu (kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas) etiķetēs vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama segtā vietā vai uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai

11.Tebukonazols1-(4-hlorfenil) -4,4-dimetil- 3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentān-3-ols

EK Nr.: 403-640-2

CAS Nr.: 107534-96-3

950 g/kg2010.gada 1.aprīlis2012.gada 31.marts2020.gada 31.marts

8.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdeni, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi. Īpaši rūpnieciskām vajadzībām paredzēto to biocīdu etiķetēs vai drošības datu lapās, kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas, norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama segtā vietā vai uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai.

Lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai in situ koksnes apstrādei un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta atmosfēras ietekmei, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus

12.Tiabendazols2-tiazol-4-il-
1H-benzimidazols

EK Nr.: 205-725-8

CAS Nr.: 148-79-8

985 g/kg2010.gada 1.jūlijs2012.gada 30.jūnijs2020.gada 30.jūnijs

8.

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, strādājot ar rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām paredzētiem biocīdiem un veicot divkārtīgu vakuumēšanu un mērcēšanu, jāizmanto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, ja vien iesniegumā par lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav pierādīts, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdeni, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi. Īpaši rūpnieciskām vajadzībām paredzētu to biocīdu etiķetēs vai drošības datu lapās, kuriem piešķirtas lietošanas atļaujas, norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama segtā vietā vai uz stingras, hermētiskas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī. Jebkuru noplūdi savāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai.

Lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai in situ koksnes apstrādei un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta atmosfēras ietekmei, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus

13.Difenakums3-(3-bifenil-4-il-1,2,3, 4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarīns

EK Nr.: 259-978-4

CAS Nr.: 56073-07-5

960 g/kg2010.gada 1.aprīlis2012.gada 31.marts2015.gada 31.marts

14.

Identificēto risku un īpašību dēļ (potenciāli noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks vai ļoti bioakumulatīvs) difenakumam jāveic salīdzinošais riska novērtējums saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu.

Centrs nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdos nedrīkst pārsniegt 75 mg/kg, un lietošanas atļauju izsniedz tikai biocīdam lietošanai gatavā veidā;

2) biocīdu sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgos gadījumos – arī krāsvielai;

3) biocīdus nedrīkst izmantot par iezīmēšanas pulveri.

Primārā un sekundārā kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi tiek samazināta, izmantojot visus piemērotos un pieejamos risku samazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā nosacījums, ka biocīdu var izmantot tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

14.Indoksakarbs (enantiomēru reakcijas masa, enantiomēru attiecība S:R 75:25)Metil(S)- un metil(R)-7-hlor- 2,3,4a,5-tetrahidro-2- [metoksikarbonil-(4-trifluormetoksifenil) karbamoil]indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazīn- 4a-karboksilāta reakcijas masa (šis ieraksts attiecas uz reakcijas masu, kas satur S un R enantiomēru attiecībā 75:25)

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.:
S-enantiomērs: 173584-44-6

R-enantiomērs: 185608-75-7

796 g/kg2010.gada 1.janvārisNav pieejams2019.gada 31.decembris

18.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Attiecībā uz lietošanas atļaujām paredz nosacījumus, ka jāveic piemēroti riska mazināšanas pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamo ietekmi uz cilvēkiem, nemērķa sugām un ūdens vidi. Atļauto biocīdu marķējumu vai drošības datu lapās jānorāda, ka:

1) biocīdi nedrīkst atrasties vietās, kas pieejamas zīdaiņiem, bērniem un mājdzīvniekiem;

2) biocīdus nenovieto ārējās kanalizācijas tuvumā;

3) neizlietotos biocīdus iznīcina, nepieļaujot to nokļūšanu kanalizācijas sistēmā.

Neprofesionālajai lietošanai atļauts izmantot vienīgi lietošanai gatavus biocīdus

15.KumatetralilsKumatetralils

EK Nr.: 227-424-0

CAS Nr.: 5836-29-3

980 g/kg2011.gada 1.jūlijs2013.gada 30.jūnijs2016.gada 30.jūnijs

14.

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdos, izņemot iezīmēšanas pulveri, nedrīkst pārsniegt 375 mg/kg, un drīkst atļaut izmantot tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgos gadījumos – arī krāsvielai;

3) primārā un sekundārā iedarbība uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi tiek samazināta, izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska samazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā nosacījums, ka biocīdu var izmantot tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

16.Fenpropimorfs(+/-)-cis-4-[3- (p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]- 2,6- dimetilmorfolīns

EK Nr.: 266-719-9

CAS Nr.: 67564-91-4

930 g/kg2011.gada 1.jūlijs2013.gada 30.jūnijs2021.gada 30.jūnijs

8.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot produktu nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem.

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdenstilpēm, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdenstilpes aizsardzības pasākumi. Īpaši rūpnieciskām vajadzībām paredzētu biocīdu etiķetēs vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī. Jebkuru noplūdi savāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

17.SlāpeklisSlāpeklis

EK Nr.: 231-783-9

CAS Nr.: 7727-37-9

999 g/kg2011.gada 1.septembris2013.gada 31.augusts2021.gada 31.augusts

18.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) produktu drīkst pārdot un lietot tikai profesionāļi, kas apmācīti tā lietošanā;

2) jābūt drošiem darba paņēmieniem un drošām darba sistēmām, lai nodrošinātu minimālu risku, iekļaujot individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību, ja nepieciešams

18.Tiakloprīds(Z)-3-(6-hlor-3- piridilmetil)- 1,3- tiazolidīn-2-ilidēnciānamīds

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.: 111988-49-9

975 g/kg2010.gada 1.janvārisNav pieejams2019.gada 31.decembris

8.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdi, kurus atļauts izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2) ņemot vērā attiecībā uz augsnes un ūdens vidi identificētos riskus, jāveic piemēroti riska samazināšanas pasākumi augsnes un ūdens vides aizsardzībai. Īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu biocīdu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

3) lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai koka konstrukciju apstrādei in situ ūdens tuvumā, ja nav iespējams novērst tiešu noplūdi ūdens vidē, vai, apstrādājot koksni, kas nonāks saskarē ar ūdens virsējo slāni, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām

19.Bromadiolons3-[3-(4’-brom[1,1’- bifenil]-4-il)- 3-hidroksi-1- fenilpropil]-4-hidroksi- 2H-1-benzopirān-2-ons

EK Nr.: 249-205-9

CAS Nr.: 28772-56-7

969 g/kg2011.gada 1.jūlijs2013.gada 30.jūnijs2016.gada 30.jūnijs

14.

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdos nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg, un drīkst atļaut tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgā gadījumā – krāsvielai;

3) biocīdus nedrīkst izmantot par iezīmēšanas pulveri;

4) primāro un sekundāro iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi samazina, izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska samazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā nosacījums, ka biocīdu var izmantot tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

20.Alfahloraloze(R)-1,2-O-(2,2,2- tri-hlor-etilidēn) - α-D-glikofuranoze

EK Nr.: 240-016-7

CAS Nr.: 15879-93-3

825 g/kg2011.gada 1.jūlijs2013.gada 30.jūnijs2021.gada 30.jūnijs

14.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai ārpus telpām, ja nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka produkts atbildīs 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija produktos nedrīkst pārsniegt 40 g/kg;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un krāsvielai;

3) lietošanas atļauju piešķir tikai biocīdiem cietos blokos un izmantošanai pret piekļūšanu drošās un nodrošinātās ēsmas kastēs

21.Dinātrija tetraborātsDinātrija tetraborāts

EK Nr.: 215-540-4

CAS Nr. (bezūdens): 1330-43-4

CAS Nr. (pentahidrāts): 12179-04-3

CAS Nr. (dekahidrāts): 1303-96-4

990 g/kg2011.gada 1.septembris2013.gada 31.augusts2021.gada 31.augusts

8.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2) ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdenstilpēm identificētos riskus, atļauju nedrīkst piešķirt biocīdu lietošanai koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta laikapstākļu iedarbībai, ja nav iesniegti dati, kas parāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Īpaši uz rūpnieciskām vajadzībām paredzētu biocīdu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

22.BorskābeBorskābe

EK Nr.:233-139-2

CAS Nr.: 10043-35-3

990 g/kg2011.gada 1.septembris2013.gada 31.augusts2021.gada 31.augusts

8.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2) ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdenstilpēm identificētos riskus, atļauju nedrīkst piešķirt produkta lietošanai koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas pakļauta laikapstākļu iedarbībai, ja nav iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda to, ka produkts atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, īstenojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu biocīdu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

23.a)Alumīnija fosfīds, kas izdala fosfīnu

Alumīnija fosfīds
EK Nr.: 244-088-0
CAS
Nr.: 20859-73-8

830 g/kg2011.gada
1.septembris
2013.gada 31.augusts2021.gada 31.augusts

14.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav atbilstoši aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim. Nedrīkst atļaut biocīda lietošanu telpās, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā noteiktajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus.

Nodrošina, ka attiecībā uz lietošanas atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1) biocīdu drīkst pārdot un lietot tikai profesionāļi, kas apmācīti tā lietošanā;

2) ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic atbilstoši riska samazināšanas pasākumi. Tie ietver piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, aplikatoru lietošanu un to, ka biocīds pieejams tādā veidā, ka tā iedarbība uz lietotāju ir samazināta līdz pieļaujamam līmenim;

3) ņemot vērā attiecībā uz sauszemes nemērķa sugām identificētos riskus, jāveic atbilstoši riska samazināšanas pasākumi. Tie ietver to, ka netiek apstrādāti apgabali, kuros sastopamas ne tikai mērķa sugas, bet arī citi alās dzīvojoši zīdītāji

23.b)830 g/kg2012.gada 1.februāris2014.gada 31.janvāris2022.gada 31.janvāris18Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Īpaši (attiecīgos gadījumos) centrs izvērtē lietojumu ārpus telpām. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, kā arī nodrošina, ka tiek veiktas atbilstošas atlieku pārbaudes.

Nodrošina, ka attiecībā uz lietošanas atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1) biocīdus drīkst pārdot un lietot tikai profesionāļi, kas apmācīti to lietošanā, un drīkst atļaut izmantot tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Tie ietver atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu un respiratoru izmantošanu, aplikatoru izmantošanu un to, ka biocīds pieejams tādā veidā, ka tā iedarbība uz lietotāju ir samazināta līdz pieļaujamam līmenim. Attiecībā uz lietojumu iekštelpās tie ietver arī operatoru un nodarbināto aizsardzību fumigācijas laikā, nodarbināto aizsardzību, tiem atkārtoti ienākot iekštelpās (pēc fumigācijas perioda), un apkārtējo cilvēku aizsardzību pret gāzes noplūdi;

3) attiecībā uz alumīnija fosfīdu saturošiem biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā, biocīdu etiķetēs vai drošības datu lapās jābūt iekļautām lietošanas norādēm, piemēram, par nogaidīšanas periodu ievērošanu, kas nodrošina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, 18.pantā paredzētajiem noteikumiem (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.)

24.Dinātrija oktaborāta tetrahidrātsDinātrija oktaborāta tetrahidrāts

EK Nr.: 234-541-0

CAS Nr.: 12280-03-4

975 g/kg2011.gada 1.septembris2013.gada 31.augusts2021.gada 31.augusts

8.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim. Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot biocīdus nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2) ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdens vidi identificētos riskus, lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietošanai koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas tiks pakļauta laikapstākļu iedarbībai, ja vien nav iesniegti dati, kas uzskatāmi parāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu biocīdu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

25.HlorfacinonsHlorfacinons

EK Nr.: 223-003-0

CAS Nr.: 3691-35-8

978 g/kg2011.gada 1.jūlijs2013.gada 30.jūnijs2016.gada 30.jūnijs

14.

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdos (izņemot iezīmēšanas pulveri) nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg, un drīkst izmantot tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīdus, kurus izmanto kā iezīmēšanas pulveri, laiž tirgū tikai profesionālai lietošanai;

3) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgā gadījumā – krāsvielai;

4) primāro un sekundāro iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi samazina, izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska samazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā nosacījums, ka biocīdu var izmantot tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

26.Bora oksīdsDibora trioksīds

EK Nr.: 215-125-8

CAS Nr.: 1303-86-2

975 g/kg2011.gada 1.septembris2013.gada 31.augusts2021.gada 31.augusts

8.

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus vai populācijas, kas nav pienācīgi aplūkotas Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā un var būt pakļautas biocīda iedarbībai. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Biocīda lietošanas atļauju var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā uzskatāmi parādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2) ņemot vērā attiecībā uz augsni un ūdenstilpēm identificētos riskus, atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietojumiem koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas pakļauta laikapstākļu ietekmei, ja vien nav iesniegti dati, kas pierāda to, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām, ja nepieciešams, īstenojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus. Īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu produktu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

27.Flokumafēns4-hidroksi-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4-tetrahidro-3- [4-(4-trifluormetilbenziloksi) fenil]-1-naftil]kumarīns

EK Nr.: 421-960-0

CAS Nr.: 90035-08-8

955 g/kg2011.gada 1.oktobris2013.gada 30.septembris2016.gada 30.septembris

14.

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdā nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg, un drīkst atļaut tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgā gadījumā – krāsvielai;

3) biocīdus nedrīkst izmantot par iezīmēšanas pulveri;

4) primāro un sekundāro iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi samazina, izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska samazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā nosacījums, ka biocīdu var izmantot tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

28.TolilfluanīdsDihlor-N-[(dimetilamino) sulfonil]fluor-N- (p-tolil)metānsulfēnamīds

EK Nr.: 211-986-9

CAS Nr.: 731-27-1

960 g/kg2011.gada 1.oktobris2013.gada 30.septembris2021.gada 30.septembris

8.

Lietošanas atļauju nedrīkst piešķirt biocīda lietojumiem koksnes apstrādei in situ un apstrādātai koksnei, kas pakļauta laikapstākļu iedarbībai.

Lietošanas atļauju piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, jālieto, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem;

2) ņemot vērā attiecībā uz augsnes un ūdens vidi identificētos riskus, jāveic piemēroti riska samazināšanas pasākumi augsnes un ūdens vides aizsardzībai. Īpaši uz rūpnieciskai lietošanai paredzētu biocīdu marķējuma vai drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

29.AkroleīnsAkrilaldehīds
EK Nr.: 203-453-4
CAS Nr.: 107-02-8
913 g/kg2010.gada 1.septembrisNav2020.gada 31.august

12

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, attiecībā uz konkrēto biocīdu vērtē, kuras populācijas biocīds varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Nodrošina, ka attiecībā uz lietošanas atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1) akroleīnu saturošiem notekūdeņiem veic monitoringu pirms to novadīšanas, ja vien nav iespējams uzskatāmi parādīt, ka risku videi var samazināt citā veidā. Ja nepieciešams, ņemot vērā riskus attiecībā uz jūras vidi, notekūdeņus uzglabā piemērotās tvertnēs vai pirms novadīšanas tos attīra;

2) biocīdi, kurus atļauj izmantot rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, lietojami, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļauju nav uzskatāmi parādīts, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem

30.Magnija fosfīds, kas izdala fosfīnuTrimagnija difosfīds
EK Nr.: 235-023-7
CAS Nr.: 12057-74-8
880 g/kg2012.gada 1.februāris2014.gada
31.janvāris
2022.gada 31.janvāris

18

Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, attiecībā uz konkrēto biocīdu vērtē, kuras populācijas biocīds varētu ietekmēt, un novērtē lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Īpaši (attiecīgos gadījumos) centrs izvērtē lietojumu ārpus telpām. Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, kā arī nodrošina, ka tiek veiktas atbilstošas atlieku pārbaudes.

Nodrošina, ka attiecībā uz lietošanas atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1) biocīdus drīkst pārdot un lietot tikai profesionāļi, kas apmācīti to lietošanā, drīkst atļaut izmantot tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Tie ietver atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu un respiratoru izmantošanu, aplikatoru izmantošanu un to, ka biocīds pieejams tādā veidā, ka tā iedarbība uz lietotāju ir samazināta līdz pieļaujamam līmenim. Attiecībā uz lietojumu iekštelpās tie ietver arī operatoru un strādnieku aizsardzību fumigācijas laikā, strādnieku aizsardzību, tiem atkārtoti ienākot iekštelpās (pēc fumigācijas perioda), un apkārtējo cilvēku aizsardzību pret gāzes noplūdi;

3) attiecībā uz magnija fosfīdu saturošiem biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, atļauto biocīdu etiķetē vai drošības datu lapās jābūt iekļautām lietošanas norādēm, piemēram, par nogaidīšanas periodu ievērošanu, kas nodrošina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1.lpp.), 18.pantā paredzētajiem noteikumiem

31.VarfarīnnātrijsNātrija 2-okso-3-(3-okso-1-fenilbutil) hromēn-4-olāts
EK Nr.: 204-929-4 CAS Nr.: 129-06-6
910 g/kg2012.gada 1.februāris2014.gada 31.janvāris2017.gada 31.janvāris

14

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija produktos nedrīkst pārsniegt 790 mg/kg, drīkst atļaut tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgā gadījumā – krāsvielai;

3) primāro un sekundāro kaitīgo iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi pēc iespējas mazina, ņemot vērā un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī šādi nosacījumi: biocīds izmantojams tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

32.Brodifakums3-[3-(4'-brombifenil-4-il)-1,2,3,4- tetrahidro- 1-naftil]-4-hidroksikumarīns
EK Nr.: 259-980-5 CAS Nr.: 56073-10-0
950 g/kg2012.gada 1.februāris2014.gada 31.janvāris2017.gada 31.janvāris

14

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija biocīdos nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg, drīkst atļaut tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgā gadījumā – krāsvielai;

3) biocīdus neizmanto par iezīmēšanas pulveri;

4) primāro un sekundāro iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi pēc iespējas mazina, ņemot vērā un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī šādi nosacījumi: biocīds izmantojams tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

33.Varfarīns(RS)-4-hidroksi-3- (3-okso-1-fenilbutil)kumarīns
EK Nr.: 201-377-6
CAS Nr.: 81-81-2
990 g/kg2012.gada 1.februāris2014.gada 31.janvāris2017.gada 31.janvāris

14

Lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) aktīvās vielas nominālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 790 mg/kg, drīkst atļaut tikai lietošanai gatavus biocīdus;

2) biocīda sastāvā jābūt aversīvai vielai (rūgtinātājam, kuru pievieno produktam, lai novērstu saindēšanos un aizkavētu tā norīšanu) un – attiecīgā gadījumā – krāsvielai;

3) primāro un sekundāro iedarbību uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi pēc iespējas mazina, ņemot vērā un izmantojot visus piemērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tiem pieskaitāmi arī šādi nosacījumi: biocīds izmantojams tikai profesionālai lietošanai, iepakojuma maksimāli pieļaujamā izmēra ierobežojums, kā arī novērsta iespēja nesankcionēti piekļūt ēsmas kastēm

34.DazometsTetrahidro- 3,5-dimetil-1,3,
5-tiadiazīn-2-tions

EK Nr. 208-576-7

CAS Nr. 533-74-4

960 g/kg2012.gada 1.augusts2014.gada 31.jūlijs2022.gada 31.jūlijs

8.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Attiecīgajā gadījumā centrs izvērtē lietojumu, kas nav lietojums ārpus telpām koka stabu aizsargājošai apstrādei, ievietojot granulas.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem – ja atļauta biocīdu rūpnieciska un profesionāla izmantošana, attiecīgie biocīdi lietojami, izmantojot tikai atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par biocīda lietošanas atļaujas saņemšanu nav datu, kas liecina, ka riskus rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem līdzekļiem

35.N,N-dietil-meta-toluamīdsN,N-dietil-m- toluamīds
EK Nr. 205-149-7
CAS Nr.: 134-62-3
970 g/kg2012.gada 1.augusts2014.gada 31.jūlijs2022.gada 31.jūlijs

19.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) primāro iedarbību uz cilvēkiem samazina līdz minimumam, apsverot un piemērojot atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, tostarp attiecīgajā gadījumā norādes par to, cik daudz un bieži biocīds jālieto uz cilvēka ādas;

2) to biocīdu marķējumā, kurus paredzēts lietot uz cilvēka ādas, matiem vai apģērba, norāda, ka biocīds paredzēts tikai ierobežotai lietošanai bērniem vecumā no diviem līdz 12 gadiem un ka to nav paredzēts lietot bērniem, kas ir jaunāki par diviem gadiem, ja pieteikumā par biocīda lietošanas atļaujas saņemšanu nav datu, kas liecina, ka biocīds atbilst šo noteikumu 35.pantā un 10.pielikumā minētajām prasībām, neveicot riska samazināšanas pasākumus;

3) biocīda sastāvā jābūt vielām, kas attur no tā nonākšanas mutē un norīšanas

36.MetoflutrīnsRTZ izomērs: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil- (1R,3R)-2,2- dimetil- 3-(Z)-(prop-1-enil) ciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.: 240494-71-7

Visu izomēru summa: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(EZ)(1RS,3RS;1SR,3SR)- 2,2-dimetil-3-prop-1-enil) ciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.: 240494-70-6

Aktīvajai vielai jāatbilst šādām divām minimālajām tīrības pakāpēm: RTZ izomērs 754 g/kg;

visu izomēru summa 930 g/kg

2011.gada 1.maijsNav piemērojams2021.gada 30.aprīlis

18.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā
37.SpinosadsEK Nr. 434-300-1

CAS Nr.: 168316-95-8

Spinosads ir
50–95 % spinosina A un
5–50 % spinosina D maisījums

Spinosins A (2R,3aS,5aR,5bS,9S, 13S,14R,16aS,16bR)- 2- [(6-deoksi- 2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranozil) -oksi]-13-[[(2R,5S,6R)-5- (dimetil-amino) tetrahidro-6- metil-2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a, 5a,5b,6,9, 10,11,12,13, 14,16a,16b- tetradekahidro-14-metil- 1H-as-indacēn[3,2-d] oksaciklododecīn-7,15-dions

CAS Nr.: 131929-60-7

Spinosins D (2S,3aR,5aS, 5bS,9S, 13S,14R,16aS, 16bS)- 2- [(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranozil)- oksi]-13-[[(2R,5S,6R)- 5-(dimetil-amino) tetrahidro-6-metil- 2H-piran-2-il]oksi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b, 6,9,10,11,12,13,14, 16a,16b-tetradekahidro- 4,14-dimetil- 1H-as-indacēn[3,2-d] oksaciklododecīn-7,15-dions

CAS Nr.: 131929-63-0

850 g/kg2012.gada 1.novembris2014.gada 31.oktobris2022.gada 31.oktobris

18.

Veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) uz lietošanas atļaujām attiecas atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Biocīdi, kas atļauti profesionālai lietošanai, tos izsmidzinot, jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

2) attiecībā uz spinosadu saturošiem biocīdiem, kura atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, pārbauda nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, un veikt atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi netiek pārsniegti

38.BifentrīnsIUPAC nosaukums:

2-metilbifenil-3-ilmetil(1RS)-cis-3-[(Z)-2-hlor-3,3,3-trifluorpropān-1-enil]-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

EK Nr. nav pieejams

CAS Nr.: 82657-04-3

911 g/kg2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

8.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdu lietošanas atļaujas piešķir tikai rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, ja vien pieteikumā par biocīdu atļaujas saņemšanu nav pierādīts, ka risku neprofesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu;

2) biocīdus, kas atļauti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, lieto, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

3) veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai. Uz atļauto biocīdu marķējuma un, kur paredzēts, drošības datu lapās īpaši norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

4) biocīdiem neizsniedz atļauju in situ koksnes apstrādei ārpus telpām un tādas koksnes apstrādei, kas ir ilgstoši pakļauta laikapstākļu ietekmei vai arī ir aizsargāta no laikapstākļu ietekmes, bet ir pastāvīgi mitra, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā noteiktajām prasībām, ja nepieciešams, izmantojot attiecīgus riska samazināšanas pasākumus

39.(Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-ilacetāts

EK Nr. nav pieejams

CAS Nr. 30507-70-1

977 g/kg

2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

19.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem – uz (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu saturošo biocīdu marķējuma norāda, ka šos biocīdus nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību

40.FenoksikarbsIUPAC nosaukums:

Etil[2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamāts

EK Nr. 276-696-7

CAS Nr. 72490-01-8

960 g/kg

2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

8.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai. Uz atļauto biocīdu marķējuma un, kur paredzēts, drošības datu lapās īpaši norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

2) biocīdus nav atļauts izmantot tādai koksnes apstrādei, kura tiks izmantota āra būvēm ūdens tuvumā vai virs ūdens, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska mazināšanas pasākumus

41.a)NonānskābeNonānskābe

EK Nr. 203-931-2

CAS Nr. 112-05-0

896 g/kg

2013.gada 1.februāris2015.gada 31.janvāris2023.gada 31.janvāris19Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav reprezentatīvi apskatīti Eiropas Savienības mēroga riska novērtējumā
41.b)2014.gada 1.oktobris2016.gada 30.septembris2024.gada 30.septembris2Centrs, izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas sadzīvē lietojamiem biocīdiem piešķir ar nosacījumu, ka iepakojums ir noformēts tā, lai līdz minimumam samazinātu lietotāja apdraudējumu, ja vien biocīda lietošanas atļaujas iesniegumā nevar pierādīt, ka cilvēka veselības apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem

42.4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons4,5-dihloro-2-oktil-izotiazol-3(2H)-ons

EK Nr. 264-843-8

CAS Nr.: 64359-81-5

950 g/kg2013.gada 1.jūlijs2015.gada 30.jūnijs2023.gada 30.jūnijs8.Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Biocīdus nedrīkst izmantot, lai apstrādātu koksni, kas ir ilgstoši pakļauta laikapstākļu ietekmei vai arī ir aizsargāta no laikapstākļu ietekmes, bet ir pastāvīgi mitra vai saskaras ar saldūdeni, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā noteiktajām prasībām, ja nepieciešams, izmantojot attiecīgus riska samazināšanas pasākumus.

Nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdiem, kas atļauti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, paredz drošas darba metodes un tos lieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

2) uz atļauto biocīdu marķējuma un, kur paredzēts, drošības datu lapās īpaši norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

43.AbamektīnsAbamektīns ir avermektīna B1a un avermektīna B1b maisījums

Abamektīns:

IUPAC nosaukums: n. p.

EK Nr.: n.p.

CAS Nr.:71751-41-2
Avermektīns B1a: IUPAC
nosaukums: (10E,14E,16E, 22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sekbutil]-21,24-dihidroksi- 5',11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabinoheksopiranosīds

EK Nr.: 265-610-3

CAS Nr.: 65195-55-3
Avermektīns B1b: IUPAC
nosaukums: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-6'-izopropil-5',11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabinoheksopiranosīds

EK Nr.: 265-611-9

CAS Nr.: 65195-56-4

Aktīvajai vielai jāatbilst šādām tīrības pakāpēm: Abamektīns: vismaz 900 g/kg Avermektīns B1a: vismaz 830 g/kg Avermektīns B1b: ne vairāk par 80 g/kg2013.gada 1.jūlijs2015.gada 30.jūnijs2023.gada 30.jūnijs18.Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Biocīdus, kurus lieto tādā veidā, ka nav iespējams novērst to novadīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, nedrīkst izmantot tādās devās, par kurām Eiropas Savienības mēroga riska novērtējuma rezultāti liecina par nepieņemamu risku, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska mazināšanas pasākumus. Uz atļaujām attiecas atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Jāveic atbilstoši riska mazināšanas pasākumi, lai iespējami samazinātu potenciālo iedarbību uz zīdaiņiem un bērniem

44.Imidakloprīds(2E)-1-[(6-hlorpiridīn-3-il)metil]N-nitroimidazolidīn-2-imīns

EK Nr. 428-040-8

CAS Nr. 138261-41-3

970 g/kg2013.gada 1.jūlijs2015.gada 30.jūnijs2023.gada 30.jūnijs18.Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Biocīdus dzīvnieku mītnēs nav atļauts izmantot, ja nav iespējams novērst to novadīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai tiešu novadīšanu virszemes ūdeņos, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska mazināšanas pasākumus. Uz lietošanas atļaujām attiecas atbilstoši riska mazināšanas pasākumi:

1) veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, lai iespējami samazinātu potenciālo iedarbību uz zīdaiņiem un bērniem;

2) attiecībā uz imidakloprīdu saturošiem biocīdiem, kura atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, centrs pārbauda nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) atbilstoši Regulai (EK) Nr. 470/2009 vai Regulai (EK) Nr. 396/2005 un veikt atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi netiek pārsniegti

45.KreozotsKreozots

EK Nr. 232-287-5

CAS Nr. 8001-58-9

B pakāpes (paredzēta spiediena impregnēšanai, ar pazeminātu destilācijas atlikumu, lai samazinātu benzo[a]pirēna saturu) un C pakāpes (nesatur zemo virstošo frakciju, kas ir pieļaujama citu veidu kreozotos, un sakarā ar zemo gaistamību ir panākts smakas samazinājums)2013.gada 1.maijs2015.gada 30.aprīlis2018.gada 30.aprīlis8.Kreozotu saturošus biocīdus var atļaut tikai lietojumiem, kuriem nav citu piemērotu alternatīvu.

Centrs, atļaujot biocīdu, pieprasa pieteikuma iesniedzējam aizstāšanas iespēju tehniskā un ekonomiskā pamatojuma analīzi, kā arī citu pieejamo informāciju, ar kuru pamato secinājumus, ka nav piemērotu alternatīvu. Ja šādam biocīdam tiek izsniegta lietošanas atļauja, tad Centrs ne vēlāk par 2016.gada 31.jūliju sniedz Komisijai ziņojumu, kurā ir pamatots secinājums par atbilstošu alternatīvu trūkumu. Ziņojumā norāda arī, kā tiek veicināta alternatīvu meklēšana.

Pirms kreozota atkārtotas iekļaušanas šajā pielikumā Centram jāveic salīdzinošais riska novērtējums saskaņā ar šo noteikumu 35.14.apakšpunktu.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) kreozotu var izmantot tikai ar nosacījumiem, kas minēti regulas 1907/2006 XVII pielikuma 31.ieraksta otrās slejas 2.punktā;

2) kreozotu nedrīkst lietot koksnes apstrādei, kura paredzēta lietojumiem, kas minēti regulas 1907/2006 XVII pielikuma 31.ieraksta otrās slejas 3.punktā;

3) jāveic atbilstoši riska samazināšanas pasākumi saskaņā ar regulu 1907/2006 un Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās";

4) jāveic atbilstoši riska mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu augsnes un ūdenstilpju aizsardzību. Uz atļauto biocīdu marķējuma un, ja tas ir paredzēts, drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

46.Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotips H14, celms AM65-52NepiemēroBez būtiskiem piemaisījumiem2013.gada 1.oktobris2015.gada 30.septembris2023.gada 30.septembris18.Centrs, veicot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesnieguma izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

Biocīdus, kas atļauti profesionālai lietošanai, lieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem. Attiecībā uz Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms AM65-52) saturošiem biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, dalībvalstis pārbauda nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus (MRL) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regulai (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (turpmāk – regula 470/2009), vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 23.februāra Regulai (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes direktīvu 91/414/EEK (turpmāk – regula 396/2005), un veic atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi netiek pārsniegti

47.Fipronils(±)-5-amino-1-(2,6- dihlor-α,α,α,-trifluor- p-tolil)-4-trifluormetilsulfinilpirazol-3-karbnitrils (1:1)

EK Nr.: 424-610-5

CAS Nr.: 120068-37-3

950 g/kg2013.gada 1.oktobris2015.gada 30.septembris2023.gada 30.septembris18.Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā
48.Lambda- cihalotrīnsReakcijas masa, kas satur (R)-α-ciano- 3-fenoksibenzil-(1S,3S)-3-[(Z)-2-hlor- 3,3,3-trifluorpropenil]-2,2-dimetilciklopropānkarboksilātu un (S)-α- ciano-3-fenoksibenzil-(1R,3R)-3-[(Z)- 2-hlor-3,3,3-trifluorpropenil]-2,2- dimetilciklopropānkarboksilātu (1:1)

CAS Nr.: 91465-08-6

EK Nr.: 415-130-7

900 g/kg2013.gada 1.oktobris2015.gada 30.septembris2023.gada 30.septembris18.Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nevar atļaut biocīdu lietojumus tādā veidā, ka nav iespējams novērst emisijas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ja netiek iesniegti dati, kuri nepārprotami liecina, ka biocīds, izmantojot vajadzīgos risku mazināšanas pasākumus, atbilst šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā minētajām prasībām. Biocīdus, kas atļauti profesionālai lietošanai, lieto, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem. Attiecībā uz lambda-cihalotrīnu saturošiem biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, dalībvalstis pārbauda nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus (MRL) atbilstoši regulai 470/2009 vai regulai 396/2005 un veic atbilstošus riska samazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi netiek pārsniegti

49.Deltametrīns(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil- (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2- dimetilciklopropānkarboksilāts

CAS Nr.: 52918-63-5

EK Nr.: 258-256-6

985 g/kg2013.gada 1.oktobris2015.gada 30.septembris2023.gada 30.septembris18.Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Biocīdi nav atļauti lietojumiem iekštelpās, no kuriem uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām rodas emisijas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumu rada nepieļaujamu risku, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, vajadzības gadījumā piemērojot pienācīgus riska samazināšanas pasākumus

50.Vara hidroksīdsVara (II) hidroksīds

EK Nr.243-815-9

CAS Nr.20427-59-2

965 g/kg2014.gada 1.februāris2016.gada 31.janvāris2024.gada 31.janvāris8.Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdus nav atļauts lietot ar iemērkšanas paņēmienu, ja vien nav iesniegti dati, kas liecina, ka minētais lietojums atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, izmantojot piemērotus riska samazināšanas pasākumus;

2) biocīdiem, kas atļauti rūpnieciskiem lietojumiem, jāparedz drošas darba metodes, un tie jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien biocīda lietošanas atļaujas iesniegumā nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem lietotājiem līdz pieņemamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

3) atļauto biocīdu marķējumā un, ja nepieciešams, drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz stingras ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

4) biocīdus nav atļauts izmantot tādas koksnes apstrādei, kura tiks izmantota āra būvēm ūdens tuvumā vai virs ūdens, ja vien nav iesniegti dati, kas liecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, izmantojot piemērotus riska samazināšanas pasākumus

51.Vara (II) oksīdsVara (II) oksīds

EK Nr.215-269-1

CAS Nr.1317-38-0

976 g/kg2014.gada 1.februāris2016.gada 31.janvāris2024.gada 31.janvāris8.Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdiem, kas atļauti rūpnieciskiem lietojumiem, jāparedz drošas darba metodes, un tie jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien biocīda lietošanas atļaujas iesniegumā nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem lietotājiem līdz pieņemamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

2) atļauto biocīdu marķējumā un, ja nepieciešams, drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes un/vai uz stingras ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

3) biocīdus nav atļauts izmantot tādas koksnes apstrādei, kura tiks izmantota āra būvēm ūdens tuvumā vai virs ūdens, vai tādas koksnes apstrādei, kas saskaras ar saldūdeni, ja vien nav iesniegti dati, kas liecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, izmantojot piemērotus riska samazināšanas pasākumus

52.Bāziskais vara karbonātsVara (II) karbonāts, vara (II) hidroksīds (1:1)

EK Nr.235-113-6

CAS Nr.12069-69-1

957 g/kg2014.gada 1.februāris2016.gada 31.janvāris2024.gada 31.janvāris8.Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdus nav atļauts lietot ar iemērkšanas paņēmienu, ja vien nav iesniegti dati, kas liecina, ka minētais lietojums atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, izmantojot piemērotus riska samazināšanas pasākumus;

2) biocīdiem, kas atļauti rūpnieciskiem lietojumiem, jāparedz drošas darba metodes, un tie jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien biocīda lietošanas atļaujas iesniegumā nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem lietotājiem līdz pieņemamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

3) atļauto biocīdu marķējumā un, ja nepieciešams, drošības datu lapās norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes un/vai uz stingras ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

4) biocīdus nav atļauts izmantot tādas koksnes apstrādei, kura tiks izmantota āra būvēm ūdens tuvumā vai virs ūdens, vai tādas koksnes apstrādei, kas tieši saskaras ar saldūdeni, ja vien nav iesniegti dati, kas liecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, izmantojot piemērotus riska samazināšanas pasākumus

53.Bendiokarbs2,2-dimetil-1,3-benzodioksol-4-il, metilkarbamāts

CAS Nr.22781-23-3

EK Nr.245-216-8

970 g/kg2014.gada 1.februāris2016.gada 31.janvāris2024.gada 31.janvāris18.Eiropas Savienības līmenī veiktais riska novērtējums neaptvēra visus potenciālos lietojumus, bet attiecās, piemēram, tikai uz profesionālu lietojumu, un neapskatīja biocīda iedarbību ne saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību, ne arī tiešā augsnes apstrādē.

Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdus neizmanto tādu virsmu apstrādei, kuras bieži tīra ar mitro metodi, izņemot spraugu, plaisu un traipu apstrādi, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska samazināšanas pasākumus;

2) rūpnieciskām vajadzībām vai profesionālai lietošanai atļautos biocīdus lieto tikai ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, ja vien iesniegumā par atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka ir citi līdzekļi, ar kuriem apdraudējumu rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieņemamam līmenim;

3) ja nepieciešams, izceļot kāres vai nosprostojot ligzdas ieejas, tiek veikti pasākumi, kas darba bitēm liedz atgriezties apstrādātās bišu ligzdās

54.MetilnonilketonsUndekān-2-ons

CAS Nr.112-12-9

EK Nr.203-937-5

975 g/kg2014.gada 1.maijs2016.gada 30.aprīlis2024.gada 30.aprīlis19.Riska novērtējumam Eiropas Savienības mērogā par pamatu tika ņemts neprofesionālu lietotāju lietojums iekštelpās.

Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā

55.Margozas ekstraktsIUPAC nosaukuma nav

CAS Nr.84696-25-3

EK Nr.283-644-7

Apraksts: margozas ekstrakts, kuru no Azadirachta indica sēklām iegūst, ekstrahējot ar ūdeni un pēc apstrādes ar organiskiem šķīdinātājiem

1000 g/kg2014.gada 1.maijs2016.gada 30.aprīlis2024.gada 30.aprīlis18.Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka atļaujas tiek izdotas ar nosacījumu, ka pastāv pienācīgi riska samazināšanas pasākumi, lai aizsargātu virszemes ūdeņus, sedimentus un pie mērķa grupas nepiederošus posmkājus

56.SālsskābeHlorūdeņražskābe

CAS Nr. nepiemēro

EK Nr.231-595-7

999 g/kg2014.gada 1.maijs2016.gada 30.aprīlis2024.gada 30.aprīlis2.Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina to, ka sadzīves lietojumiem paredzētiem biocīdiem lietošanas atļaujas izdod ar nosacījumu, ka iepakojums ir noformēts tā, lai līdz minimumam samazinātu lietotāja apdraudējumu, ja vien biocīda lietošanas atļaujas pieteikumā nevar pierādīt, ka cilvēka veselības apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem

57.Flufenoksurons1-[4-(2-hlor-α, α,α-trifluor-para-toliloksi)-2-fluorfenil]-3-(2,6-difluorbenzoil)urīnviela

EK Nr.417-680-3

CAS Nr.101463-69-8

960 g/kg2014.gada 1.februāris2016.gada 31.janvāris2017.gada 31.janvāris8.Pirms flufenoksuronu no jauna iekļaut šajā pielikumā, tam piemēro prasību par salīdzinošu riska novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 88.punktu.

Eiropas Savienības līmenī veiktais riska novērtējums bija par tādas koksnes apstrādi, kuru neizmantos dzīvnieku novietnēs un kura nenonāks saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Biocīdu lietojumi un iedarbības scenāriji, kuri nav reprezentatīvā veidā izvērtēti Eiropas Savienības līmenī veiktajā riska novērtējumā, nav atļauti.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdus atļauts izmantot vienīgi tādas koksnes apstrādei, kuru paredzēts izmantot iekštelpās;

2) biocīdu rūpniecisku un profesionālu lietojumu gadījumā ievēro drošas darba metodes un izmanto atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā par lietošanas atļauju izmantot biocīdu nav uzskatāmi parādīts, ka ir citi līdzekļi, ar kuriem apdraudējumu rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieņemamam līmenim;

3) jāveic atbilstoši riska samazināšanas pasākumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai. Atļauto biocīdu marķējumā (jo īpaši) un drošības datu lapās (attiecīgā gadījumā) norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

58.DDA karbonātsReakcijas masa, kas satur N,N-didecil-N,N-dimetilamonija karbonātu un N,N-didecil-N,N-dimetilamonija bikarbonātu

EK Nr.451-900-9

CAS Nr.894406-76-9

Sausnas masa: 740 g/kg2013.gada 1.februārisNepiemēro2023.gada 31.janvāris8.Eiropas Savienības līmenī veiktais riska novērtējums neaptvēra visus iespējamos lietojumus; daži lietojumi, piemēram, neprofesionāls lietojums, netika iekļauti.

Izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, centrs – ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto biocīdu – izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) rūpnieciskiem lietotājiem ir paredzētas drošas darba metodes un biocīdus lieto tikai ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, ja vien pieteikumā par atļauju izmantot produktu nav uzskatāmi parādīts, ka ir citi līdzekļi, ar kuriem apdraudējumu var samazināt līdz pieņemamam līmenim;

2) atļauto biocīdu marķējumā un, ja nepieciešams, drošības datu lapās norāda, ka rūpnieciskais pielietojums notiek slēgtā teritorijā vai uz stingras necaurlaidīgas pamatnes ar aizsargsienu, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama nojumē vai uz stingras necaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka nopilējušie vai notecējušie produkti tiek savākti atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

3) biocīdus nav atļauts izmantot tādas koksnes apstrādei, kura būs saskarē ar saldūdeni vai kura tiks izmantota āra būvēm ūdens tuvumā vai virs ūdens, vai tādas koksnes apstrādei ar iemērkšanas paņēmienu, kas tiks pastāvīgi pakļauta laikapstākļu iedarbībai vai bieži samirks, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka produkts atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus risku samazināšanas pasākumus

59.cis-trikoz-9-ēns

(Muscalure)

cis-trikoz-9-ēns;

(Z)-trikoz-9-ēns

EK Nr.: 248-505-7

CAS Nr.: 27519-02-4

801 g/kg

2014.gada 1.oktobris2016.gada 30.septembris2024.gada 30.septembris19Eiropas Savienības mērogā nav novērtēti visi iespējamie lietojumi un iedarbības scenāriji. Netika iekļauti konkrēti lietojumi un iedarbības scenāriji, piemēram, lietojums ārpus telpām un kaitīgā iedarbība uz pārtiku vai dzīvnieku barību.

Centrs, izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, attiecībā uz konkrēto biocīdu izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Attiecībā uz cis-trikoz-9-ēnu saturošiem biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai barībā, centrs nodrošina, ka tiek pārbaudīta nepieciešamība noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus (MRL) atbilstoši Regulai (EK) Nr. 470/2009 vai Regulai (EK) Nr. 396/2005, un veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi netiek pārsniegti

60.CiānūdeņradisCiānūdeņradis

EK Nr.: 200-821-6

CAS Nr.: 74-90-8

976 g/kg2014.gada 1.oktobris2016.gada 30.septembris2024.gada 30.septembris8

14

18

Centrs, izvērtējot biocīda lietošanas atļaujas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, ja nepieciešams, attiecībā uz konkrēto biocīdu izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Centrs nodrošina, ka biocīdiem, ko paredzēts lietot kā fumigantus, lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdu piegādā un atļauj izmantot tikai profesionāļiem, kas attiecīgi apmācīti to lietošanā;

2) nodrošina drošas darba metodes fumigācijas un ventilācijas laikā;

3) strādājot ar biocīdiem, lieto piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, attiecīgā gadījumā arī autonomu elpošanas aparātu un gāzu necaurlaidīgu apģērbu;

4) atgriešanās fumigētajās telpās ir aizliegta tik ilgi, kamēr ventilējot ir sasniegta tāda aktīvās vielas koncentrācija gaisā, kas neapdraud biocīdu lietotājus un citas personas;

5) nosakot uzraudzītu slēgto zonu, ventilēšanas laikā un pēc tās netiek pieļauta tāda iedarbība uz biocīdu lietotājiem un citām personām, kas pārsniedz drošu līmeni;

6) pirms fumigēšanas visi pārtikas produkti un porainie materiāli, kas potenciāli varētu absorbēt aktīvo vielu, izņemot apstrādei paredzēto koksni, tiek aizvākti no fumigējamās telpas vai ar piemērotiem līdzekļiem tiek nodrošināta to aizsardzība pret vielas absorbēšanu un tiek nodrošināta fumigējamās telpas aizsardzība pret nejaušu aizdegšanos

Piezīme.

* Ar 2009.gada 1.janvāri pārskatu par troposfērā veiktā sulfurilfluorīda koncentrācijas monitoringa rezultātiem atļaujas saņēmēji nosūta Eiropas Komisijai katru piekto gadu.

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Zema riska aktīvo vielu saraksts

(Pielikums MK 06.10.2008. noteikumu Nr.826 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.832; pielikuma 2.punkts stājas spēkā 01.02.2013., sk. noteikumu 110. punktu.)

Nr.

p.k.

Tirdznie­cības nosau­kums

IUPAC nosaukums identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgum paredzē­tajā biocīdā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība šo noteikumu prasībām (izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem minēto termiņu nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produktu veids

Lietošanas nosacījumi

1.

Oglekļa dioksīds

Oglekļa dioksīds

EK Nr.: 204-696-9

CAS Nr.: 124-38-9

990 ml/l

2009.gada 1.novembris

2011.gada 31.oktobris

2019.gada 31.oktobris

14.

Atļauts tikai izmantošanai gatavās gāzes tvertnēs, kas aprīkotas ar uztvērējierīci

2.(Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-ilacetāts

EK Nr. nav pieejams

CAS Nr. 30507-70-1

977 g/kg2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

19.

Centrs nodrošina, ka reģistrācijai piemēro šādus nosacījumus:

1) tikai slazdiem, kuros (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāta daudzums nepārsniedz 2 mg izmantošanai iekštelpās;

2) uz (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu saturošo biocīdo marķējuma jānorāda, ka šos biocīdus drīkst izmantot tikai iekštelpās, bet nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību

3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Tehniskā ziņojuma par aktīvo vielu saturs, ja aktīvā viela ir ķīmiska viela

(Pielikums grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671)

1. Ziņas par aktīvās vielas ražošanu:

1.1. ražotāja nosaukums, juridiskā adrese un atrašanās vieta;

1.2. pārbaužu vai pētījumu veicēja nosaukums;

1.3. ražotnes atrašanās vieta.

2. Ievedēja no citas valsts nosaukums un juridiskā adrese.

3. Aktīvās vielas identitāte:

3.1. nosaukums saskaņā ar IUPAC nomenklatūru;

3.2. Starptautiskās standartizācijas organizācijas (turpmāk — ISO) apstiprinātais nosaukums vai nosaukums, kas ieteikts apstiprināšanai ISO, un tā sinonīmi;

3.3. ražotāja kods (numurs vai cits apzīmējums, kuru ražotājs piešķīris aktīvajai vielai);

3.4. CAS numurs, ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS) vai Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS) (turpmāk – EC numurs), ja aktīvā viela ir minēta attiecīgajā sarakstā;

3.5. molekulārā un struktūras formula, arī informācija par izomēru veidiem un molmasu;

3.6. aktīvās vielas ražošanas metode (īss ražošanas procesa izklāsts);

3.7. aktīvās vielas tīrības pakāpe (g/kg vai g/l);

3.8. piemaisījumu vai piedevu (piemēram, stabilizatoru) identitāte, to struktūras formula un iespējamais piemaisījumu vai piedevu daudzums (g/kg vai g/l), norādot to minimālo un maksimālo daudzumu vai diapazonu;

3.9. dabiskas izcelsmes aktīvās vielas vai aktīvās vielas sākotnējā izcelsme (materiāli, augi vai organismi, no kuriem iegūst aktīvo vielu; piemēram, ziedu ekstrakts);

3.10. informācija par ekspozīciju, arī informācija par aktīvās vielas iedarbību:

3.10.1. uz cilvēku (arī nodarbināto) veselību;

3.10.2. vidē, tai skaitā informācija par to, vai normatīvajos aktos viela atzīta par īpaši bīstamu vai par bīstamu ūdens videi, vai par prioritāru vielu.

4. Aktīvās vielas fizikāli ķīmiskās īpašības:

4.1. kušanas temperatūra, viršanas temperatūra, relatīvais blīvums;

4.2. tvaika spiediens attīrītai aktīvai vielai (Pa);

4.3. agregātstāvoklis un krāsa;

4.4. spektrālo analīžu dati (ultravioletā (UV), infrasarkanā (IS), kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) vai redzamās gaismas spektrometrija, vai masas spektrometrija un ekstinkcijas koeficients, kas raksturo molāro ekstinkciju (molāro absorbciju) attiecīgajā viļņa garumā);

4.5. šķīdība ūdenī, tai skaitā novērotie efekti, ja pH ir no 5 līdz 9, un temperatūras ietekme uz šķīdību;

4.6. sadalīšanās koeficients — attiecīgās vielas šķīdība n-oktanolā attiecībā pret šķīdību ūdenī, tai skaitā novērotie efekti, ja pH ir no 5 līdz 9, atkarībā no temperatūras;

4.7. termiskā stabilitāte, attiecīgo sadalīšanās produktu identitāte;

4.8. degšanas spēja, tai skaitā pašaizdegšanās temperatūra un degšanas produktu identitāte;

4.9. uzliesmošanas temperatūra;

4.10. virsmas spraigums;

4.11. sprādzienbīstamības īpašības (spēja eksplodēt);

4.12. oksidētspēja;

4.13. spēja reaģēt ar iepakojuma materiālu.

5. Analītiskās metodes aktīvās vielas noteikšanai un identifikācijai:

5.1. analītiskās metodes tīrās aktīvās vielas noteikšanai un, ja nepieciešams, attiecīgo sadalīšanās produktu, aktīvās vielas izomēru, piemaisījumu un piedevu (piemēram, stabilizatoru) noteikšanai;

5.2. analītiskās metodes aktīvās vielas un tās atlikumu noteikšanai vidē vai organismos, norādot katrai videi vai organismam un metodei raksturīgo piemērojamības vai noteikšanas robežu un testējamās vides atjaunošanas biežumu vai laikposmu, arī analītiskās metodes aktīvās vielas un tās atlikumu noteikšanai:

5.2.1. augsnē;

5.2.2. gaisā;

5.2.3. ūdenī, pamatojot metodes izvēli un norādot izvēlētās metodes jutību, kas nodrošina, lai ar šo metodi varētu noteikt aktīvo vielu un visus tās sadalīšanās produktus ūdenī ar tādu ticamību un precizitāti, kas nepieciešama, nosakot vai pārbaudot atbilstību prasībām par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti vai nekaitīgumu (piemēram, maksimāli pieļaujamo normu attiecībā uz aktīvās vielas daudzumu ūdenī);

5.2.4. dzīvnieku un cilvēku ķermeņu šķidrumos un audos.

6. Iedarbīgums uz kaitīgajiem mērķorganismiem un paredzētie lietošanas veidi:

6.1. biocīdu (kuru sastāvos lieto attiecīgo aktīvo vielu) veida vai grupas nosaukums vai raksturojums atbilstoši paredzētajai izmantošanai vai iedarbībai (piemēram, fungicīds, rodenticīds, insekticīds, baktericīds);

6.2. kaitīgie mērķorganismi, kurus nepieciešams iznīcināt, atbaidīt, padarīt nekaitīgus vai citādi ietekmēt, un produkti, organismi, priekšmeti vai citi objekti, kuri jāaizsargā;

6.3. iedarbība uz kaitīgajiem mērķorganismiem un iespējamā lietošanas koncentrācija vai deva;

6.4. iedarbības veidi, tai skaitā iedarbība, kura var parādīties pēc kāda laika;

6.5. izmantošanas joma vai nozare — esošā vai plānotā;

6.6. lietotāji — ražošanā, profesionālie vai neprofesionālie lietotāji;

6.7. informācija par rezistences rašanās un attīstības iespējamību un nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicami, ja radusies rezistence;

6.8. plānotais tirdzniecības apjoms — tonnas gadā.

7. Toksikoloģiskie pētījumi par akūto toksicitāti, ko var izraisīt aktīvā viela, ja to ievada orāli vai ieelpo vai ja tā saskaras ar ādu, nosaka ādas kairināmību, acu kairināmību (izņemot gadījumu, ja ir noteikts kodīgums) un ādas jutīgumu. Akūto toksicitāti aktīvajām vielām novērtē šādi:

7.1. akūto toksicitāti aktīvajām vielām, kas nav gāzes, novērtē vismaz ar divām metodēm (viena no tām —, ievadot orāli). Otru novērtēšanas metodi izvēlas atkarībā no aktīvās vielas īpašībām un iespējamās iedarbības uz cilvēku;

7.2. akūto toksicitāti aktīvajām vielām, kas ir gāzes vai gaistoši šķidrumi, novērtē ieelpojot.

8. Citi toksikoloģiskie pētījumi:

8.1. metabolisma pētījumi zīdītājiem, tai skaitā toksikokinētiskais un ādas absorbcijas pētījums;

8.2. īstermiņa atkārtotās devas toksicitātes pētījumi (28 dienas) — nav nepieciešami, ja ir pieejami subhroniski pētījumi grauzējiem;

8.3. subhroniskās toksicitātes pētījumi — 90 dienu pētījumi divām sugām, no kurām viena ir grauzēji, bet otra nav grauzēji;

8.4. hroniskās toksicitātes pētījumi divām sugām, no kurām viena ir grauzēji, otra — cita zīdītāju suga;

8.5. mutagenitātes pētījumi:

8.5.1. gēnu mutācijas pētījumi baktērijām laboratorijas apstākļos (in vitro), izmantojot bakterioloģisko (reversās mutācijas) metodi;

8.5.2. citogenitātes pētījumi zīdītāju šūnās laboratorijas apstākļos (in vitro);

8.5.3. gēnu mutācijas pārbaude zīdītāju šūnās laboratorijas apstākļos (in vitro);

8.5.4. gēnu mutācijas papildu pētījumi in vivo — kaula smadzeņu pārbaude (vai nav hromosomu bojājumu) vai mikrokodolu pētījumi, ja kādā no šī pielikuma 8.5.1., 8.5.2. vai 8.5.3.apakšpunktā minētajām pārbaudēm rezultāti ir pozitīvi. Ar mikrokodolu testu nosaka vielas, kas izraisa citoģenētiskus bojājumus, kuru dēļ veidojas mikrokodoli, kuros aizturēti hromosomu fragmenti vai veselas hromosomas;

8.5.5. papildu pētījumi in vivo, lai pārbaudītu, vai citos audos (kas nav kaula smadzenes) ir mutagenitātes vai dezoksiribonukleīnskābes (DNS) bojājumi, ja šī pielikuma 8.5.4.apakšpunktā minēto pētījumu rezultāti ir negatīvi, bet kādā no šī pielikuma 8.5.1., 8.5.2. vai 8.5.3.apakšpunktā minētajām pārbaudēm rezultāti ir pozitīvi;

8.5.6. pētījumi par iedarbību uz dzimumšūnām (zīdītāju spermatogonālo hromosomu izmaiņu tests) vai embrija šūnām (grauzēju dominējošā letālā faktora pārbaude), ja šī pielikuma 8.5.4.apakšpunktā minēto pētījumu rezultāti ir pozitīvi un ja nepieciešams;

8.6. kancerogenitātes pētījumi divām sugām, no kurām viena ir grauzēji, otra — cita zīdītāju suga. Šos pētījumus drīkst savienot ar šī pielikuma 8.5.apakšpunktā minētajiem pētījumiem;

8.7. pētījumi par aktīvās vielas toksiskumu reproduktīvajai sistēmai:

8.7.1. teratogenitātes pētījumi — trušiem un vienai grauzēju sugai;

8.7.2. divu paaudžu reproduktīvās toksicitātes pētījumi, lai noskaidrotu aktīvās vielas iedarbību uz vienas sugas tēviņu un mātīšu reproduktīvajām spējām;

8.8. pētījumus, kas nepieciešami saskaņā ar šī pielikuma 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktu. Pētījumus veic, aktīvo vielu ievadot orāli, izņemot gadījumu, ja piemērotāks ir cits pētījuma izpildes veids;

8.9. ilgtermiņa toksiskuma un kancerogenitātes pētījumus var neveikt, ja visu toksikoloģisko pētījumu rezultāti norāda uz to, ka aktīvajai vielai nav mutagēnas, kancerogēnas vai toksiskas iedarbības.

9. Medicīniskas ziņas, ievērojot personas datu aizsardzības prasības, ja attiecīgā informācija ir pieejama:

9.1. informācija par aktīvās vielas ražotnē nodarbināto medicīnisko uzraudzību, norādot arī medicīniskās apskates datus;

9.2. informācija par tiešajiem novērojumiem, norādot arī klīniskos un saindēšanās gadījumus;

9.3. medicīniskās apskates protokoli vai atzinumi par aktīvās vielas ražotnē nodarbināto vai iedzīvotāju veselības stāvokli;

9.4. informācija par novērojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju pakļaušanu aktīvās vielas iedarbībai, un epidemioloģisko pētījumu dati;

9.5. informācija par saindēšanās gadījumiem un to diagnozi, norādot īpašas saindēšanās pazīmes un klīnisko pārbaužu rezultātus;

9.6. paredzamo saindēšanās seku prognoze;

9.7. informācija par novērojumiem, kas saistīti ar jutīgumu un alerģiju.

10. Informācija par rīcību un neatliekamo palīdzību, ja cilvēks saindējies ar aktīvo vielu, tai skaitā pirmā palīdzība, izmantojamie līdzekļi, lai samazinātu aktīvās vielas kaitīgo iedarbību, un ārstēšanas metodes (ja tādas ir zināmas).

11. Kopsavilkums par toksikoloģiskajiem pētījumiem, norādot arī nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni, jebkādas nenovērotās iedarbības līmeni, vispārēju pētījumu aprakstu un rezultātu izvērtējumu, ņemot vērā visus toksikoloģiskos datus un citu raksturīgu informāciju, kas attiecas uz aktīvajām vielām, kā arī ieteikumus par nepieciešamajiem pasākumiem nodarbināto un citu aktīvās vielas lietotāju aizsardzībai.

12. Ekotoksikoloģiskie pētījumi par:

12.1. akūto toksiskumu zivīm;

12.2. akūto toksiskumu dafnijām (Daphnia magna);

12.3. aļģu augšanas kavēšanos (inhibīciju);

12.4. mikrobioloģiskās aktivitātes inhibīciju;

12.5. bioakumulēšanos;

12.6. aktīvās vielas apriti vidē, sniedzot vispārēju raksturojumu un norādot aktīvās vielas pārvietošanās spēju, izplatību, noturību (stabilitāti), noārdīšanos vai citādu pārveidošanos vidē;

12.7. aktīvās vielas noārdīšanos:

12.7.1. bioloģisko noārdīšanos, arī pilnīgu bioloģisko noārdīšanos un, ja iespējams, raksturīgo bioloģiskās noārdīšanās spēju;

12.7.2. abiotisko noārdīšanos — nosaka hidrolīzes ātrumu atkarībā no pH un fototransformāciju ūdenī, arī pārveidošanās produktu identitāti;

12.8. adsorbciju un desorbciju un papildu pētījumi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu, ja šī testa rezultāti parāda tādu pētījumu nepieciešamību;

12.9. kopsavilkums, norādot secinājumus par aktīvās vielas ekotoksikoloģisko iedarbību, tās apriti un uzvedību vidē.

13. Nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus un vidi:

13.1. ieteicamās metodes, tehniskie paņēmieni, piesardzības un drošības pasākumi, ražojot, uzglabājot, apsaimniekojot, pārvadājot vai veicot citas darbības ar aktīvo vielu, kā arī ugunsgrēka gadījumā;

13.2. īpaši aizsardzības pasākumi ugunsgrēka gadījumiem — atkarībā no iespējamām ķīmiskajām reakcijām un vielu savstarpējās iedarbības, kā arī reakcijas produktu vai sadegšanas gāzu īpašībām vai citas negatīvas iedarbības;

13.3. pasākumi negadījuma, avārijas vai katastrofas gadījumā;

13.4. pasākumi avārijas noplūžu vidē (gaisā, ūdenī (arī dzeramajā ūdenī) vai augsnē) novēršanai, savākšanai un attīrīšanai;

13.5. aktīvās vielas un tās atkritumu apsaimniekošana ražošanā vai profesionāliem lietotājiem:

13.5.1. iespēja aktīvo vielu izmantot kā otrreizējo izejvielu vai lietot atkārtoti;

13.5.2. iespēja novērst vai samazināt nevēlamās sekas vai kaitīgo iedarbību;

13.5.3. nosacījumi notekūdeņu atkritumu apglabāšanai, novadīšanai un uzraudzībai, tai skaitā emisiju monitoringam un pieļaujamajam piesārņojumam;

13.5.4. nosacījumi atkritumu sadedzināšanai un tās monitoringam;

13.6. novērojumi par nevēlamām vai neparedzētām blakusiedarbībām uz citiem organismiem, kas nav kaitīgie mērķorganismi.

14. Priekšlikumi un to pamatojums par aktīvās vielas klasifikāciju un marķēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē ķīmisko vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, un marķēšanas datumu, norādot:

14.1. bīstamības simbolus;

14.2. bīstamības paskaidrojumus;

14.3. vielas iedarbības raksturojumus;

14.4. drošības prasību apzīmējumus.

15. Tās informācijas izvērtējums un kopsavilkums, kas iegūta, veicot pētījumus par aktīvo vielu, kas ir ķīmiska viela.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Tehniskā ziņojuma par biocīdu saturs, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir ķīmiska viela

(Pielikums grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826)

1. Ziņas par biocīda un aktīvās vielas ražošanu:

1.1. biocīda un aktīvās vielas ražotāju nosaukums, juridiskā adrese un atrašanās vieta;

1.2. pārbaužu vai pētījumu veicēja nosaukums;

1.3. ražotņu atrašanās vietas.

2. Ievedēja no citas valsts nosaukums un juridiskā adrese.

3. Biocīda identitāte:

3.1. tirdzniecības nosaukums vai paredzētais tirdzniecības nosaukums un ražotāja kods (numurs vai cits apzīmējums, kuru ražotājs piešķīris attiecīgajam biocīdam);

3.2. detalizēta informācija par biocīda kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, tai skaitā par aktīvajām vielām, piemaisījumiem, piedevām, inertajām un citām sastāvdaļām un informācija par to, vai normatīvajos aktos viela atzīta par īpaši bīstamu vai par bīstamu ūdens videi, vai par prioritāru vielu;

3.3. biocīda preparatīvais veids (veids, kādā biocīds sagatavots, lai to piegādātu vai pārdotu patērētājam (piemēram, šķīdums, samitrināts pulveris, emulsijas koncentrāts)) un īpašības, kuras ir raksturīgas vai tieši saistītas ar biocīda preparatīvo veidu.

4. Biocīda fizikāli ķīmiskās un mehāniskās īpašības:

4.1. agregātstāvoklis un krāsa;

4.2. spēja eksplodēt;

4.3. oksidētspēja;

4.4. uzliesmošanas temperatūra un cita informācija par degšanas spēju vai pašuzliesmošanos;

4.5. skābums vai bāziskums un, ja nepieciešams, pH vērtība (1 % ūdens šķīdumā);

4.6. relatīvais blīvums;

4.7. stabilitāte uzglabājot un glabāšanas laiks. Gaismas, temperatūras un mitruma iedarbība uz biocīda īpašībām (īpaši uz mehāniskajām īpašībām), spēja reaģēt ar iepakojuma materiālu;

4.8. biocīda mehānisko un citu īpašību raksturojums (piemēram, spēja samitrināties, putošanās raksturojums (stabilu putu veidošanās), plūstamība, lejamība un putēšana);

4.9. fizikālā un ķīmiskā savietojamība ar citiem produktiem, arī ar citiem biocīdiem, ar kuriem kopā jālieto attiecīgais biocīds.

5. Biocīda identifikācijas un analīzes metodes, kas nav norādītas saskaņā ar noteikumu 3.pielikuma prasībām:

5.1. analītiskās metodes aktīvo vielu koncentrācijas noteikšanai biocīdā;

5.2. analītiskās metodes to biocīda sastāvdaļu noteikšanai vidē un organismos, kurām ir ekotoksiska, kairinoša, kodīga, sensibilizējoša, mutagēna, kancerogēna, kaitīga, toksiska vai ļoti toksiska iedarbība, norādot katrai videi vai organismam un metodei raksturīgo piemērojamības vai noteikšanas robežu un testējamās vides atjaunošanas biežumu vai laikposmu, arī analītiskās metodes biocīda sastāvdaļu noteikšanai:

5.2.1. augsnē;

5.2.2. gaisā;

5.2.3. ūdenī (tai skaitā dzeramajā ūdenī);

5.2.4. dzīvnieku un cilvēku ķermeņu šķidrumos un audos;

5.2.5. apstrādātajā pārtikā vai lopbarībā.

6. Biocīda iedarbīgums uz kaitīgajiem mērķorganismiem un paredzētie lietošanas veidi:

6.1. biocīda veids un paredzētā izmantošanas nozare;

6.2. izmantošanas metodes un tehniskie paņēmieni, arī veicamo darbību apraksts;

6.3. vienā reizē apstrādei lietojamā biocīda deva un apstrādes ilgums, ja nepieciešams, arī biocīda un aktīvās vielas vai to atlieku koncentrācija produktā, sistēmā vai teritorijā, kur produktu lietos (piemēram, dzesēšanas ūdenī, virszemes ūdeņos, apkures sistēmas ūdenī);

6.4. skaits, cik reizes nepieciešams veikt apstrādi ar biocīdu, vienas apstrādes ar biocīdu ilgums un citi nosacījumi attiecībā uz apstrādes ar biocīdu ilgumu vai laiku. Ja nepieciešams, detalizēta informācija par ģeogrāfisko un klimatisko apstākļu dažādību, kā arī, vai nepieciešams nogaidīšanas laiks, lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus (piemēram, starp produkta apstrādi ar biocīdu un apstrādātā produkta, lietas, iekārtas, virsmas, būves vai vietas izmantošanu);

6.5. biocīda veida vai grupas nosaukums vai raksturojums atbilstoši paredzētajai izmantošanai vai iedarbībai (piemēram, fungicīds, rodenticīds, insekticīds, baktericīds);

6.6. kaitīgie mērķorganismi, kurus ir nepieciešams iznīcināt, atbaidīt, padarīt nekaitīgus vai citādi ietekmēt, un produkti, organismi, materiāli, lietas vai citi objekti, kuri jāaizsargā pret mērķorganismu iedarbību;

6.7. iedarbība uz mērķorganismiem;

6.8. iedarbības veidi, tai skaitā iedarbība, kura var parādīties pēc kāda laika;

6.9. lietotāji — ražošanā, profesionālie vai neprofesionālie lietotāji;

6.10. priekšlikumi un pamatojums par etiķetes saturu atkarībā no pētījumu rezultātiem, ņemot vērā arī biocīda iedarbīguma pētījumu rezultātus un pieejamos protokolus un pārskatus par laboratorijas un lauka izmēģinājumiem;

6.11. informācija par citu faktoru ietekmi uz biocīda iedarbīgumu, arī par rezistences rašanās un attīstības iespējamību.

7. Toksikoloģiskie pētījumi* par akūto toksicitāti, ko var izraisīt biocīds, ja to ievada orāli vai ieelpo vai ja tas saskaras ar ādu, nosaka ādas kairināmību, acu kairināmību (izņemot gadījumu, ja ir noteikts kodīgums vai biocīds uzrāda potenciāli kodīgas īpašības) un ādas jutīgumu. Ja nepieciešams izmantot kopā divus vai vairākus biocīdus, pētījumus par akūto toksicitāti ādai un ādas un acu kairināmību, ja iespējams, veic attiecīgajam biocīdu maisījumam. Akūto toksicitāti biocīdiem novērtē šādi:

7.1. akūto toksicitāti biocīdiem, kas nav gāzes, novērtē vismaz ar divām metodēm (viena no tām —, ievadot orāli). Otru novērtēšanas metodi izvēlas atkarībā no aktīvās vielas īpašībām un iespējamās iedarbības uz cilvēku;

7.2. akūto toksicitāti biocīdiem, kas ir gāzes vai gaistoši šķidrumi, novērtē ieelpojot.

8. Citi toksikoloģiskie pētījumi vai informācija* par:

8.1. biocīda absorbciju uz ādas;

8.2. biocīda iedarbību uz cilvēkiem, kuri var nonākt saskarē ar biocīdu vai uz kuriem biocīds var iedarboties netieši ar vides starpniecību, arī par biocīda iedarbību uz nodarbinātajiem;

8.3. citām vielām, kas ir biocīda sastāvā un nav aktīvās vielas, īpaši par potenciāli bīstamo vielu toksisko iedarbību. Toksikoloģiskos pētījumus par potenciāli bīstamajām vielām, kas ir biocīda sastāvā un nav aktīvās vielas, veic saskaņā ar šī pielikuma 9., 10., 11., 12. un 13.punktu, ja attiecīgās vielas īpašības, struktūra vai citas pazīmes liecina, ka tā var būt ļoti toksiska, toksiska, kancerogēna, reproduktīvajai sistēmai toksiska vai mutagēna.

9. Toksikoloģiskie pētījumi* par akūto toksicitāti, ko var izraisīt potenciāli bīstamā viela, ja to ievada orāli vai ieelpo, kā arī, ja tā saskaras ar ādu, nosaka ādas kairināmību, acu kairināmību (izņemot, ja ir noteikts kodīgums) un ādas jutīgumu. Akūto toksicitāti potenciāli bīstamajām vielām novērtē šādi:

9.1. akūto toksicitāti potenciāli bīstamajām vielām, kas nav gāzes, novērtē vismaz ar divām metodēm (viena no tām — ievadot orāli). Otru novērtēšanas metodi izvēlas atkarībā no potenciāli bīstamās vielas īpašībām un iespējamās iedarbības uz cilvēku;

9.2. akūto toksicitāti potenciāli bīstamajām vielām, kas ir gāzes vai gaistoši šķidrumi, novērtē ieelpojot.

10. Citi toksikoloģiskie pētījumi*:

10.1. metabolisma pētījumi zīdītājiem, tai skaitā toksikokinētiskais un ādas absorbcijas pētījums;

10.2. īstermiņa atkārtotās devas toksicitātes pētījumi (28 dienas) — nav nepieciešami, ja ir pieejami subhroniski pētījumi grauzējiem;

10.3. subhroniskās toksicitātes pētījumi — 90 dienu pētījumi divām sugām, no kurām viena ir grauzēji, bet otra nav grauzēji;

10.4. hroniskās toksicitātes pētījumi divām sugām, no kurām viena ir grauzēji, otra — cita zīdītāju suga;

10.5. mutagenitātes pētījumi:

10.5.1. gēnu mutācijas pētījumi baktērijām laboratorijas apstākļos (in vitro), izmantojot bakterioloģisko (reversās mutācijas) metodi;

10.5.2. citogenitātes pētījumi zīdītāju šūnās laboratorijas apstākļos (in vitro);

10.5.3. gēnu mutācijas pārbaude zīdītāju šūnās laboratorijas apstākļos (in vitro);

10.5.4. gēnu mutācijas papildu pētījumi in vivo — kaula smadzeņu pārbaude (vai nav hromosomu bojājumu) vai mikrokodolu pētījumi, ja kādā no šī pielikuma 10.5.1., 10.5.2. vai 10.5.3.apakšpunktā minētajām pārbaudēm rezultāti ir pozitīvi. Ar mikrokodolu testu nosaka vielas, kas izraisa citoģenētiskus bojājumus, kuru dēļ veidojas mikrokodoli, kuros aizturēti hromosomu fragmenti vai veselas hromosomas;

10.5.5. papildu pētījumi in vivo, lai pārbaudītu, vai citos audos (kas nav kaula smadzenes) ir mutagenitātes vai dezoksiribonukleīnskābes (DNS) bojājumi, ja šī pielikuma 10.5.4.apakšpunktā minēto pētījumu rezultāti ir negatīvi, bet kādā no šī pielikuma 10.5.1., 10.5.2. vai 10.5.3.apakšpunktā minētajām pārbaudēm rezultāti ir pozitīvi;

10.5.6. pētījumi par iedarbību uz dzimumšūnām (zīdītāju spermatogonālo hromosomu izmaiņu tests) vai embrija šūnām (grauzēju dominējošā letālā faktora pārbaude), ja šī pielikuma 10.5.4.apakšpunktā minēto pētījumu rezultāti ir pozitīvi un ja nepieciešams;

10.6. kancerogenitātes pētījumi divām sugām, no kurām viena ir grauzēji, otra — cita zīdītāju suga. Šos pētījumus drīkst savienot ar šī pielikuma 10.5.apakšpunktā minētajiem pētījumiem;

10.7. pētījumi par potenciāli bīstamās vielas toksiskumu reproduktīvajai sistēmai:

10.7.1. teratogenitātes pētījumi — trušiem un vienai grauzēju sugai;

10.7.2. divu paaudžu reproduktīvās toksicitātes pētījumi, lai noskaidrotu potenciāli bīstamās vielas iedarbību uz vienas sugas mātīšu un tēviņu pārstāvju reproduktīvo spēju un vairošanos;

10.8. pētījumus, kas nepieciešami saskaņā ar šī pielikuma 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7.apakšpunktu, veic, potenciāli bīstamo vielu ievadot orāli, izņemot gadījumu, ja piemērotāks ir cits pētījuma izpildes veids;

10.9. ilgtermiņa toksiskuma un kancerogenitātes pētījumus var neveikt, ja visu toksikoloģisko pētījumu rezultāti norāda uz to, ka potenciāli bīstamajai vielai nav mutagēnas, kancerogēnas vai toksiskas iedarbības.

11. Medicīniskas ziņas*, ievērojot personas datu aizsardzības prasības (ja attiecīgā informācija ir pieejama):

11.1. informācija par potenciāli bīstamās vielas ražotnē nodarbināto medicīnisko uzraudzībo, norādot arī medicīniskās apskates datus;

11.2. informācija par tiešajiem novērojumiem, norādot arī klīniskos un saindēšanās gadījumus;

11.3. medicīniskās apskates protokoli vai atzinumi par ražotnē, kas ražo potenciāli bīstamo vielu, nodarbināto vai iedzīvotāju veselības stāvokli;

11.4. informācija par novērojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju pakļaušanu potenciāli bīstamās vielas iedarbībai, un epidemioloģisko pētījumu dati;

11.5. informācija par saindēšanās gadījumiem un to diagnozi, norādot īpašas saindēšanās pazīmes un klīnisko pārbaužu rezultātus;

11.6. paredzamo saindēšanās ar potenciāli bīstamo vielu seku prognoze;

11.7. informācija par novērojumiem, kas saistīti ar jutīgumu un alerģiju.

12. Informācija* par rīcību un neatliekamo palīdzību, ja cilvēks saindējies ar biocīdu, tai skaitā pirmā palīdzība, izmantojamie līdzekļi, lai samazinātu biocīda kaitīgo iedarbību, un ārstēšanas metodes (ja tādas ir zināmas).

13. Kopsavilkums par toksikoloģiskajiem pētījumiem*, norādot arī nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni, jebkādas nenovērotās iedarbības līmeni, vispārēju pētījumu aprakstu un rezultātu izvērtējumu, ņemot vērā visus toksikoloģiskos datus un citu raksturīgu informāciju, kas attiecas uz potenciāli bīstamajām vielām, kā arī ieteikumus par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku (biocīda ražošanā nodarbināto, profesionālo lietotāju, neprofesionālo lietotāju un iedzīvotāju) aizsardzībai pret biocīda, īpaši — pret potenciāli bīstamo vielu, iespējamo kaitīgo iedarbību.

14. Ekotoksikoloģiskie pētījumi vai informācija* par:

14.1. veidu, kādā biocīds nokļūst vidē (piemēram, ar emisiju ūdenī, ar lietusūdeni, gaisu, augsni, atliekām). Izvērtējumu veic, pamatojoties uz paredzēto izmantošanu;

14.2. biocīda sastāvā esošās aktīvās vielas radīto ekotoksikoloģisko iedarbību, ja šo iedarbību nevar noteikt, pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem par attiecīgās aktīvās vielas īpašībām un iedarbību;

14.3. citu biocīda sastāvā esošo vielu (kas nav aktīvās vielas) ekotoksikoloģisko iedarbību, īpaši par potenciāli bīstamo vielu ekotoksikoloģisko iedarbību. Informāciju par potenciāli bīstamo vielu ekotoksikoloģisko iedarbību norāda, pamatojoties uz drošības datu lapās esošo informāciju.

15. Nepieciešamie pasākumi*, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus un vidi:

15.1. ieteicamās metodes, tehniskie paņēmieni, piesardzības un drošības pasākumi, ražojot, uzglabājot, apsaimniekojot, pārvadājot vai veicot citas darbības ar biocīdu, kā arī ugunsgrēka gadījumā;

15.2. specifiski aizsardzības pasākumi avārijas gadījumā un pirmā palīdzība, ja cilvēks saindējies ar biocīdu, tai skaitā līdzekļi, kas izmantojami, lai samazinātu biocīda kaitīgo iedarbību, un ārstēšanas metodes, ja šie pasākumi nav minēti noteikumu 3.pielikuma 10. un 13.punktā (piemēram, ja saindēšanos izraisījusi potenciāli bīstamā viela, kas ir biocīda sastāvā);

15.3. lietoto tvertņu vai iekārtu tīrīšanas nosacījumi, ja ar biocīdu apstrādā iekārtas vai vielu, produktu, materiālu vai lietu, kas atrodas iekārtā vai tvertnē, vai ja darbībām ar biocīdu ir nepieciešamas īpašas iekārtas vai tvertnes;

15.4. īpaši aizsardzības pasākumi ugunsgrēka gadījumā — atkarībā no svarīgāko sadegšanas produktu īpašībām un iedarbības uz cilvēku veselību un vidi;

15.5. nosacījumi biocīda atkritumu un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai, pārstrādei vai atkārtotai lietošanai un nosacījumi notekūdeņu novadīšanai, atkritumu apglabāšanai un monitoringam:

15.5.1. ražošanā;

15.5.2. profesionāliem lietotājiem;

15.5.3. neprofesionāliem lietotājiem;

15.6. pasākumi avārijas emisiju vai noplūžu vidē (gaisā, ūdenī (arī dzeramajā ūdenī) vai augsnē) novēršanai, savākšanai un attīrīšanai;

15.7. novērojumi par nevēlamām vai neparedzētām blakusiedarbībām uz citiem organismiem, kas nav kaitīgie mērķorganismi;

15.8. specifiski pasākumi attiecībā uz biocīda īpašībām un sastāvu — norāda biocīda sastāvdaļas, kas novērš vai samazina repelentu spēju atbaidīt vai citu biocīdu indīgo (toksisko) vai kaitīgo iedarbību uz organismiem, kas nav kaitīgie mērķorganismi.

16. Biocīda klasifikācija, iepakojums un marķējums saskaņā ar noteikumu V nodaļu:

16.1. priekšlikumi iepakojumam un marķēšanai;

16.2. klasifikācijas un marķēšanas pamatojums:

16.2.1. bīstamības simboli;

16.2.2. bīstamības paskaidrojums;

16.2.3. vielas iedarbības raksturojumi;

16.2.4. drošības prasību apzīmējumi;

16.3. priekšlikumi drošības datu lapai, ja nepieciešams;

16.4. iepakojums (forma, materiāli, izmērs), biocīda saderība ar iespējamo iepakojuma materiālu.

17. Tās informācijas* izvērtējums un kopsavilkums, kas iegūta, veicot pētījumus par biocīdu.

Piezīme.

* Informācija vai pētījumi nav nepieciešami, ja aktīvā viela ir minēta zema riska aktīvo vielu sarakstā.

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Papildu informācija vai pētījumi par aktīvo vielu, ja aktīvā viela ir ķīmiska viela

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

1. Aktīvās vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības:

1.1. šķīdība organiskajos šķīdinātājos, ieskaitot šķīdības atkarību no temperatūras. Pārbaudi veic tīrai aktīvajai vielai ar noteiktu tīrības pakāpi (%), īpašībām un nosacījumiem;

1.2. svarīgāko sadalīšanās produktu identitāte un stabilitāte biocīdos izmantotajos organiskajos šķīdinātājos. Pārbaudi veic neattīrītai aktīvajai vielai, kurai ir noteikti piemaisījumi vai tīrības pakāpe (%) un īpašības.

