Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.17 izraksts

Rīgā 2001.gada 10.aprīlī

35.§

Par nepieciešamo finansējumu medicīnas māsu darba algām

Apspriešanā piedalījās: A.Požarnovs, G.Bērziņš, V.Zeile, L.Grafa, V.Makarovs, I.Sudraba, J.Krūmiņš, O.Velmers, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegtos precizētos aprēķinus par nepieciešamā finansējuma apjomu medicīnas māsu algu palielināšanai.

2. Noteikt, ka resursus medicīnas māsu algu palielināšanai veido:

2.1. 1598212 lati - finansējums minimālās darba algas palielināšanai ar 2001.gada 1.jūliju;

2.2. 28877 lati - no Finansu ministrijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

2.3. 81000 latu - no bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra" rezerves fonda;

2.4. 66000 latu - no iedzīvotāju ienākuma nodokļa apstiprinātā gada plāna pārpildes 2000.gadā.

3. Finansu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju iekļaut attiecīgus grozījumus likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam"".

4. Noteikt, ka ieņēmumi, kurus plānots saņemt par plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu rindas kārtībā, tiks novirzīti medicīnas māsu algu palielināšanai. Labklājības ministrijai sagatavot attiecīgus priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā.

5. Finansu ministrijai atkārtoti izvērtēt nodokļu ieņēmumu prognozi, lai rastu līdzekļus (300000 latu) medicīnas māsu algu palielināšanai, un attiecīgus priekšlikumus iekļaut valsts 2001.gada budžeta grozījumos.

6. Labklājības ministrijai mēneša laikā sagatavot ziņojumu par bezmaksas medikamentu apmaksas kārtību (iekļaujot informāciju arī par ārvalstu pieredzi) un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

7. Finansu ministrijai mēneša laikā sagatavot informāciju par valsts parāda apkalpošanu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

37.§

Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam""

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Sončiks, A.Gorbunovs, V.Zeile, V.Makarovs, I.Sudraba, G.Veismane, Ģ.V.Kristovskis, A.Kalvītis, R.Zīle, E.Ziediņš, V.Andrējeva, I.Tiltiņš, G.Kauliņa, M.Segliņš, K.Greiškalns, A.Slakteris, B.Bāne, V.Veldre, I.Labucka, J.Krūmiņš, K.Pētersone, I.Šķibelis, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Neatbalstīt Finansu ministrijas priekšlikumus par akcīzes nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu budžetā.

Pieņemt zināšanai, ka finansu ministram ir atšķirīgs viedoklis par šo lēmumu.

2. Pamatā akceptēt likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam"", ņemot vērā šādus priekšlikumus:

2.1. atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu par programmas "Vispārējā vadība" iekšējo līdzekļu pārdali, novirzot 9762 latus Krīzes kontroles centra atalgojumiem;

2.2. atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par līdzekļu iekšējo pārdali militārpersonu pensiju izmaksām;

2.3. atbalstīt Finansu ministrijas priekšlikumu par līdzekļu palielinājumu apakšprogrammai "Dārgmetālu proves uzraudzība" 56541 lata apmērā no papildu iemaksas budžetā no nodevas par dārgmetāla provēšanu un zīmogošanu;

2.4. atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu:

2.4.1. par līdzekļu iekšējo pārdali, samazinot 13.03.00 programmas "Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates" un "Youth for Europe"" iemaksas starptautiskajās organizācijās par 15903 latiem, attiecīgi palielinot izdevumus apakšprogrammai "Integrācija Eiropā" Eiropas izglītības ministru konferences norises nodrošināšanai š.g. 28.-30.jūnijā;

2.4.2. par līdzekļu palielinājumu apakšprogrammai 06.14.00 128508 latu apmērā no valsts nodevas par valsts valodas prasmes atestāciju;

2.5. atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu:

2.5.1. nesamazināt Valsts veterinārajam dienestam dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par 757920 latiem;

2.5.2. Sanitārajai robežinspekcijai ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājumu par 30322 latiem novirzīt inspekcijas izdevumiem;

2.5.3. veikt līdzekļu iekšējo pārdali zivju audzētavas "Sērene" finansēšanai;

2.5.4. veikt līdzekļu iekšējo pārdali dalībmaksas Starptautiskajā organizācijā zivsaimniecības attīstībai Austrumeiropā un Centrālajā Eiropā - EUROFISH - nodrošināšanai;

2.6. ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, Finansu ministrijai nesamazināt speciālā budžeta 02.00 "Valsts autoceļu fonds" ieņēmumus un izdevumus;

2.7. atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu un paredzēt, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpildei slimokases, slēdzot līgumus ar bērnu veselības aprūpes iestādēm, attiecīgi palielina pakalpojumu cenu. Labklājības ministrijai iekļaut nepieciešamos grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas noteikumos (sk. šī protokola 34.¤).

Pieņemt zināšanai, ka Satversmes tiesas lēmuma (par likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") izpildes nodrošināšana tiek veikta no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem;

2.8. atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu par Gaujas nacionālā parka pašu ieņēmumu pieauguma pilnā apjomā novirzīšanu izdevumu segšanai;

2.9. atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par izdevumu palielināšanu par 85386 latiem;

2.10. atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu obligātās aizstāvības nodrošināšanai krimināllietās. Finansu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt līdzekļu apmēru (aptuveni 410 tūkst. latu) un finansu avotu;

2.11. atbalstīt Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta priekšlikumu par līdzekļu iekšējo pārdali 5334 latu apmērā.

3. Finansu ministrijai kopīgi ar ieinteresētajām ministrijām sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē šādus jautājumus:

3.1. Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija darbības nodrošināšana;

3.2. Valsts kontroles ēkas kapitālā remonta darbu finansējums;

3.3. 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmju izgatavošanas un pasniegšanas finansējums;

3.4. mācību un pāraudzināšanas iestādes "Pilcene" izveidošanas projekta īstenošana;

3.5. mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajam iemaksām.

4. Finansu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā sēdē:

4.1. informāciju par ministriju centrālā aparāta atalgojumu;

4.2. priekšlikumus par muzeju pašu ieņēmumu izlietojuma kārtību budžeta gada laikā.

5. Finansu ministrijai, gatavojot 2002.gada valsts budžeta projektu, paredzēt visām institūcijām palielināt ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 10 % no 2001.gada budžetā apstiprinātā apjoma (pēc budžeta grozījumiem).

6. Finansu ministrijai kopīgi ar iesaistītajām ministrijām attiecīgi precizēt likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam"" (budžeta likumprojektu paketi) un iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane