Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.12.2009. - 25.02.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumus Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.182

Rīgā 2003.gada 15.aprīlī (prot. Nr.21 32.§)
Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums
Izdoti saskaņā ar Sēklu aprites likuma 2.panta 1.punkta "b" apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas augu šķirņu kataloga (turpmāk — katalogs) apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā šķirnes iekļauj, uztur katalogā un svītro no tā, kā arī ar katalogu saistītās informācijas glabāšanas un publicēšanas kārtību.

2. Šķirni katalogā iekļauj uz desmit kalendāra gadiem.

II. Iesniegums šķirnes iekļaušanai katalogā

3. Iesniegumu par šķirnes iekļaušanu katalogā (1.pielikums) Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk - iesniegums) iesniedz:

3.1. šādos termiņos:

3.1.1. par vasarāju iekļaušanu - līdz 1.martam;

3.1.2. par ziemāju iekļaušanu - līdz 10.jūlijam;

3.2. viena no šādām personām:

3.2.1. selekcionārs;

3.2.2. selekcionāra tiesību īpašnieks- fiziska vai juridiska persona, kas ieguvusi selekcionāra tiesības;

3.2.3. šķirnes uzturētājs- fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina šķirnes uzturēšanu;

3.2.4. selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai šķirnes uzturētāja pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - šķirnes pārstāvis).

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

4. Ja Valsts augu aizsardzības dienests saņem iesniegumu par šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu (2.pielikums), tas var atkārtoti novērtēt šķirnes saimnieciskās īpašības katalogā iekļautajām šķirnēm, kā arī šķirnēm, kuras nav paredzētas iekļaušanai katalogā.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

4.1 Iesniedzējs var iesniegt iesniegumu, lai šķirnes saimnieciskās īpašības novērtētu:

4.1 1. bioloģiskajā lauksaimniecībā;

4.1 2. konvencionālajā lauksaimniecībā;

4.1 3. gan bioloģiskajā, gan konvencionālajā lauksaimniecībā.

(MK 17.07.2007. noteikumu Nr.495 redakcijā)

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. pilnvarojumu, ja iesniegumu iesniedz šķirnes pārstāvis;

5.2. saskaņā ar 3.pielikumā noteiktajām vadlīnijām veiktās šķirnes atšķirības, viendabības un stabilitātes pārbaudes (turpmāk - šķirnes tests) pārskatu (4.pielikums) un šķirnes aprakstu (5.pielikums), ja šķirnes tests ir veikts;

5.3. šķirnes apraksta tehnisko anketu, ja šķirnes tests nav veikts;

5.4. apliecinājumu, ka ir veikta samaksa par iesnieguma izskatīšanu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

6. Ja nepieciešama šķirnes komponentu pārbaude hibrīdiem un sintētiskām šķirnēm, iesniedzējam ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai informācija par pārbaudes rezultātiem un komponentu aprakstu tiktu uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.

7. Ja iesniegums ir pilnībā aizpildīts un iesniegti šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to, pārbauda tajā sniegto informāciju un reģistrē šādā kārtībā:

7.1. izdara atzīmi uz iesnieguma par tā reģistrēšanu;

7.2. veic ierakstu iesniegumu reģistrācijas žurnālā, norādot iesnieguma reģistrēšanas datumu, numuru, sugas un šķirnes nosaukumu, iesniedzēja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, pilnvarotā pārstāvja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu;

7.3. informē iesniedzēju par iesnieguma reģistrēšanu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

7.1 Ja iesniegums nav pilnībā aizpildīts vai nav iesniegti šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests iesniegumu nereģistrē un rakstiski pamato atteikumu, kā arī pieprasa, lai iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc atteikuma saņemšanas iesniegtu jaunu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

7.2 Ja iesniedzējs līdz noteiktā termiņa beigām nav novērsis šo noteikumu 7.1punktā minētos trūkumus, Valsts augu aizsardzības dienests iesniegumu noraida.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

7.3 Ja iesniegums par vasarāju iekļaušanu katalogā ir reģistrēts pēc 1.marta, bet par ziemāju - pēc 10.jūlija, šķirnes saimnieciskās īpašības novērtē nākamajā gadā.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

III. Prasības šķirnes iekļaušanai katalogā

8. Lai pieņemtu lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā, Valsts augu aizsardzības dienests:

8.1. ja nepieciešams, organizē un veic šķirnes testu;

8.2. konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai paredzētajām šķirnēm saimnieciskās īpašības vērtē saskaņā ar atbilstošajā šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikā noteiktajiem kritērijiem. Saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus uzskata par pozitīviem, ja, salīdzinot ar konvencionālajai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai paredzētajām un katalogā iekļautajām šķirnēm kādā noteiktā audzēšanas reģionā, attiecīgā šķirne ir pārā­ka audzēšanas, izmantošanas vai no tās iegūtā produkta kvalitātes ziņā. Ja šķirnei piemīt kāda izcila īpašība, nelielus tās trūkumus neievēro;