2. Analītiskās metodes aktīvās vielas un tās atlikumu noteikšanai pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā un citos produktos (arī uz to virsmas), norādot katrai metodei raksturīgo piemērojamības vai noteikšanas robežu un testējamās vides atjaunošanas biežumu vai laikposmu, ja nepieciešams.

3. Toksikoloģiskie un metaboliskie pētījumi:

3.1. neirotoksicitātes pētījumi — veic aktīvajām vielām, kas ir fosfororganiskie savienojumi vai citas ķīmiskas vielas, vai maisījumi, par kuriem ir norādes, ka tiem var būt neirotoksiskas īpašības. Testa suga ir pieaugusi vista (izņemot gadījumu, ja attiecīgās aktīvās vielas neirotoksiskās iedarbības izpētei piemērotāka ir cita testa suga). Ja nepieciešams, nosaka arī aizkavēto neirotoksicitāti, kas ir aktīvās vielas radīta ilgstoša neirotoksiska iedarbība, kuras simptomi var parādīties pēc kāda laika. Ja noteikts, ka aktīvajai vielai ir antiholīnesterāzes iedarbība, kas bloķē enzīmus — holīnesterāzes (arī acetilholīnesterāzi), veic pārbaudi, noskaidrojot reaktivatoru (vielas, kuras atjauno bloķēto acetilholīnesterāzes darbību) izraisītās atbildes reakcijas;

3.2. toksiskā iedarbība uz mājlopiem un mājdzīvniekiem;

3.3. pētījumi par aktīvajām vielām, kuras drīkst izmantot pārtikas produktu un dzīvnieku barības gatavošanai, izlietošanai vai uzglabāšanai, — veic saskaņā ar šī pielikuma 6.punktu;

3.4. aktīvās vielas ekspozīcijas novērtējums un pētījumi par aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku veselību, ja par šādu pētījumu nepieciešamību un iespējamo vielas iedarbību liecina iepriekš veikto pētījumu rezultāti vai īpašas pazīmes (vielas īpašības vai struktūra);

3.5. pētījumi par augu vielmaiņas produktu (metabolītu) toksisko iedarbību, kura ir atšķirīga no dzīvniekiem noteiktās toksiskās iedarbības, ja attiecīgo aktīvo vielu saturošo biocīdu paredzēts izmantot augu apstrādei;

3.6. citi pētījumi, kas nepieciešami, lai precizētu iepriekšējo toksicitātes pētījumu rezultātus un tajos noteiktās iedarbības raksturojumu.

4. Ekotoksikoloģiskie pētījumi:

4.1. akūtās toksicitātes pētījums par organismiem, kas nav mērķorganismi un ūdens organismi;

4.2. pētījums saskaņā ar šī pielikuma 8.4.apakšpunktu, — veic, ja raksturīgās bioloģiskās noārdīšanās testa (kas izpildīts saskaņā ar noteikumu 3.pielikuma 12.6.apakšpunktu) rezultāts ir negatīvs, bet ir nepieciešama aktīvās vielas notekūdeņu attīrīšana un novadīšana;

4.3. citi bioloģiskās noārdīšanās pētījumi. Pētījumus veic, ja iepriekšējo aktīvās vielas bioloģiskās noārdīšanās testu (kas izpildīti saskaņā ar noteikumu 3.pielikuma 12.6.apakšpunktu) rezultātu izvērtējums liecina par attiecīgo pētījumu nepieciešamību;

4.4. papildu bioloģiskās noārdīšanās pētījumi saskaņā ar šī pielikuma 7.1.1., 7.2.1. un 7.3.apakšpunktu. Pētījumus veic, ja:

4.4.1. iepriekšējo aktīvās vielas bioloģiskās noārdīšanās pētījumu (kas veikti saskaņā ar noteikumu 3.pielikuma 12.6.apakšpunktu vai šī pielikuma 4.3.apakšpunktu) rezultātu izvērtējums liecina par attiecīgo pētījumu nepieciešamību;

4.4.2. aktīvā viela abiotiski nenoārdās vai noārdās vāji;

4.5. fototransformācija gaisā (novērtēšanas metode), arī sadalīšanās produktu identifikācija;

4.6. citi pētījumi saskaņā ar šī pielikuma 7. un 8.punktu, — veic, ja iepriekšējie ekotoksikoloģiskās iedarbības pētījumu rezultāti un aktīvās vielas paredzētais izmantojums liecina par attiecīgo aktīvās vielas bīstamību videi.

5. Pasākumi, kas nepieciešami, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus un vidi, īpaši norādot, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un par ūdeņu apsaimniekošanu aktīvā viela (vai tās atliekas) ir atzīta par īpaši bīstamu vai par bīstamu ūdens videi, vai par prioritāru vielu.

6. Papildu pētījumi par to pārtikas produktu un dzīvnieku barības iedarbību uz cilvēku veselību, kas apstrādāta vai piesārņota ar aktīvo vielu:

6.1. aktīvās vielas noārdīšanās un reakciju produktu, un metabolītu noteikšana ar attiecīgo aktīvo vielu apstrādātos vai piesārņotos pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā;

6.2. pētījums par aktīvās vielas noārdīšanās produktu, tās atlieku un metabolītu (ja nepieciešams) absorbciju, izplatīšanos, sadalīšanos, izdalīšanos (ekskrēciju) vai citu pārveidošanos pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā, kas apstrādāti vai piesārņoti ar attiecīgo aktīvo vielu. Pētījumā par aktīvās vielas noārdīšanās produktu, atlieku un metabolītu izdalīšanos no pētāmā pārtikas produkta vai dzīvnieku barības raksturo arī attiecīgās izdalīšanās kinētiku;

6.3. pētījums par aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku un dzīvnieku veselību atkarībā no attiecīgās aktīvās vielas atlieku satura pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā, norādot:

6.3.1. aktīvās vielas izmantojuma vispārējo bilanci, arī aktīvās vielas atlieku daudzumu vai koncentrāciju pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā atkarībā no attiecīgās aktīvās vielas īpašībām, lietošanas devām, veida un citiem nosacījumiem;

6.3.2. eksperimentālos datus par aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku un dzīvnieku veselību atkarībā no attiecīgās aktīvās vielas atlieku satura pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā;

6.3.3. pamatojumu (ņemot vērā šī pielikuma 6.3.1. un 6.3.2.apakšpunktā minēto informāciju) tam, ka aktīvajai vielai nebūs nelabvēlīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību;

6.4. aktīvās vielas faktiskās vai potenciālās ekspozīcijas novērtējums, uzņemot ēdienu vai citā veidā saskaroties ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību, kas apstrādāta vai piesārņota ar aktīvo vielu;

6.5. barošanas un metabolisma pētījumi mājdzīvniekiem, ja aktīvās vielas atliekas ilglaicīgi paliek vai uzkrājas dzīvnieku barībā, — novērtē attiecīgās aktīvās vielas atliekas un to maksimāli iespējamo daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos;

6.6. pētījums par aktīvās vielas atlieku īpašībām un daudzumu atkarībā no pārtikas produktu vai dzīvnieku barības sagatavošanas veida, arī atkarībā no tā, vai pārtikas produktu vai dzīvnieku barību ražo rūpnieciskos apstākļos vai sagatavo mājas apstākļos;

6.7. pamatojums un priekšlikumi par aktīvās vielas piesārņojuma vai atlikumu veidu un maksimāli pieļaujamo daudzumu, kas drīkst būt pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā;

6.8. cita pieejama un svarīga informācija vai pētījumi par aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku un dzīvnieku veselību atkarībā no tās atlieku satura pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā;

6.9. informācijas kopsavilkums un izvērtējums par aktīvās vielas iedarbību uz cilvēku un dzīvnieku veselību atkarībā no tās atlieku satura pārtikas produktos vai dzīvnieku barībā.

7. Papildu pētījumi par aktīvās vielas apriti vidē:

7.1. pētījumi par aktīvās vielas pārvietošanos, pārveidošanos un noārdīšanos augsnē:

7.1.1. pētījums par aktīvās vielas noārdīšanās ātrumu un veidu — nosaka visus noārdīšanās procesus un produktus (arī metabolītus) vismaz trijos augsnes veidos apstākļos, kas ir identiski aktīvās vielas lietošanas apstākļiem;

7.1.2. pētījums par aktīvās vielas absorbciju un desorbciju vismaz trijos augsnes veidos. Ja nepieciešams, nosaka arī metabolītu un noārdīšanās produktu absorbciju un desorbciju;

7.1.3. pētījums par aktīvās vielas mobilitāti vismaz trijos augsnes veidos. Ja nepieciešams, nosaka arī metabolītu un noārdīšanās produktu mobilitāti;

7.1.4. saistīto atlikumu apjoma un īpašību noteikšana;

7.2. pētījumi par aktīvās vielas pārvietošanos, pārveidošanos un noārdīšanos ūdenī — nosaka:

7.2.1. aktīvās vielas noārdīšanās ūdenī ātrumu un veidu, arī visus noārdīšanās produktus un metabolītus, ja tie nav noteikti saskaņā ar noteikumu 3.pielikuma 12.6.apakšpunktā minētajām prasībām;

7.2.2. aktīvās vielas absorbciju un desorbciju nogulumos, nogulsnēs vai citā augsnes vai grunts slānī, kas ir ūdenstilpes gultnē vai citā ūdenī. Ja nepieciešams, nosaka arī metabolītu un noārdīšanās produktu absorbciju un desorbciju;

7.3. pētījumi par aktīvās vielas pārvietošanos, pārveidošanos un noārdīšanos gaisā. Nosaka noārdīšanās ātrumu un veidu, ja tas nav noteikts saskaņā ar šī pielikuma 4.5.apakšpunktā minētajām prasībām un ja:

7.3.1. aktīvo vielu paredz izmantot dezinfekcijas līdzekļos;

7.3.2. paredz lietot smidzināšanas metodi;

7.3.3. aktīvā viela ir gaistoša;

7.3.4. cita informācija vai iepriekšējo pētījumu rezultāti liecina par nepieciešamību noteikt noārdīšanās ātrumu un veidu gaisā;

7.4. papildu pētījumu kopsavilkums un izvērtējums par aktīvās vielas apriti vidē.

8. Papildu ekotoksikoloģiskie pētījumi:

8.1. iedarbība uz putniem:

8.1.1. akūtā orālā toksicitāte — veic, ja nav veikti pētījumi ar kādu putnu sugu saskaņā ar šī pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

8.1.2. īstermiņa toksicitāte — nosaka, veicot astoņu dienu pētījumu vismaz vienai putnu sugai (izņemot cāļus), ja aktīvo vielu uzņem ar barību (orāli);

8.1.3. pētījumi par ietekmi uz vairošanos;

8.2. iedarbība uz ūdens organismiem:

8.2.1. prolongētie toksicitātes pētījumi atbilstošu sugu zivīm;

8.2.2. pētījumi par iedarbību uz atbilstošu sugu zivju vairošanos un augšanas ātrumu;

8.2.3. bioakumulācijas pārbaude atbilstošu sugu zivīs;

8.2.4. pētījumi par dafniju (Daphnia magna) vairošanās un augšanas ātrumu;

8.3. iedarbība uz citiem organismiem, kas nav mērķorganismi:

8.3.1. pētījumi par akūto toksicitāti medus bitēm un citiem derīgiem posmkājiem (piemēram, kaitīgo organismu dabiskajiem ienaidniekiem (plēsīgajiem kukaiņiem)). Pētījumiem izvēlas organismus, par kuriem nav veikti pētījumi saskaņā ar šī pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

8.3.2. pētījumi par toksicitāti sliekām un augsnes makroorganismiem, kas nav mērķorganismi;

8.3.3. pētījumi par iedarbību uz citiem augsnes organismiem, kas nav mērķorganismi;

8.3.4. pētījumi par iedarbību uz citiem organismiem, kas nav mērķorganismi (flora un fauna), ja aktīvā viela var radīt nelabvēlīgas iedarbības risku šiem organismiem;

8.4. cita iedarbība — aktīvo dūņu respirācijas inhibīcijas pārbaude;

8.5. papildu ekotoksikoloģisko pētījumu kopsavilkums un izvērtējums.

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Papildu informācija vai pētījumi par biocīdu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir ķīmiska viela

(Pielikums grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

1. Papildu pētījumi par biocīda iedarbību uz cilvēku veselību:

1.1. pētījumi par pārtikas produktu un dzīvnieku barības iedarbību uz cilvēku veselību, ja minētie produkti un barība apstrādāta vai piesārņota ar aktīvo vielu:

1.1.1. barošanas un metabolisma pētījumi mājdzīvniekiem, ja biocīda atliekas ilglaicīgi paliek vai uzkrājas dzīvnieku barībā, — novērtē attiecīgā biocīda atliekas un to maksimāli iespējamo un pieļaujamo daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos;

1.1.2. pētījums par biocīda atlieku īpašībām un daudzumu atkarībā no izgatavošanas veida, arī atkarībā no tā, vai pārtikas produktu vai dzīvnieku barību ražo rūpnieciskos apstākļos vai sagatavo mājas apstākļos;

1.2. biocīda ekspozīcijas novērtējums un pētījumi par biocīda iedarbību uz cilvēku veselību, ja par šādu pētījumu nepieciešamību un iespējamo biocīda iedarbību liecina iepriekš veikto pētījumu (par attiecīgo biocīdu vai biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu) rezultāti vai īpašas pazīmes (piemēram, vielas īpašības vai struktūra).

2. Papildu pētījumi par biocīda apriti vidē. Veicot noteikumu 5.pielikuma 7.punktā minētos pētījumus, nosaka to biocīda sastāvdaļu pārvietošanos, pārveidošanos un noārdīšanos augsnē, ūdenī un gaisā, kurām ir ekotoksikoloģiska iedarbība.

3. Papildu ekotoksikoloģiskie pētījumi:

3.1. pētījumi par biocīda iedarbību uz putniem — nosaka akūto orālo toksicitāti, ja nav veikti pētījumi saskaņā ar noteikumu 4.pielikuma 14.punktā minētajām prasībām;

3.2. pētījumi par iedarbību uz ūdens organismiem, ja biocīdu lieto ūdenī, uz ūdens vai tuvu ūdens virsmai:

3.2.1. detalizēti pētījumi par iedarbību uz zivīm un citiem ūdens organismiem;

3.2.2. pētījumi par tiem aktīvās vielas un tās metabolītu atlikumiem zivīs, kuri ir vai var būt toksiski vai bīstami videi, vai var veidot, izraisīt vai veicināt toksisku vai videi bīstamu savienojumu veidošanos;

3.2.3. pētījumi par potenciāli bīstamajām vielām vai citām galvenajām biocīda sastāvdaļām, kas nav aktīvās vielas, — veic šī pielikuma 3.6.apakšpunktā minētos pētījumus;

3.3. izmēģinājums lauka apstākļos (pētījums ārpus telpām dabīgos apstākļos vai apstākļos, kas ir tuvi dabīgajiem, ievērojot paredzētos biocīda lietošanas apstākļus un nosacījumus) par biocīda iedarbību un risku ūdens organismiem, ja biocīds jāizsmidzina tuvu ūdens virsmai;

3.4. pētījumi par iedarbību uz citiem organismiem, kas nav mērķorganismi:

3.4.1. pētījumi par toksisko iedarbību uz sauszemes ekosistēmu mugurkaulniekiem, kas nav putni;

3.4.2. pētījumi par akūto toksicitāti medus bitēm;

3.4.3. pētījumi par iedarbību uz citiem derīgiem posmkājiem, kas nav bites;

3.4.4. pētījumi par toksisko iedarbību uz sliekām un augsnes makroorganismiem, kas nav mērķorganismi, ja biocīds var radīt nelabvēlīgas iedarbības risku šiem organismiem;

3.4.5. pētījumi par iedarbību uz citiem augsnes organismiem, kas nav mērķorganismi;

3.4.6. pētījumi par iedarbību uz citiem organismiem (flora un fauna), kuri nav mērķorganismi, ja biocīds var radīt nelabvēlīgas iedarbības risku šiem organismiem;

3.5. ja biocīds ir veidots kā granula vai ēsma, veic:

3.5.1. izmēģinājumus lauka apstākļos un novērojumus, lai novērtētu risku organismiem, kas nav mērķorganismi, to dzīves vidē;

3.5.2. pētījumu par biocīda ietekmi uz organismu barošanos, ja ir risks, ka attiecīgais biocīds rada nelabvēlīgu iedarbību uz to organismu barošanos, kas nav mērķorganismi. Pētījumā nosaka, kāda ir biocīda ietekme uz attiecīgo organismu barošanos un to, vai biocīda lietošana ir pieļaujama;

3.6. pētījumi par iedarbību uz ūdens organismiem:

3.6.1. prolongētie toksicitātes pētījumi atbilstošu sugu zivīm;

3.6.2. pētījumi par iedarbību uz atbilstošu sugu zivju vairošanos un augšanas ātrumu;

3.6.3. bioakumulācijas pārbaude atbilstošu sugu zivīs;

3.6.4. pētījumi par dafniju (Daphnia magna) vairošanās un augšanas ātrumu.

4. Tās informācijas kopsavilkums un novērtējums, kas iegūta, veicot papildu ekotoksikoloģisko pētījumus un pētījumus par biocīda iedarbību uz cilvēka veselību un biocīda apriti vidē.

Vides ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Tehniskais ziņojums par aktīvo vielu, ja aktīvā viela ir mikroorganisms, sēnīte vai vīruss

(Pielikums MK 24.07.2007. noteikumu Nr.511 redakcijā)

1. Iesnieguma par aktīvo vielu iesniedzējs.

2. Aktīvās vielas ražotājs.

3. Mikroorganisma, tai skaitā sēnītes un vīrusa (turpmāk - mikroorganisms), identitāte:

3.1. nosaukums (arī alternatīvie un iepriekšējie nosaukumi) un sugas apraksts;

3.2. taksonomiskais nosaukums un celma raksturojums (pamatcelms, pamatcelma mutants vai ģenētiski modificēts organisms). Vīrusiem norāda ierosinātāja, serotipa, pamatcelma vai pamatcelma mutanta taksonomisko apzīmējumu;

3.3. kolekcija un tajā deponētās kultūras references numurs;

3.4. mikroorganisma konstatēšanas un identifikācijas metodes, procedūras un kritēriji (piemēram, morfoloģija, bioķīmija, seroloģija).

4. Ražošanā izmantojamā mikroorganisma materiāla specifikācija:

4.1. sastāvs;

4.2. piemaisījumu, piedevu un piesārņojošo mikroorganismu identitāte un sastāvs;

4.3. partiju analītiskais sastāvs.

5. Mikroorganisma bioloģiskās īpašības:

5.1. mikroorganisma un tā izmantošanas vēsture;

5.2. izcelsme un sastopamība dabā, ģeogrāfiskā izplatība;

5.3. informācija par mērķorganismu:

5.3.1. apraksts;

5.3.2. iedarbības veids;

5.4. specifiskais saimniekorganismu diapazons un ietekme uz sugām, kas nav mērķorganismi;

5.5. attīstības posmi vai dzīves cikls;

5.6. infekciozitāte, izkliedes un koloniju veidošanas spēja;

5.7. attiecības ar augu, dzīvnieku vai cilvēku patogēniem;

5.8. ģenētiskā stabilitāte un to ietekmējošie faktori;

5.9. metabolītu (īpaši toksīnu) veidošanās;

5.10. antibiotikas un citas pretmikrobu vielas;

5.11. noturīgums pret vides faktoriem;

5.12. ietekme uz materiāliem, vielām un produktiem.

6. Sīkāka informācija par mikroorganismu:

6.1. funkcija;

6.2. paredzamās izmantošanas jomas;

6.3. produkta tips un lietotāju kategorija atbilstoši šo noteikumu 2.1 pielikumam;

6.4. ražošanas metode un kvalitātes kontrole;

6.5. mērķorganisma rezistences veidošanās vai iespējamā veidošanās;

6.6. mikroorganisma sējmateriāla virulences zuduma novēršanas metodes;

6.7. ieteicamās metodes un piesardzības pasākumi, veicot darbības ar mikroorganismu, uzglabājot un transportējot to, kā arī rīcība ugunsgrēka gadījumā;

6.8. iznīcināšanas vai dekontaminācijas (piesārņojuma likvidēšanas) procedūras;

6.9. pasākumi nelaimes gadījumā;

6.10. mikroorganisma atkritumu ap­saim­niekošanas procedūras;

6.11. aktīvajam organismam piemērojamais monitoringa plāns, kas ietver arī pārkraušanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu un lietošanu.

