Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.08.2008. - 15.10.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumus Nr. 958 "Vīzu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 72.§)
Vīzu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu un 13.panta trešo un ceturto daļu
(MK 25.08.2008. noteikumu Nr.679 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, reģistrē, anulē un atceļ vīzu, kā arī vīzu derīguma termiņus un vīzu informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību.

2. Vīzas izsniedz:

2.1. Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs (turpmāk — pārstāvniecība) amatpersonas — visu veidu, kategoriju un formu vīzas;

2.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk — pārvalde) amatpersonas — visu veidu individuālās īstermiņa un ilgtermiņa vīzas;

2.2.1. pārvaldē — visu veidu individuālās īstermiņa un ilgtermiņa vīzas;

2.2.2. šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajos robežkontroles punktos — vienreizējās individuālās tranzītvīzas un īstermiņa vīzas;

2.3. Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (turpmāk — Konsulārais departaments) amatpersonas — visu veidu individuālās īstermiņa un ilgtermiņa vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza";

2.4. Valsts robežsardzes amatpersonas šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajos robežkontroles punktos — vienreizējās individuālās vai grupas tranzītvīzas un vienreizējās individuālās īstermiņa vīzas.

(Grozīts ar MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.749; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393)

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto iestāžu amatpersonas pieņem lēmumu par vīzas izsniegšanu un nosaka izsniedzamās vīzas veidu, kategoriju, formu, derīguma termiņu un atļauto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kā arī papildu pārbaudēs un pārrunās ar vīzas pieprasītāju iegūto informāciju. Amatpersonai ir tiesības noteikt īsāku vīzas derīguma termiņu un atļauto uzturēšanās laiku un mazāku ieceļošanas reižu skaitu Latvijas Republikā, nekā noteikts apstiprinātajā ielūgumā.

4. Vīzas ielīmi pirms ielīmēšanas ceļošanas dokumentā aizpilda elektroniski, izmantojot vīzu informācijas sistēmā ievadīto informāciju. Ja tehnisku iemeslu dēļ vīzas ielīmi aizpilda ar roku, to pēc ielīmēšanas ceļošanas dokumentā apstiprina ar zīmogu un parakstu.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.393 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393.)

6. Individuālā vīza ir visu kategoriju vienreizēja, divreizēja un daudzkārtēja vīza, un to izsniedz personas ceļošanas dokumentā.

7. Grupas vīza ir vienreizēja vai divreizēja tranzītvīza un vienreizēja vai divreizēja īstermiņa vīza.

8. Grupas vīzu izsniedz organizētai ārzemnieku grupai, ja tai ir grupas pase un tajā ir no piecām līdz 50 personām, kas kopā ieceļo Latvijas Republikā, uzturas valstī un izceļo no tās vai šķērso Latvijas Republiku tranzītā.

8.1 Ārvalstu jūrniekiem robežkontroles punktos var izsniegt grupas tranzītvīzu saskaņā ar Padomes 2003.gada 27.februāra Regulu Nr. 415/2003 par vīzu izsniegšanu uz robežas, to skaitā šādu vīzu izsniegšanu caurbraucējiem jūrniekiem.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.393 redakcijā)

9. Grupas vīzas derīguma termiņš nepārsniedz 30 dienas.

10. Par grupu atbildīgajai personai jābūt ceļošanas dokumentam, kā arī individuālajai vīzai, ja nepieciešama vīza.

2. Vīzas izsniegšana

11. Pieprasot vīzu, ārzemnieks iesniedz:

11.1. derīgu ceļošanas dokumentu;

11.2. aizpildītu un parakstītu vīzas anketu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam;

11.3. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam;

11.4. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka viņam ir Imigrācijas likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktā veselības apdrošināšanas polise;

11.5. dokumentus, kas pamato ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un vietu, vai norāda, ka viņam ir pārvaldē ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem apstiprināts ielūgums;

11.6. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.162)

11.1 Šo noteikumu 11.punktā noteiktos dokumentus un dokumentu kopijas ārzemnieks, kura dzīvesvieta atrodas tālu no pārstāvniecības (piemēram, tālāk par 100 kilometriem) vai kurš dzīvo valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, var iesniegt pārstāvniecībā pa pastu, elektroniski vai ar pilnvarotas personas starpniecību. Amatpersona ārzemnieku par viņa lietā pieņemtajiem lēmumiem informē, izmantojot ārzemnieka norādīto kontaktinformāciju (piemēram, elektroniski vai pa tālruni).