8.3. pārbauda šķirnes nosaukuma atbilstību Augu šķirņu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;

8.4. pārbauda šķirnes nosaukuma atbilstību Komisijas 2000.gada 4.maija Regulā (EK) Nr. 930/2000, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.600; MK 09.05.2006. noteikumiem Nr.374; MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.495)

9. Ja iesniedzējs ir norādījis, ka nepieciešams veikt šķirnes testu:

9.1. viņš iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par vasarājiem - līdz 20.novembrim, par ziemājiem - līdz 31.jūlijam;

9.2. Valsts augu aizsardzības dienests organizē un veic šķirnes testu saskaņā ar 3.pielikumā noteiktajām vadlīnijām (ja šķirnes tests tiek veikts Latvijā) vai nodrošina testa veikšanu saskaņā ar Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (turpmāk - UPOV) dalībvalstīs noteiktajām prasībām (ja šķirnes tests tiek veikts citā valstī) šādā kārtībā:

9.2.1. noslēdz divpusēju līgumu ar šķirnes testa veikšanas institūciju;

9.2.2. 20 darbdienu laikā informē iesniedzēju par šķirnes testa veikšanas vietu un nosacījumiem un izsniedz šo noteikumu 9.2.3. un 9.2.4.apakšpunktā minēto dokumentu paraugus;

9.2.3. šķirnes testa veikšanas institūcija pēc paziņojuma saņemšanas no Valsts augu aizsardzības dienesta slēdz divpusēju līgumu ar iesniedzēju par šķirnes testa veikšanu;

9.2.4. iesniedzējs šķirnes testa veikšanas institūcijā iesniedz iesniegumu (kas noformēts uz attiecīgās institūcijas veidlapas) un šķirnes apraksta tehnisko anketu;

9.2.5. iesniedzējs nosūta bāzes sēklas kategorijai atbilstošu sēklu paraugu šķirnes testa veikšanas institūcijai un identisku sēklu paraugu Valsts augu aizsardzības dienestam;

9.2.6. iesniedzējs šķirnes testa veikšanas institūcijai kopā ar sēklu paraugu nosūta šādus pavaddokumentus:

9.2.6.1. pavadzīmi. Pavadzīmē norāda:

9.2.6.1.1. kultūrauga un šķirnes nosau­kumu vai pagaidu nosaukumu;

9.2.6.1.2. sēklu vai stādāmā materiāla daudzumu kilogramos;

9.2.6.1.3. sēklu vai stādāmā materiāla vērtību;

9.2.6.1.4. sēklu izcelsmes valsti;

9.2.6.1.5. informāciju par sēklas materiāla piegādes mērķi un nosacī­jumiem;

9.2.6.2. sēklu kvalitātes sertifikātu (piemēram, 1000 sēklu masa, dīdzība);

9.2.6.3. fitosanitāro sertifikātu. Aizpildot kartupeļu stādāmā materiāla fitosanitāro sertifikātu, papildus norāda, ka:

9.2.6.3.1. kartupeļu bumbuļi (Solanum tuberosum L.) ir brīvi no Phoma exigua var. Foveata, Ditylenchus destructor, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Synchytrium endobioticum, Globodera rostochiencis;

9.2.6.3.2. kartupeļu bumbuļi cēlušies no teritorijas, kura ir brīva no Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Synchytrium endobioticum, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax;

9.2.6.3.3. kartupeļu bumbuļi cēlušies no stādāmā materiāla, kas ir brīvs no vīrusiem, kuri Eiropā nav sastopami, - Non-European viruses - Potato stolbur phytoplasma, Potato spindle tuber viroid, Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, Ralstonia solanacearum.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

10. Šķirnes testa veikšanas laikā Valsts augu aizsardzības dienests pieprasa attiecīgajai Latvijas vai citas valsts institūcijai šādus dokumentus:

10.1. pēc šķirnes testa pirmā gada - starprezultātus un pēc šķirnes testa otrā gada - galarezultātus. Šķirnes testa veikšanas institūcija sagatavo ziņojumu par starprezultātu (brīvā formā) un nosūta to (divos eksemplāros) Valsts augu aizsardzības dienestam;

10.2. pārskatu (divos eksemplāros) par galarezultātu (pozitīvo vai negatīvo - atbilstoši UPOV prasībām);

10.3. šķirnes aprakstu (atbilstoši UPOV prasībām), ja ir pozitīvs galarezultāts (divos eksemplāros).

