Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumus Nr. 278 "Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu".

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par valsts ekoloģisko ekspertīzi

1. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes mērķis

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes mērķis ir izvērtēt saimnieciskās darbības ekoloģiskās bīstamības pakāpi, ekoloģisko situāciju konkrētos objektos un vietās un izstrādāt priekšlikumus vides kvalitātes uzlabošanai.

2. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes darbības pamatprincipi

Valsts ekoloģiskā ekspertīze savā darbībā balstās uz:

2.1. likumības, kompleksuma, zinātniskās pamatojamības un atklātuma principiem;

2.2. sociālā, inženiertehniskā, dabas aizsardzības, vides plānošanas, ekonomiskā aspekta un citu aspektu integrālo vērtējumu;

2.3. vispārinātu vērtējumu par summāro ietekmi uz apkārtējo vidi;

2.4. Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām.

3. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes galvenie uzdevumi

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes galvenie uzdevumi ir:

3.1. noteikt, vai pareizi novērtēts potenciālās ekoloģiskās bīstamības līmenis konkrētai saimnieciskai vai cita veida darbībai, kuras realizācija šobrīd ietekmē vai nākotnē tieši vai netieši ietekmēs vai var ietekmēt apkārtējo vidi, iedzīvotāju veselību un dzīves līmeni;

3.2. dot vērtējošu analīzi projektā paredzētās antropogēnās darbības ietekmei uz apkārtējo vidi;

3.3. izvērtēt saimnieciskās darbības pieļaujamību, ņemot vērā visus ekoloģiskos ierobežojumus;

3.4. konstatēt, prognozēt un novērtēt, kādas sekas var radīt tautsaimniecisko objektu un kompleksu iedarbība uz apkārtējo vidi.

4. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinuma obligātums

Pozitīvs Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinums ir saimnieciskās darbības projekta realizācijas (finansēšanas) obligāts priekšnoteikums. Ja Valsts ekoloģiskā ekspertīze devusi negatīvu atzinumu par kādu objektu, valsts varas un pārvaldes institūcijas izskata jautājumu par jebkura šāda objekta turpmāko darbību vai šīs darbības apturēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

5. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes realizācija

Latvijas Republikā valsts ekoloģisko ekspertīzi realizē Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja, veidojot ekspertu komisijas patstāvīgi vai kopīgi ar valsts varas un pārvaldes institūcijām.

6. pants. Projektēšanas ekoloģiskais uzdevums

Projektēšanas ekoloģiskais uzdevums ir vides aizsardzības prasību un noteikumu kopums, kuru ievērošana obligāta gan pasūtītājam, gan projekta autoram, izstrādājot projekta dokumentāciju plānotajam objektam noteiktā zemes gabalā (vietā).

Pirms projektēšanas uzsākšanas pasūtītājs iesniedz Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejai plānotās darbības rādītājus pēc noteiktas formas - pieprasījuma. Ja nepieciešams, Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja mēneša laikā iesniedz projektēšanas ekoloģisko uzdevumu.

Negatīva atzinuma gadījumā projektēšanas darbus nedrīkst uzsākt.

7. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes objekti

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes objekti ir šādi:

7.1. visu veidu valsts un tautas saimniecības nozaru attīstības, teritoriālās attīstības pirmsplāna un pirmsprojekta {ieskaitot valsts programmas) dokumentācija;

7.2. projektu un pētniecības darbu programmas, kuras saistītas ar ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu;

7.3. jaunie tehnoloģiskie risinājumi, materiāli, darba reglamenti, tehnoloģiskās iekārtas;

7.4. saimniecisko darbību un dabas resursu izmantošanu reglamentējošo normatīvo un instruktīvi metodisko dokumentu projekti;

7.5. objektu, vietu un reģionu ekoloģiskā situācija;

7.6. projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi (aprēķini); atsevišķu saimniecisko objektu un to kompleksu vietas izvēles, celtniecības (rekonstrukcijas, paplašināšanas u. c.) un likvidācijas projekti.

8. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes darbības nodrošinājums

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes pasūtītājs iesniedz Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejai dokumentu kopu, kas raksturo potenciālās ekoloģiskās bīstamības līmeni. Projektā ir jābūt vērtējumam par plānotās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, iedzīvotāju veselību un dzīves apstākļiem, arī «Deklarācijai par ekoloģiskajām sekām». Tā ir pasūtītāja sagatavots dokuments par apkārtējās vides kvalitātes garantijas pasākumiem, kurus projekta pasūtītājs apņemas veikt visā plānotās darbības laikā.