7. Analītiskās metodes:

7.1. rūpnieciski iegūtā mikroorganisma analīzes metodes;

7.2. mikroorganisma atlieku (dzīvotspējīgo vai dzīvotnespējīgo) un to daudzuma noteikšanas metodes.

8. Mikroorganisma ietekme uz cilvēku veselību:

8.1. pamatinformācija:

8.1.1. medicīniskie dati;

8.1.2. ražotnes personāla medicīniskā uzraudzība;

8.1.3. novērojumi par sensibilizāciju vai alergēniskumu;

8.1.4. tiešie novērojumi, piemēram, klīniskas saslimšanas gadījumi;

8.2. pamatpētījumi:

8.2.1. sensibilizācija;

8.2.2. akūta toksicitāte, patogenitāte un infekciozitāte:

8.2.2.1. akūta orālā toksicitāte, patogenitāte un infekciozitāte;

8.2.2.2. akūta toksicitāte ieelpojot, patogenitāte un infekciozitāte;

8.2.2.3. vienreizēja intraperitoneālā vai zemādas deva;

8.2.3. genotoksicitātes testēšana in vitro;

8.2.4. šūnu kultūras pētījumi;

8.2.5. informācija par īslaicīgu toksicitāti un patogenitāti - ietekme uz veselību pēc atkārtotas iedarbības ieelpojot;

8.2.6. ieteicamā ārstēšana - neatliekamās palīdzības pasākumi, ārstēšana;

8.2.7. patogenitāte un spēja inficēt cilvēkus un citus zīdītājus imūndepresijas apstākļos;

8.3. pētījumi par specifisko toksicitāti, patogenitāti un infekciozitāti;

8.4. genotoksicitāte - pētījumi somatiskajās šūnās in vivo;

8.5. genotoksicitāte - pētījumi dzimumšūnās in vivo;

8.6. kopsavilkums un novērtējums.

9. Mikroorganisma atliekas apstrādātajos materiālos vai uz tiem, pārtikā un barībā vai uz tās:

9.1. noturība un vairošanās;

9.2. dzīvotnespējīgas atliekas;

9.3. dzīvotspējīgas atliekas;

9.4. kopsavilkums un novērtējums.

10. Mikroorganisma aprite vidē:

10.1. noturība un vairošanās:

10.1.1. augsnē;

10.1.2. ūdenī;

10.1.3. gaisā;

10.2. mobilitāte;

10.3. kopsavilkums un novērtējums.

11. Mikroorganisma ietekme uz blakusorganismiem:

11.1. putniem;

11.2. ūdens organismiem:

11.2.1. zivīm;

11.2.2. saldūdens bezmugurkaulniekiem;

11.2.3. aļģu augšanu;

11.2.4. augiem, kas nav aļģes;

11.3. bitēm;

11.4. posmkājiem, izņemot bites;

11.5. sliekām;

11.6. augsnes mikroorganismiem;

11.7. papildu pētījumi:

11.7.1. par sauszemes augiem;

11.7.2. par zīdītājiem;

11.7.3. par citām sugām un procesiem;

11.8. kopsavilkums un novērtējums.

12. Priekšlikumi un to pamatojums par aktīvās vielas (mikroorganisma) klasifikāciju riska grupā, ņemot vērā tās spēju radīt veselības traucējumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām. Norādījumi par to, vai produktiem jābūt marķētiem ar bioloģiskās bīstamības brīdinājuma zīmi.

13. Informācijas kopsavilkums un novērtējums, kas iegūta, pētot mikroorganismu, ieskaitot riska novērtējumā sniegtos secinājumus un ieteikumus.

14. Pirms iesnieguma iesniegšanas par jebkura mikroorganisma iekļaušanu aktīvo vielu sarakstā vai pamatvielu sarakstā sagatavo pieejamos būtiskos datus un at­sauces uz literatūrā atrodamo informāciju. Informācija, kas saistīta ar mikroorganisma identificēšanu un raksturojumu (arī iedarbības veidu), ir īpaši svarīga un veido pamatu novērtējumam par iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

15. Šo noteikumu 22.punktu piemēro, ja informācija par konkrētā veida mikroorganismu nav nepieciešama.

16. Mikroorganismu raksturo celma līmenī, ja nav iesniegta informācija, kas liecina, ka suga atbilstoši tās īpašībām ir pazīstama kā pietiekami viendabīga, vai ja iesnieguma iesniedzējs iesniedz citus argumentus saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu.

17. Ja mikroorganisms ir ģenētiski modificēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī ģenētiski modificēto organismu monitoringa kārtību, iesniedz datu novērtējuma kopiju par videi radīto risku.

18. Ja zināms, ka biocīda iedarbību pilnībā vai daļēji ietekmē toksīns vai metabolīts, vai ja prognozējams ievērojams toksīnu vai metabolītu atlieku daudzums, iesniedz materiālus par toksīnu vai metabolītu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu vai (atsevišķos gadījumos) 5.pielikumu.

8.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Tehniskais ziņojums par biocīdu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir mikroorganisms, sēnīte vai vīruss

(Pielikums MK 24.07.2007. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

1. Iesnieguma par biocīdu iesniedzējs.

2. Biocīda un mikroorganisma ražotājs.

3. Biocīda identitāte:

3.1. tirdzniecības nosaukums vai ierosinātais tirdzniecības nosaukums un ražotāja piešķirtais izstrādājuma kods;

3.2. detalizēta informācija par kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu;

3.3. fizikālais stāvoklis un īpašības;

3.4. funkcija.

4. Biocīda fizikālās, ķīmiskās un tehniskās īpašības:

4.1. organoleptiskās īpašības (krāsa un smarža);

4.2. stabilitāte uzglabājot un glabāšanas laiks:

4.2.1. gaismas, temperatūras un mitruma ietekme uz biocīda tehniskajām īpašībām;

4.2.2. citi stabilitāti ietekmējoši faktori;

4.3. eksplozivitāte un spēja oksidēties;

4.4. uzliesmošanas temperatūra un citas norādes par uzliesmojamību vai spontānu aizdegšanos;

4.5. skābums, bāziskums un pH vērtība;

4.6. viskozitāte un virsmas spraigums;

4.7. tehniskās īpašības:

4.7.1. mitrināmība;

4.7.2. putu noturība;

4.7.3. spēja veidot suspensiju un suspensijas stabilitāte;

4.7.4. sausās un slapjās sijāšanas tests;

4.7.5. daļiņu lieluma sadalījums (kaisāmiem un šķīdināmiem pulveriem, granulām), putekļveida vai smalko daļiņu saturs (granulām), berze starp daļiņām un irdenums (granulām);

4.7.6. emulģētspēja, spēja atkārtoti emulģēt, emulsijas stabilitāte;

4.7.7. plūstamība, lejamība (skalojamība) un putēšana;

4.8. ķīmiskā un bioloģiskā saderība ar citiem produktiem, arī biocīdiem, ar kuriem kopā paredzēts atļaut vai reģistrēt konkrētā biocīda lietošanu:

4.8.1. fizikālā savietojamība;

4.8.2. ķīmiskā savietojamība;

4.8.3. bioloģiskā savietojamība;

4.9. kopsavilkums un novērtējums.

5. Biocīda lietošana:

5.1. paredzamās izmantošanas jomas;

5.2. iedarbības veids;

5.3. sīkāka informācija par paredzēto izmantošanu;

5.4. lietošanas devas;

5.5. mikroorganisma saturs izmantotajā materiālā (piemēram, lietošanas ierīcē vai ēsmā);

5.6. lietošanas metode;

5.7. lietošanas reižu skaits un laiks, iedarbības ilgums;

5.8. nepieciešamais nogaidīšanas ilgums vai citi piesardzības pasākumi, lai novērstu kaitīgu ietekmi uz vidi, kā arī cilvēku un dzīvnieku veselību;

5.9. ierosinātie lietošanas norādījumi;

5.10. lietotāju kategorija;

5.11. informācija par iespējamo rezistences veidošanos;

5.12. ietekme uz apstrādājamajiem materiāliem vai produktiem.

6. Sīkāka informācija par biocīdu:

6.1. iepakojums un savietojamība ar piedāvātajiem iepakojuma materiāliem;

6.2. lietošanas iekārtu tīrīšanas procedūras;

6.3. atkārtotas lietošanas periodi, nepieciešamie nogaidīšanas periodi vai citi piesardzības pasākumi cilvēku, mājlopu un vides aizsardzībai;

6.4. ieteicamās metodes un piesardzības pasākumi, veicot darbības ar biocīdu, uzglabājot un transportējot biocīdu, vai rīcība ugunsgrēka gadījumā;

6.5. pasākumi nelaimes gadījumā;

6.6. biocīda un tā iepakojuma attīrīšanas vai iznīcināšanas procedūras:

6.6.1. kontrolēta sadedzināšana;

6.6.2. citas metodes;

6.7. aktīvajam mikroorganismam un citam biocīda sastāvā esošam mikroorganismam piemērojamais monitoringa plāns, kas ietver arī pārkraušanu, pārvadāšanu un lietošanu.

7. Analītiskās metodes:

7.1. biocīda analīzes metodes;

7.2. biocīda atlieku un to daudzumu noteikšanas metodes.

8. Informācija par biocīda iedarbīgumu.

9. Biocīda ietekme uz cilvēku veselību:

9.1. akūtās toksicitātes pamatpētījumi:

9.1.1. akūta orālā toksicitāte;

9.1.2. akūta toksicitāte ieelpojot;

9.1.3. akūta toksicitāte, iedarbojoties caur ādu;

9.2. akūtās toksicitātes papildpētījumi:

9.2.1. ādas kairinātspēja;

9.2.2. acu kairinātspēja;

9.2.3. ādas sensibilizācija;

9.3. informācija par iedarbību;

9.4. pieejamie toksikoloģiskie dati par neaktīvajām vielām;

9.5. papildpētījumi par biocīdu kombinācijām;

9.6. kopsavilkums un novērtējums.

10. Biocīda atliekas apstrādātajos materiālos vai uz tiem, pārtikā un barībā vai uz tās.

11. Biocīda aprite vidē.

12. Biocīda ietekme uz blakusorganismiem:

12.1. putniem;

12.2. ūdens organismiem;

12.3. bitēm;

12.4. posmkājiem, izņemot bites;

12.5. sliekām;

12.6. augsnes organismiem;

12.7. papildpētījumi par citām sugām vai augstākas pakāpes pētījumi, (piemēram, par izvēlētiem blakusorganismiem):

12.7.1. par sauszemes augiem;

12.7.2. par zīdītājiem;

12.7.3. par citām sugām un procesiem;

12.8. kopsavilkums un novērtējums.

13. Biocīda klasifikācija, iepakojums un marķējums saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu:

13.1. klasifikācijas un marķēšanas pamatojums atbilstoši to ķīmisko vielu īpašībām, kuras ir biocīda sastāvā, norādot:

13.1.1. bīstamības simbolu;

13.1.2. bīstamības paskaidrojumu;

13.1.3. vielas iedarbības raksturojumu;

13.1.4. drošības prasību apzīmējumus;

13.2. mikroorganisma bioloģiskās bīstamības simbols un riska grupa saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām;

13.3. priekšlikumi par iepakojumu un marķēšanu;

13.4. priekšlikumi par drošības datu lapu (ja nepieciešams);

13.5. ziņas par iepakojumu (veids, materiāli, izmērs), iepakojuma paraugi un biocīda saderība ar iespējamo iepakojuma materiālu.

14. Informācija par biocīda izvērtējumu un kopsavilkums, arī riska novērtējumā sniegtie secinājumi un ieteikumi.

15. Pirms iesnieguma iesniegšanas par biocīdiem, kas izstrādāti uz mikroorganismu bāzes, sagatavo pieejamos būtiskos datus un atsauces uz literatūrā atrodamo informāciju.

16. Šo noteikumu 22.punktu piemēro, ja informācija par konkrētā veida biocīdu nav nepieciešama.

17. Lai līdz minimumam ierobežotu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, informāciju var iegūt no esošajiem datu avotiem, ja iesniegumu centrā iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 65.punktu.

18. Veicot testēšanu, sagatavo detalizētu izmantotā materiāla un tā piemaisījumu aprakstu saskaņā ar šī pielikuma 4.punktu. Ja nepieciešams, iesniedz šo noteikumu 4. un 6.pielikumā minētos datus par biocīda toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski nozīmīgajiem ķīmiskajiem komponentiem, īpaši, ja komponenti ir potenciāli bīstamas vielas.

19. Jauniem biocīdiem ir pieļaujama ekstrapolācija atbilstoši noteikumu 7.pielikumam, ja novērtēta visa potenciālā komponentu ietekme, īpaši attiecībā uz to patogenitāti un infekciozitāti.

9.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Tehniskā ziņojuma saturs, ja iesniedz iesniegumu pagaidu reģistrācijai

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.671)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pieteicēja apliecinājums, ka:

1.1. iesniegtā informācija ir pareiza un patiesa;

1.2. iesniegtā informācija ir pamatota ar pētījumu rezultātiem;

1.3. viņš apņemas iesniegt pilnīgu informāciju un dokumentāciju (arī par iesāktajiem vai pasūtītajiem pētījumiem).

2. Pierādījumi, ka biocīds vai aktīvā viela ir bijusi tirdzniecībā pirms 2000.gada 14.maija (saskaņā ar šī pielikuma 2.1. vai 2.2.apakšpunktu):

2.1. Latvijā. Apstiprinājums tam, ka viela ir izmantota kā aktīvā viela biocīda sastāvā, ir attiecīgā biocīda (kas ir bijis tirdzniecībā pirms 2000.gada 14.maija) receptūra vai etiķete, uz kuras norādīts šīs aktīvās vielas nosaukums;

2.2. dalībvalstī, ja aktīvā viela ir identificēta vai par aktīvo vielu un biocīdu ir paziņots Eiropas Savienības komisijai, sniedzot norādi uz attiecīgo identifikāciju vai paziņojumu.

3. Uzskaites vai inventarizācijas dati par biocīdu vai aktīvo vielu, ja:

3.1. pieteicējs ir ražotājs, — iesniedz informāciju par tirdzniecības apjomu katrā gadā laikposmā no 1998. līdz 2002.gadam. Informācijā ietver ziņas par biocīdu un aktīvo vielu, norādot aktīvās vielas daudzumu katra veida biocīdā, kas ir minēts šo noteikumu 1.pielikumā un kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela;

3.2. pieteicējs, kas ieved no citas valsts vai veic citas darbības (izņemot ražošanu) ar aktīvo vielu, — norāda informāciju par tirdzniecības ar aktīvo vielu apjomu katrā gadā laikposmā no 1998. līdz 2002.gadam;

3.3. pieteicējs, kas ieved no citas valsts vai veic citas darbības (izņemot ražošanu) ar biocīdu, — norāda informāciju par tirdzniecības ar biocīdu apjomu katrā gadā laikposmā no 1998. līdz 2002.gadam.

4. Informācija par iesākto vai pasūtīto pētījumu (kas nepieciešami, lai izvērtētu biocīda vai aktīvās vielas izmantošanu un iedarbību uz cilvēka veselību un vidi) izpildes termiņiem. Pieteicējs norāda arī, ja kādu pētījumu vai informāciju viņš neuzskata par nepieciešamu iedarbības uz cilvēka veselību un vidi izvērtēšanai un riska novērtējuma veikšanai.

5. Ja aktīvā viela ir aktīvais organisms, šajā pielikumā prasīto informāciju par aktīvo vielu sniedz, ņemot vērā aktīvā organisma specifiskās īpašības, kas norādītas šo noteikumu 7.pielikumā. Informāciju, kas nav minēta šo noteikumu 7.pielikumā, var nenorādīt.

6. Pētījuma beigu mērķindikatoru var nenorādīt, ja informācija par to nav nepieciešama, lai raksturotu piesakāmā biocīda veidu, izmantošanas jomu vai biocīda vai aktīvās vielas iedarbību uz cilvēka veselību vai vidi, pamatojot, kāpēc informāciju par pētījuma beigu mērķindikatoru nesniedz (piemēram, ka šo punktu nav iespējams vai nav nepieciešams noteikt).

II. Informācija par biocīda un aktīvās vielas ražošanu vai ievešanu no citas valsts

7. Ziņas par aktīvās vielas ražošanu, ja piesaka aktīvo vielu:

7.1. ražotāja nosaukums, juridiskā adrese un atrašanās vieta;

7.2. pārbaužu vai pētījumu veicēja nosaukums;

7.3. ražotnes atrašanās vieta.

8. Ziņas par biocīda un aktīvās vielas ražošanu, ja piesaka biocīdu:

8.1. biocīda un aktīvās vielas ražotāju nosaukumi, juridiskās adreses un atrašanās vietas;

8.2. pārbaužu vai pētījumu veicēja nosaukums;

8.3. ražotņu atrašanās vietas.

9. Ievedēja no citas valsts nosaukums un juridiskā adrese.

III. Informācija par aktīvo vielu

10. Aktīvās vielas identitāte:

10.1. nosaukums saskaņā ar IUPAC nomenklatūru;

10.2. Starptautiskās standartizācijas organizācijas (turpmāk — ISO) apstiprinātais nosaukums vai nosaukums, kas ieteikts apstiprināšanai ISO, un tā sinonīmi;

10.3. ražotāja kods (numurs vai cits apzīmējums, kuru ražotājs piešķīris aktīvajai vielai);

10.4. CAS numurs, ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS) vai Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS) (turpmāk – EC numurs), ja aktīvā viela ir minēta attiecīgajā sarakstā;

10.5. molekulārā un struktūras formula;

10.6. aktīvās vielas ražošanas metode (saīsināts aktīvās vielas sintēzes procesa izklāsts);

10.7. aktīvās vielas tīrības pakāpe (g/kg vai g/l);

10.8. piemaisījumu vai piedevu (piemēram, stabilizatoru) identitāte, to struktūras formula un iespējamais piemaisījumu vai piedevu daudzums (g/kg vai g/l), norādot to minimālo un maksimālo daudzumu vai diapazonu;

10.9. dabiskas izcelsmes aktīvās vielas vai aktīvās vielas sākotnējā izcelsme (produktu materiāli, augi vai organismi, no kā iegūst aktīvo vielu).

11. Aktīvās vielas fizikāli ķīmiskās īpašības:

11.1. kušanas temperatūra, viršanas temperatūra, relatīvais blīvums;

11.2. tvaika spiediens attīrītai aktīvajai vielai (Pa);

11.3. šķīdība ūdenī, tai skaitā novērotie efekti, ja pH ir no 5 līdz 9, un temperatūras ietekme uz šķīdību;

11.4. sadalīšanās koeficients — attiecīgās vielas šķīdība n-oktanolā attiecībā pret šķīdību ūdenī.

12. Toksikoloģiskie pētījumi par akūto toksicitāti, ko var izraisīt aktīvā viela, ja:

12.1. aktīvo vielu ievada orāli;

12.2. aktīvo vielu ieelpo;

12.3. aktīvā viela saskaras ar ādu — nosaka ādas kairināmību un jutīgumu;

12.4. aktīvā viela var nokļūt acīs — nosaka acu kairināmību.