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

11. Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā nosūta iesniedzējam šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktā minētos dokumentus (vienu eksemplāru), kā arī pēc šķirnes testa pabeigšanas pieprasa oriģinālo šķirnes sēklu paraugu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

12. Ja iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka šķirnes tests veikts citā valstī, Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas:

12.1. pieņem lēmumu par citā valstī veiktā šķirnes testa rezultātu atzīšanu saskaņā ar šādiem citā valstī veiktu šķirnes testa rezultātu atzīšanas kritērijiem:

12.1.1. šķirnes tests ir veikts UPOV dalībvalstu šķirnes testa veikšanas institūcijā, lai iekļautu šķirni citas valsts augu šķirņu katalogā vai piešķirtu selekcionāra tiesības citā valstī;

12.1.2. šķirnes tests ir veikts UPOV dalībvalsts šķirnes testa veikšanas institūcijā, lai piešķirtu selekcionāra tiesības Eiropas Savienības teritorijā;

12.1.3. šķirnes tests ir veikts tādas UPOV dalībvalsts šķirnes testa veikšanas institūcijā, kurā agroklimatiskie apstākļi krasi neatšķiras no Latvijas apstākļiem;

12.2. kā arī pēc šo noteikumu 12.1.apakš­punktā minētā lēmuma pieņemšanas pieprasa oriģinālo šķirnes sēklu paraugu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

13. Ja Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu neatzīt citā valstī veiktā šķirnes testa rezultātus, šķirnes testu organizē saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.

14. Pēc iesnieguma reģistrēšanas Valsts augu aizsardzības dienests organizē šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu šādā kārtībā:

14.1. iekļauj šķirni šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas plānā;

14.2. noslēdz ar iesniedzēju un personu, kas novērtē šķirnes saimnieciskās īpašības (turpmāk - izpildītājs), līgumu par šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu;

14.3. ar iesniedzēju noslēgtajam līgumam sagatavo ikgadējo vienošanās protokolu par šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu:

14.3.1. protokolā norāda sugu, šķirni, šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas vietas, nepieciešamo sēklas materiāla daudzumu, sēklu piegādes kārtību un samaksu par šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu;

14.3.2. protokolu abpusēji paraksta:

14.3.2.1. par vasarājiem un lopbarības augu sugām - līdz 5.martam;

14.3.2.2. par ziemājiem - līdz 15.jūlijam;

14.4. apstiprina ikgadējo augu šķirņu novērtēšanas lauka izmēģinājumu plānu:

14.4.1. vasarājiem un lopbarības augu sugām - līdz 10.martam;

14.4.2. ziemājiem - līdz 20.jūlijam;

14.5. nosaka šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas vietas lauka izmēģinājumu veikšanai;

14.6. pamatojoties uz apstiprināto šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas plānu, kopīgi ar izpildītājiem sagatavo vienošanās protokolu par šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu:

14.6.1. protokolā norāda sugu, šķirni, gadu, kad sākta šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana, šķirnes pārstāvi, selekcionāru, valsti, kurā šķirne selekcionēta, un samaksu par šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu;

14.6.2. protokolu abpusēji paraksta:

14.6.2.1. par vasarājiem un lopbarības augu sugām - līdz 15.martam;

14.6.2.2. par ziemājiem - līdz 25.jūlijam;

14.7. organizē sēklas materiāla sadalīšanu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas vietām;

14.8. nosaka institūciju, kura veiks ķīmiski tehnoloģiskās analīzes atbilstoši augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikai;

14.9. kontrolē šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu un ķīmiski tehnoloģisko analīžu veikšanu atbilstoši augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikai;

14.10. organizē analīžu paraugu piegādes;

14.11. pieņem un izvērtē ikgadējos pārskatus par šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātiem. Pārskatus izpildītājs divu nedēļu laikā pēc katras sugas novākšanas iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā;

14.12. veic datu matemātisko apstrādi;

14.13. līdz nākamā gada 1.martam izdevumā "Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultāti" publicē šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

14.1 Iesniedzējs nosūta Valsts augu aizsardzības dienestam sēklas materiālu šādos termiņos:

14.1 1. vasarājus un lopbarības augu sugas - līdz sējas gada 20.martam;

14.1 2. ziemas rapsi - līdz sējas gada 5.augustam;

14.1 3. ziemāju labību - līdz sējas gada 1.septembrim.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

14.2 Šķirnes saimnieciskās īpašības konvencionālajā lauksaimniecībā novērtē, ievērojot šādus nosacījumus:

14.2 1. vasarāju labības, viengadīgo lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, kartupeļu un biešu šķirnes - trīs gadus. Ja rezultāti ir pārliecinoši, šķirni var ieteikt iekļaušanai katalogā arī pēc diviem gadiem;

14.2 2. ziemāju labības šķirnes - trīs gadus;

14.2 3. daudzgadīgo lopbarības augu šķirnes - četrus gadus divos izmēģinājumu ciklos. Izmēģinājumiem paredzētos augus sēj divas reizes - pirmajā un otrajā gadā. Uzskaiti un novērojumus veic sējas gadā, kā arī pirmajā un otrajā izmantošanas gadā.

