Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā «Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

I. Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā «Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 29) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

«1. pants. Latvijas Republikas budžeta sistēmā kā patstāvīgas atsevišķas daļas ietilpst valsts budžets, valsts sociālās apdrošināšanas budžets un vietējo padomju budžeti (vietējie budžeti).

Valsts budžetā, valsts sociālās apdrošināšanas budžetā un vietējo; budžetos kā patstāvīgas sastāvdaļas ietilpst konvertējamās valūtas budžeti. Atsevišķu šā likuma pantu piemērošanas īpatnības attiecībā uz konvertējamās valūtas budžetiem nosaka Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Vietējie budžeti ir rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu un pagastu budžeti.

Budžeti ir savstarpēji saistīti šā likuma noteiktajos ietvaros, Budžeta ieņēmumu un izdevumu sadalījumu starp valsts budžetu un vietējiem budžetiem nosaka Latvijas Republikas Augstākā Padome.»

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

«2. pants. Valsts budžets, valsts sociālās apdrošināšanas budžets un vietējie budžeti nosaka ekonomiskās attiecības starp uzņēmumiem, organizācijām, iedzīvotājiem, no vienas puses, un valsti un pašvaldībām, no otras puses, centralizētā naudas līdzekļu fonda plānveidīgā izveidošanā un izmantošanā.

Budžetus apstiprina vienam gadam - laika posmam no 1. janvāra līdz 31. decembrim ieskaitot. Ja nepieciešams, Latvijas Republikas Augstākā Padome var noteikt budžeta sastādīšanu īsākam finansu periodam. Ja budžeti līdz plānojama budžeta gada sākumam nav apstiprināti, tad līdz to apstiprināšanai plānojamā finansu perioda ikmēneša finansēšana tiek izdarīta vienam mēnesim atbilstošas daļas apmērā no iepriekšējā finansu perioda budžeta.»

3. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

«3. pants. Latvijas Republikas Ministru Padome iesniedz Augstākajai Padomei izskatīšanai valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta projekta koncepcijas četrus mēnešus pirms nākamā finansu perioda sākuma, budžeta projektus - ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms nākamā finansu perioda sākuma.

Valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izpildes pārskatu iesniegšanas termiņus nosaka Latvijas Republikas Augstākā Padome.»

4. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

«4. pants. Valsts budžeta, valsts sociālās apdrošināšanas budžeta un vietējo budžetu sastādīšanu un izpildi organizē attiecīgi Latvijas Republikas Ministru Padome un vietējo Tautas deputātu padomju valdes.

Sastādot valsts budžeta projektu, jāuzrāda no valsts budžeta finansējamām iestādēm, plānojamam finansu periodam ārpusbudžeta līdzekļu atlikums plānojamā perioda sākumā un šo līdzekļu izlietojums iepriekšējā finansu periodā.

Valsts budžeta, valsts sociālās apdrošināšanas budžeta un vietējo budžetu sastādīšanas un izpildes noteikumus izstrādā Latvijas Republikas Ministru Padome.»

5. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

«6. pants. No Latvijas Republikas budžeta sistēmas patstāvīgajiem budžetiem un budžetu izpildes gada pārskatiem pēc to apstiprināšanas, summējot ieņēmumus un izdevumus, izveido attiecīgo līmeņu statistiskos kopsavilkuma budžetus un koppārskatus.

No vietējo budžetu izpildes ceturkšņu un mēnešu pārskatiem izveido ceturkšņu un mēnešu koppārskatus.

Republikas kopsavilkuma budžets apvieno valsts budžetu, valsts sociālās apdrošināšanas budžetu un vietējos budžetus.

Rajona kopsavilkuma budžets apvieno rajona budžetu, rajona pilsētu un pagastu budžetus.

Republikas pilsētas ar iedalījumu rajonos kopsavilkuma budžets apvieno pilsētas budžetu un pilsētas rajonu budžetus.

Statistisko kopsavilkumu sastādīšanas kārtību un termiņus nosaka Latvijas Republikas Finansu ministrija.»

6. Izslēgt 8. panta 4. un 5. punktu.

7. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«Ja nepieciešams, valsts budžeta deficīta vai konkrētu budžeta izdevumu segšanai ar atmaksāšanas vai citiem noteikumiem var izmantot banku kredītus, valsts aizņēmumus, citu valstu budžetu un vietējo budžetu līdzekļu kredītus, neiekļaujot tos budžeta ieņēmumu daļā. Kredīti, humānās palīdzības, mērķprogrammu un citu veidu finansu līdzekļi jāuzrāda atsevišķā valsts budžeta pielikumā, norādot atmaksāšanas un citus papildnosacījumus. Ja šie līdzekļi saņemti budžeta izpildes finansu periodā, tie jāiekļauj budžeta pielikumā ar likumu par grozījumiem valsts budžetā.»

8. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

«10. pants. Valsts budžeta līdzekļi izlietojami:

1) valsts nozīmes tautsaimniecisko programmu finansēšanai, investīcijām un dotācijām;

2) valsts nozīmes veselības aizsardzības, fiziskās kultūras un sporta, zinātnes, izglītības un kultūras, sociālās nodrošināšanas pasākumu un iestāžu finansēšanai;

3) valsts nozīmes vides aizsardzības pasākumu finansēšanai;

4) starpvalstu mērķprogrammu finansēšanai;

5) valsts varas un pārvaldes iestāžu, tiesu un notariāta kantoru uzturēšanai;

6) aizdevumiem, ko iedala vietējiem budžetiem;

7) bankas kredītu un valsts parāda dzēšanai;

8) no citu valstu budžetiem un vietējiem budžetiem saņemto aizdevumu atmaksāšanai;

9) citiem pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

No valsts budžeta līdzekļiem var izsniegt dotācijas un mērķsubsīdijas vietējiem budžetiem.

Mērķsubsīdijas konkrētiem mērķiem apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome. Ja tās izlieto citiem pasākumiem vai pilnībā neapgūst attiecīgajā finansu periodā, šie asignējumi tiek ieturēti un ieskaitīti valsts budžeta līdzekļu brīvajā atlikumā.»

9. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

«11. pants. Valsts budžeta sastāvā tiek izveidots Latvijas Republikas Ministru Padomes rezerves fonds, kura apmēru nosaka Latvijas Republikas Augstākā Padome. Pārskatu par rezerves fonda izlietošanu vienlaikus ar pārskatu par valsts budžeta izpildi Latvijas Republikas Ministru Padome iesniedz Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

Latvijas Republikas Ministru Padomes rezerves fonda atlikums budžeta gada beigās tiek ieturēts un ieskaitīts valsts budžeta līdzekļu brīvajā atlikumā.»

10. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«12. pants. Ar valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļu brīvo atlikumu uz plānojamā gada sākumu un ar summām, par kādām ieņēmumi pārsniedz izdevumus, rīkojas Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļa brīvais atlikums uz plānojamā gada sākumu tiek novirzīts paredzēto budžeta izdevumu finansēšanai, lai segtu izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem, neiekļaujot atlikumu budžeta ieņēmumos.

Virs budžetā paredzētajiem izdevumiem uz valsts budžeta līdzekļi atlikuma rēķina veidojas kases apgrozības līdzekļi, kurus Latvijas Republikas Ministru Padome gada laikā var izlietot paga.idu kases iztrūkumu segšanai, un tie tajā pašā gadā jāatjauno līdz apmēriem, kādi paredzēti, apstiprinot valsts budžetu Latvijas Republikas Augstākajā Padomē.»

11. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

«13. pants. Valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izpildes procesā izmaiņas šo budžetu ieņēmumos un izdevumos var izdarīt Latvijas Republikas Augstākā Padome. Valsts budžeta izpildes procesā grozījumus ieņēmumos un izdevumos rezerves fonda ietvaros ir tiesīga izdarīt Latvijas Republikas Ministru Padome.»

12. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

«14. pants. Latvijas Republikas Ministru Padome organizē valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta projektu sastādīšanas darbu un iesniedz šo projektu Latvijas Republikas Augstākajai Padomei. Budžeta projekti tiek publicēti.»

13. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

«15. pants. Latvijas Republikas Augstākās Padomes pastāvīgās komisijas iepriekš izskata valsts budžeta projektu un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta projektu, kā arī saņemtos iedzīvotāju ierosinājumus un sagatavoto atzinumu iesniedz Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.»

14. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

«16. pants. Latvijas Republikas Augstākā Padome izskata valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta projektus pēc Latvijas Republikas Ministru Padomes iesniegtā ziņojuma un Latvijas Republikas Augstākās Padomes pastāvīgo komisiju atzinuma, apstiprina, pieņem likumu un publicē to vispārējai zināšanai.»

15. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

«18. pants. Valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izpildes pārskatu Latvijas Republikas Ministru Padome iesniedz Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes pastāvīgās komisijas izskata pārskatu par valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izpildi un sagatavoto atzinumu iesniedz Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

Latvijas Republikas Augstākā Padome izskata pārskatu par Latvijas Republikas valsts budžeta un valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izpildi un savu lēmumu publicē vispārējai zināšanai.»

16. Izslēgt 20. panta 4. punktu.

17. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

«21. pants. Lai nodrošinātu ar finansu resursiem no vietējiem budžetiem finansējamos pasākumus, ar Latvijas Republikas Finansu ministrijas piekrišanu var tikt izmantoti ar atdošanas un atmaksāšanas noteikumiem banku kredīti un vietējie aizņēmumi.»

18. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

«23. pants. Vietējām Tautas deputātu padomēm var iedalīt no augstāka līmeņa budžeta dotācijas un mērķsubsīdijas, kas izlietojamas neatliekamu sociālo problēmu risināšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Dotācijas netiek grozītas, tās izsniedz neatkarīgi no vietējā budžeta izpildes rezultātiem.»

19. Aizstāt 24., 25., 26., 28., 30., 31., 33. un 35. pantā vārdu «izpildkomitejas» ar vārdu «valdes».

20. Izslēgt 5., 25., 27., 31., 32., 33., 34. un 35. pantā vārdu «ciematu».

II. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas 1991. gada 26. novembra likumu «Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā «Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām»» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 51).

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 10. jūlijā

13.07.1992