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.162 redakcijā)

11.2 Ja dokumenti pārstāvniecībā iesniegti pa pastu vai ar pilnvarotas personas starpniecību, amatpersona izvērtē dokumentus un, ja nepieciešams, četru darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas informē ārzemnieku vai viņa pilnvaroto personu par nepieciešamību iesniegt papildu informāciju vai ierasties uz pārrunām, nosakot datumu, no kura sākot ārzemnieks var ierasties pārstāvniecībā. Ja pēc papildu informācijas iesniegšanas vai pēc pārrunām nav nepieciešams iegūt citu papildu informāciju, amatpersona lēmumu par vīzas izsniegšanu pieņem vienas darbdienas laikā.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.162 redakcijā)

11.3 Ja dokumenti pārstāvniecībā iesniegti elektroniski, amatpersona četru darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas paziņo ārzemniekam datumu, no kura sākot viņš var ierasties pārstāvniecībā un personīgi iesniegt vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu oriģinālus un sniegt nepieciešamos paskaidrojumus saistībā ar paredzamo ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā. Ja pēc pārrunām nav nepieciešams iegūt papildu informāciju, amatpersona lēmumu par vīzas izsniegšanu pieņem vienas darbdienas laikā.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.162 redakcijā)

12. Ja ārzemnieks pieprasa vīzu robežkontroles punktā, šo noteikumu 11.3., 11.4., 11.5. un 11.6.apakšpunktā noteiktos dokumentus ārzemnieka vietā ir tiesīgs iesniegt uzaicinātājs.

13. Ceļošanas dokuments ir derīgs vīzas pieprasīšanai, ja:

13.1. tā derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņu;

13.2. tajā ir vismaz divas brīvas lappuses vīzu ielīmēšanai un dienesta atzīmēm par valsts robežas šķērsošanu;

13.3. tajā ir visu to ārzemnieku personas dati un fotogrāfijas, kuri šo dokumentu izmanto par ceļošanas dokumentu;

13.4. tajā nav dokumenta izdevēja neapstiprinātu labojumu;

13.5. tas nesatur viltojumu pazīmes;

13.6. tajā nav mehānisku bojājumu vai smērējumu, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju, izlasīt datus vai noteikt iespējamos dokumenta viltojumus.

14. Pārvaldes priekšniekam, Konsulārā departamenta direktoram, Valsts robežsardzes priekšniekam vai viņu pilnvarotai amatpersonai ir tiesības pieņemt lēmumu par vīzas izsniegšanu, ja ceļošanas dokuments neatbilst šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai ja fotogrāfija neatbilst šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajām prasībām, bet tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

15. Ja ārzemnieks Latvijas Republikā nozagta vai nozaudēta ceļošanas dokumenta vietā saņem jaunu ceļošanas dokumentu vai pagaidu ceļošanas dokumentu, lai atgrieztos mītnes zemē, vīza izceļošanai no Latvijas Republikas nav nepieciešama.

16. Ja pieņemts lēmums vīzu izsniegt saskaņā ar Imigrācijas likuma 16.panta ceturto daļu, bet ārzemnieka rīcībā nav Latvijas Republikā atzīta ceļošanas dokumenta, vīzas izsniegšanai izmanto veidlapu vīzas uzlīmēšanai saskaņā ar Padomes 2002.gada 18.februāra Regulu Nr. 333/2002 par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393)

17. Ja ārzemnieka nepilngadīgajiem bērniem nav ceļošanas dokumenta, ārzemniekam un viņa bērniem izsniedz kopīgu individuālo vīzu. To ielīmē pilngadīgā ārzemnieka ceļošanas dokumentā, ievērojot nosacījumu, ka visi minētie ārzemnieki ieceļo Latvijas Republikā, uzturas un izceļo no tās vai šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā kopā.