(MK 17.07.2007. noteikumu Nr.495 redakcijā)

14.3 Šķirnes saimnieciskās īpašības bioloģiskajā lauksaimniecībā novērtē, ievērojot šādus nosacījumus:

14.3 1. vasarāju labības, viengadīgo lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, kartupeļu un biešu šķirnes - divus gadus;

14.3 2. ziemāju labības šķirnes - trīs gadus;

14.3 3. daudzgadīgo lopbarības augu šķirnes - divus gadus, katru gadu veicot jaunu izmēģinājumu. Uzskaiti un novērojumus veic sējas gadā, kā arī izmantošanas gadā.

(MK 17.07.2007. noteikumu Nr.495 redakcijā)

15. Valsts augu aizsardzības dienests iesniedzējam šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus paziņo pēc izmēģinājumu rezultātu apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz tā gada 31.decembrim, kurā veikti izmēģinājumi.

16. Ja iesniedzēju neapmierina izmēģinājumu rezultāti, viņš mēneša laikā pēc to saņemšanas var rakstiski izteikt iebildumus Valsts augu aizsardzības dienestam.

17. Valsts augu aizsardzības dienests iesniedzējam nosūta informāciju par tās Nacionālās augu šķirņu padomes augu šķirņu ekspertu grupas sēdes laiku un vietu, kurā izskatīs jautājumu par attiecīgās šķirnes iekļaušanu katalogā.

18. Ar Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumu šķirnes nosaukumu reģistrē, iekļaujot šķirni katalogā.

19. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu atzīt par nepiemērotu reģistrētu šķirnes nosaukumu šādos gadījumos:

19.1. ja, reģistrējot nosaukumu, nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības;

19.2. ja saņemts attiecīgs šķirnes pārstāvja rakstisks iesniegums;

19.3. saskaņā ar augstākas institūcijas lēmumu, ja Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums ir bijis apstrīdēts vai ir attiecīgs tiesas nolēmums.

20. Ja šķirnes nosaukums atzīts par nepiemērotu, Valsts augu aizsardzības dienests pieprasa, lai iesniedzējs sniegtu priekšlikumu par jaunu šķirnes nosaukumu. Šķirnes jauno nosaukumu katalogā var norādīt kopā ar tās iepriekšējo nosaukumu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

IV. Kataloga sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība

21. Ja šķirnes testa un saimniecisko īpašību rezultāti ir pozitīvi, pieteiktais šķirnes nosaukums atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un Nacionālā augu šķirņu padome izteikusi priekšlikumu iekļaut šķirni katalogā, Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.600.)

23. Norādot katalogā šķirnes nosaukumu, norāda arī nosaukumu (ja tāds ir), ar kādu sēklas vai stādāmais materiāls tiek tirgots citā valstī.

24. Ja šķirni (inbredlīniju, hibrīdu) izmanto tikai par komponentu hibrīda veidošanai, šķirni katalogā iekļauj ar savu nosaukumu un norāda, ka tā ir komponentšķirne.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.600)

25. Katalogā norāda šķirni raksturojošus rādītājus, piemēram:

25.1. šķirnes izmantošanas veids;

25.2. maizes cepamīpašības;

25.3. kartupeļu šķirnēm:

25.3.1. izturība pret kartupeļu cistu nematodi, norādot attiecīgo patotipu, pret kuru šķirne ir izturīga. Kartupeļu šķirne tiek atzīta par izturīgu pret attiecīgo kartupeļu cistu nematodes patotipu, ja, audzējot minēto šķirni, tiek fiksēta dabiska un ikgadēja minētā patotipa populācijas samazināšanās;

25.3.2. izturība pret kartupeļu vēzi, norādot kartupeļu vēža rasi, pret kuru šķirne ir izturīga. Kartupeļu šķirne tiek atzīta par izturīgu pret noteiktu Synchytrium endobioticum rasi, ja tā reaģē uz inficēšanu ar šīs rases patogēnu tādā veidā, ka nepastāv sekundārās inficēšanās iespēja;

25.4. šķirnes tips.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

26. Dārzeņu šķirnes, kuru sēklas var pārbaudīt tikai kā standartsēklas, kā arī šķirnes, kuras paredzētas tikai eksportam, katalogā norāda atsevišķi.

27. (Svītrots ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.600.)

V. Šķirnes uzturēšana katalogā

28. Šo noteikumu 2.punktā minēto termiņu var pagarināt uz noteiktu laiku, ja šķirnes pārstāvis ne vēlāk kā divus gadus pirms termiņa beigām iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par termiņa pagarināšanu un ja šķirnei ir būtiska nozīme lauksaimniecībā, un šķirne ir atšķirīga, viendabīga un stabila. Minēto termiņu var neievērot, ja šķirne paredzēta augu ģenētisko resursu saglabāšanai.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.600)

29. Valsts augu aizsardzības dienests var pieprasīt šķirnes pārstāvim veikt atkārtotu šķirnes testu saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu. Ja šķirnei veic atkārtotu šķirnes testu un tā rezultāti nav saņemti līdz attiecīgā termiņa beigām, termiņu pagarina līdz galīgā lēmuma pieņemšanai.

