Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.03.2007. - 15.06.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 212

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 37.§)
Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 45.panta otro daļu un 50.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama ārzemnieka piespiedu izraidīšana, kā arī izceļošanas dokumenta formu un tā izsniegšanas kārtību.

2. Ja Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — pārvalde) veic pasākumus, lai nodrošinātu ārzemnieka izraidīšanu.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.141)

II. Piespiedu izraidīšanas procedūra

3. Ja lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu pieņem pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, pārvalde to darbdienas laikā nosūta Valsts robežsardzei.

4. Valsts robežsardzes amatpersona iepazīstina ārzemnieku viņam saprotamā valodā (ja nepieciešams, ar tulka starpniecību) ar lēmumu par piespiedu izraidīšanu un izskaidro viņam lēmuma būtību, kā arī tā apstrīdēšanas kārtību. Pēc iepazīšanās ar lēmumu par piespiedu izraidīšanu ārzemnieks to paraksta un saņem vienu lēmuma eksemplāru. Ja ārzemnieks atsakās parakstīties par iepazīšanos ar lēmumu, Valsts robežsardzes amatpersona par to izdara atzīmi lēmumā par piespiedu izraidīšanu. Ārzemnieks ir tiesīgs rakstiski paskaidrot atteikšanās iemeslus.

5. Lai nodrošinātu un garantētu izraidīšanas procesa drošību, kā arī lēmuma par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu izpildi, Valsts robežsardzes priekšnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ārzemnieka eskortēšanu līdz valstij, uz kuru ārzemnieks izraidāms.

6. Valsts robežsardze par lēmuma izpildi — ārzemnieka piespiedu izraidīšanu — rakstiski informē pārvaldi.

III. Ārzemnieku piespiedu izraidīšana pēc atbrīvošanas no Latvijas Republikas brīvības atņemšanas iestādes

(Nodaļas nosaukums MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

7. Pēc ārzemnieka ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē tā 30 dienu laikā rakstiski informē Valsts robežsardzi un pārvaldi par brīvības atņemšanas iestādē ievietoto ārzemnieku.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

8. Sniedzot informāciju par šo noteikumu 7.punktā minēto ārzemnieku, brīvības atņemšanas iestāde sastāda paziņojumu (2.pielikums) un tam pievieno:

8.1. tiesas sprieduma kopiju vai sprieduma izrakstu (ja tiesas spriedums ir stājies likumīgā spēkā);

8.2. ārzemnieka dzīves apraksta kopiju (oriģinālu nosūta Valsts robežsardzei);

8.3. ārzemnieka personu apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopiju;

8.4. ārzemnieka ceļošanas dokumenta (ja tāds ir) kopiju;

8.5. ārzemnieka paskaidrojuma anketu (5.pielikums) (oriģinālu nosūta Valsts robežsardzei).

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

9. Brīvības atņemšanas iestāde, paziņojot par šo noteikumu 7.punktā minēto ārzemnieku, kuram nav ceļošanas dokumenta, papildus šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.5.apakšpunktā minētajiem dokumentiem nosūta Valsts robežsardzei šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

10. Brīvības atņemšanas iestāde rakstiski informē Valsts robežsardzi par darbībām, kas veiktas saistībā ar šo noteikumu 7.punktā minētajiem ārzemniekiem, ja:

10.1. iesniegts apžēlošanas lūgums;

10.2. iestādes administratīvā komisija pieņēmusi lēmumu ierosināt tiesai nosacīti pirms termiņa atbrīvot notiesāto no soda izciešanas;

10.3. ārzemnieks nodots tālākai soda izciešanai citai valstij.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

10.1 Pēc apžēlošanas akta vai tiesas lēmuma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu saņemšanas brīvības atņemšanas iestāde nekavējoties - pirms ārzemnieka atbrīvošanas - telefoniski paziņo attiecīgajai Valsts robežsardzes teritoriālajai pārvaldei ārzemnieka atbrīvošanas datumu un laiku.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

11. Ja pārvalde pieņem lēmumu par šo noteikumu 7.punktā minētā ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, tā darbdienas laikā lēmumu nosūta Valsts robežsardzei, kā arī rakstiski informē brīvības atņemšanas iestādi.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

12. Pēc šo noteikumu 11.punktā minētā lēmuma saņemšanas Valsts robežsardze ar brīvības atņemšanas iestādi savstarpēji saskaņo ārzemnieka pārņemšanas kārtību, lai izpildītu lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

IV. To ārzemnieku piespiedu izraidīšana, kuriem nav ceļošanas (atgriešanās) dokumenta

13. Ja Valsts robežsardze aiztur ārzemnieku, kuram nav ceļošanas dokumenta vai kura rīcībā esošais ceļošanas dokuments ir nederīgs, tā sagatavo šādus dokumentus ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai:

