Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumā «Par apgrozījuma nodokli»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izteikt Latvijas Republikas 1991. gada 18. decembra likumu «Par apgrozījuma nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2/3) šādā redakcijā:

«LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS PAR APGROZĪJUMA NODOKLI LIKUMĀ LIETOTIE TERMINI

1. Prece - jebkura kustama lieta, kuru ražo, importē vai pārdod uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības ar mērķi gūt peļņu, kā arī bezpeļņas organizācijas - bez šāda mērķa.

Par preci netiek uzskatīti vērtspapīri un maksāšanas līdzekļi.

2. Maksas pakalpojumi un darbi - uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību uzņēmējdarbība, ko tās veic pret atlīdzību ar mērķi gūt peļņu, kā arī analoga bezpeļņas organizāciju darbība - bez šāda mērķa.

3. Realizācijas apgrozījums - no preču, maksas pakalpojumu un darbu realizācijas, arī no klīringa un bartera darījumiem gūto ieņēmumu vai atlīdzības summa naudas izteiksmē.

1. pants. Ar apgrozījuma nodokli apliekamais objekts

Ar apgrozījuma nodokli apliek preču, maksas pakalpojumu un darbu realizācijas apgrozījumu (turpmāk - preču un pakalpojumu realizāciju), izņemot preču apgrozījumu tirgus laukumos vai ielu tirdzniecībai atvēlētās vietās, ja pārdevējs nav uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.

Realizācijas apgrozījumā tiek iekļauta arī akcīzes nodokļa summa.

Realizācijas apgrozījumā neietilpst atgriezeniskās taras vērtība, izņemot gadījumus, kad šo taru realizē tās ražotājs vai importētājs kā preci.

Sniedzot starpniecības pakalpojumus vai realizējot fiziskajām personām piederošu mantu komisijas tirdzniecībā, ar apgrozījuma nodokli apliekamais objekts ir ieņēmumi par starpniecības pakalpojumu vai komisijas atlīdzība.

Apgrozījuma nodokļa maksātājiem, kas sniedz starpniecības pakalpojumus, par realizācijas apgrozījumu uzskatāma atlīdzības veidā gūto ieņēmumu summa.

Ja starpnieks, pārstāvot ārzemju juridisko vai fizisko personu, piedalās preču vai pakalpojumu realizācijā Latvijas muitas teritorijā, šīs preces vai pakalpojumi ir apliekami ar apgrozījuma nodokli.

Apgrozījuma nodokļa maksātājiem, kas pašražotās vai pašu iepirktās preces vai pakalpojumus realizē saviem darbiniekiem, patērē savārn vajadzībām, nodod bez maksas citiem ražotājiem vai patērētājiem, realizācijas apgrozījums nosakāms^ kā preču (pakalpojumu) pašizmaksa vai iegādes vērtība. Klīringa un bartera darījumos realizācijas apgrozījums nosakāms no līgumā uzrādītās vērtības.

2. pants. Apgrozījuma nodokļa maksātāji

Apgrozījuma nodokli maksā uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību, vai bezpeļņas organizācijas, kas veic saimniecisko darbību, realizējot vai importējot preces, maksas pakalpojumus vai darbus.

Apgrozījuma nodokli nemaksā fiziskās personas, kuras likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā nodarbojas ar intelektuālo darbu.

3. pants. Apgrozījuma nodokļa likmes

Apgrozījuma nodokļa likme tiek noteikta 12 procentu vai 6 procentu apmērā no preču, pakalpojumu un darbu apgrozījuma.

Apgrozījuma nodokļa likme 6 procentu apmērā tiek noteikta:

- labībai un labības produktiem;

- mājlopiem un mājputniem, gaļai un gaļas produktiem;

- pienam un piena produktiem;

- zivīm un zivju produkcijai.

4. pants. Apgrozījuma nodokļa atvieglojumi Ar apgrozījuma nodokli netiek aplikti:

1. Medikamenti, medicīnas preces un medicīnas pakalpojumi.

2. Reliģiskie un rituālie pakalpojumi.

3. Sabiedriskā ēdināšana, kuru organizē darba devējs saviem darbiniekiem, kā arī sabiedriskā ēdināšana izglītības, medicīnas, sociālās nodrošināšanas un labošanas darbu iestādēs.

4. Teātru, kino (izņemot video), cirka izrādes un koncerti, muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu apmeklējumi, bērniem domāti un labdarības mērķiem veltīti sarīkojumi, kā arī pašdarbības mākslas kolektīvu un sporta sarīkojumi.

5. Mākslas un hronikāli dokumentālās kinofilmas un kinofilmu iznomāšana.

6. Iepirkumi valsts un pašvaldību muzeju fondos.

7. Parku, apstādījumu un labiekārtošanas objektu uzturēšana.

8. Banku pakalpojumi.

9. Apdrošināšanas pakalpojumi.

10. Tranzīta pārvadājumi.

11. Dārgmetālu, dārgakmeņu un Jo izstrādājumu piegāde Latvijas Republikas dārgmetālu fonda vajadzībām.

12. Latvijas Republikā reģistrētie masu informācijas līdzekli.

13. Zemes noma.

No apgrozījuma nodokļa atbrīvo preces un pakalpojumus, kurus eksportē. Par eksportu tiek uzskatīta arī preču piegāde lietošanai vai tirdzniecībai uz kuģa un lidmašīnā, kas kursē starptautiskajās līnijās.

