Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.01.1994. - 17.04.1996. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1996. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 142 "Noteikumi par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās".
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās

LIKUMA LIETOTIE TERMINI

Statūtsabiedrība šā likuma nozīmē ir akciju sabiedrība, sabiedrība. ierobežotu atbildību vai paju sabiedrība.

Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība ir statūtsabiedrība, kurā v kapitāls (visas akcijas, pajas, daļas) pieder valstij (pašvaldībai).

I NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma darbība

Šis likums nosaka kārtību, kādā:

1) valsts un pašvaldību uzņēmumi pārveidojami valsts (pašvaldības statūtsabiedrībās;

2) privatizējamas valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības;

3) privatizējami valsts un pašvaldību uzņēmumi, pārveidojot tos statūtsabiedrībās.

Šā likuma III un IV nodaļa neattiecas uz valsts (pašvaldības) statūtu sabiedrībām, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kurus privatizē nevis saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 16. jūnija likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību», bet saskaņā ar citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

2. pants. Pārveidojamo uzņēmumu sadalīšana un apvienošana

Viena uzņēmuma vietā var izveidot divas vai vairākas statūtsabiedrības. Vairākus uzņēmumus var pārveidot vienā statūtsabiedrībā, ja tai nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.

3. pants. Pārveidojamā uzņēmuma tiesības un saistības

Pārveidojamā uzņēmuma (statūtsabiedrības) tiesības, pienākumi saistības pilnībā pāriet uz jaunizveidoto statūtsabiedrību (statūtsabiedrībām).

4. pants. Valsts (pašvaldības) īpašums statūtsabiedrībās

Iekams valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības kapitāla daļas (akcijas, pajas, daļas) tiek pārdotas fiziskajām vai juridiskajām personām, tās ir valsts (pašvaldības) īpašums.

II NODAĻA
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMA PĀRVEIDOŠANA VALSTS (PAŠVALDĪBAS) STATŪTSABIEDRĪBĀ

5. pants. Lēmums par valsts (pašvaldības) uzņēmuma pārveidošanu

Lēmumu par valsts uzņēmuma pārveidošanu vienā vai vairākās valsti statūtsabiedrībās pieņem ministrija (komiteja), kuras pārziņā ir pārveido jaunais valsts uzņēmums. Tā apstiprina ari statūtsabiedrības statūtus un ieceļ tas pārvaldes institūcijas.

Lēmumu par pašvaldības uzņēmuma pārveidošanu vienā vai vairākās pašvaldības statūtsabiedrībās, pieņem rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valde, kuras pārziņa ir pārveidojamais pašvaldības uzņēmums. Tā apstiprina ari statūtsabiedrības statūtus un ieceļ tās pārvaldes institūcijas.

Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības dalībnieku (akcionāru) pilnsapulces funkcijas veic pilnvarnieks (pārstāvis), kas iecelts saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās».

Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībā var neizveidot padomi. Šajā gadījumā padomes funkcijas veic persona, kura izpilda pilnsapulces funkcijas.

Ministrijas (komitejas) vai pašvaldības institūcijas lēmums par uzņēmuma pārveidošanu valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībā publicējams.

6. pants. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības pamatkapitāla (statūtu fonda) noteikšana

Pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībā, tās pamatkapitāla (statūtu fonda) lielumu nosaka šādi:

1) aprēķina valsts vai pašvaldības uzņēmuma aktīvus. Tos veido:

— pamatlīdzekļi bilances vērtībā,

— apgrozāmie līdzekli faktiskajās iegādes cenās,

— nepabeigto celtniecības objektu un neuzstādīto iekārtu vērtība,

— naudas līdzekļi, ieskaitot vērtspapīrus,

— citiem aizdotie līdzekļi;

2) no iegūtās aktīvu summas atskaita līdzekļus, kas jāatmaksā kreditoriem, kā ari ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumus.

Pamatkapitālu (statūtu fondu) var noteikt ari saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību».

Kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) nominālvērtības kopsummai jāatbilst pamatkapitāla (statūtu fonda) lielumam.

7. pants. Latvijas Republikas likumu «Par akciju sabiedrībām», «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» un «Par paju sabiedrībām» piemērošana

Uz valsts un pašvaldību akciju sabiedrībām, kuras izveido saskaņā ar šā likuma II nodaļas nosacījumiem, neattiecas likuma «Par akciju sabiedrībām» 12. un 13. pants, 14. panta otrā daļa, 15. un 16. pants, 17. panta pirmā, otrā un trešā daļa, 18., 19., 34. un 55. pants, bet pārējie panti piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Uz valsts un pašvaldību sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras izveido saskaņā ar šā likuma II nodaļas nosacījumiem, neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likuma «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9/10) 9.12. pants, 13. panta otrā daļa, 14.17., 19. un 20. pants, ka arī 21. panta otrā daļa, bet pārējie panti piemērojami daļā, kas nav pretrunā ar šo likumu.

