Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.138

Rīgā 2003.gada 25.martā (prot. Nr.17 28.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 231./232.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir pierakstīti pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi (turpmāk — audzēkņi), ja viņi apmeklē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes, līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc datuma, kad audzēknis sācis apmeklēt izglītības iestādi, noslēdz līgumu par vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). Līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, norāda faktisko audzēkņu skaitu, kas attiecīgajā laikposmā apmeklē pašvaldības izglītības iestādi. Savstarpējos norēķinus uzsāk ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pakalpojums sniegts, un tos var veikt ne vairāk kā par trim iepriekšējiem mēnešiem pirms līguma parakstīšanas."

2. Papildināt noteikumus ar 2.1punktu šādā redakcijā:

"2.1 Mainoties audzēkņu skaitam, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu audzēkņu (arī izglītības iestādes absolventu) skaitu, kuri mācījušies izglītības iestādē līdz mācību gada beigām."

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā, pakalpojuma saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jāsedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītā audzēkņa ikdienas transporta izdevumi līdz izglītības iestādei vai jāslēdz līgums par uzturēšanās izdevumiem internātā saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes (padomes) apstiprināto izdevumu tāmi. Slēdzot līgumu, pakalpojuma saņēmējs paziņo pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma veida izvēli."

4. Izteikt 17.1.1. un 17.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.1. audzēkņu saraksts, kur norādīta administratīvā teritorija, kurā audzēknis ir pierakstīts, un izglītības iestāde, kuru viņš apmeklē, kā arī laikposms, kurā audzēknis apmeklējis izglītības iestādi;

17.1.2. šo noteikumu 2.punktā minētā līguma kopija, atteikuma vēstules kopija vai dokuments, kas apliecina vēstules vai līguma nosūtīšanas laiku;".

5. Papildināt 17.1.apakšpunktu ar 17.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.4. pasta kvīts kopija par iesnieguma un padomei savstarpējo parādu piedziņai iesniegto dokumentu nosūtīšanu pakalpojuma saņēmējam, kā arī šo dokumentu pavadvēstules kopija;".

6. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Padome jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izskata kārtējā padomes sēdē pēc pakalpojuma sniedzēja iesnieguma saņemšanas, ja 10 darbdienas pirms padomes kārtējās sēdes ir iesniegti visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti un to kopijas nosūtītas pakalpojuma saņēmējam. Ja minētie dokumenti iesniegti vēlāk nekā 10 darbdienas pirms padomes kārtējās sēdes, padome jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izskata nākamajā padomes sēdē."

7. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus ar padomes starpniecību, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (ja līgumā nav noteikts citādi) piemēro šādas maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni:

20.1. vispārējās izglītības iestādē (tai skaitā par piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu mācībām) — 145 latus;

20.2. vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādē — 120 latu;

20.3. pirmsskolas izglītības iestādē — 400 latu;

20.4. diennakts pirmsskolas izglītības iestādē — saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes (padomes) apstiprināto izdevumu tāmi;

20.5. piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu pirmsskolas izglītības iestādē — 350 latu. Ja bērns mācās pirmsskolas izglītības iestādē nepilnu dienu (līdz 5 stundām dienā), — 120 latu."

8. Papildināt noteikumus ar 20.1 un 20.2punktu šādā redakcijā:

"20.1 Pašvaldības pēc vienošanās slēdz savstarpējo norēķinu līgumus par pašvaldību izglītības iestādē esošo piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu mācībām saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprināto tāmi.

20.2 Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni, izdevumu tāmē iekļaujami šādi izdevumi:

20.21. atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);

20.22. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

20.23. komandējumu un dienesta braucienu izdevumi;

20.24. pakalpojumu samaksa;

20.25. materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde;

20.26. grāmatu un žurnālu iegāde;

20.27. kapitālie izdevumi."

9. Aizstāt 23.punkta otrajā teikumā skaitli "10" ar skaitli "14".

10. Svītrot 26.punktu.

11. Izteikt 1.pielikuma 3.punkta "Norēķinu termiņi un kārtība" 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Līgumslēdzējas puses savstarpējos norēķinus veic ar _____.gada ___.____________ ."

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs J.Lujāns
29.03.2003