Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.106

Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 6.§)
Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 7.panta 2.punktu

1. Noteikumi nosaka mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumus.

2. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu izstrādā un slēdz saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un šiem noteikumiem.

3. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā apdrošinājuma ņēmējs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk — aģentūra), apdrošinātā persona — valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, kurš ir pieprasījis vecuma pensiju.

4. Mūža pensijas apdrošināšanas līgums ir beztermiņa līgums. Pamatojoties uz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, apdrošinātajai personai līdz nāvei vai pēc apdrošinātās personas nāves — līdzapdrošinātajai personai līdz nāvei tiek garantēta mūža pensija. Mūža pensijas apmēru nosaka mūža pensijas apdrošināšanas līgumā. Vienreizējas apdrošināšanas atlīdzības izmaksa apdrošinātās (līdzapdrošinātās) personas nāves gadījumā nav paredzēta. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā nav labuma guvēja.

5. Pirms mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātājs, ņemot vērā apdrošināšanas pieteikumā norādīto fondētās pensijas kapitāla (apdrošināšanas prēmijas) apmēru, ziņas par apdrošināto personu (pensijas pieprasītāju), kā arī apdrošinātās personas vēlmes par mūža pensijas izmaksas periodiskumu (piemēram, reizi mēnesī, reizi pusgadā), aprēķina mūža pensijas iespējamo apmēru mūža pensijas izmaksas periodā un paziņo to apdrošinātajai personai.

6. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā var norādīt līdzapdrošināto personu — apdrošinātās personas laulāto. Ja mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīta līdzapdrošinātā persona, pēc apdrošinātās personas nāves mūža pensiju turpina maksāt līdzapdrošinātajai personai (pārdzīvojušajam laulātajam). Nosakot mūža pensijas apmēru, ņem vērā, vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīta līdzapdrošinātā persona.

7. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā netiek paredzēta papildapdrošināšana.

8. Mūža pensijas apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja to ir parakstījusi arī apdrošinātā persona vai apdrošinātā un līdzapdrošinātā persona.

9. Mūža pensijas izmaksa tiek uzsākta mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā pēc mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas un apdrošināšanas prēmijas samaksas. Apdrošināšanas prēmiju aģentūra samaksā vienā maksājumā, pārskaitot fondētās pensijas kapitālu apdrošinātājam.

10. Mūža pensijas apdrošināšanas līgums neparedz nekādu atpirkuma summas izmaksu.

11. Apdrošinātājs mūža pensiju izmaksā noteiktā mūža pensijas izmaksas perioda sākumā (piemēram, mēneša sākumā, pusgada sākumā). Ja apdrošinātā persona vai līdzapdrošinātā persona, kas saņem mūža pensiju, nomirst, mūža pensijas izmaksu pārtrauc ar nākamo mūža pensijas izmaksas periodu.

12. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā var paredzēt vairākus mūža pensijas izmaksas posmus, bet ne vairāk par trim, kuru laikā ir noteikts dažāds izmaksājamās mūža pensijas apmērs. Pirmais mūža pensijas izmaksas posms ir vismaz pieci gadi. Pirmā mūža pensijas izmaksas posma laikā kopumā mūža pensijā izmaksā ne vairāk par pusi no samaksātās apdrošināšanas prēmijas.

13. Mūža pensijas apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātā persona nav tiesīga pieprasīt mainīt mūža pensijas izmaksas posmus vai mūža pensijas apmēru katrā mūža pensijas izmaksas posmā.

14. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā var paredzēt uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksu uzsākšanu (atliktais periods). Šādā gadījumā līgumā norāda atlikto periodu gados. Atliktais periods nepārsniedz 10 gadus.

15. Ja mūža pensijas apdrošināšanas līgumā paredzēts uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksas uzsākšanu, mūža pensijas izmaksas posmus un mūža pensijas apmēru katrā mūža pensijas izmaksas posmā var noteikt arī pirms mūža pensijas izmaksas uzsākšanas, apdrošinātājam un apdrošinātajai personai savstarpēji vienojoties.

16. Apdrošinātājs, pamatojoties uz finanšu darbības rezultātiem, reizi gadā ir tiesīgs piešķirt gratifikāciju. Gratifikāciju izmaksā atsevišķā maksājumā sešu mēnešu laikā pēc tās piešķiršanas. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā nav atļauta gratifikāciju garantēšana, kā arī gratifikāciju uzkrāšana.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumus Nr.236 “Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 93.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
19.03.2003