18. Ielūgums vīzas pieprasīšanai ir derīgs, lai pieprasītu vīzu tikai norādītajam ieceļošanas mērķim, vīzas veidam, vīzas derīguma termiņam un tajā norādītajiem ārzemniekiem.

19. Ja vienā ielūgumā norādīti vairāki ārzemnieki, viņi var pieprasīt vīzu atsevišķi, izmantojot to pašu ielūgumu, — katrs vienu reizi.

20. Ārzemniekam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu un kurš ceļo patstāvīgi vai kopā ar citu personu, kura par viņu ir atbildīga, vīzu izsniedz, ja tiek iesniegta vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta atļauja bērna ceļošanai uz Latvijas Republiku. Notariāls apliecinājums nav nepieciešams, ja vecāks vai aizbildnis atļauju pārstāvniecībā iesniedz personīgi. Atļaujā jābūt norādei, kura persona ir atbildīga par bērna uzturēšanos Latvijas Republikā.

21. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.501.)

22. Ja elektroniskās informācijas sistēmā — ielūgumu datu bāzē — ir iekļauta informācija, ka uzaicinātājs segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, ārzemniekam, pieprasot vīzu, nav jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai ieceļotu un uzturētos Latvijas Republikā.

23. Vīzas pieprasīšanai robežkontroles punktā ārzemnieks iesniedz dokumentus, kas pamato, ka viņam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespēju pieprasīt vīzu pārstāvniecībā.

24. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.501.)

25. Ārzemniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā, uzturēšanās termiņu pagarina, izsniedzot jaunu tādas pašas kategorijas vīzu, ja viņš pārvaldē iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka pēc iepriekšējās vīzas saņemšanas ir mainījušies apstākļi, un ja jaunas vīzas saņemšana:

25.1. atbilst starptautiskajām tiesību normām;

25.2. atbilst Latvijas valsts interesēm;

25.3. pamatota ar nepārvaramas varas apstākļiem;

25.4. pamatota ar humāniem apsvērumiem.

26. Šo noteikumu 25.punktā noteiktajos gadījumos vīzas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus ārzemnieks iesniedz ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms iepriekšējās vīzas derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja tas nav iespējams nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

27. Ja ārzemnieks mainījis ceļošanas dokumentu un iepriekšējā ceļošanas dokumentā ir derīga vīza, vīzu atjauno, izsniedzot jaunu vīzas ielīmi, ja joprojām ir spēkā nosacījumi, uz kuru pamata izsniegta iepriekšējā vīza.

28. Pieņemot izskatīšanai vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus, vīzas pieprasītāja ceļošanas dokumentā izdara atzīmi, izmantojot spiedogu. Spiedogā angļu valodā norāda Latvijas Republikas kodu (LVA), datumu, kad vīza ir pieprasīta, vīzas izsniedzējiestādes nosaukumu, kā arī pieprasītās vīzas kategorijas kodu. Diplomātiskajās un dienesta pasēs atzīme ar spiedogu tiek izdarīta pēc vīzas izsniedzējiestādes izvēles.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.393 redakcijā)

29. Ja pieņemts lēmums atteikt vīzas izsniegšanu, vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un valsts nodevu neatmaksā.

2.1. Lidostas tranzītvīzas izsniegšana

30. Lidostas tranzītvīza ir individuālā vienreizējā, divreizējā vai daudzkārtējā tranzīta vīza.

31. Vienreizējā lidostas tranzītvīza dod iespēju ārzemniekam vienu reizi šķērsot lidostas tranzītzonu.

32. Divreizējā lidostas tranzītvīza dod iespēju ārzemniekam šķērsot lidostas tranzītzonu, uzsākot ceļojumu un atgriežoties no tā.

33. Daudzkārtējā lidostas tranzītvīza dod iespēju ārzemniekam vīzā norādītajā laikā neierobežotu reižu skaitu šķērsot lidostas tranzītzonu.