13.1. aizpildītu ārzemnieka aptaujas anketu (3.pielikums);

13.2. ārzemnieka daktiloskopisko karti;

13.3. četras matētas fotogrāfijas (35 x 45 mm), kas izgatavotas no viena fotonegatīva un ir vienā blokā;

13.4. aizpildītu attiecīgās valsts noteikta parauga anketu ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai;

13.5. ārzemnieka iesniegumu par ceļošanas dokumenta saņemšanu attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai. Iesniegumā persona pamato nepieciešamību saņemt ceļošanas (atgriešanās) dokumentu;

13.6. citus dokumentus vai pierādījumus, kas pamato vēršanos attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, ja tādi ir.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.141)

14. Ja ārzemnieks atsakās rakstīt šo noteikumu 13.5.apakšpunktā minēto iesniegumu, viņš sniedz paskaidrojumu par atteikšanās iemesliem. Ārzemnieka paskaidrojumu pievieno šo noteikumu 13.punktā minētajiem dokumentiem.

15. Ja ārzemniekam nav ceļošanas dokumenta vai viņa rīcībā esošais ceļošanas dokuments ir nederīgs, Valsts robežsardze nosūta Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (turpmāk - Konsulārais departaments) lūgumu vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai. Lūgumam pievieno šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus. Par minētajām darbībām Valsts robežsardze rakstiski informē arī pārvaldi.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

16. Konsulārais departaments pēc attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izsniegtā ārzemnieka ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanas dokumentu nosūta Valsts robežsardzei, kā arī par to rakstiski informē pārvaldi.

17. Ja attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība atsaka izsniegt ārzemniekam ceļošanas (atgriešanās) dokumentu, Konsulārais departaments par to rakstiski informē pārvaldi un Valsts robežsardzi.

V. Izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība

18. Pārvalde izsniedz vienreizējai izceļošanai no Latvijas Republikas paredzētu izceļošanas dokumentu (4.pielikums).

19. Lēmumu par izceļošanas dokumenta izsniegšanu vai tā derīguma termiņa pagarināšanu, ja ārzemnieks no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nav izceļojis no Latvijas Republikas izceļošanas dokumentā norādītajā termiņā, pieņem pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

20. Pārvalde izceļošanas dokumentu izsniedz vai tā derīguma termiņu pagarina darbdienas laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētā lēmuma pieņemšanas. Izceļošanas dokumenta derīguma termiņš ir no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem, un tā kopējais derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus. Izceļošanas dokumenta derīguma termiņu pagarina uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

21. Izceļošanas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

21.1. par dokumentu:

21.1.1. izdevējiestādes nosaukums;

21.1.2. dokumenta numurs;

21.1.3. dokumenta reģistrācijas numurs;

21.1.4. dokumenta izsniegšanas datums un vieta;

21.1.5. dokumenta derīguma termiņš (dokumenta derīguma termiņa pagarinājums);

21.2. par ārzemnieku:

21.2.1. vārds (vārdi), uzvārds;

21.2.2. dzimšanas datums;

21.2.3. augums;

21.2.4. īpašas pazīmes;

21.2.5. valstiskā piederība;

21.2.6. adrese izcelsmes/mītnes valstī (ja zināma);

21.3. piezīmes;

21.4. valsti, uz kuru ārzemnieks izceļo.

22. Izceļošanas dokumentu aizpilda latviešu, angļu, franču vai krievu valodā, un pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona to apstiprina ar zīmogu un parakstu.

23. Izceļošanas dokumenta noformēšanai pārvaldē iesniedz divas matētas ārzemnieka fotogrāfijas (35 x 45 mm), kas izgatavotas no viena fotonegatīva un ir vienā blokā.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.212
Lēmums
par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu

(Pielikums svītrots ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.141)

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.212
Paziņojums

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.212
Ārzemnieka aptaujas anketa

3-1-212 COPY.GIF (111629 bytes)

3-2-212 COPY.GIF (55406 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.212
Izceļošanas dokumenta apraksts

4-1-212 COPY.GIF (176871 bytes)

4-2-212 COPY.GIF (97148 bytes)

4-3-212 COPY.GIF (67376 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.212

(Pielikums MK 20.02.2007. noteikumu Nr.141 redakcijā)

Ārzemnieka paskaidrojuma anketas veidlapu paraugi latviešu/angļu, latviešu/krievu un latviešu/franču valodā

01.JPG (60581 bytes)

02.JPG (34420 bytes)

03.JPG (111395 bytes)

04.JPG (103344 bytes)

05.JPG (99640 bytes)

06_1.JPG

06_2.JPG

07.JPG (47352 bytes)

08.03.2007