Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr. 445

Rīgā 2003.gada 8.aprīlī

Grozījumi ar Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.233 "Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmuma dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde pieņem pārskatus un deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskām personām" apstiprināšanu" apstiprinātajā kārtībā

1. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.233 apstiprinātās kārtības "Kārtība, kādā Valsts ieņēmuma dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde pieņem pārskatus un deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskām personām" 5.rindkopā izdarīt grozījumu un ciparus "2.0." aizstāt ar cipariem "1.0.".

2. Izteikt jaunā redakcijā kārtības "Kārtība, kādā Valsts ieņēmuma dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde pieņem pārskatus un deklarācijas elektroniskā veidā no nodokļu maksātājiem - juridiskām personām" 1.pielikumu (sk. 1.pielikumu).

3. Rīkojums un ar šo rīkojumu apstiprinātie grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors K.Ketners

 

1. pielikums

ar VID ģenerāldirektora 2001.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.233 apstiprinātajai

"Kārtībai, kādā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde elektroniskā

veidā pieņem pārskatus un deklarācijas no nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām"

Līgums Nr.

Par elektroniskās deklarēšanas pakalpojuma izmantošanu

 

200_.gada ______________ ____________________________

(vieta)

Valsts ieņēmumu dienests, turpmāk saukts VID, VID Lielo nodokļu maksātāju

pārvaldes direktora(es) ______________________ personā, kurš(a) darbojas

uz VID ģenerāldirektora izsniegtas pilnvaras ________________________ pamata, no vienas puses, (numurs, datums)

un _________________________________, n n n n n n n n n n n,

(nosaukums) (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

turpmāk saukts Klients, _______________________personā, kurš darbojas

(amats, vārds, uzvārds)

saskaņā ar ______________________________, no otras puses, abas kopā

turpmāk sauktas par Pusēm, noslēdz šādu līgumu.

 

 

I. Līguma priekšmets

1. Saskaņā ar šo līgumu VID piešķir Klienta pilnvarotām personām tiesības elektroniski iesniegt nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinu pārskatus (turpmāk - Informācija), kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo līgumu.

2. Klients iesniedz Informāciju, izmantojot interneta www.vid.gov.lv lapu (turpmāk tekstā - Pakalpojums).

3. VID Klienta pilnvarotām personām (turpmāk tekstā - lietotājiem) papildus nodrošina darbības saskaņā ar šī Līguma 1.X.pielikumu/iem.

 

 

II. Pušu tiesības un pienākumi

4. VID apņemas:

4.1. Informācijas pieņemšanai nodrošināt lietotājiem pieeju Informācijas iesniegšanas paraugiem;

4.2. nodrošināt lietotāju autorizācijas pārbaudi saskaņā ar viņiem piešķirtajiem identifikatoriem un parolēm;

4.3. pieņemt izpildei ar Pakalpojuma palīdzību no Klienta saņemto Informāciju, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo līgumu, ja ir pozitīvi 4.2. apakšpunktā minētās pārbaudes rezultāti;

4.4. reģistrēt saņemto Informāciju;

4.5. nodrošināt Klientam papildu pakalpojumus, kas ir norādīti šī līguma 1.X. pielikumā/os.

5. Klients apņemas:

5.1. garantēt, ka viņa sniegtā Informācija ir identiska ar to informāciju, kura uzrādīta viņa VID iesniegtajās un nodokļu likumos paredzētajās deklarācijās;

5.2. nodrošināt līguma 2.pielikumā minēto tehnisko prasību izpildi Pakalpojuma izmantošanai;

5.3. izmantot Pakalpojumu tikai līgumā paredzētajiem mērķiem;

5.4. nodrošināt Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamo identifikatoru un paroļu saglabāšanu un slepenību, kā arī paroļu nomaiņu. Ja lietotāja identifikators vai parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, nekavējoties pieslēgties pie elektroniskās deklarēšanas sistēmas un nomainīt paroli;

5.5. ja līguma 5.4.apakšpunktā atrunātajā gadījumā tas kādu iemeslu dēļ (piemēram, vecā parole ir aizmirsta) nav iespējams, nosūtīt pieteikumu uz VID faksu (Nr.__________) vai pa elektronisko pastu eds@xxxx.vid.gov.lv (kur xxxx ir VID teritoriālās iestādes četru burtu kods) ar lūgumu atjaunot lietotāja sākotnējo paroli vai nobloķēt lietotāju, vēstules nosaukumā (ailē "Subject") norādot pēc iespējas sīkāku vēstules tekstā iekļauto informāciju. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites izdrukas;