Uz valsts un pašvaldību paju sabiedrībām, kuras izveido saskaņā ar šā likuma II nodaļas nosacījumiem, neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 23. aprīļa likums «Par paju sabiedrībām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 23/24) 10.12. pants un 14.19. pants, bet pārējie panti piemērojami daļā, kas nav pretrunā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 26.01.1994.)

8. pants. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības reģistrācija

Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrību reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrācijas pieteikumam pievieno:

1) valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības statūtus;

2) ministrijas (komitejas) vai pašvaldības institūcijas lēmumu par valsts (pašvaldības) uzņēmuma pārveidošanu valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībā.

Valsts (pašvaldības) uzņēmuma darbībai izsniegtās licences derīgas arī valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības darbībai.

III NODAĻA
VALSTS (PAŠVALDĪBAS) STATŪTSABIEDRĪBAS PRIVATIZĀCIJA

9. pants. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības privatizācijas pamats

Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības privatizācija var notikt tikai saskaņā ar privatizācijas projektu, kas apstiprināts atbilstoši Latvijas Republikas 1992. gada 16. jūnija likumam «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību».

10. pants. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības novērtēšana

Privatizējamā valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība jānovērtē saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību».

11. pants. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības kapitāla daļu pārdošana

Pirms valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) pārdošanas citām fiziskajām un juridiskajām personām ministrija (komiteja) vai pašvaldības valde nosaka valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības kapitāla daļu realizācijas kārtību atbilstoši apstiprinātajam privatizācijas projektam un pārdošanas cenu. Akcijas var pārdot arī fondu biržā vai atklājot parakstīšanos uz tām.

12. pants. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības statusa un pārvaldes institūciju maiņa

Pēc apstiprinātajā privatizācijas projektā paredzētās valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības kapitāla daļas pārdošanas citām fiziskajām un juridiskajām personām valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības valde sasauc jauno kapitāla dalu īpašnieku pilnsapulci pārvaldes institūciju izveidošanai un citu jautājumu izlemšanai saskaņā ar attiecīgajiem Latvijas Republikas likumiem par statūtsabiedrībām. Valsts (pašvaldības) statūtu sabiedrība ar brīdi, kad grozījumi tiek reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, zaudē valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības status un turpmāk darbojas atbilstoši attiecīgajiem Latvijas Republikas likumiem par statūtsabiedrībām.

Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrība pēc apvienošanās ar citu sabiedrību zaudē savu statusu, izņemot gadījumu, kad apvienojas divas vai vairākas valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības. Latvijas Republikas Ministru Padome vai attiecīgā pašvaldība nosaka, kā pārziņā būs valsts (pašvaldības) īpašums apvienotajā statūtsabiedrībā.

13. pants. Latvijas Republikas likumu «Par akciju sabiedrībām», «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» un «Par paju sabiedrībām» piemērošana

Privatizējot valsts un pašvaldību akciju sabiedrības saskaņā ar šā likuma III nodaļas nosacījumiem, uz tām attiecas ari likuma «Par akciju sabiedrībām» 19. panta pirmā daļa, 34. un 55. pants.

Privatizējot valsts un pašvaldību sabiedrības ar ierobežotu atbildību saskaņā ar šā likuma III nodaļas nosacījumiem, uz tām attiecas ari Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likuma «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» 12. pants.

Privatizējot valsts un pašvaldību paju sabiedrības saskaņā ar šā likuma III nodaļas nosacījumiem, uz tām attiecas arī Latvijas Republikas 1991. gada 23. aprīļa likuma «Par paju sabiedrībām» 14.19. pants.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 26.01.1994.)

IV NODAĻA
VALSTS UN PAŠVALDĪBU UZŅĒMUMU PRIVATIZĀCIJA,  PĀRVEIDOJOT TOS STATŪTSABIEDRĪBĀS

14. pants. Pārveidošanas pamats

Valsts vai pašvaldības uzņēmumu pārveido statūtsabiedrībā (statūtsabiedrībās) saskaņā ar privatizācijas projektu, kas apstiprināts atbilstoši Latvijas Republikas 1992. gada 16. jūnija likumam «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību».

15. pants. Pārveidojamā uzņēmuma novērtēšana

Pārveidojamais uzņēmums jānovērtē saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību».

