Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.09.2007. - 08.03.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 4. marta noteikumus Nr. 141 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.215

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 35.§)
Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 4.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek atzīti ārzemnieku ceļošanas dokumenti (turpmāk — ceļošanas dokuments).

2. Ceļošanas dokumentu var atzīt, ja tas ir:

2.1. starptautiski atzītas vai neatzītas valsts vai teritoriālās vienības īpašums un izsniegts attiecīgās valsts vai teritoriālās vienības pilnvarotā institūcijā, kā arī saskaņā ar attiecīgās valsts vai teritoriālās vienības normatīvajiem aktiem ir noteikts, ka šī dokumenta turētājam ir tiesības šķērsot attiecīgās valsts vai teritoriālās vienības robežu un ceļot uz ārvalstīm;

2.2. saskaņā ar 1951.gada 28.jūlija Konvenciju par bēgļa statusu izsniegts bēgļa ceļošanas dokuments;

2.3. saskaņā ar 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu izsniegts bezvalstnieka ceļošanas dokuments;

2.4. starptautiskas organizācijas izsniegts ceļošanas dokuments;

2.5. saskaņā ar 1958.gada 13.maija Konvenciju par jūrnieku nacionā­lajām personas apliecībām (C108 konvencija) izsniegts jūrnieka ceļošanas dokuments vai cits jūrnieka ceļošanas dokuments, kurā iekļauta vismaz C108 konvencijā paredzētā informācija;

2.6. saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9.pielikumu izsniegta gaisa kuģa apkalpes locekļa apliecība;

2.7. pagaidu ceļošanas dokuments.

(Grozīts ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.629)

3. Ciktāl Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi neparedz citādi, šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus atzīst par derīgiem ieceļošanai Latvijas Republikā, ja:

3.1. tie ir aizsargāti pret viltojumiem;

3.2. tajos informācija norādīta oriģinālvalodā un angļu vai franču valodā;

3.3. tajos ir paredzēta vieta vīzām;

3.4. tajos iekļauta šāda informācija par dokumenta turētāju:

3.4.1. vārds (vārdi);

3.4.2. uzvārds;

3.4.3. dzimšanas datums;

3.4.4. dzimšanas vieta;

3.4.5. dzimums;

3.4.6. fotogrāfija;

3.4.7. paraksts (izņemot nepilngadīga bērna ceļošanas dokumentu);

3.5. tajos ir iekļauta šāda informācija par dokumentu:

3.5.1. izdevējvalsts (šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā);

3.5.2. izdevējiestādes nosaukums;

3.5.3. dokumenta numurs;

3.5.4. dokumenta izsniegšanas datums;

3.5.5. dokumenta derīguma termiņš.

(Grozīts ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.629)

4. Ja dokuments neatbilst šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajām prasībām, to var atzīt par derīgu ieceļošanai Latvijas Republikā, ja šāda atzīšana atbilst Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām.

5. Ārlietu ministrija, saņemot informāciju par ārvalsts, citas teritoriālās vienības vai starptautiskās organizācijas ceļošanas dokumentu, kas nav atzīts Latvijas Republikā, to nosūta Iekšlietu ministrijai un pieprasa attiecīgās valsts vai teritoriālās vienības diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai vai attiecīgajai starptautiskajai organizācijai ceļošanas dokumenta personalizētu paraugu un detalizētu dokumenta aprakstu.

6. Ja Ārlietu ministrija no ārvalsts vai citas teritoriālās vienības diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas saņem tāda ceļošanas dokumenta paraugu un (vai) detalizētu dokumenta aprakstu, kas nav atzīts Latvijas Republikā, tā nosūta attiecīgā dokumenta paraugu Iekšlietu ministrijai atzinuma sniegšanai.