5.6. nekavējoties paziņot VID par jebkurām grūtībām, kas radušās Pakalpojuma izmantošanas gaitā, nosūtot pieteikumu uz VID faksu (Nr.___________ ) vai pa elektronisko pastu eds@xxxx.vid.gov.lv (kur xxxx ir VID teritoriālās iestādes četru burtu kods), vēstules nosaukumā (ailē "Subject") norādot pēc iespējas sīkāku vēstules tekstā iekļauto informāciju. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz VID faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas.

6. Klientam ir tiesības:

6.1. lūgt VID lauzt šo līgumu un pārtraukt Pakalpojuma nodrošināšanu;

6.2. saskaņojot ar VID, saņemt papildu lietotāju identifikatorus un paroles, par ko puses noslēdz papildu līguma 1.X.pielikumu.

 

 

III. Pušu atbildība

7. Klients atbild par Informācijas savlaicīgu neiesniegšanu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

8. VID neatbild par iespējamām neprecizitātēm un kļūdām Klienta Informācijā, kas iesniegta, izmantojot Pakalpojumu, ja tās nav radušās VID vainas dēļ.

9.VID neatbild par Klienta ciestajiem zaudējumiem, ja Klienta neuzmanības vai tīšas darbības rezultātā nepilnvarotas personas ir ieguvušas iespēju nesankcionēti izmantot Pakalpojumu.

10. VID garantē konfidencialitātes saglabāšanu pēc Informācijas saņemšanas.

11. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas stihijas, kari un bruņoti konflikti, sakaru līniju bojājumi, iespējamie valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūciju un iestāžu aizliegumi, grozījumi normatīvajos aktos, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās un streiki.

12. Līguma 11.punktā minētās nepārvaramas varas definīcija nevar tikt piemērota, ja Klientam ir jāatbild saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

 

IV. Strīdu atrisināšanas kārtība

13. Visus strīdus, kas saistīti ar šī līguma izpildi, Puses vienojas risināt sarunu ceļā.

14. Ja visiem mēģinājumiem labprātīgi noregulēt strīdu nebūs abām Pusēm pieņemamu rezultātu, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

V. Vispārīgie noteikumi

15. Visas tiesiskās attiecības, kas izriet no šī līguma, bet nav šajā līgumā minētas, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu un citām spēkā esošo normatīvo aktu normām.

16. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas puses un Klientam tiek nodoti Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamie identifikatori un paroles.

17. Šis līgums uzskatāms par lauztu nākamajā darba dienā:

17.1. pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par līguma laušanu;

17.2. pēc tam, kad Klients tiek piereģistrēts kā nodokļu maksātājs citā VID teritoriālajā iestādē.

18. Pēc līguma darbības pārtraukšanas brīža ar Klienta identifikatoru apstiprināta Informācija vairs netiek pieņemta.

19. Šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un ja tos ir parakstījušas abas Puses.

20. Līguma pielikumi tiek numurēti ar diviem skaitļiem - Z un X, kur Z ir attiecīgais līguma pielikums, uz kuru ir sniegtas atsauces līgumā, bet X - to līguma pielikumu numuri, ar kuriem tiek papildināti jau noslēgtie pielikumi. Līguma sākotnējiem pielikumiem, kuri attiecas uz līgumu un tiek noslēgti vienlaikus ar līgumu, X skaitlis ir nulle.

21. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas un uz tiem ir attiecināmi šī līguma noteikumi.

 

 

VI. Pušu adreses un rekvizīti

VID Klients

____________________ Nosaukums ____________________

Adrese ____________________ Adrese ____________________

Reģ. kods ____________________ Reģ. kods ____________________

Tālrunis ____________________ Tālrunis ____________________

Fakss ____________________ Fakss ____________________

Elektroniskā pasta adrese Elektroniskā pasta adrese

____________________ ____________________

 

____________________ ____________________

(amatpersonas vārds, uzvārds) (amats, vārds, uzvārds)

Z.v.

____________________ ____________________

(paraksts) (paraksts)

1-445 COPY.GIF (102709 bytes)

2-445 COPY.GIF (52923 bytes)

3-445 COPY.GIF (76453 bytes)

12.04.2003