16. pants. Latvijas Republikas likumu «Par akciju sabiedrībām», «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» un «Par paju sabiedrībām» piemērošana

Uz akciju sabiedrībām, kuras izveidotas saskaņā ar šā likuma IV nodaļas nosacījumiem, neattiecas likuma «Par akciju sabiedrībām» 10. panta pirmā, otrā, trešā, piektā un sestā daļa, 15. pants, 17. panta pirmā, otrā un trešā daļa, 19. panta trešā daļa un 20. panta otrā daļa, bet pārējie panti piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras izveido saskaņā ar šā likuma IV nodaļas nosacījumiem, neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likuma «Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību» 9.11. pants, 13. panta otrā dala, 14.17., 19. un 20. pants, ka ari 21. panta otrā daļa, bet pārējie panti piemērojami daļā, kas nav pretrunā ar šo likumu.

Uz paju sabiedrībām, kuras izveido saskaņā ar šā likuma IV nodaļas nosacījumiem, neattiecas Latvijas Republikas 1991. gada 23. aprīļa likuma «Par paju sabiedrībām» 10.12. pants, bet pārējie panti piemērojami daļā, kas nav pretrunā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 26.01.1994.)

17. pants. Lēmums par valsts (pašvaldības) uzņēmuma pārveidošanu statūtsabiedrībā

Ministrija (komiteja), kuras pārziņā ir pārveidojamais valsts uzņēmums, vai rajona, pilsētas, pilsētas rajona, pagasta valde, kuras pārziņā ir pārveidojamais pašvaldības uzņēmums, pieņem lēmumu par valsts (pašvaldības) uzņēmuma pārveidošanu statūtsabiedrībā saskaņā ar apstiprināto privatizācijas projektu un izpilda likumos par attiecīgajām statūtsabiedrībām noteiktās dibinātāja funkcijas.

18. pants. Kapitāla daļu pārdošana un parakstīšanās uz tām

Kapitāla daļas pārdodamas atbilstoši apstiprinātajā privatizācijas projektā noteiktajam kapitāla sadalījumam.

Parakstīšanās uz kapitāla daļām (akcijām, pajām, dalām) tiek organizēta likumā noteiktajā kārtībā.

Ja parakstīšanās rezultātā pircēji nav parakstījušies uz visām apstiprinātajā privatizācijas projektā pārdošanai paredzētajām kapitāla daļām, institūcija, kura ir apstiprinājusi privatizācijas projektu, var nolemt:

1) anulēt parakstīšanos un pazemināt pārdošanas cenu;

2) palielināt valstij (pašvaldībai) paliekošo kapitāla daļu, neierobežojot vai ierobežojot balsu skaitu valsts (pašvaldības) kāpitāla daļai.

Ja parakstīšanās rezultātā pircēji ir parakstījušies uz vairāk kapitāla daļām, nekā paredzēts apstiprinātajā privatizācijas projektā, institūcija, kura ir apstiprinājusi privatizācijas projektu, var nolemt:

1) samazināt valstij (pašvaldībai) paliekošo kapitāla dalu;

2) samazināt proporcionāli katra pircēja kapitāla daļu;

3) palielināt pamatkapitālu, ja ienākumi no parakstīšanās pārsniedz uzņēmuma nosacīto cenu.

Valsts (pašvaldības) uzņēmuma darbiniekiem pārdošanai paredzētā kapitāla daļa nedrīkst būt lielāka par 20 procentiem. Ja darbinieku akcijām statūtos nav paredzētas balsstiesības, darbiniekiem pārdodamā kapitāla dala var pārsniegt 20 procentus. Atlaižu kopsumma nedrīkst pārsniegt attiecīgajos Latvijas Republikas likumos un apstiprinātajā privatizācijas projektā noteikto summu.

19. pants. Akcionāru (dalībnieku) pilnsapulces sasaukšana

Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad beigusies parakstīšanās uz akcijām (pajām, daļām), ministrija (komiteja) vai pašvaldības valde sasauc akcionāru (dalībnieku) pilnsapulci. Līdz statūtsabiedrības pilnsapulcei katram parakstītājam jāiemaksā summa, kāda paredzēta apstiprinātajā privatizācijas projektā.

Akcionāru (dalībnieku) pilnsapulce atbilstoši Latvijas Republikas likumam par attiecīgo statūtsabiedrības veidu lemj par statūtu apstiprināšanu, sabiedrības izpildinstitūciju izveidošanu, kā ari izlemj citus akcionāru (dalībnieku) pilnsapulces kompetencē esošos jautājumus.

20. pants. Statūtsabiedrības reģistrācija

Statūtsabiedrību reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrācijas pieteikumam pievieno:

1) statūtsabiedrības statūtus;

2) statūtsabiedrības prospektu, ja tāds ir;

3) akcionāru (dalībnieku) sapulces protokola norakstu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1992. gada 7. jūlijā
26.01.1994