34. Lidostas tranzītvīzas derīguma termiņš nepārsniedz trīs mēnešus.

35. Lidostas tranzītvīza nepieciešama šo noteikumu 7.pielikumā minēto valstu pilsoņiem (pavalstniekiem) un citiem ārzemniekiem, kuriem ir šo valstu izsniegti ceļošanas dokumenti, izņemot šādus gadījumus:

35.1. ja ārzemniekam ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ieceļošanas vīza vai tranzītvīza;

35.2. (svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393);

35.3. ja ārzemniekam ir derīga Andoras, Amerikas Savienoto Valstu, Japānas, Kanādas, Lihtenšteinas, Monako, Sanmarīno, Šveices Konfederācijas vai Vatikāna izsniegta uzturēšanās atļauja, kas garantē tiesības atgriezties;

35.4. ja ārzemnieks ir gaisa kuģa apkalpes loceklis un tādas valsts pilsonis (pavalstnieks), kas ir 1944.gada 7.decembra Starptautiskās konvencijas par civilo aviāciju dalībvalsts.

36. Ja ārzemniekam ieceļošanai nākamajā valstī vai mērķa valstī nepieciešama vīza, lidostas tranzītvīzu izsniedz tikai tad, ja viņš ir saņēmis tās valsts vīzu, kurā gatavojas ieceļot.

2.2. Tranzītvīzas izsniegšana

37. Tranzītvīza ir vienreizēja, divreizēja vai daudzkārtēja tranzīta vīza.

38. Vienreizējā un divreizējā tranzītvīza pēc formas ir individuālā vīza vai grupas vīza.

39. Daudzkārtējā tranzītvīza pēc formas ir individuālā vīza.

40. Vienreizējā tranzītvīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā vienu reizi ieceļot Latvijas Republikā tās teritorijas šķērsošanai un izceļot no Latvijas Republikas.

41. Divreizējā tranzītvīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā divas reizes ieceļot Latvijas Republikā tās teritorijas šķērsošanai un izceļot no Latvijas Republikas.

42. Daudzkārtējā tranzītvīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā neierobežotu reižu skaitu ieceļot Latvijas Republikā tās teritorijas šķērsošanai un izceļot no Latvijas Republikas.

43. Tranzītvīzā noteiktais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā nepārsniedz trīs dienas. Ārvalstu jūrniekam var izsniegt tranzītvīzu ar uzturēšanās termiņu līdz piecām dienām.

44. Tranzītvīzas derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus.

45. Ja ārzemniekam ieceļošanai nākamajā valstī vai mērķa valstī nepieciešama vīza, tranzītvīzu izsniedz tikai tad, ja viņš ir saņēmis tās valsts vīzu, kurā gatavojas ieceļot.

2.3. Īstermiņa vīzas izsniegšana

46. Īstermiņa vīza ir vienreizēja, divreizēja vai daudzkārtēja ieceļošanas vīza.

47. Vienreizējā un divreizējā īstermiņa vīza pēc formas ir individuālā vai grupas vīza.

48. Daudzkārtējā īstermiņa vīza pēc formas ir individuālā vīza.

49. Vienreizējā īstermiņa vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā vienu reizi ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

50. Divreizējā īstermiņa vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā divas reizes ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

51. Daudzkārtējā īstermiņa vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā neierobežotu reižu skaitu ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

52. Īstermiņa vīzu izsniedz ārzemniekam, kura ieceļošanas un uzturēšanās mērķis Latvijas Republikā ir īslaicīga vizīte.

53. Īstermiņa vīzas derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu un tajā paredzētais uzturēšanās termiņš nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

53.1 Ārzemniekam, kurš iepriekšējo divu gadu laikā ir saņēmis uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā vai vismaz vienu īstermiņa vīzu daudzkārtējai ieceļošanai un ir izmantojis to saskaņā ar tiesību aktiem par ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā un kuram ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas izsniegšanai, var izsniegt daudzkārtējo īstermiņa vīzu ar derīguma termiņu līdz diviem gadiem, kurā paredzētais uzturēšanās termiņš nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.162 redakcijā)

54. Robežkontroles punktā izsniedz īstermiņa vīzu, kuras derīguma termiņš nepārsniedz 15 dienas.

55. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.501.)

56. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393.)

2.4. Ilgtermiņa vīzas izsniegšana

57. Ilgtermiņa vīza ir individuālā vienreizējā, divreizējā un daudzkārtējā ieceļošanas vīza.

58. Vienreizējā ilgtermiņa vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā vienu reizi ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

59. Divreizējā ilgtermiņa vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā divas reizes ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

60. Daudzkārtējā ilgtermiņa vīza dod iespēju neierobežotu reižu skaitu ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

61. Ilgtermiņa vīzu izsniedz, ja ārzemniekam nepieciešams uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, un vīzas saņemšana:

61.1. atbilst starptautiskajām tiesību normām;

61.2. atbilst Latvijas valsts interesēm;

61.3. pamatota ar nepārvaramas varas apstākļiem;

61.4. pamatota ar humāniem apsvērumiem.

62. Ilgtermiņa vīzas derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu, izņemot vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza", kuras derīguma termiņš var būt līdz pieciem gadiem.

63. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama vīza vai ārzemnieks uzturējies Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgto līgumu par vīzu prasību atcelšanu un izmantojis visu līgumā atļauto uzturēšanās laiku vai līdz atļautā uzturēšanās laika beigām ir atlikušas mazāk par septiņām dienām un viņa ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijas Republikā, pārstāvniecība, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, izsniedz vienreizējo ilgtermiņa vīzu ar derīguma termiņu līdz 30 dienām.

64. Šo noteikumu 63.punktā minēto vīzu izsniedz ārzemniekam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu.

65. Lai pieprasītu šo noteikumu 63.punktā minēto vīzu, ārzemnieks iesniedz ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz lēmumā par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu norādīto uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, ja pieņemts lēmums piešķirt termiņuzturēšanās atļauju, vai derīguma termiņš nav mazāks par gadu, ja pieņemts lēmums piešķirt pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

66. Ja ārzemniekam, uzturoties ārvalstīs, uzturēšanās atļauja ir zudusi, pārstāvniecība, pamatojoties uz pārvaldes atzinumu, izsniedz šo noteikumu 63.punktā minēto vīzu.

2.5. Pierobežas vīzas izsniegšana

67. Pierobežas vīza ir individuālā vienreizējā, divreizējā un daudzkārtējā ieceļošanas vīza.

68. Pierobežas vīzas izsniedz saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem par vienkāršotu vīzu izsniegšanas kārtību pierobežas teritoriju iedzīvotājiem.

69. Vienreizējā pierobežas vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā vienu reizi ieceļot Latvijas Republikas starptautiskajā līgumā noteiktajā teritorijā, vīzā norādīto laiku uzturēties tajā un izceļot no tās.

70. Divreizējā pierobežas vīza dod iespēju vīzā norādītajā laikā divas reizes ieceļot Latvijas Republikas starptautiskajā līgumā noteiktajā teritorijā, vīzā norādīto laiku uzturēties tajā un izceļot no tās.

71. Daudzkārtējā pierobežas vīza dod iespēju neierobežotu reižu skaitu ieceļot Latvijas Republikas starptautiskajā līgumā noteiktajā teritorijā, vīzā norādīto laiku uzturēties tajā un izceļot no tās.

72. Pierobežas vīzas derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu, un tajā paredzētais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

73. Pierobežas vīzu izsniedz Latvijas Republikai saistošos starptautiskos līgumos noteiktās pārstāvniecības.

2.6. Vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniegšana

74. Vīza ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" ir vienreizējā, divreizējā vai daudzkārtējā individuālā lidostas tranzītvīza, tranzītvīza, īstermiņa vai ilgtermiņa vīza.

75. Vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniedz pārstāvniecību un Konsulārā departamenta amatpersonas. Pārvaldes un Valsts robežsardzes amatpersonas šo noteikumu 74.punktā noteiktās vīzas izsniedz tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma.

76. Vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" izsniedz:

76.1. ārzemniekam, kuram saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem noteiktas diplomātiskās vai konsulārās un tām pielīdzināmās privilēģijas un imunitātes un kurš oficiālā uzdevumā ierodas Latvijas Republikā vai šķērso tās teritoriju tranzītā;

76.2. ārvalsts valsts vadītājam, viņa ģimenes locekļiem un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

76.3. ārvalsts valdības vadītājam, ārvalsts valdības loceklim un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

76.4. ārvalsts parlamenta vadītājam, ārvalsts parlamenta loceklim un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

76.5. ārvalsts un starptautiskās organizācijas diplomātiskajam aģentam (pārstāvim), kurš dodas uz diplomātisko posteni vai atstāj to, un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu;

76.6. ārvalsts konsulārajai amatpersonai, kura dodas uz konsulāro posteni vai atstāj to, un minētās amatpersonas ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu;

76.7. ārvalsts diplomātam, ja viņš dodas darba vizītē uz Latvijas Republiku;

76.8. oficiāli uzaicinātam ārvalsts un starptautiskās organizācijas delegātam un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu, — ja Ārlietu ministrija ir akceptējusi attiecīgo oficiālo apmeklējumu;

76.9. ārvalsts diplomātiskajam un konsulārajam kurjeram;

76.10. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem.

77. Vīzu ar atzīmi "Dienesta vīza" izsniedz:

77.1. šo noteikumu 76.2., 76.3. un 76.4.apakšpunktā minētās delegācijas administratīvi tehniskajam personālam;

77.2. ārvalsts diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un starptautiskās organizācijas diplomātiskās pārstāvniecības administratīvi tehniskajam un apkalpojošam personālam un viņu ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņiem;

77.3. ārzemniekam, kurš atbilst šo noteikumu 76.punktā noteiktajām prasībām, bet kuram nav tiesību saņemt diplomātisko vīzu;

77.4. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem;

77.5. ārzemniekam, kurš ierodas Latvijas Republikā citu valstiski svarīgu uzdevumu veikšanai, — tikai Konsulārajā departamentā vai iepriekš saskaņojot ar Konsulārā departamenta direktoru;

77.6. ārvalstu akreditētajiem žurnālistiem un korespondentiem.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393)

78. Lai pieprasītu vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza", ārzemnieks iesniedz diplomātisko pasi, dienesta pasi vai citu ceļošanas dokumentu, savu fotogrāfiju un attiecīgās ārvalsts ārlietu resora, kompetentās institūcijas, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai attiecīgās starptautiskās organizācijas vai tās diplomātiskās pārstāvniecības rakstisku pieprasījumu (notu), kurā ir norādītas šādas ziņas:

78.1. personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un pilsonība (pavalstniecība);

78.2. ceļošanas dokumenta izdevējvalsts vai starptautiskās organizācijas nosaukums, dokumenta numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

78.3. ieceļošanas mērķis un paredzamais uzturēšanās laiks.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393)

3. Vīzas anulēšana un atcelšana

79. Vīzu anulē un atceļ:

79.1. pārstāvniecību amatpersonas;

79.2. pārvaldes amatpersonas;

79.3. Konsulārā departamenta amatpersonas — vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza";

79.4. Valsts robežsardzes amatpersonas Latvijas Republikas valsts robežšķērsošanas vietās.

80. Pārvaldes un Valsts robežsardzes amatpersonas anulē un atceļ vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma.

81. Vīzu anulē, uz tās izdarot atzīmi spiedoga veidā ar uzrakstu "Anulēta — Cancelled".

82. Vīzu vai atlikušo vīzas derīguma termiņu atceļ, pārvelkot tai sarkanu krustu pa diagonāli un izdarot atzīmi ar norādi, līdz kuram datumam vīza ir derīga.

4. Vīzu reģistrēšana, vīzu informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība

83. Vīzas pieprasījumus un izsniegtās, atteiktās, anulētās un atceltās vīzas reģistrē elektroniskajā informācijas sistēmā — vīzu informācijas sistēmā.

