Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 84

(prot. Nr. 16 (112), 7.p.) Rīgā 2003. gada 26. martā

Par tehniskajiem noteikumiem "Telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskie noteikumi tīkla pieslēguma punktu parametriem, signalizācijai un protokoliem"

Pamatojoties uz likuma "Par telekomunikācijām" 8.panta pirmās daļas 10.punktu, padome nolemj:

1. Apstiprināt tehniskos noteikumus "Telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskie noteikumi tīkla pieslēguma punktu parametriem, signalizācijai un protokoliem" (pielikumā uz 3 lapām).

2. Publicēt tehniskos noteikumus "Telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskie noteikumi tīkla pieslēguma punktu parametriem, signalizācijai un protokoliem" laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietot tos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas interneta mājaslapā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 

Telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskie noteikumi tīkla pieslēguma punktu parametriem, signalizācijai un protokoliem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" 8.panta pirmās daļas 10.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka tehniskās prasības publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai tīkla pieslēguma punktu parametriem, signalizācijai un protokoliem.

2. Šos noteikumus ievēro visi publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri savstarpēji savieno savus telekomunikāciju tīklus.

 

II. Minimālās prasības signalizācijai un protokoliem publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai (signalizācijas plūsma)

3. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai ir pienākums nodrošināt šādas minimālās prasības:

3.1. tīkla identifikāciju - starptautiskā signalizācijas punkta koda (ISPC) un nacionālā signalizācijas punkta koda (NSPC) identifikāciju;

3.2. sava tīkla izsaucošā abonenta numura1 (turpmāk tekstā - A numura) identifikāciju un pārraidi otram publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram visiem izsaukumiem, kas adresēti operatīviem dienestiem, bet pārējiem izsaukumiem pēc publisko telekomunikāciju tīklu operatoru savstarpējas vienošanās.

4. Publisko telekomunikāciju tīkla operatori publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai var vienoties par jebkuru signalizācijas un pieslēguma punkta veidu, dodot priekšroku vienam vai vairākiem no šādiem signalizācijas un pieslēguma punkta veidiem:

4.1. izmantojot signalizāciju Nr.7;

4.1.1.Funkcionālās prasības publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai ar signalizāciju Nr.7 starp nacionālajiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem nosaka šādi standarti: ETS 300 008, ETS 300 356-1.;

4.2. izmantojot ISDN PRA;

4.2.1.Funkcionālās prasības publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai ar ISDN PRA starp nacionālajiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem nosaka šādi standarti: ETS 300 011, ETS 300 102, ETS 300 125, ETS 300 402, ETS 300 403;

4.3. izmantojot signalizāciju R2;

4.3.1.Funkcionālās prasības publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai ar signalizāciju R2 starp nacionālajiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem nosaka starpsavienojuma līgums.

5. Ja publiskā telekomunikāciju tīkla operators telekomunikāciju tīklu savienošanai izmanto signalizāciju, kas nenodrošina šo noteikumu 3.punktā minētās minimālās prasības, tad tam ir tiesības saņemt signalizācijas Nr.7 pakalpojumus no cita publiskā telekomunikāciju tīkla operatora, kurš piedāvā signalizācijas Nr.7 pakalpojumus atbilstoši šo noteikumu VI nodaļai.

6. Publisko mobilo telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai izmantojama tikai signalizācija Nr.7, nodrošinot papildu funkcionālās prasības, ko nosaka šādi standarti: ETSI EN 300 009-1, ETSI ETS 300 287-1, ETSI ETS 300 287-2, ETSI ETS 300 287-3, ETSI ETS 300 599 (GSM 09.02 versija 4.17.1).

 

III. Tehniskās prasības pieslēguma punktu parametriem publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai

7. Lai nodrošinātu noslodzes2 plūsmu starp publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, jāizmanto vienu vai vairākus savienojumus ar pieslēguma punktu parametriem atbilstoši šādiem standartiem: ETSI EN 301 165, ETSI EN 300 247, ETSI EN 300 418, ETSI EN 300 419, ETSI EN 300 766.

8. Plūsma telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai nevar būt mazāka kā 2048 kbit/s, ar turpmāko pieauguma soli 2048 kbit/s.

 

IV. Tehniskās prasības izsaucošā abonenta numura translēšanai telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai

9. Publiskā telekomunikāciju tīkla operators nodrošina nemainīta A numura pārraidi visos signalizācijas tīkla posmos.

10. Ja A numurs tiek saņemts pareizā formātā no otra publiskā telekomunikāciju tīkla operatora, tas nedrīkst tikt aizstāts ar citu numuru vai noņemts.

11. Pāradresācijas pakalpojuma gadījumā publiskā telekomunikāciju tīkla operators nodrošina nemainīta A numura pārraidi visos savienojuma sastādīšanas tīkla posmos, ja tas tiek saņemts pareizā formātā no otra operatora centrāles.

 

V. Prasības publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas organizēšanai

12. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem jānodrošina signalizācijas un noslodzes plūsmas darbība publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai, lai:

12.1. netiktu radīta neefektīva (nelietderīga) slodze, kas nevajadzīgi noslogo signalizācijas kanālu un telekomunikāciju tīklu savstarpējo savienojumu;

12.2. netiktu radīti traucējumi signalizācijas tīkla darbībā;

12.3. netiktu ietekmēta pakalpojumu darbība.

13. Publiskā telekomunikāciju tīkla operators ir atbildīgs par savas signalizācijas konfigurāciju un nodrošina tās pareizu darbību atbilstoši pielietojamiem standartiem un starpsavienojuma līguma nosacījumiem.

14. Izveidojot starpsavienojumu vai mainot signalizācijas programmnodrošinājuma versiju, publiskā telekomunikāciju tīkla operatori veic signalizācijas pārbaudes, savstarpēji vienojoties par testa procedūru.

15. Publisko telekomunikāciju tīkla savstarpēja savienošana nedrīkst pazemināt savienojamo publisko telekomunikāciju tīklu sniegto pakalpojumu kvalitāti un publisko telekomunikāciju tīklu drošību. Katrs publiskā telekomunikāciju tīkla operators ir atbildīgs par noslodzes, ieskaitot tranzīta noslodzi, pakalpojumu kvalitāti, kura pabeigta3 citā publiskajā telekomunikāciju tīklā, izmantojot starpsavienojumu.

16. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram ir pienākums noteikt vismaz šādus tīkla pieslēguma punkta parametrus publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai:

16.1. signalizācijas veids;

16.2. pieslēguma punkta mehāniskie parametri;

16.3. pieslēguma punkta elektriskie parametri.

17. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram jāiesniedz informācija par šā dokumenta 16. punktā minētiem parametriem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma.

 

VI. Signalizācijas Nr.7 pakalpojumi

18. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoram ir tiesības sniegt šādus signalizācijas Nr.7 pakalpojumus citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, lai nodrošinātu šo noteikumu 3. punktā minētās prasības:

18.1. nodrošināt otra publiskā telekomunikāciju tīkla operatora A numura identifikāciju, izmantojot šī operatora numerācijas resursus;

18.2. nodrošināt signalizācijas punktu otram publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram, izmantojot šī operatora vai savus identifikācijas kodus (ISPC un/vai NSPC).

 

VII. Nobeiguma noteikumi

Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

1 angl. coll originator

2 angl. traffic

3 angl. call termination

 

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 03.04.2003.

 

26.03.2003