Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 4.panta pirmās daļas 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus."

3. 7.pantā:

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) amatu, kuru viņi ieņem starptautiskajās organizācijās un institūcijās, ja to nosaka Saeimas lēmumi, Ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem un militārajiem darbiniekiem";

aizstāt piektajā daļā vārdus "kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus" ar vārdiem "kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nacionālo bruņoto spēku komandierim un viņa vietniekam, Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšniekam un viņa vietniekam, departamentu un pārvalžu priekšniekiem, Nacionālo bruņoto spēku veidu komandieriem, vienību komandieriem (priekšniekiem) un garnizonu priekšniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu.";

papildināt pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārējiem Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem un civilajiem darbiniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja ir saņemta Nacionālo bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstveida atļauja.";

aizstāt līdzšinējā astotajā daļā vārdus un skaitli "un sestās daļas 3.punktā" ar vārdiem un skaitli "sestās daļas 3.punktā un astotajā daļā";

uzskatīt līdzšinējo astoto un devīto daļu attiecīgi par devīto un desmito daļu.

4. 20.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā noteiktajos gadījumos - Satversmes aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas."

5. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:

1) deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) kārtējā gada deklarāciju;

3) deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta.

(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks deklarāciju iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai."

6. Aizstāt 26.panta sestajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

7. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ministru prezidents vai viņa pilnvarota persona atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas kārtībai pārbauda valsts amatpersonu deklarācijas, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci, pārbauda visu šā likuma 4.panta pirmajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas. Ja nepieciešams, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbauda šā likuma 4.panta otrajā un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas."

8. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienestam, Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas piekritībai ir pienākums šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbaudīt, vai deklarācija ir:

1) iesniegta un aizpildīta noteiktajā kārtībā;

2) iesniegta noteiktajā termiņā.";

izslēgt pirmo prim daļu;

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Satversmes aizsardzības birojam un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai atbilstoši šā likuma 23.panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas piekritībai, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam šā likuma 23.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos ir pienākums pārbaudīt, vai deklarācijā ir norādītas ziņas, kas liecina par šajā likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

(3) Valsts ieņēmumu dienestam un Satversmes aizsardzības birojam ir pienākums pārbaudīt, vai:

1) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniedzis valsts amatpersonu sarakstus;

2) valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja iesniegtie valsts amatpersonu saraksti ir sastādīti pareizi un pilnīgi.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Satversmes aizsardzības birojam" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

9. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Valsts ieņēmumu dienests turpina un pabeidz pārbaudīt tās deklarācijā norādītās ziņas, kuras liecina par šajā likumā paredzēto ierobežojumu pārkāpšanu, ja minētās pārbaudes Valsts ieņēmumu dienests ir sācis līdz 2003.gada 1.februārim, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sāk pildīt savas funkcijas pilnā apjomā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Bijušie valsts pilnvarnieki var ieņemt padomes locekļa (priekšsēdētāja) amatu tajā pašā statūtsabiedrībā, kurā iepriekš pildījuši valsts pilnvarnieka pienākumus, ja kapitāla daļu turētājs viņus iecēlis šajā amatā un netiek pārkāpti šā likuma 1.panta 5.punktā ietvertie interešu konflikta situāciju raksturojošie kritēriji."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi nr.567 "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.).

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 8.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 22.maijā

01.06.2003