30. Lai šķirne varētu atrasties katalogā, šķirnes pārstāvis:

30.1. nodrošina sēklaudzētājus ar sēklu izejmateriālu;

30.2. nodrošina Valsts augu aizsardzības dienestam pieeju dokumentiem par izlases un pirmsbāzes sēklu audzēšanu, lai varētu pārbaudīt šķirnes uzturēšanu;

30.3. ja nepieciešams, iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā paraugus pārbaudēm, kā arī nodrošina iespēju Valsts augu aizsardzības dienestam ņemt paraugus;

30.4. sniedz ziņas par jebkurām pārmaiņām, kas saistītas ar iesniegumā minēto informāciju;

30.5. ir atbildīgs par Valsts augu aizsardzības dienestam sniegto ziņu patiesumu;

30.6. katru gadu līdz 31.janvārim veic samaksu par šķirnes uzturēšanu katalogā.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. noteikumiem Nr.600)

31. Ja nepieciešams pagarināt šo noteikumu 2.punktā minēto termiņu, Valsts augu aizsardzības dienests iesniedz Nacionālajā augu šķirņu padomē attiecīgu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 28.punktu.

32. Pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikuma Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šo noteikumu 2.punktā minētā termiņa pagarināšanu.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

33. Katalogā iekļautās šķirnes uzturēšanu saskaņā ar vispārpieņemto praksi nodrošina šķirnes uzturētājs.

VI. Šķirnes svītrošana no kataloga

34. Šķirni var svītrot no kataloga šādos gadījumos:

34.1. netiek ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības;

34.2. šķirne iekļauta katalogā, pamatojoties uz kļūdainiem vai nepamatotiem datiem;

34.3. netiek kārtoti maksājumi par šķirnes atrašanos katalogā (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu sēklu aprites jomā);

34.4. ir beidzies šo noteikumu 2.punktā minētais termiņš.

(Grozīts ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.495)

35. Šķirni svītro no kataloga šādos gadījumos:

35.1. atkārtotā šķirnes testā konstatēts, ka šķirne vairs nav atšķirīga, viendabīga un stabila;

35.2. to pieprasa šķirnes pārstāvis (izņemot gadījumus, ja šķirnei ir būtiska nozīme lauksaimniecībā un šķirni var uzturēt).

36. Ja šķirnes pārstāvis pieprasa svītrot šķirni no kataloga, persona, kas vēlas nodrošināt šķirnes uzturēšanu un pildīt šķirnes pārstāvja pienākumus, iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par šķirnes pārstāvju maiņu. Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda šādas ziņas:

36.1. vai personas rīcībā ir atbilstoša zemes platība, tehnika, iekārtas un telpas, kā arī cits šķirnes uzturēšanai nepieciešamais nodrošinājums;

36.2. vai personai ir atbilstoša izglītība un zināšanas.

37. Valsts augu aizsardzības dienests iesniedz Nacionālajā augu šķirņu padomē informāciju par nepieciešamību svītrot šķirni no kataloga saskaņā ar šo noteikumu 34. vai 35.punktu.

38. Pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikuma Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes svītrošanu no kataloga.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

39. Ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam trešajā gadā pēc šķirnes svītrošanas no kataloga var veikt sēklu sertifikāciju (dārzeņu šķirnēm — arī standartsēklu pārbaudi).

VII. Informācijas uzglabāšana un publicēšana

40. Iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, kā arī pamatojumu šķirnes iekļaušanai katalogā Valsts augu aizsardzības dienests glabā piecus gadus pēc attiecīgās šķirnes svītrošanas no kataloga.

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

41. Valsts augu aizsardzības dienests katru gadu līdz 1.martam, 15.maijam un 15.decembrim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izdevumā "Latvijas augu šķirņu biļetens" šādu informāciju:

41.1. par reģistrētajiem un noraidītajiem iesniegumiem:

41.1.1. auga sugas nosaukums latīņu un latviešu valodā;

41.1.2. pieteiktais šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums;

41.1.3. iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;

41.1.4. iesniedzēja, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja vārds un uzvārds (fiziskajām personām) vai nosaukums (juridiskajām personām);

41.1.5. ja iesniegums ir noraidīts, - noraidīšanas datums;

41.2. par iesnieguma izskatīšanas laikā pieteiktajiem šķirnes nosauku­miem:

41.2.1. auga sugas nosaukums latīņu un latviešu valodā;

41.2.2. pieteiktais šķirnes nosaukums un iepriekšējais šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums;

41.2.3. iesnieguma reģistrācijas numurs;

41.2.4. iesniedzēja, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja vārds un uzvārds (fiziskajām personām) vai nosaukums (juridiskajām personām);

