Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 30.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Reģistrācijas atteikumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā."

3. Izslēgt 33.1 pantu.

4. 34.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"34.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšana

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tiek izbeigta:

1) saskaņā ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmumu;

2) statūtos vai līgumā paredzētajā kārtībā;

3) saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju";

4) pēc tiesas nolēmuma likumā noteiktajos gadījumos;

5) pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma šajā likumā noteiktajos gadījumos.";

aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus "Uzņēmējdarbības vai uzņēmuma darbību var izbeigt sakarā ar tiesas lēmumu gadījumos, kad uzņēmējsabiedrība vai uzņēmums veic" ar vārdiem "Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju paziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, paziņojumā norādot likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 6.panta ceturtās daļas 3.punktā paredzētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņojumā norādītās ziņas nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

aizstāt sestajā, septītajā un astotajā daļā vārdus "likvidācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "likvidators" (attiecīgā locījumā);

papildināt septīto, astoto, devīto, vienpadsmito un trīspadsmito daļu pēc vārda "uzņēmuma" (attiecīgā locījumā) ar vārdu iekavās "(uzņēmējsabiedrības)" (attiecīgā locījumā);

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "darba likumu kodekss" ar vārdiem "darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un izmaksām darbiniekiem, paliek uzņēmuma īpašniekam vai tiek sadalīta starp uzņēmējsabiedrības dalībniekiem proporcionāli viņu ieguldījumu daļai.";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Par šajā pantā, 34.2 un 34.3 pantā minētajiem kreditoru prasījumiem uzskatāmas valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu vai ar līgumu saistītu personu grupu likumīgas prasījumu tiesības pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).";

papildināt pantu ar piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram ir tiesības iesniegt tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzīšanu par neesošu, ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūti vai līgums neatbilst likuma prasībām vai tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibināšana, ir apstrīdamas. Ja tiesa atzīst uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) par neesošu, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) līdzekļu nav vai tie nesedz likvidācijas izdevumus pilnīgi, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Šā panta un 34.3 panta noteikumi piemērojami, ja attiecīgie uzņēmējdarbības veidu regulējošie likumi nenosaka citādi, vai arī tad, ja tie šo jautājumu neregulē."

5. Papildināt likumu ar 34.3 pantu šādā redakcijā:

"34.3 pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vienkāršotā likvidācija

Vienkāršotās likvidācijas procesu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piemēro, ja:

1) ir saņemts nodokļu administrācijas pieteikums par to, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība):

a) gada laikā pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nav uzsācis uzņēmējdarbību,

b) sistemātiski neiesniedz nodokļu likumos paredzētos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un nav informācijas par šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību,

c) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētā adrese faktiski nepastāv;

2) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti neiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram gada pārskatu vai to amatpersonu paraksta paraugus, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)];

3) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) atkārtoti gada laikā neizpilda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgos rīkojumus.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, izņemot 1.punkta "c" apakšpunktā norādīto gadījumu, uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridisko adresi nosūta brīdinājumu, kurā norāda termiņu, līdz kuram uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) var novērst minētos pārkāpumus. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs informāciju par brīdinājumu nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot brīdinājumā minēto termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētā adrese faktiski nepastāv, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nosūta informāciju tikai publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot šā panta otrajā daļā minētajā brīdinājumā paredzētās ziņas.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditori prasījumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā piesaka, iesniedzot pieteikumu, kurā norāda šādu informāciju:

1) kreditora vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja kreditors ir fiziskā persona; kreditora nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja kreditors ir juridiskā persona, kā arī tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, kas parakstījusi pieteikumu juridiskās personas vārdā;

2) tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un reģistrācijas numuru, pret kuru pieteikts kreditora prasījums;

3) kreditora prasījuma pamatojumu.

Ja šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) konstatētos un brīdinājumā norādītos pārkāpumus ir novērsis, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs informāciju par to nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ja šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā konstatētie pārkāpumi nav novērsti un nav saņemti šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditoru pieteikumi, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nosūta informāciju par pieņemto lēmumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis kreditoru pieteikumus pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un konstatētie pārkāpumi nav novērsti, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs iesniedz tiesā prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidāciju. Ja tiesa šādu prasību apmierina, likvidāciju šā likuma 34.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) līdzekļiem. Ja likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) līdzekļu nav vai tie nesedz likvidācijas izdevumus pilnīgi, likvidācijas izdevumi sedzami no šim mērķim speciāli piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi likuma 30.panta sestajā daļā (par reģistrācijas atteikuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos."

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 16. aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 7. maijā

21.05.2003