13. Citi toksikoloģiskie pētījumi:

13.1. metabolisma pētījumi zīdītājiem, ja tādi ir nepieciešami un pieejami;

13.2. subhroniskās toksicitātes 90 dienu pētījumi. Ja subhroniskās toksicitātes 90 dienu pētījumi nav pieejami, to vietā var iesniegt īstermiņa atkārtotās devas toksicitātes pētījumus (28 dienas). Ja īstermiņa atkārtotās devas toksicitātes pētījumi (28 dienas) nav pieejami, tos neveic;

13.3. hroniskās toksicitātes pētījumi, ja tādi ir nepieciešami un pieejami;

13.4. mutagenitātes pētījumi:

13.4.1. gēnu mutācijas pētījumi baktērijām laboratorijas apstākļos (in vitro), izmantojot mutāciju reversijas metodi;

13.4.2. citogenitātes pētījumi zīdītāju šūnās laboratorijas apstākļos (in vitro);

13.4.3. gēnu mutāciju pārbaude zīdītāju šūnās laboratorijas apstākļos (in vitro);

13.4.4. gēnu mutācijas papildu pētījumi in vivo, ja kāda no šī pielikuma 13.4.1., 13.4.2. vai 13.4.3.apakšpunktā minētajām pārbaudēm ir pozitīva;

13.4.5. atkārtoti gēnu mutācijas pētījumi in vivo, ja šī pielikuma 13.4.4.apakšpunktā minēto pētījumu rezultāti ir negatīvi, bet laboratorijas apstākļos (in vitro) veikto pētījumu rezultāti ir pozitīvi;

13.4.6. pētījumi par iedarbību uz dzimumšūnām (zīdītāju spermatogonālo hromosomu izmaiņu tests) vai embrija šūnām (grauzēju dominanto letālo mutāciju pārbaude), ja šī pielikuma 13.4.4.apakšpunktā minēto pētījumu rezultāti ir pozitīvi un ja tas ir nepieciešams;

13.5. kancerogenitātes pētījumi, ja tādi ir nepieciešami un pieejami;

13.6. pētījumi par aktīvās vielas toksiskumu reproduktīvajai sistēmai:

13.6.1. teratogenitātes pētījumi, ja tādi ir nepieciešami un pieejami;

13.6.2. fertilitātes pētījumi, ja tādi ir nepieciešami un pieejami;

13.7. novērojumi par iedzīvotāju pakļaušanu aktīvās vielas iedarbībai un epidemioloģisko pētījumu dati, ja tādi ir nepieciešami un pieejami.

14. Ekotoksikoloģiskie pētījumi:

14.1. akūta toksicitāte zivīm;

14.2. akūta toksicitāte dafnijām (Daphnia magna);

14.3. aļģu augšanas kavēšanās (inhibīcijas) pārbaude;

14.4. mikrobioloģiskās aktivitātes inhibīcijas pārbaude;

14.5. biokoncentrēšanās (bioakumulēšanās) pētījumi, ja tādi ir nepieciešami un pieejami;

14.6. aktīvās vielas noārdīšanās:

14.6.1. pilnīgā bioloģiskā noārdīšanās;

14.6.2. raksturīgā bioloģiskā noārdīšanās (ja tādi pētījumi ir nepieciešami un pieejami);

14.6.3. abiotiskā noārdīšanās, nosakot hidrolīzes ātrumu atkarībā no pH un pārveidošanās produktu identitāti;

14.6.4. abiotiskā noārdīšanās, nosakot fototransformāciju ūdenī un pārveidošanās produktu identitāti (ja tādi pētījumi ir nepieciešami un pieejami);

14.7. adsorbcijas un desorbcijas pārbaude.

15. Priekšlikumi un to pamatojums par aktīvās vielas klasifikāciju un marķēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē ķīmisko vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, un par marķēšanas datumu, norādot:

15.1. bīstamības simbolus;

15.2. bīstamības paskaidrojumus;

15.3. vielas iedarbības raksturojumus;

15.4. drošības prasību apzīmējumus.

16. Ja par šī pielikuma 13.1., 13.2., 13.3., 13.5., 13.4.6., 13.6.1., 13.6.2., 13.7., 14.5., 14.6.2. un 14.6.4.apakšpunktā minēto pētījumu nepieciešamību un iespējamo vielas iedarbību liecina iepriekš veikto pētījumu rezultāti vai īpašas pazīmes (piemēram, vielas īpašības vai struktūra), bet tie nav veikti vai nav pieejami, iesniegumā norāda, kad šādi pētījumi tiks veikti.

17. Informācijas par aktīvo vielu izvērtējums un kopsavilkums.

IV. Informācija par biocīdu

18. Informācija saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir ķīmiska viela, vai šo noteikumu 8.pielikumu, ja biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir aktīvais organisms.

19. Ja par šo noteikumu 4.pielikumā vai 8.pielikumā minēto pētījumu nepieciešamību un iespējamo biocīda iedarbību liecina iepriekš veikto pētījumu rezultāti vai īpašas pazīmes, bet pētījumi nav veikti vai pieejami, iesniegumā norāda, kad šādi pētījumi tiks veikti.

20. Informācijas par biocīdu izvērtējums un kopsavilkums.

Vides ministrs R.Vējonis
10.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Biocīdu riska novērtējuma kritēriji, principi un saturs

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.826; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

I. Biocīdu riska novērtējuma saturs, vispārīgie principi un kritēriji

1. Riska novērtējums ietver riska novērtējumu cilvēku veselībai, riska novērtējumu dzīvniekiem un riska novērtējumu videi. Katra riska (riska cilvēku veselībai, riska dzīvniekiem un riska videi) novērtējums satur:

1.1. bīstamības identifikāciju un, ja iespējams, nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeņa noteikšanu;

1.2. izvērtējumu par nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku smaguma un biežuma atkarību no koncentrācijas vai devas lieluma;

1.3. ekspozīcijas novērtējumu;

1.4. riska raksturojumu.

2. Veicot biocīda un aktīvās vielas riska novērtējumu, ievēro šādus vispārīgus principus:

2.1. riska novērtējumā izvērtē iespējamo iedarbību uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi, kura var rasties, izmantojot biocīdu, un šīs iedarbības radīto risku. Riska novērtējumā izvērtē arī citu nevēlamo iedarbību un sekas, ko biocīda izmantošana var radīt īpašumam vai saimnieciskajai darbībai;

2.2. bīstamības identifikāciju veic visiem biocīdiem un aktīvajām vielām;

2.3. riska novērtējumā izvērtē, kāda iespējamā iedarbība, izmantojot biocīdu, var radīt smagākās sekas cilvēku veselībai, dzīvniekiem un videi, un nosaka šādu seku izplatību, bīstamību un izraisīšanas iespējamību;

2.4. lai raksturotu risku:

2.4.1. to izvērtē skaitliski, bet, ja tas nav iespējams, risku novērtē kvalitatīvi;

2.4.2. nosaka pieļaujamo risku;

2.5. novērtē mugurkaulnieka nogalināšanai nepieciešamo laiku un nāvi izraisošos nosacījumus, ja biocīda paredzētā iedarbība ir mugurkaulnieka (kas ir mērķorganisms) nāve;

2.6. lai noteiktu biocīda radīto risku, izvērtē biocīda sastāvdaļu (īpaši — ikvienas aktīvās vielas un potenciāli bīstamās vielas) izraisīto risku cilvēku veselībai, dzīvniekiem un videi;

2.7. riska novērtējumā ņem vērā biocīda sastāvdaļu (īpaši — aktīvo vielu un potenciāli bīstamo vielu) sinerģismu kā savstarpēju vielu iedarbību, ja viena viela pastiprina citas vielas iedarbību;

2.8. riska novērtējuma rezultātus apkopo un veic iedarbīguma novērtējumu šādām iedarbībām:

2.8.1. biocīda iedarbība uz cilvēkiem;

2.8.2. biocīda iedarbība uz dzīvniekiem;

2.8.3. biocīdā produkta iedarbība uz vidi;

2.8.4. nevēlama iedarbība;

2.9. biocīda kopējo iedarbību un tā izraisīto risku cilvēku veselībai, dzīvniekiem un videi novērtē, ņemot vērā riska novērtējuma rezultātus un secinājumus par biocīda sastāvā esošajām aktīvajām vielām un potenciāli bīstamajām vielām;

2.10. nav atļaujama biocīda lietošana, ja tam, ievērojot lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus, nav tādas iedarbības uz mērķorganismiem, kāda norādīta etiķetē vai lietošanas instrukcijā. Biocīda iedarbīgumam uz mērķorganismiem ir jābūt identiskam vai līdzīgam attiecīgā biocīda etalona iedarbīgumam (ja novērtējumam lieto biocīda etalona paraugu) vai jābūt pārbaudāmam ar citiem līdzekļiem. Secinājumus par biocīda iedarbīgumu norāda visām paredzētajām biocīda izmantošanas jomām, izņemot gadījumu, ja biocīda etiķetē norādīts, ka biocīds paredzēts izmantošanai īpašos apstākļos. Nosakot biocīda iedarbīgumu, novērtē, vai paredzētā deva ir mazākā deva, kas rada nepieciešamo iedarbību uz mērķorganismiem, izvērtējot pētījumu datus par izraisītajām atbildes reakcijām atkarībā no biocīda devas;

2.11. nav atļaujama biocīda lietošana, ja ir iespējams attīstīties rezistencei pret biocīda aktīvo vielu, kuru nav iespējams samazināt, paredzot īpašus pasākumus;

2.12. ja nav iespējams veikt riska novērtējumu, izmantojot pieteicēja iesniegto tehnisko ziņojumu, pieteicējs iesniedz minimālo riska novērtējumam nepieciešamo papildu informāciju;

2.13. piemērojot šajā pielikumā minētos kritērijus un principus, novērtē visas būtiskās nevēlamās sekas, biocīda iedarbību, biocīda izmantošanas nepieciešamību un nosaka, vai var atļaut izmantot biocīdu vai aktīvo vielu, vai arī nepieciešams noteikt izmantošanas ierobežojumus vai citus nosacījumus.

3. Biocīda un aktīvās vielas vispārīgie riska novērtējuma kritēriji ir:

3.1. pieteicēja iesniegtās informācijas patiesums, pilnīgums un atbilstība riska novērtējuma veikšanas vajadzībām;

3.2. biocīda vai aktīvās vielas radītā nelabvēlīgā iedarbība un nevēlamās sekas, to smagums, izplatība, kā arī biocīda vai aktīvās vielas radītā riska pakāpe. Izvērtējot biocīdu un aktīvās vielas, ņem vērā, vai biocīds vai aktīvā viela rada būtisku risku cilvēku veselībai, dzīvniekiem vai videi;

3.3. nelabvēlīgās iedarbības un nevēlamo seku smaguma vai izplatības atkarība no biocīda vai aktīvās vielas ekspozīcijas;

3.4. cilvēku, dzīvnieku un vides maksimāli iespējamais aizsardzības līmenis pret biocīda vai aktīvās vielas radīto risku;

3.5. biocīda iedarbīgums uz mērķorganismiem, ko pamato ar pētījumu datiem par biocīda izstrādi un ražošanu. Biocīdam jābūt pietiekami iedarbīgam, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu vai padarītu nekaitīgus mērķorganismus, aizkavētu to iedarbību vai ietekmētu tos citādi;

3.6. priekšrocības, to veids un apjoms, ko sniedz biocīda izmantošana, un biocīda paredzētā lietošanas joma vai nozare;

3.7. mērķorganisma nespēja attīstīt rezistenci biocīda aktīvajai vielai. Ņem vērā, ka mērķorganisms nedrīkst attīstīt rezistenci biocīda aktīvajai vielai;

3.8. nevajadzīgu sāpju un ciešanu neizraisīšana dzīvniekiem (īpaši — mugurkaulniekiem). Mugurkaulnieku kontrolei paredzēto biocīdu lietošana nav atļaujama, ja:

3.8.1. nāve nav vienlaicīga ar samaņas zušanu;

3.8.2. nāve neiestājas nekavējoties;

3.8.3. dzīvības funkcijas nesamazinās bez nepārprotamu ciešanu pazīmēm.

II. Biocīdu radītā riska novērtējuma cilvēku veselībai saturs un principi

4. Biocīda, aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas radītā riska novērtējums cilvēku veselībai ietver:

4.1. šādu iedarbību izvērtējumu:

4.1.1. akūta un hroniska toksicitāte;

4.1.2. kairinoša iedarbība;

4.1.3. kodīgums;

4.1.4. sensibilizējoša iedarbība;

4.1.5. atkārtotās devas toksiskums;

4.1.6. mutagēna iedarbība;

4.1.7. kancerogēna iedarbība;

4.1.8. toksiskums reproduktīvajai sistēmai;

4.1.9. toksiska iedarbība uz nervu sistēmu (neirotoksicitāte);

4.1.10. fizikāli ķīmisko īpašību izraisīta nelabvēlīga iedarbība un sekas;

4.1.11. īpaša aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas nelabvēlīga iedarbība;

4.2. veselības riska izvērtējumu šādām cilvēku grupām, kas ir vai var būt pakļautas biocīda vai aktīvās vielas iedarbībai:

4.2.1. nodarbinātie vai profesionālie lietotāji;

4.2.2. patērētāji vai neprofesionālie lietotāji;

4.2.3. cilvēki, uz kuriem biocīds vai aktīvā viela iedarbojas netieši, ar vides starpniecību.

5. Novērtējot biocīda, aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas radīto risku cilvēku veselībai, ievēro šādus principus:

5.1. nosaka nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku smaguma un biežuma atkarību no koncentrācijas vai devas, veic ekspozīcijas novērtējumu un nosaka riska raksturojumu, ja aktīvā viela biocīda sastāvā ir 2., 3. vai 4.grupas bioloģiskais aģents vai ja aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai ir īpašības, kuru dēļ biocīds klasificējams kā bīstamais maisījums;

5.2. nosaka riska raksturojumu, nenorādot nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku atkarību no koncentrācijas vai devas, ja biocīds un tā atliekas var radīt nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, bet nav iespējams noteikt attiecīgās iedarbības vai seku atkarību no koncentrācijas vai devas;

5.3. nenosaka riska raksturojumu, ja, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, kuri veikti ar piemērotāko apstiprināto pētījumu metodi vai citu standartizētu metodi, nav iespējams identificēt biocīda bīstamību un biocīds nav klasificējams kā bīstamais maisījums, aktīvā viela biocīda sastāvā nav 2., 3. vai 4.grupas bioloģiskais aģents un biocīds un tā atliekas nevar radīt nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi;

5.4. atkārtotas devas toksicitāti un toksisko iedarbību uz reproduktīvo sistēmu nosaka ikvienai biocīda sastāvā esošajai aktīvajai vielai un potenciāli bīstamajai vielai. Lai noteiktu atkārtotas devas toksicitāti un toksisko iedarbību uz reproduktīvo sistēmu, nosaka nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni vai arī mazāko devu vai koncentrāciju, kura rada nevēlamas sekas vai nelabvēlīgu iedarbību (turpmāk — zemākais novērotās nelabvēlīgās iedarbības līmenis);

5.5. lai izvērtētu akūtās toksicitātes, kodīguma vai kairināmības nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku atkarību no koncentrācijas vai devas lieluma, nosaka:

5.5.1. nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni vai zemāko novērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni, ja tos iespējams noteikt, izmantojot apstiprinātās metodes;

5.5.2. akūtai toksicitātei — letālo devu (LD50, mg/kg), letālo koncentrāciju (LC50, mg/l) vai, ja akūtās toksicitātes noteikšanai izmanto fiksētās devas metodi, — raksturīgo diskriminējošo devu;

5.5.3. kodīgumam vai kairināmībai —, vai aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai ir īpašības, kas izraisa vai var izraisīt minēto iedarbību;

5.6. lai izvērtētu aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas mutagenitātes un kancerogenitātes nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku atkarību no koncentrācijas vai devas lieluma, nosaka:

5.6.1. nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni vai zemāko novērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni, ja aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela ir kancerogēna, bet nav ģenētiski toksiska;

5.6.2. vai aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai piemīt īpašības, kas izraisa vai var izraisīt šādu iedarbību;

5.7. nosaka, vai biocīda izmantošanas laikā biocīda sastāvā esošajai aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai piemīt īpašības, kas var izraisīt ādas vai elpošanas sensibilizāciju, ja nav iespējams noteikt devu vai koncentrāciju, par kuru zemāka deva vai koncentrācija neradīs kaitīgu iedarbību, kad notikusi sensibilizācija;

5.8. izvērtējot biocīdu vai aktīvo vielu, ņem vērā pieejamos medicīniskos datus un informāciju par biocīdu toksisko iedarbību uz cilvēkiem, tai skaitā novērojumus par nodarbināto vai iedzīvotāju pakļaušanu aktīvās vielas iedarbībai un epidemioloģisko pētījumu datus;

5.9. veic biocīda vai aktīvās vielas ekspozīcijas novērtējumu katrai cilvēku grupai (profesionāli lietotāji, neprofesionāli lietotāji un cilvēki, uz kuriem biocīds vai aktīvā viela iedarbojas netieši, ar vides starpniecību), kas var nonākt saskarē ar attiecīgo biocīdu vai aktīvo vielu tās paredzētajos izmantošanas apstākļos;

5.10. veicot ekspozīcijas novērtējumu, raksturo vai kvantitatīvi nosaka devu vai koncentrāciju un veidu, kādā biocīda sastāvā esošā aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela iedarbojas vai var iedarboties biocīda izmantošanas laikā;

5.11. veicot ekspozīcijas novērtējumu, ņem vērā:

5.11.1. adekvātus novērojumu un mērījumu datus par biocīdiem vai aktīvajām vielām ar identisku vai līdzīgu lietošanas veidu, īpašībām un ekspozīciju vai iedarbību;

5.11.2. biocīda veidu;

5.11.3. biocīda preparatīvo veidu;

5.11.4. lietošanas metodes, nosacījumus (piemēram, lietošanas ilgums un intervāli starp biocīda izmantošanas reizēm) un lietojamās devas;

5.11.5. biocīda fizikāli ķīmiskās īpašības;

5.11.6. ekspozīcijas veidu vai veidu, kādā biocīds vai aktīvā viela iedarbojas vai var iedarboties (piemēram, ieelpojot, uzņemot orāli, saskarē ar ādu), un biocīda vai aktīvās vielas pārvietošanās ceļus, pārveidošanos vai noārdīšanos vidē, absorbcijas potenciālu;

5.11.7. dažādu ekspozīcijas vai iedarbības ilgumu, biežumu, apjomu un izplatību;

5.11.8. informāciju, kas raksturo cilvēku grupas, uz kurām biocīds vai aktīvā viela iedarbojas vai var iedarboties, norādot cilvēku skaitu, vecumu, dzimumu un grupas sastāvu (nodarbinātie, patērētāji, cilvēki, uz kuriem biocīds vai aktīvā viela iedarbojas netieši, ar vides starpniecību), ja šāda informācija ir pieejama;

5.11.9. citu iesniegumā (īpaši — tehniskajā ziņojumā) sniegto informāciju un ikvienu citu pieejamu un būtisku informāciju;

5.12. ja, veicot biocīda vai aktīvās vielas ekspozīcijas novērtējumu, nepieciešams izmantot tehniskās modelēšanas novērtējuma vai aprēķinu metodes, lieto metodes:

5.12.1. kas, ņemot vērā reālos parametrus un pieņēmumus, dod pareizāko un precīzāko novērtējumu visiem iespējamiem apstākļiem, darbībām ar biocīdu vai aktīvo vielu, nosacījumiem un procesiem (arī attiecībā uz biocīda vai aktīvās vielas pārvietošanos, pārveidošanos vai noārdīšanos vidē);

5.12.2. kuras ir iespējams vērtēt, ņemot vērā iespējamo nenoteiktību;

5.12.3. kuru rezultāti ir apstiprinājušies, veicot mērījumus (mērījumi un rezultātu salīdzināšana ir veikta attiecībā uz galvenajām izmantošanas jomām);

5.12.4. kas ir derīgas, lai izvērtētu biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas apstākļus un nosacījumus;

5.13. katrai cilvēku grupai, kas ir vai var būt pakļauta biocīda vai aktīvās vielas iedarbībai, norāda biocīda vai aktīvās vielas devas vai koncentrācijas (ar kuru attiecīgā aktīvā viela vai biocīds iedarbojas) salīdzinājumu ar attiecīgo nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni vai zemāko novērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni šī pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajiem iedarbības veidiem. Ja iespējams, salīdzinājumu norāda skaitliski;

5.14. iegūtos riska novērtējuma rezultātus salīdzina ar iepriekšējo riska novērtējumu (kur izvērtēts identiskas vai līdzīgas kaitīgas iedarbības risks) rezultātiem un nosaka atbilstošu drošības koeficientu. Drošības koeficienta skaitlisko vērtību pieņem atkarībā no biocīda vai aktīvās vielas bīstamajām īpašībām un iedarbības (īpaši — ņemot vērā kritisko toksikoloģisko iedarbību). Parasti lieto drošības koeficientu 100;

5.15. ja šī pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajiem iedarbības veidiem nav iespējams noteikt nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni, zemāko novērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni vai citu skaitlisku ekspozīcijas raksturojumu, attiecīgajai cilvēku grupai norāda nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku relatīvo smagumu, izplatību un iespējamību;

5.16. biocīdu nereģistrē un tā lietošanu neatļauj, ja riska novērtējuma (kurā izvērtēts reāli iespējams nevēlamu notikumu attīstības variants ar vissmagākajām sekām) rezultāti parāda, ka paredzētā izmantošana rada nepieļaujamu risku cilvēku veselībai.