5. pants. Apgrozījuma nodokļa sadalījums valsts un pašvaldību budžetos

Lauku rajonos Latvijas Republikas valsts budžetā tiek iemaksāti 80 procenti no kopējās apgrozījuma nodokļa summas, bet pilsētas vai pagasta pašvaldības budžetā pēc maksātāja atrašanās vietas - 20 procenti, republikas pilsētās Latvijas Republikas valsts budžetā tiek iemaksāti 90 procenti no kopējās nodokļa summas, bet pilsētas budžetā - 10 procenti.

6. pants. Apgrozījuma nodokļa aprēķināšana

Nosakot apgrozījuma nodokļa lielumu, no sākotnēji aprēķinātās summas tiek atskaitīta apgrozījuma nodokļa summa, kas samaksāta, iegādājoties ražošanas vajadzībām izejvielas un materiālus, komplektējamos izstrādājumus, kā ari atlīdzinot par pakalpojumiem, kuri nepieciešami uzņēmējdarbības procesa nodrošināšanai. Ja Latvijas Republikas Ministru Padome ir noteikusi normas izejvielu un materiālu patēriņam produkcijas vienības ražošanai, samaksātā apgrozījuma nodokļa summa tiek atskaitīta par izejvielu un materiālu iegādi šo normu ietvaros.

Izdarot šā panta pirmajā daļā paredzētos aprēķinus, budžetā iemaksājamo apgrozījuma nodokļa summu nedrīkst samazināt par apgrozījuma nodokļa summu, kas samaksāta, iegādājoties preces un pakalpojumus paša uzņēmēja vai tā darbinieku vajadzībām (patēriņam), ari iegādājoties ražošanas līdzekļus (mašīnas, iekārtas) un veicot uzņēmuma paplašināšanu vai rekonstrukciju, kā arī samaksāta par šā likuma 4. pantā minēto preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai (izņemot eksportu) iegādātajām izejvielām un materiāliem, komplektējamiem izstrādājumiem, kā arī pakalpojumiem, kuri nepieciešami uzņēmējdarbības procesa nodrošināšanai.

Uzņēmumiem, kuri nav apgrozījuma nodokļa maksātāji, par iepirktajam precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem nomaksātais apgrozījuma nodoklis no budžeta netiek kompensēts. Uzņēmumiem, izņemot lauksaimniecības produkcijas ražotāju nodokļa maksājumus par lauksaimniecības produkciju, negatīvais apgrozījuma nodokļa saldo tiek attiecināts uz nākamajiem apgrozījuma nodokļa maksājumiem.

Uzņēmumi, kas eksportē preces un pakalpojumus, maksāšanas termiņam izbeidzoties, 15 dienu laikā iesniedz finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas pārskatu par apgrozījuma nodokļa summām, kuras nomaksātas, iegādājoties ražošanas vajadzībām izejvielas, materiālus, komplektējamos izstrādājumus un saņemot maksas pakalpojumus. Šī summa 15 dienu laikā atmaksājama no budžeta. Tādā pašā kārtībā tiek atmaksāts negatīvais apgrozījuma nodokļa saldo lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par lauksaimniecības produkciju.

7. pants. Apgrozījuma nodokļa maksāšanas kārtība

Apgrozījuma nodokļa maksātājiem aprēķinātās apgrozījuma nodokļa summas norēķinu dokumentos jānorāda atsevišķi un jānodrošina aprēķināto un nomaksāto apgrozījuma nodokļa summu uzskaite.

Apgrozījuma nodokļa summu pārskaitīšanu no uzņēmuma (uzņēmēja) kontiem valsts un pilsētas vai pagasta pašvaldības budžeta kontā veic uzņēmumu apkalpojošā bankas iestāde.

Apgrozījuma nodokļa maksāšanas periods ir viens kalendāra mēnesis, ja konkrētajam maksātājam Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcija nav noteikusi citu maksāšanas periodu.

Apgrozījuma nodokļa maksātāji 15 dienu laikā pēc maksāšanas perioda izbeigšanās iesniedz finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas pārskatu par apgrozījuma nodokļa nomaksāšanu, bet organizācijas, kuras apgrozījuma nodokli maksā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem, - 25 dienu laikā.

Kopā ar gada bilanci apgrozījuma nodokļa maksātāji iesniedz Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijai deklarāciju par gada apgrozījuma nodokļa maksājumiem.

Nodokļa parāda summa jāiemaksā budžetā, bet pārmaksātās summas jāatmaksā no budžeta 10 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu ražošanas un realizācijas vai tikai realizācijas ārvalstu valūtā, aprēķinot apgrozījuma nodokli, tiek pārrēķināti Latvijas Republikā lietotajā oficiālajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kas ir spēkā maksājumu izdarīšanas dienā.

Apgrozījuma nodoklis par ieņēmumiem no preču un pakalpojumu ražošanas un realizācijas vai tikai no realizācijas konvertējamā ārvalstu valūtā tiek maksāts konvertējamā ārvalstu valūtā.Apgrozījuma nodokļa summa, kas aprēķināta Latvijas Republikā lietotajā oficiālajā valūtā, tiek samazināta par apgrozījuma nodokļa summu, kas nomaksāta konvertējamā ārvalstu valūtā.

8. pants. Atbildība par apgrozījuma nodokļa likuma pārkāpumiem Apgrozījuma nodokļa maksātāju atbildību par nodokļa pareizu un laicīgu nenomaksāšanu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

Ja ar nodokli apliekamais apgrozījums tiek slēpts vai ja nodokļa summa ir aprēķināta nepareizi, budžetā bezstrīdus kārtībā tiek ieskaitīts visa nenomaksātā summa, kā arī soda nauda 30 procentu apmērā no šis summas, bet gada laikā pieļautu atkārtotu pārkāpumu gadījumā - 60 procentu apmērā.

9. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas rodas par apgrozījuma nodokļa aprēķināšanu, izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 10. jūlijā

01.10.1992