84. Vīzu informācijas sistēmā iekļauj šādu informāciju:

84.1. par ārzemnieku:

84.1.1. vārds (vārdi);

84.1.2. uzvārds;

84.1.3. iepriekšējais uzvārds (uzvārdi);

84.1.4. valstiskā piederība;

84.1.5. dzimšanas datums;

84.1.6. dzimšanas vieta;

84.1.7. dzimums;

84.1.8. digitāla vai skenēta fotogrāfija;

84.2. par ārzemnieka ceļošanas dokumentu:

84.2.1. veids;

84.2.2. sērija un numurs;

84.2.3. izdevējvalsts vai organizācija;

84.2.4. izdevējiestādes nosaukums;

84.2.5. izsniegšanas datums;

84.2.6. derīguma termiņš;

84.3. par ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķi:

84.3.1. ieceļošanas un uzturēšanās mērķis;

84.3.2. iesniegtie un uzrādītie pamatojuma dokumenti;

84.3.1 nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēra apliecinājuma veids;

84.3.2 informācija par veselības apdrošināšanas polisi;

84.4. ārzemnieka uzturēšanās vieta;

84.5. samaksas veids, valūta, tarifs;

84.6. par pieņemto lēmumu:

84.6.1. dokumentu pieņemšanas datums;

84.6.2. vīza izsniegta, piešķirtais numurs;

84.6.3. vīza atteikta, atteikuma iemesls;

84.6.4. vīza nav izsniegta, iemesls;

84.6.5. noteikts ieceļošanas aizliegums;

84.6.6. vīza atcelta, atcelšanas iemesls;

84.6.7. vīza anulēta, anulēšanas iemesls;

84.6.8. lēmuma pieņemšanas datums un vieta;

84.7. par vīzu:

84.7.1. vīzas veids:

84.7.1.1. vienreizēja vīza;

84.7.1.2. divreizēja vīza;

84.7.1.3. daudzkārtēja vīza;

84.7.2. vīzas kategorija:

84.7.2.1. A — lidostas tranzītvīza;

84.7.2.2. B — tranzītvīza;

84.7.2.3. C — īstermiņa vīza;

84.7.2.4. D — ilgtermiņa vīza;

84.7.2.5. L — pierobežas vīza;

84.7.3. vīzas forma:

84.7.3.1. individuālā vīza;

84.7.3.2. grupas vīza;

84.7.4. derīguma termiņš;

84.7.5. uzturēšanās termiņš;

84.8. amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393; MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.501)

85. Vīzu informācijas sistēmā iekļautajai informācijai ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

86. Vīzu informācijas sistēmas izmantošanu un uzturēšanu nodrošina pārvalde no valsts budžeta līdzekļiem.

87. Informāciju vīzu informācijas sistēmā ievada un aktualizē pārstāvniecību, pārvaldes, Konsulārā departamenta un Valsts robežsardzes amatpersonas. Minētās amatpersonas atbild par datu atbilstību un savlaicīgu informācijas ievadi vīzu informācijas sistēmā.

88. Vīzu informācijas sistēmā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārstāvniecības, pārvalde, Konsulārais departaments, Valsts robežsardze, Valsts policija un valsts drošības iestādes.

89. Informāciju vīzu informācijas sistēmā glabā 10 gadus.

5. Noslēguma jautājumi

90. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

91. Noteikumu 2.pielikuma 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 15., 18. un 19.punktā noteiktajos robežkontroles punktos vīzas izsniedz no 2003.gada 30.decembra, bet 7., 10., 13., 14., 16. un 17.punktā noteiktajos robežkontroles punktos — no 2004.gada 1.maija.