III. Biocīdu radītā riska dzīvniekiem novērtējuma princips

6. Biocīda radīto risku dzīvnieku veselībai novērtē līdzīgi kā risku cilvēku veselībai, ņemot vērā šī pielikuma 4. un 5.punktā minēto.

IV. Biocīdu radītā riska videi novērtējuma principi

7. Novērtējot risku videi, ņem vērā šādus principus:

7.1. izvērtē ikvienu nelabvēlīgo iedarbību vai nevēlamās sekas florai un faunai, kuras var radīt biocīda izmantošana;

7.2. identificējot biocīda bīstamību, izvērtē biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu un potenciāli bīstamo vielu īpašības un ikvienu nelabvēlīgo iedarbību vai nevēlamās sekas, ko var radīt attiecīgā aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela;

7.3. ja aktīvā viela biocīda sastāvā ir 2., 3. vai 4.grupas bioloģiskais aģents vai ja aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai ir īpašības, kuru dēļ biocīds klasificējams kā bīstamais maisījums, nosaka nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku smaguma un biežuma atkarību no koncentrācijas vai devas, veic ekspozīcijas novērtējumu un sastāda riska raksturojumu;

7.4. nesastāda riska raksturojumu, ja, pamatojoties uz tādu pētījumu rezultātiem, kuri veikti ar piemērotāko pētījumu metodi, nav iespējams identificēt biocīda bīstamību, biocīds nav klasificējams kā bīstamais maisījums, aktīvā viela biocīda sastāvā nav 2., 3. vai 4.grupas bioloģiskais aģents un biocīds un tā atliekas nevar radīt nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi;

7.5. sastāda riska raksturojumu, ja, identificējot biocīda bīstamību, ir:

7.5.1. pazīmes, kas liecina par iespējamo biocīda (arī aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas) bioakumulācijas potenciālu;

7.5.2. pazīmes, kas liecina par iespējamo biocīda (arī aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas) stabilitāti vidē;

7.5.3. ekotoksiskās iedarbības pētījumu rezultāti — konstatētās toksiskās iedarbības un laika sakarība (līknes "toksicitāte/laiks" forma);

7.5.4. pamatojoties uz toksiskās iedarbības pētījumiem, biocīds (arī aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela) klasificēts kā ļoti toksisks, toksisks vai mutagēns, kā arī kaitīgs ar vielas iedarbības raksturojumu "Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares" vai "Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks";

7.5.5. informācija par biocīdiem ar līdzīgu sastāvu un par aktīvajām vielām un potenciāli bīstamajām vielām ar līdzīgu struktūru, kas norāda par biocīda iespējamo bīstamību;

7.5.6. informācija par biocīdu iedarbību uz endokrīno sistēmu;

7.6. novērtējot nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku smaguma un biežuma atkarību no koncentrācijas vai devas, nosaka koncentrāciju, par kuru mazāka koncentrācija nerada nelabvēlīgas sekas vai neiedarbojas uz ūdeni, gaisu, sauszemes ekosistēmām vai citu vides daļu (turpmāk — prognozētā neiedarbīgā koncentrācija);

7.7. prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju nosaka aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai, pamatojoties uz iesniegumu vai papildu informāciju par veikto ekotoksikoloģisko pētījumu un pētījumu rezultātiem par iedarbīgumu uz kaitīgajiem mērķorganismiem;

7.8. ja aktīvajai vielai vai potenciāli bīstamajai vielai prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju nav iespējams noteikt skaitliski, veic nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku smaguma un biežuma atkarības no koncentrācijas vai devas relatīvo novērtējumu;

7.9. aprēķinot prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju, lieto šādas ekotoksikoloģiskajos pētījumos iegūtās devas vai koncentrācijas:

7.9.1. jebkādas nenovērotās iedarbības līmeni vai koncentrāciju;

7.9.2. zemāko novērotās iedarbības līmenis vai koncentrāciju;

7.9.3. letālo devu (parasti nosaka LD50, mg/kg);

7.9.4. letālo koncentrāciju (parasti nosaka LC50, mg/l);

7.9.5. efektīvo (iedarbīgo) koncentrāciju (EC50);

7.9.6. koncentrāciju, kas izraisa noteiktu funkciju, parametru vai īpašību attīstības aizkavēšanu (parasti nosaka inhibējošo (kavējošo) koncentrāciju (IC50)) pētāmajos organismos;

7.10. aprēķinot prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju, ņem vērā nenoteiktības novērtējuma koeficientu. Nenoteiktības novērtējuma koeficientu lieto, lai ekstrapolētu pētījumu rezultātus, kas veikti ar vienu vai vairākām sugām, un prognozētu biocīda (arī aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas) iedarbību uz vidi;

7.11. nosaka nenoteiktības novērtējuma koeficienta skaitlisko vērtību, ņemot vērā attiecīgajai vides daļai raksturīgos parametrus, pētīto sugu skaitu, veikto pētījumu ilgumu, ticamību, iespējamo neprecizitāti vai nenoteiktību, kā arī citu pieejamo informāciju (jo pilnīgāka informācija un ilgāki pētījumi, jo mazāks nenoteiktības novērtējuma koeficients). Nenoteiktības novērtējuma koeficientu nosaka tāpat kā šādu koeficientu nosaka jaunām ķīmiskajām vielām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē jaunas ķīmiskās vielas riska novērtēšanu;

7.12. nosaka vidi, kurā paredzēta biocīda emisija vai prognozēta tā izplatīšanās, pārveidošanās vai noārdīšanās, kā arī vidi, ar kuru biocīds var nonākt tiešā saskarē, ražojot, uzglabājot, izmantojot, apglabājot vai veicot citas darbības ar biocīdu vai nevēlama notikuma gadījumā, kā arī izvērtē ekspozīciju gaisā, augsnē, ūdenī, arī ūdenstilpju gultnēs, florā un faunā;

7.13. izvērtējot ekspozīciju, ievēro šī pielikuma 7.13.1. vai 7.13.2.apakšpunktā minēto principu:

7.13.1. ja iespējams, nosaka aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas koncentrāciju, kas ir vai var būt gaisā, augsnē, ūdenī, arī ūdenstilpju gultnēs, florā un faunā (turpmāk — prognozētā vides piesārņojuma koncentrācija);

7.13.2. nosaka relatīvo ekspozīcijas raksturojumu katrai vides daļai, kurai nav iespējams noteikt prognozēto vides piesārņojuma koncentrāciju;

7.14. nosakot prognozēto vides piesārņojuma koncentrāciju vai relatīvo ekspozīciju, ņem vērā:

7.14.1. novērojumu un mērījumu datus par biocīdiem vai aktīvajām vielām ar identisku vai līdzīgu lietošanas veidu, īpašībām un ekspozīciju vai iedarbību;

7.14.2. biocīda veidu;

7.14.3. biocīda preparatīvo veidu;

7.14.4. lietošanas metodes, nosacījumus (piemēram, lietošanas ilgums un intervāli starp biocīda izmantošanas reizēm) un lietojamās devas;

7.14.5. biocīda fizikāli ķīmiskās īpašības;

7.14.6. biocīda noārdīšanos un pārveidošanos vidē, arī noārdīšanās un pārveidošanās produktus;

7.14.7. ekspozīcijas veidu vai veidu, kādā biocīds vai aktīvā viela iedarbojas vai var iedarboties uz vidi (floru un faunu), un biocīda vai aktīvās vielas pārvietošanās ceļus, pārveidošanos vai noārdīšanos vidē, kā arī absorbcijas vai desorbcijas potenciālu;

7.14.8. dažādu ekspozīcijas vai iedarbības ilgumu un biežumu;

7.15. ja, veicot biocīda vai aktīvās vielas ekspozīcijas novērtējumu, nepieciešams izmantot tehniskās modelēšanas novērtējuma vai aprēķinu metodes, lieto metodes:

7.15.1. kas, ņemot vērā reālos parametrus un pieņēmumus, dod pareizāko un precīzāko novērtējumu visiem iespējamiem apstākļiem, darbībām ar biocīdu vai aktīvo vielu, nosacījumiem, procesiem (īpaši attiecībā uz biocīda vai aktīvās vielas pārvietošanos, pārveidošanos vai noārdīšanos vidē) un iedarbību uz floru un faunu;

7.15.2. kuras ir iespējams vērtēt, ņemot vērā iespējamo nenoteiktību;

7.15.3. kuru rezultāti ir apstiprinājušies, veicot mērījumus (mērījumi un rezultātu salīdzināšana ir veikta attiecībā uz galvenajām lietošanas jomām);

7.15.4. kas ir derīgas, lai izvērtētu biocīda vai aktīvās vielas izmantošanas apstākļus un nosacījumus;

7.16. riska raksturojumā norāda prognozētās piesārņojuma koncentrācijas vidē salīdzinājumu ar prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju (arī aprēķināto prognozētās piesārņojuma koncentrācijas vidē attiecību pret prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju);

7.17. ja nav iespējams aprēķināt prognozētās piesārņojuma koncentrācijas vidē un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecību, izvērtē iespēju, ka prognozētajā ekspozīcijā vai paredzētajos ekspozīcijas apstākļos var parādīties nelabvēlīga iedarbība uz vidi vai nevēlamas sekas;

7.18. negadījumu vai nevēlamu notikumu (kuru rezultātā tiek piesārņota vide) iespējamībai jābūt minimālai. Biocīda vai aktīvās vielas lietošanas instrukcijā paredz pasākumus negadījuma vai nevēlama notikuma iespējamības un seku samazināšanai.

V. Biocīdu riska novērtējuma īpašie kritēriji

8. Novērtējot risku cilvēku veselībai, kritēriji ir šī pielikuma 4.1.apakšpunktā minēto veidu nelabvēlīgās iedarbības smagums, izplatība un biežums, kā arī attiecīgās nelabvēlīgās iedarbības atkarība no biocīda vai aktīvās vielas ekspozīcijas koncentrācijas vai devas lieluma. Risks cilvēku veselībai ir nepieļaujams, ja:

8.1. deva vai koncentrācija ir lielāka par attiecīgā biocīda vai aktīvās vielas nenovērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni vai zemāko novērotās nelabvēlīgās iedarbības līmeni;

8.2. pamatojoties uz nelabvēlīgās iedarbības vai nevēlamo seku relatīvo izvērtējumu, var secināt, ka biocīds vai aktīvā viela radīs nelabvēlīgu iedarbību ar nepieļaujami smagām sekām.

9. Dzīvnieku veselības riska novērtējuma kritērijs ir nelabvēlīgās iedarbības (tai skaitā toksiskuma, neirotoksicitātes, kodīguma, kairinošas, sensibilizējošas, mutagēnas, kancerogēnas vai cita veida iedarbības) smagums, izplatība un biežums, kā arī attiecīgās nelabvēlīgās iedarbības atkarība no biocīda vai aktīvās vielas ekspozīcijas koncentrācijas vai devas lieluma. Nav atļaujama biocīda izmantošana, ja riska novērtējums apstiprina, ka biocīds rada nevēlamu risku dzīvniekiem, kas nav mērķorganismi.

10. Vides riska novērtējuma kritēriji ir biocīda sastāvā esošās aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas, biocīda atlieku vai tā noārdīšanās vai reakciju produktu radītā nelabvēlīgā iedarbība, nevēlamās sekas vai risks videi. Nav atļaujama biocīda izmantošana, ja riska novērtējums apstiprina, ka biocīds rada nepieļaujamu risku gaisā, ūdenī (arī ūdenstilpju gultnēs), augsnē un uz sauszemes dzīvojošiem organismiem, kas nav mērķorganismi.

11. Vides riska galvenais kritērijs ir prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas attiecība pret prognozēto neiedarbīgo koncentrāciju, ja:

11.1. prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecība ir viens vai mazāka par vienu, — nav nepieciešami papildu riska samazināšanas pasākumi un papildu informācija, kamēr netiek palielināts biocīda vai aktīvās vielas tirdzniecības apjoms vai veiktas citas pārmaiņas;

11.2. prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecība ir lielāka par vienu, — risks videi ir nepieļaujams. Pamatojoties uz vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecības lielumu un šī pielikuma 7.5.apakšpunktā minētajām pazīmēm, nosaka, vai:

11.2.1. nepieciešama papildu informācija;

11.2.2. nepieciešami papildu riska samazināšanas pasākumi;

11.2.3. nav atļaujama biocīda vai aktīvās vielas izmantošana;

11.3. nav pieejams prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecības skaitlisks novērtējums, — sniedz prognozētās biocīda vai aktīvās vielas iedarbības relatīvo novērtējumu. Risks videi ir nepieļaujams, ja prognozētās biocīda vai aktīvās vielas iedarbības relatīvais novērtējums parāda, ka biocīds vai aktīvā viela var radīt nelabvēlīgu iedarbību ar ļoti smagām sekām.

12. Risks ūdens videi ir nepieļaujams un biocīda izmantošana nav pieļaujama, ja:

12.1. izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, prognozētā biocīda aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas, metabolītu, noārdīšanās vai reakciju produktu koncentrācija ūdenī vai ūdenstilpju gultnēs var radīt nevēlamu iedarbību uz ūdens organismu sugām, kas nav mērķorganismi (arī jūras, piekrastes vai pārejas ūdeņu vidē), izņemot gadījumu, ja izmēģinājumos lauka apstākļos konstatēts, ka attiecīgās nevēlamās iedarbības nav;

12.2. izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, prognozētā biocīda aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas, metabolītu, noārdīšanās vai reakciju produktu koncentrācija pazemes ūdeņos pārsniedz:

12.2.1. kvalitātes normatīvus pazemes ūdeņiem, kurus izmanto dzeramā ūdens ieguvei un kuri noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pazemes ūdeņu kvalitāti, izņemot gadījumu, ja izmēģinājumos lauka apstākļos konstatēts, ka attiecīgie kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti;

12.2.2. maksimālo koncentrāciju, kas, pamatojoties uz toksikoloģisko informāciju, noteikta aktīvo vielu sarakstā, pamatvielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā, izņemot gadījumu, ja izmēģinājumos lauka apstākļos konstatēts, ka attiecīgā mazākā koncentrācija netiek pārsniegta;

12.3. izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, prognozētā biocīda aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas, metabolītu, noārdīšanās vai reakciju produktu koncentrācija ūdenī vai nogulsnēs (ūdenstilpju gultnēs) pārsniedz:

12.3.1. koncentrāciju, kas noteikta attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, ja biocīdu ir iespējams izmantot vietās, kur var iegūt dzeramo ūdeni, izņemot gadījumu, ja izmēģinājumos lauka apstākļos konstatēts, ka attiecīgā koncentrācija netiek pārsniegta;

12.3.2. koncentrāciju, kas rada nelabvēlīgu iedarbību vai nevēlamas sekas organismiem, kas nav mērķorganismi, izņemot gadījumu, ja izmēģinājumos lauka apstākļos konstatēts, ka attiecīgā koncentrācija netiek pārsniegta.

13. Risks augsnei ir nepieļaujams un biocīda izmantošana nav atļaujama, ja ir iespējams nevēlams augsnes piesārņojums ar biocīdu un pēc biocīda izmantošanas tā aktīvā viela vai potenciāli bīstamā viela:

13.1. nenoārdās augsnē ilgāk par vienu gadu (noteikts, testējot lauka apstākļos);

13.2. pēc 100 dienām veido neekstrahējamas atliekas (70 % un vairāk no sākotnējās devas) ar mineralizāciju, kas mazāka par 5 % (noteikts, testējot laboratorijā);

13.3. rada nevēlamas sekas vai iedarbību uz organismiem, kas nav mērķorganismi;

13.4. šī pielikuma 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktos minēto neņem vērā, ja izmēģinājumi lauka apstākļos parāda, ka nenotiks biocīda nevēlama uzkrāšanās augsnē.

14. Risks gaisa vidē ir nepieļaujams un biocīda izmantošana nav atļaujama, ja ir prognozēta iespējama nevēlama iedarbība, izņemot gadījumu, ja izmēģinājumos lauka apstākļos konstatēts, ka nenotiek biocīda nevēlama iedarbība gaisā.

15. Risks organismiem, kas nav mērķorganismi, ir nepieļaujams un biocīda izmantošana nav atļaujama, ja:

15.1. ir paredzama organismu (kas nav mērķorganismi) ekspozīcija ar biocīdu un tā aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas:

15.1.1. prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecība ir lielāka par vienu, izņemot gadījumu, ja riska novērtējumā ir pierādīts, ka, izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, reālajos apstākļos pēc biocīda lietošanas nav nelabvēlīgas iedarbības vai nevēlamu seku;

15.1.2. mugurkaulnieku (kas nav mērķorganismi) taukaudu biokoncentrācijas faktors ir lielāks par vienu, izņemot gadījumu, ja riska novērtējumā ir pierādīts, ka, izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, reālajos apstākļos pēc biocīda lietošanas nav ne tiešas, ne netiešas nelabvēlīgas iedarbības vai nevēlamu seku;

15.2. ir paredzama ūdens organismu (arī jūrās, piekrastes ūdeņos un pārejas ūdeņos dzīvojošu organismu) ekspozīcija ar biocīdu un tā aktīvās vielas vai potenciāli bīstamās vielas:

15.2.1. prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecība ir lielāka par vienu, izņemot gadījumu, ja riska novērtējumā ir pierādīts, ka, izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, reālajos apstākļos biocīds neapdraud ūdenī dzīvojošo organismu (arī jūrās un estuāros dzīvojošo organismu) dzīvotspēju;

15.2.2. biokoncentrācijas faktors vielām, kas pilnīgi bioloģiski noārdās, ir lielāks par 1000 vai biokoncentrācijas faktors vielām, kas nepilnīgi bioloģiski noārdās, ir lielāks par 100, izņemot gadījumu, ja riska novērtējumā ir pierādīts, ka, izmantojot biocīdu saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem, reālajos apstākļos biocīds neapdraud ūdenī dzīvojošo organismu (arī jūrās un estuāros dzīvojošo organismu) dzīvotspēju;

15.3. ir iespējams, ka biocīds iedarbojas uz komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu mikroorganismiem (aktīvajām dūņām), ja biocīda aktīvās vielas, potenciāli bīstamās vielas, metabolītu, noārdīšanās vai reakciju produktu prognozētās vides piesārņojuma koncentrācijas un prognozētās neiedarbīgās koncentrācijas attiecība ir lielāka par vienu, izņemot gadījumu, ja riska novērtējumā ir pierādīts, ka reālajos apstākļos nav tiešas un netiešas nelabvēlīgas iedarbības uz komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu mikroorganismu dzīvotspēju.

16. Priekšrocības biocīda izmantošanai var uzskatīt par būtiskākām nekā risku šī pielikuma 15.2.apakšpunktā minētajiem organismiem, ja biocīdu paredzēts izmantot kā pretnosēdumu līdzekli uz tirdzniecības, valsts institūciju un tālbraucējiem kuģiem, un ir atļaujama pretnosēdumu produktu lietošana līdz 2008.gadam, ņemot vērā Starptautiskās jūrniecības organizācijas rezolūcijas un ieteikumus, un ja līdzvērtīgu nosēdumu kontroli nevar sasniegt ar citiem izmantojamiem līdzekļiem.

Vides ministrs R.Vējonis
11.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.327; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

Vides ministrs R.Vējonis
12.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.327; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

Vides ministrs R.Vējonis
13.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184

(Pielikums grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.465; MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.511; MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.327; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291; MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.509)

Vides ministrs R.Vējonis
14.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.184
Drošības datu lapas saturs biocīdiem, kuru sastāvā esošā aktīvā viela nav klasificēta atbilstoši ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijai un tiek izmantota vienīgi biocīdos

(Pielikums svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.291)

01.07.2013