9. pants. Projekta pasūtītāju un projekta autoru atbildība

Projekta pasūtītājs un projekta autors atbild par:

9.1. izmantotās informācijas pilnīgumu, zinātnisko pamatotību un pareizību;

9.2. projekta risinājumu ekoloģiskajām sekām;

9.3. to zinātniskās pētniecības, projektēšanas un izpētes darbu organizāciju, finansēšanu un izpildi, kas nepieciešami, lai izvērtētu projektā piedāvātās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi;

9.4. ekspertīzei nepieciešamās dokumentācijas pilnīgu sakomplektēšanu;

9.5. projekta koncepcijas un iespējamo ekoloģisko seku apspriešanu ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un vietējiem iedzīvotājiem;

9.6. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinumā ietverto priekšlikumu izpildi.

10. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes termiņi

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes ilgums nepārsniedz trīs mēnešus. Atkarībā no iesniegto materiālu un problēmas sarežģītības Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs (viņa prombūtnē- pirmais vietnieks) var termiņu pagarināt.

11. pants. Ekspertu atbildība

Eksperti atbild par:

11.1. ekspertīzei iesniegto dokumentu izvērtējuma objektivitāti;

11.2. sava atzinuma kvalitāti un tā sagatavošanas termiņiem;

11.3. vides aizsardzības likumdošanas aktu ievērošanu.

12. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes tiesības

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejai, realizējot valsts ekoloģisko ekspertīzi, ir tiesības:

12.1. noteikt tos objektus, kam nepieciešama valsts ekoloģiskā ekspertīze;

12.2. izstrādāt valsts ekoloģiskās ekspertīzes realizācijas instruktīvi metodiskos dokumentus;

12.3. sagatavot priekšlikumus par normatīvo un instruktīvi metodisko dokumentu pilnveidošanu;

12.4. noteikt ekspertu komisijas (grupas) personālo sastāvu;

12.5. iesaistīt ekspertīzes darbā par ārštata ekspertiem augsti kvalificētus Latvijas Republikas un ārzemju zinātniekus, speciālistus, valsts iestāžu, vietējo pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pārstāvjus;

12.6. izmantot ekspertu iesniegtos datus un atzinumus turpmākajā darbā;

12.7. kontrolēt Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinumu ievērošanu;

12.8. no visām valsts teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām pieprasīt un bez maksas saņemt pēc noteiktas formas sagatavotu informāciju, kas nepieciešama valsts ekoloģiskās ekspertīzes veikšanai;

12.9. nodot publicēšanai masu informācijas līdzekļos materiālus par Valsts ekoloģiskās ekspertīzes darbu un tā rezultātiem;

12.10. veikt citas darbības, kas nepieciešamas savu pilnvaru realizēšanai un nav pretrunā ar likumu.

13. pants. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas atbildība

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja likumā noteiktajā kārtībā, realizējot valsts ekoloģisko ekspertīzi, atbild par:

13.1. sava atzinuma pamatotību;

13.2. ekspertu komisijas personālo sastāvu un kvalifikāciju, kurai jāatbilst izskatāmās problēmas sarežģītības līmenim;

13.3. ekspertu rīcībā nodotās informācijas pilnīgumu;

13.4. ekspertīzes atklātumu;

13.5. tādu darba apstākļu radīšanu, kas nodrošina izskatāmā projekta objektīvu un integrētu vērtējumu;

13.6. ārštata ekspertu darba samaksu;

13.7. zaudējumiem, kas valsts ekoloģiskās ekspertīzes kļūdu rezultātā radušies juridisko un fizisko personu īpašumam.

14. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes komisiju ārštata ekspertu darba samaksa

Valsts ekoloģiskās ekspertīzes komisiju (grupu) ārštata ekspertu darba samaksa veicama par pasūtītāja līdzekļiem, kas paredzēti saimnieciskās darbības projekta izstrādei un realizācijai atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas un Finansu ministrijas noteiktajai kārtībai.

15. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinums

Pēc materiālu izskatīšanas Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas Valsts ekoloģiskā ekspertīze sagatavo Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinumu, kuru apstiprina Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs (viņa prombūtnē - pirmais vietnieks) un kurš ietver:

15.1. atsevišķu ekspertu vērtējumu par konkrēto jautājumu;

15.2. Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas atzinumu par ekspertu iesniegtajiem secinājumiem;

15.3. ieteikumus pasūtītājiem un ieinteresētajām organizācijām par saimnieciskās darbības noteikumiem.

16. pants. Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinumu tiesiskais statuss

Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas Valsts ekoloģiskās ekspertīzes atzinumi ir galīgi, atkārtotu ekspertīzi var noteikt Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 9. oktobrī

09.10.1990