(MK 23.12.2003. noteikumu Nr.749 redakcijā)

92. Noteikumu 87.punktā minēto iestāžu amatpersonas uzsāk 84.1.8.apakšpunktā noteiktās informācijas ievadīšanu vīzu informācijas sistēmā ne vēlāk kā ar 2005.gada 3.jūniju.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.393 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Latvijas Republikas valsts robežkontroles punkts, kurā vīzas izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

(Pielikums svītrots ar MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.749)

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Latvijas Republikas valsts robežkontroles punkti, kuros vīzas izsniedz Valsts robežsardze

(Pielikums MK 25.08.2008. noteikumu Nr.679 redakcijā)

1. Starptautiskās lidostas “Rīga” robežkontroles punkts (turpmāk – RKP)

2. Rīgas ostas RKP

3. Terehovas RKP

4. Grebņevas RKP

5. Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkts (turpmāk – DzRKP)

6. Vientuļu RKP

7. Pāternieku RKP

8. Silenes RKP

9. Ventspils ostas RKP

10. Liepājas RKP

11. Indras DzRKP

12. Kārsavas DzRKP

13. Starptautiskās lidostas “Liepāja” RKP

14. Mērsraga ostas RKP

15. Pāvilostas RKP

16. Rojas ostas RKP

17. Salacgrīvas ostas RKP

18. Skultes ostas RKP

19. Starptautiskās lidostas “Ventspils” RKP

3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Vīzas ielīmes saturs

(Pielikums svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393)

4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Vīzu noteikumi

(Pielikums MK 22.04.2004. noteikumu Nr.393 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.162)

1. Vīzas anketa ir A4 formātā.

2. Teksts veidlapā līdztekus latviešu valodai var būt angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

393-001.PNG (113390 bytes)

393-002.PNG (169011 bytes)

393-003.PNG (219944 bytes)

5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Norādījumi par fotogrāfiju vīzas pieprasīšanai

(Pielikums grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.162)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vīzu izsniegšanu un reģistrēšanu, fotogrāfijai jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotogrāfijas izmēri — 45 x 35 mm ± 1 mm. Fotogrāfija ir izgatavota bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotogrāfijā - attālums starp acu zīlītēm ir 6 ± 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 ± 2 mm. Attālums no galvas līdz fotogrāfijas augšējai malai ir 6 ± 2 mm.

3. Fotogrāfija ir krāsaina.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotogrāfijas fons ir viendabīgs, balts vai gaiši pelēks. Ja fotogrāfijas fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija — pretskats.

7. Sejas izteiksme — nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs — ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums - vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotogrāfija ir nederīga.

10. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar fotonegatīvu.

11. Fotogrāfijā nedrīkst dominēt kāda no krāsām, kas radusies fotogrāfiju izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

12. Attēlam jābūt kvalitatīvam — asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

13. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

14. Fotogrāfiju izgatavo:

14.1. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas vīzas pieprasīšanai - ārzemniekam līdz piecu gadu vecumam;

14.2. ne agrāk kā vienu gadu pirms dokumentu iesniegšanas vīzas pieprasīšanai - ārzemniekam no piecu gadu vecuma līdz 12 gadu vecumam;

14.3. ne agrāk kā divus gadus pirms dokumentu iesniegšanas vīzas pieprasīšanai - ārzemniekam no 12 gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam;

14.4. ne agrāk kā četrus gadus pirms dokumentu iesniegšanas vīzas pieprasīšanai - ārzemniekam no 20 gadu vecuma.

15. Ir jāiesniedz jauna fotogrāfija, ja nav iespējams identificēt ārzemnieku, jo būtiski mainījies viņa izskats, un to pieprasa:

15.1. Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs amatpersona;

15.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona;

15.3. Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta amatpersona;

15.4. Valsts robežsardzes amatpersona.

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Veidlapa vīzas uzlīmēšanai

(Pielikums svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.393)

7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.217
Valstis, kuru pilsoņiem (pavalstniekiem) nepieciešama lidostas tranzītvīza

1. Afganistānas Islama Emirāts

2. Bangladešas Tautas Republika

3. Eritreja

4. Etiopija

5. Ganas Republika

6. Irākas Republika

7. Irānas Islama Republika

8. Kongo Demokrātiskā Republika

9. Nigērijas Federatīvā Republika

10. Pakistānas Islama Republika

11. Somālijas Demokrātiskā Republika

12. Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
30.08.2008