Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 1.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošinājums - drošības nauda, bankas garantija vai atbildības apdrošināšanas polise attiecībā uz to, ka par labu valstij tiks samaksāta, pilnīgi vai daļēji ieturēta noteikta naudas summa, ja licences saņēmējs neimportē vai neeksportē licencē noteikto preču daudzumu licences derīguma termiņā."

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu;

18) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā administrē nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai."

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Dienesta funkciju veikšanai nepieciešamie finansēšanas avoti

(1) Dienestam deleģēto valsts funkciju finansēšanas avoti ir šādi:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami tikai turpmākai intervences pasākumu finansēšanai."

5. Izteikt 9.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus lietās par Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu;".

6. Izteikt 10.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus lietās par pakļauto struktūrvienību vadītāju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu;".

7. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

8. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

1) pārvaldes struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgās pārvaldes vadītājam iesniegumu;

2) Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot Dienesta direktoram attiecīgu iesniegumu;

3) Dienesta direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" tiesību un saistību pārņēmējs.

5. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" izsniegtās speciālās atļaujas (licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

6. Grozījumi likuma 9.panta 8.punktā, 10.panta 3.punktā, IV nodaļas nosaukumā un 13.pantā attiecībā uz administratīvo aktu apstrīdēšanu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu.

7. Ar 2003.gada 1.maiju spēku zaudē likums "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.)."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 20.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 10.aprīlī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

01.05.2003