41.3. par selekcionāra tiesību īpašnieka, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja maiņu:

41.3.1. auga sugas nosaukums latīņu un latviešu valodā;

41.3.2. šķirnes pieteiktais vai reģistrētais nosaukums;

41.3.3. iesnieguma reģistrācijas numurs;

41.3.4. iepriekšējā selekcionāra tiesību īpašnieka, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja vārds un uzvārds (fiziskajām personām) vai nosaukums (juridiskajām personām);

41.3.5. jaunā selekcionāra tiesību īpašnieka, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja vārds un uzvārds (fiziskajām personām) vai nosaukums (juridiskajām personām);

41.4. par šķirnes iekļaušanu katalogā:

41.4.1. auga sugas nosaukums latīņu un latviešu valodā;

41.4.2. šķirnes reģistrētais nosaukums;

41.4.3. šķirnes atrašanās termiņš katalogā;

41.4.4. šķirni raksturojoši rādītāji;

41.4.5. valsts, kurā šķirne selekcionēta;

41.4.6. pēdējais šķirnes aizsardzības gads;

41.4.7. selekcionāra tiesību īpašnieka, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja vārds un uzvārds (fiziskajām personām) vai nosaukums (juridiskajām personām);

41.5. par šķirnes svītrošanu no kataloga:

41.5.1. auga sugas nosaukums latīņu un latviešu valodā;

41.5.2. šķirnes reģistrētais nosaukums;

41.5.3. svītrošanas iemesls;

41.5.4. valsts, kurā šķirne selekcionēta;

41.5.5. selekcionāra tiesību īpašnieka, šķirnes uzturētāja un šķirnes pārstāvja vārds un uzvārds (fiziskajām personām) vai nosaukums (juridiskajām personām).

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

42. Iekļaujot katalogā Latvijā izveidotas lauksaimniecības kultūraugu šķirnes, kas 1999. un 2000.gadā bija iekļautas audzēšanai Latvijā ieteicamo un perspektīvo augu šķirņu sarakstā, vai Zemkopības ministrijas rīkojumā par sertifikācijai pakļautām šķirnēm noteiktās ziemas kviešu šķirnes, šķirnes tests nav nepieciešams, ja šķirnes pārstāvis līdz 2004.gada 1.janvārim iesniedzis Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu un šķirnes morfoloģisko pazīmju aprakstu.

43. Šo noteikumu 8.4.apakšpunkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

(8.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.05.2004., sk. MK 22.04.2004. noteikumu 425 2.17. apakšpunktu)

44. Šo noteikumu 42.punktā minētās šķirnes atrodas katalogā līdz 2006.gada 31.decembrim, un tās tiek tirgotas Latvijā.

45. Šķirnes tests, kas uzsākts līdz 2010.gada 1.janvārim, tiek pabeigts, piemērojot tos šķirnes testa protokolus un vadlīnijas, pēc kurām šķirnes tests tika uzsākts.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1481 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.05.2006. noteikumiem Nr.374; MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.495; MK 23.10.2007. noteikumiem Nr.720; MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.912; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1481)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

2) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/53/EK par lauksaimnie­cības augu šķirņu kopējo katalogu;

3) Komisijas 2003.gada 6.oktobra Direktīvas 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem;

4) Komisijas 2003.gada 6.oktobra Direktīvas 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei;

5) Komisijas 2005.gada 16.decembra Direktīvas 2005/91/EK par grozī­jumiem Direktīvā 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem;

6) Komisijas 2006.gada 7.decembra Direktīvas 2006/127/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei;

7) Komisijas 2007.gada 26.jūlija Direktīvas 2007/48/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem;

8) Komisijas 2007.gada 26.jūlija Direktīvas 2007/49/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei;

9) Komisijas 2008.gada 13.augusta Direktīvas 2008/83/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei;

10) Komisijas 2009.gada 3.augusta Direktīvas 2009/97/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7.panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.182

(Pielikums MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.495)

02.JPG (78544 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.182

(Pielikums MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.495)

3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.182
Šķirnes testa protokoli un vadlīnijas

(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1481 redakcijā)

I. Lauksaimniecības augu sugas

Nr.p.k.

Laukaugu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

1. Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli*

1.1.

Avena nuda L. 

Kailgraudu auzas

TP 20/1

06.11.2003.

1.2.

Avena sativa L. (arī Avena byzantina K.Koch)

Auzas, arī Bizantijas auzas

TP 20/1

06.11.2003.

1.3.

Brassica napus L. 

Rapsis

TP 36/1

25.03.2004.

1.4.

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1

31.10.2002.

1.5.

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/2

06.11.2003.

1.6.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/1

21.03.2007.

1.7.

Pisum sativum L.

Sējas zirņi

TP 7/1

06.11.2003.

1.8.

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1

31.10.2002.

1.9.

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/2

01.12.2005.

1.10.

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4

23.06.2008.