7. Iekšlietu ministrija nekavējoties nodod:

7.1. ceļošanas dokumenta paraugu un detalizētu dokumenta aprakstu — Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei (turpmāk - Kriminālistikas pārvalde). Kriminālistikas pārvalde izvērtē ceļošanas dokumentā iekļautos drošības elementus un sagatavo eksperta izziņu par dokumenta aizsargātību pret viltojumiem (turpmāk — eksperta izziņa);

7.2. ceļošanas dokumenta parauga kopiju un detalizētu dokumenta aprakstu — Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk — pārvalde). Pārvalde izvērtē, vai ceļošanas dokuments ir derīgs ieceļošanai Latvijas Republikā un vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.192)

8. Kriminālistikas pārvalde desmit dienu laikā pēc ceļošanas dokumenta parauga saņemšanas Iekšlietu ministrijā nosūta eksperta izziņu pārvaldei. Pārvalde sagatavo Iekšlietu ministrijas atzinumu par ceļošanas dokumenta atzīšanu.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.192)

9. Iekšlietu ministrija atzinumu par ceļošanas dokumenta atzīšanu Ārlietu ministrijai sniedz 20 dienu laikā pēc ceļošanas dokumenta parauga vai tā detalizēta apraksta saņemšanas Iekšlietu ministrijā.

10. Ārlietu ministrija izvērtē ceļošanas dokumenta atzīšanas lietderību un, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas atzinumu, pieņem lēmumu par ceļošanas dokumenta atzīšanu Latvijas Republikā, un informē par to Iekšlietu ministriju.

11. Ja Iekšlietu ministrija nav sniegusi atzinumu šo noteikumu 9.punktā norādītajā termiņā, Ārlietu ministrija pieņem lēmumu par ceļošanas dokumenta atzīšanu un informē par to Iekšlietu ministriju.

12. Ja pieņemts lēmums neatzīt ceļošanas dokumentu vai Iekšlietu ministrija ir paziņojusi, ka attiecīgā ceļošanas dokumenta turētājam ir papildu nosacījumi ieceļošanai Latvijas Republikā, Ārlietu ministrija par to paziņo attiecīgās valsts vai teritoriālās vienības diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai vai attiecīgajai starptautiskajai organizācijai.

13. No Ārlietu ministrijas saņemto informāciju par dokumenta atzīšanu:

13.1. pārvalde atbilstoši kompetencei ievada un aktualizē dokumentu paraugu informācijas sistēmā un ceļošanas dokumentu uzskaites tabulā;

13.2. Valsts robežsardze pēc dokumenta parauga saņemšanas atbilstoši kompetencei ievada un aktualizē dokumentu paraugu informācijas sistēmā.

14. Ja Ārlietu ministrija ir saņēmusi tikai vienu ceļošanas dokumenta parauga eksemplāru, to pastāvīgi glabā Ārlietu ministrijā. Ja Ārlietu ministrija ir saņēmusi vairākus ceļošanas dokumenta parauga eksemplārus, otro eksemplāru pastāvīgi glabā Valsts robežsardze, trešo eksemplāru - Kriminālistikas pārvalde.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.192)

15. Ceļošanas dokuments, kura paraugs, kopija vai detalizēts apraksts ir saņemts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kurš nav pretrunā ar šo noteikumu 2. vai 3.punktu, ir atzīts Latvijas Republikā.

16. Lēmums par ceļošanas dokumenta atzīšanu zaudē spēku, ja:

16.1. attiecīgās valsts vai teritoriālās vienības diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība vai attiecīgā starptautiskā organizācija informē Ārlietu ministriju, ka ceļošanas dokumenta izmantošana pārtraukta;

16.2. attiecīgā valsts vai teritoriālā vienība maina juridisko statusu un par ceļošanas dokumenta turpmāku izmantošanu Ārlietu ministrija nav informēta.

17. Noteikumu 16.punktā minētajos gadījumos Ārlietu ministrija informē Iekšlietu ministriju, un tā nodrošina datu aktualizāciju dokumentu paraugu informācijas sistēmā un ceļošanas dokumentu uzskaites tabulā.

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
22.09.2007