Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.02.1997. - 23.09.1998. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par iedzīvotāju reģistru
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas teritorijā tiek izveidota un darbojas automatizētā iedzīvotāju uzskaites sistēma — Iedzīvotāju reģistrs (turpmāk — Reģistrs).

Reģistrā iekļauj ziņas par katru personu saskaņā ar šā likuma 11. pantu.

2. pants. Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vada Reģistra izveidošanu un izmantošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992. un 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

3. pants. Katrai reģistrētajai personai piešķir individuālu un nemainīgu personas kodu, kuru fiksē personu apliecinošos dokumentos, kā arī lieto iedzīvotāju uzskaitē.

II. REĢISTRA UZDEVUMI

4. pants. Reģistra galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas Republikas iedzīvotāju uzskaiti, reģistrējot likumā noteiktajā kārtībā visas tās Latvijas Republikas teritorijā esošās fiziskās personas, kuras saskaņā ar šo likumu ir pakļautas reģistrācijai, un nepārtraukti atjaunināt Reģistrā iekļaujamās ziņas par visām uzskaitītajām personām šā likuma 6. pantā noteiktās  uzskaites programmas apjomā, kā arī nodrošināt Reģistra darbībai nepieciešamā tehniskā un matemātiskā aprīkojuma sagādi un funkcionēšanu.

5. pants. Reģistrs šajā likumā un uz tā pamata pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par reģistrētajām personām.

III. REĢISTRĀ IEKĻAUJAMĀS ZIŅAS

6. pants. Reģistrā par personu iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods (piešķir reģistrācijas brīdī);

2) vārds (vārdi), uzvārds;

3) dzīvesvieta, ārvalstniekiem un bezpavalstniekiem - arī dzīvesvieta mītnes zemē;

4) dzimšanas gads un datums;

5) dzimšanas vieta;

6) dzimums;

7) pilsonība;

8) tautība;

9) ģimenē lietojamā sazināšanās valoda (valodas);

10) pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde;

11) ārvalstniekiem un bezpavalstniekiem - uzturēšanās atļaujas veids, numurs, termiņš, ziņas par to, vai šī persona vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību;

12) gads, kad ārvalstnieks un bezpavalstnieks ieradies Latvijā;

13) ziņas par ģimenes stāvokli un pārmaiņām tajā;

14) ziņas par bērniem - vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas gads, datums, dzimums, personas kods;

15) ziņas par vecākiem - vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas gads, datums, dzimums, personas kods;

16) ziņas par rīcībspējas ierobežojumu;

17) atzīme par personas nāvi, emigrāciju, bezvēsts prombūtni.

7. pants. Izslēgt atsevišķu ziņu uzskaiti no Reģistra vai iekļaut papildu ziņu uzskaiti Reģistrā var vienīgi ar likumu.

8. pants. Reģistrā par personu aizliegts iekļaut šādas ziņas:

1) rase vai ādas krāsa;

2) reliģiskā pārliecība vai piederība pie konfesijas;

3) politiskā pārliecība, piederība pie kādas politiskās partijas vai kustības, kā arī ziņas par politiskajiem uzskatiem;

4) seksuālā nosliece un saslimšana;

5) citas šā likuma 6. pantā neparedzētas ziņas.

9. pants. Ja kāda no Reģistrā jau iekļautajām ziņām mainās, jaunās ziņas ierakstāmas, neiznīcinot iepriekšējās.

10. pants. Personas nāves, bezvēsts prombūtnes vai emigrēšanas gadījumā Reģistrā iekļautās ziņas par šo personu tiek saglabātas.

IV. PERSONU REĢISTRĀCIJA

11. pants. Reģistrā iekļauj ziņas par personu, kas piedzimusi Latvijas Republikas teritorijā vai ieceļojusi Latvijā, bet neiekļauj ziņas par ārvalstnieku, kas bauda speciālo starptautiski tiesisko aizsardzību.

12. pants. Reģistrā iekļauj ziņas ari par ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas Republikas pilsoņiem.

13. pants. Reģistrā iekļaujamās ziņas iegūstamas tikai no personu apliecinošiem dokumentiem un noteikta parauga pirmuzskaites veidlapām.

14. pants. Personas reģistrāciju veic Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļa iedzīvotāju pastāvīgajā dzīvesvietā, pamatojoties uz reģistrējamās personas aizpildītu pirmuzskaites veidlapu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992. un 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

15. pants. Pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pareizību reģistrējamā persona apliecina ar savu parakstu.

Darbiniekam, kas personu reģistrē, ir tiesības pirmuzskaites veidlapā sniegto ziņu pārbaudei pieprasīt šīs ziņas apliecinošus dokumentus.

16. pants. Ieraksts Reģistrā izdarāms latviešu valodā. Personas reģistrācijas kārtību nosaka Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992. un 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

V. INFORMĀCIJAS LIETOTĀJI

17. pants. Sniegt personai informāciju par citu personu ir atļauts vārda, uzvārda un adrešu izziņas apjomā, izņemot gadījumus, kad persona pamatoti pieprasījusi tās adresi neizpaust. Šajā pantā minētās informācijas sniegšanas kārtību nosaka īpašs nolikums.

18. pants. Persona ir tiesīga divas reizes kalendāra gadā bez maksas pieprasīt informāciju par sevi, kā arī informāciju par lietotājiem, kuri pieprasījuši Reģistrā iekļautās ziņas par šo personu. Par katru nākamo šāda veida pieprasījumu no personas iekasējama valsts nodeva.

19. pants. Ja reģistrētā persona Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi konstatē kļūdu vai ar šo likumu aizliegtu ziņu iekļaušanu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota, bet aizliegtās ziņas — izslēgtas no Reģistra.

20. pants. Iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām ir tiesības saņemt vispārīga rakstura statistiskās ziņas. Atsevišķu demogrāfisko, socioloģisko un citu programmu realizēšanai ar Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departemata piekrišanu var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992. likumu, kas stājas spēkā 16.11.1992.)

21. pants. Kārtību, kādā personas, valsts un pašvaldību institūcijas, iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas sniedz ziņas Reģistram un izmanto Reģistrā iekļauto informāciju, nosaka Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īpašā nolikumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992. un 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

22. pants. Ārvalstu fiziskajām vai juridiskajām personām vai ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskajām valdību un nevaldību organizācijām Reģistrā iekļautā informācija sniedzama saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starpvalstu līgumiem.

VI. ATBILDĪBA

23. pants. Šā likuma 11. pantā minētajām personām ir obligāti jāreģistrējas noteiktā kārtībā. Par izvairīšanos no reģistrēšanās persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

24. pants. Par Reģistra iekļaujamo ziņu patiesumu un savlaicīgu paziņošanu Reģistram ir atbildīgi ziņu devēji.

25. pants. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Reģistram reģistrējamā persona, kā ari vainīgā amatpersona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

26. pants. Par apzināti nepatiesu, kā arī likumā neparedzētu vai aizliegtu ziņu iekļaušanu Reģistrā vainīgās amatpersonas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

27. pants. Par ziņu sniegšanu plašākā apjomā, nekā paredz šis likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, par to prettiesisku iznīcināšanu vai ziņu sniegšanu personām, kurām nav tiesību tādas saņemt, vainīgās amatpersonas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 11. decembrī
12.02.1997