1.11.

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/2

06.11.2003.

1.12.

xTriticosecale Wittm. ex A.Camus

Hibrīdi, kas radīti, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu (tritikāle)

TP 121/2

22.01.2007.

1.13.

Vicia faba L.

Lauka pupas

TP Broadbean/1

25.03.2004.

1.14.

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/2

15.11.2001.

2. Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas*

2.1.

Agrostis gigantea Roth.

Baltā smilga

TG/30/6

12.10.1990.

2.2.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6

12.10.1990.

2.3.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6

12.10.1990.

2.4.

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG/150/3

04.11.1994.

2.5.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kāļi

TG/89/6

04.04.2001.

2.6.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG/185/3

17.04.2002.

2.7.

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG/31/8

17.04.2002.

2.8.

Festuca arundinacea Schreber

Niedru auzene

TG/39/8

17.04.2002.

2.9.

Festuca filiformis Pourr.

Smalklapu auzene

TG/67/5

05.04.2006.

2.10.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TG/67/5

05.04.2006.

2.11.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TG/39/8

17.04.2002.

2.12.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TG/67/5

05.04.2006.

2.13.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Raupjā auzene

TG/67/5

05.04.2006.

2.14.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TG/4/8

05.04.2006.

2.15.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TG/4/8

05.04.2006.

2.16.

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrīdā airene

TG/4/8

05.04.2006.

2.17.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

2.18.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

2.19.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

2.20.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG/6/5

06.04.2005.

2.21.

Medicago x varia T.Martyn

Hibrīdā lucerna

TG/6/5

06.04.2005.

2.22.

Papaver somniferum L.

Magones

TG/166/3

24.03.1999.

2.23.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG/34/6

07.11.1984.

2.24.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG/34/6

07.11.1984.

2.25.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TG/33/6

12.10.1990.

2.26.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutki

TG/178/3

04.04.2001.

2.27.

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TG/179/3

04.04.2001.

2.28.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG/5/7

04.04.2001.

2.29.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG/38/7

09.04.2003.

2.30.

Vicia sativa L.

Vasaras vīķi

TG/32/6

21.10.1988.

II. Dārzeņu sugas

Nr.p.k.

Dārzeņu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

1. Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli*

1.1.

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpoli

TP 46/2

01.04.2009.

1.2.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalotes

TP 46/2

01.04.2009.

1.3.

Allium porrum L.

Puravi

TP 85/2

01.04.2009.

1.4.

Allium sativum L.

Ķiploki

TP 162/1

25.03.2004.

1.5.

Allium schoenoprasum L.

Maurloki

TP 198/1

01.04.2009.

1.6.

Apium graveolens L.

Selerijas

TP 82/1

13.03.2008.

1.7.

Apium graveolens L.

Sakņu selerijas

TP 74/1

13.03.2008.

1.8.

Asparagus officinalis L.

Sparģeļi

TP 130/1

27.03.2002.

1.9.

Beta vulgaris L.

Bietes, tostarp Cheltenham bietes

TP 60/1

01.04.2009.

1.10.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposti

TP 45/1

15.11.2001.

1.11.

Brassica oleracea L.

Brokoļi

TP 151/2

21.03.2007.

1.12.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposti

TP 54/2

01.12.2005.

1.13.

Brassica oleracea L.

Kolrābji

TP 65/1

25.03.2004.

1.14.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposti, baltie un sarkanie galviņkāposti

TP 48/2

01.12.2005.

1.15.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposti

TP 105/1

13.03.2008.

1.16.

Capsicum annuum L.

Paprika

TP 76/2

21.03.2007.

1.17.

Cichorium endivia L.

Endīvijas

TP 118/2

01.12.2005.

1.18.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņi

TP 172/2

01.12.2005.

1.19.

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņi

TP 173/1

25.03.2004.

1.20.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbūzi

TP 142/1

21.03.2007.

1.21.

Cucumis melo L.

Melones

TP 104/2

21.03.2007.

1.22.

Cucumis sativus L.

Gurķi

TP 61/2

13.03.2008.

1.23.

Cucurbita pepo L.

Kabači

TP 119/1

25.03.2004.

1.24.

Cynara cardunculus L.

Lapu artišoki

TP 184/1

25.03.2004.

1.25.

Daucus carota L.

Burkāni

TP 49/3

13.03.2008.

1.26.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenheļi

TP 183/1

25.03.2004.

1.27.

Lactuca sativa L.

Dārza salāti

TP 13/4

01.04.2009.

1.28.

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomāti

TP 44/3

21.03.2007.

1.29.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill

Pētersīļi

TP 136/1

21.03.2007.

1.30.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņas

TP 9/1

21.03.2007.

1.31.

Phaseolus vulgaris L.

Dārza pupiņas

TP 12/3

01.04.2009.

1.32.

Pisum sativum L. (partim)

Zirņi, izņemot sējas zirņus

TP 7/1

06.11.2003.

