Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā «Par zemes komisijām»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Lai nodrošinātu sekmīgu zemes reformas norisi Latvijas Republikas pilsētās saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās», izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 10. jūlija likumā «Par zemes komisijām» (Latvijas Republikas Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 1. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«Zemes ierīcības darbus pagastos veic institūts «Zemesprojekts» un Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Zemes ierīcības departaments, bet pilsētās - Rīgas un reģionālie ģeodēziskie centri, kuri deleģē savus pārstāvjus zemes komisijās.»

2. Papildināt likumu ar šāda satura jaunu 2.1 pantu:

«2.1 Pilsētas zemes komisijas sastāvs un uzdevumi:

2.11. pilsētas zemes komisija sastāv no 3-5 pilsētas padomes tautas deputātiem, kurus ar viņu piekrišanu ievēlē pilsētas Tautas deputātu padome. Komisijas sēdēs ar lēmēja balsstiesībām piedalās pilsētas galvenais arhitekts, pilsētas vecākais zemes ierīkotājs un pilsētas izbūves ģenerālplāna autors. Ar padomdevēja balsstiesībām pilsētas zemes komisijas sēdēs var piedalīties rajona galvenais arhitekts, rajona pagastu zemes komisiju locekli un pieaicinātie speciālisti. To pilsētu padomes, kurām nav sava galvenā arhitekta vai vecākā zemes ierīkotajā, var viņu funkcijas deleģēt rajona galvenajam arhitektam vai vecākajam zemes ierīkotajam. Liela darba apjoma gadījumos (ari galvaspilsētā Rīgā) pilsētas Tautas deputātu padome pie pilsētas zemes komisijas var izveidot speciālu darba grupu;

2.12. pilsētas zemes komisija:

2.12.1. desmit dienu laikā rakstveidā paziņo zemes pieprasītājam par pieprasījuma saņemšanu, norādot pieprasījuma reģistrācijas datumu un numuru;

2.12.2. apkopo un izanalizē zemes pieprasījumus un iesniedz savu lēmumu pilsētas Tautas deputātu padomei zemes ierīcības projekta sastādīšanai;

2.12.3. izskata un koriģē zemes ierīcības projektu pilsētas izbūves ģenerālplāna sastāvā un iesniedz to pilsētas Tautas deputātu padomei apstiprināšanai;

2.12.4. izšķir zemes strīdus savas kompetences ietvaros;

2.12.5. sadarbojas ar kaimiņpagastu un kaimiņpilsētu zemes komisijām jautājumos par piepilsētas zonām, zaļo joslu, kopēju komunikāciju, transporta un sakaru līnijbūvju zemēm;

2.12.6. izskata priekšlikumus par pasākumiem, kas nepieciešami neapmierināto zemes pieprasījumu nodrošināšanai, arī ievērojot kaimiņpagastu un kaimiņpilsētu zemes komisiju ieteikumus;

2.12.7. izskata priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu;

2.12.8. dod atzinumus par izejas datiem zemes nodokļa aprēķināšanai.;

3. Izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:

«3.1. rajona zemes komisija sastāv no 5-7 rajona padomes tautas deputātiem, kurus ar viņu piekrišanu ievēlē rajona Tautas deputātu padome. Komisijas sēdēs ar lēmēja balsstiesībām piedalās rajona galvenais arhitekts, rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšnieks, rajona lauksaimniecības departamenta (pārvaldes) ieceltais pārstāvis un reģionālās vides aizsardzības komitejas pārstāvis.

Ar padomdevēja balsstiesībām komisijas sēdēs var piedalīties Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauku zemes komisijas un Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisijas locekļi un pieaicinātie speciālisti;».

4. Izteikt 3.2.2. punktu šādā redakcijā:

«3.2.2. izskata visus rajona zemes fonda sadalīšanas un zemju piešķiršanas gadījumus, kuri skar pagasta, rajona pilsētu, kā arī divu vai vairāku pagastu teritoriju, un sagatavo par tiem priekšlikumus rajona Tautas deputātu padomei;».

5. Papildināt 3.2.3. un 3.2.4. punktu pēc vārdiem «pagastu» ar vārdiem «un pilsētu».

6. Papildināt 4. pantu pēc vārdiem «Latvijas Republikas Augstākās Padomes» ar vārdu «Lauku».

7. Papildināt likumu ar šāda satura jaunu 4.1 pantu:

«4.1 Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisijas sastāvs un uzdevumi:

4.11. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisija sastāv no 5 Latvijas Republikas tautas deputātiem un pa vienam pārstāvim no Vides aizsardzības komitejas, Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta, Arhitektūras un celtniecības ministrijas, Rīgas Ģeodēziskā centra, institūta «Pilsētprojekts» un tehniskā inventarizācijas dienesta. Pēc attiecīgo iestāžu un organizāciju ieteikumiem un ar komisijas locekļu piekrišanu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome. Komisijas darbā ar padomdevēja balsstiesībām var pieaicināt dažādu nozaru speciālistus, kā arī sabiedriski politisko un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus;

4.12. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisija:

4.12.1. koordinē pilsētu Tautas deputātu padomju zemes komisiju darbu;

4.12.2. organizē zemes reformas darbu veikšanai nepieciešamo instrukciju izstrādāšanu;

4.12.3. izskata visus republikas zemes fonda sadalīšanas un zemju piešķiršanas gadījumus, kas skar divu vai vairāku rajonu un pilsētu teritoriju, un sagatavo par tiem priekšlikumus Latvijas Republikas Augstākajai Padomei;

4.12.4. izskata un savas kompetences ietvaros izšķir zemes strīdus, kurus nav izšķīrušas republikas pilsētu un rajonu zemes komisijas, un, ja nepieciešams, sagatavo priekšlikumus Latvijas Republikas Augstākajai Padomei;

4.12.5. kontrolē programmu izstrādāšanu, lai nodrošinātu neapmierinātos zemes pieprasījumus un nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu.»

8. Izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:

«5.1. pagasta, pilsētas un rajona zemes komisijas priekšsēdētāju no deputātu vidus ievēlē attiecīgi pagasta, pilsētas un rajona Tautas deputātu padome. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauku zemes komisijas priekšsēdētāju un Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisijas priekšsēdētāju no deputātu vidus ievēlē Latvijas Republikas Augstākā Padome.»

9. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

«Zemes komisijas lēmumu zemes sadales un zemes strīdu jautājumos mēneša laikā pēc tā paziņošanas ieinteresētie zemes lietotāji un pagasta vai pilsētas zemes ierīcības projektu autori var pārsūdzēt augstākai zemes komisijai.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Lauku zemes komisijas vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes Pilsētu zemes komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.»

10. 7. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda «pagasta» ar vārdiem «vai pilsētas»;

papildināt otro daļu pēc vārdiem «pagasta Tautas deputātu padomē» ar vārdiem «vai pilsētas Tautas deputātu padomē».

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 20. novembrī

15.01.1992