1.33.

Raphanus sativus L.

Redīsi

TP 64/1

27.03.2002.

1.34.

Solanum melongena L.

Baklažāni

TP 117/1

13.03.2008.

1.35.

Spinacia oleracea L.

Spināti

TP 55/2

13.03.2008.

1.36.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāti

TP 75/2

21.03.2007.

1.37.

Vicia faba L. (partim)

Dārza pupas

TP Broadbean/1

25.03.2004.

1.38.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza

TP 2/2

15.11.2001.

2. Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas*

2.1.

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpoli

TG/161/3

01.04.1998.

2.2.

Anethum graveolens L.

Dilles

TG/165/3

24.03.1999.

2.3.

Beta vulgaris L.

Lapu bietes

TG/106/4

31.03.2004.

2.4.

Brassica oleracea L.

Lapu kāposti

TG/90/6

31.03.2004.

2.5.

Brassica rapa L.

Rāceņi

TG/37/10

04.04.2001.

2.6.

Cichorium intybus L.

Lapu cigoriņi

TG/154/3

18.10.1996.

2.7.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbji

TG/155/4

28.03.2007.

2.8.

Raphanus sativus L.

Rutki

TG/63/6

24.03.1999.

2.9.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarberi

TG/62/6

24.03.1999.

2.10.

Scorzonera hispanica L.

Melnsaknes

TG/116/3

21.10.1988.

Piezīme. * Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli un Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas elektroniski pieejamas Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) un Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) tīmekļa vietnēs.

4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.182
Šķirnes testa pārskats (atbilstoši UPOV metodikai)

(Pielikums MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

1. Pārskata izdevējiestādes reģistrācijas numurs

2. Pieprasītājiestāde (nosaukums)

3. Pieprasītājiestādes reģistrācijas numurs

4. Šķirnes pagaidu nosaukums

5. Iesnieguma datums par šķirnes testa veikšanu pieprasītāja valstī

6. Iesniedzējs (nosaukums un adrese)

7. Šķirnes pārstāvis (nosaukums un adrese)

8. Botāniskā taksona latīniskais nosaukums

9. Botāniskā taksona latviskais nosaukums

10. Šķirnes nosaukums

11. Selekcionārs (nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese)

12. Šķirnes testu veicošā iestāde

13. Šķirnes testēšanas iestāde(-s) un vieta(-s)

14. Šķirnes testēšanas periods

15. Šķirnes testa pārskata izdošanas datums un vieta

16. Šķirnes testa rezultāti un atzinums:

(a) atzinums par atšķirīgumu

Šķirne

- ir skaidri atšķirama no citām šķirnēm [ ]

- nav skaidri atšķirama no visām zināmajām šķirnēm [ ]

(b) atzinums par viendabīgumu

Šķirne, ņemot vērā specifiskās pazīmes tās ģeneratīvajā vai veģetatīvajā pavairošanā,

- ir pietiekami viendabīga [ ]

- nav pietiekami viendabīga [ ]

(c) atzinums par stabilitāti

Šķirne tās galvenajās pazīmēs

- ir stabila [ ]

- nav stabila [ ]

17. Piezīmes.

Paraksts

Z.v.

Piezīme. Ja atzinums ir pozitīvs, šim pārskatam tiek pievienots šķirnes apraksts pielikuma veidā.

5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.182
Šķirnes apraksts (atbilstoši UPOV metodikai)

(Pielikums MK 16.08.2005. noteikumu Nr.600 redakcijā)

1. Šķirnes apraksta izdevējiestādes reģistrācijas numurs

2. Pieprasītājiestādes reģistrācijas numurs

3. Šķirnes pagaidu nosaukums

4. Iesniedzējs (nosaukums un adrese)

5. Botāniskā taksona nosaukums latīņu valodā

6. Botāniskā taksona nosaukums latviešu valodā

7. Šķirnes nosaukums

8. UPOV metodikas datums un numurs

9. Nacionālās metodikas datums un/vai numurs

10. Šķirnes testu veicošā iestāde

11. Šķirnes testēšanas iestāde(-s) un vieta(-s)

12. Šķirnes testēšanas periods

13. Šķirnes apraksta izdošanas datums un vieta

14. Grupa (ja pazīme ir izmantotas grupēšanā, tā ir atzīmēta ar burtu G pie attiecīgā numura)

15. Suga

16. Šķirne

UPOV
numurs

Nacionālais numurs

Pazīme

Izpausmes
pakāpe

Balle

Piezīmes

17. Līdzīgās šķirnes un to atšķirības:

Līdzīgās šķirnes nosaukums

Pazīmes, pēc kurām līdzīgā šķirne atšķiras

Līdzīgās šķirnes izpausmes pakāpe

Kandidātšķirnes izpausmes pakāpe

18. Papildinformācija:

a) papildu dati;

b) piezīmes.

Paraksts

Z.v.

29.12.2009