Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.01.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 23.§)
Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome (turpmāk — padome) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, un tās darbības mērķis ir samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas.

2. Padome atbilstoši kompetencei:

2.1. koordinē valsts un pašvaldību institūciju darbību alkoholisma ierobežošanā un apkarošanā;

2.2. piedalās ar alkohola patēriņu un tā radīto seku samazināšanu saistītas valsts alkohola politikas (turpmāk — alkohola politika) izstrādē;

2.3. sagatavo priekšlikumus par likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādi, kā arī izvērtē tiesību aktu projektus, kas saistīti ar alkohola politikas īstenošanu;

2.4. izskata un novērtē ministriju, pašvaldību, kā arī citu juridisko personu iesniegtos priekšlikumus alkohola politikas jautājumos un izstrādā ieteikumus to īstenošanai.

3. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

4. Padome veicina reģionālo un pašvaldību alkoholisma ierobežošanas padomju izveidi, sadarbojas ar tām un sniedz minētajām padomēm metodisko palīdzību.

5. Padome savā darbībā ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas un Pasaules veselības organizācijas ieteikumus un koordinē minēto organizāciju ar alkoholisma ierobežošanu un apkarošanu saistīto programmu izpildi valstī. Lai īstenotu noteiktos mērķus, padome sadarbojas ar attiecīgajām citu valstu un starptautisko organizāciju institūcijām.

6. Padomes darbu organizē un vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs ir veselības ministrs.

7. Padomes personālsastāvu apstiprina veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.18)

8. Padomes sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas pārstāvis. Uz padomes sēdi atbilstoši izskatāmajiem jautājumiem ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt ekspertus.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.426 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1044; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.18)

9. Padomes organizatorisko darbību nodrošina Veselības ministrija, kas veic sekretariāta funkcijas. Izdevumus, kas saistīti ar sekretariāta darbību un materiāltehnisko nodrošinājumu, sedz no Veselības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 22.01.2008. noteikumu Nr.38 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.11.2010. noteikumiem Nr.1044)

II. Padomes uzdevumi

10. Padomei ir šādi uzdevumi:

10.1. atbilstoši kompetencei koordinēt un analizēt alkohola politikas stratēģijas un taktikas īstenošanu;

10.2. koordinēt alkoholisma profilakses un ierobežošanas programmu izstrādi un izpildi;

10.3. izstrādāt priekšlikumus alkohola politikas īstenošanai, kā arī tiesību aktu projektus, kas saistīti ar alkohola politiku;

10.4. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par spirta un alkohola apriti, dažādu alkoholisko dzērienu pieprasījumu un šo dzērienu kvalitāti, par alkoholismu un tā radītajām bioloģiskajām, medicīniskajām un sociālajām sekām, arī likumpārkāpumiem, un to radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, par attiecīgo nodokļu iekasēšanu un citiem ar alkohola apriti un alkoholismu saistītajiem jautājumiem, kā arī operatīvi iesniegt minēto informāciju Ministru kabinetā un attiecīgajās institūcijās;

10.5. organizēt kārtējā gada pārskata sagatavošanu par alkohola apriti un alkoholisma situāciju valstī un, ja nepieciešams, iesniegt pārskatu Saeimā un Ministru kabinetā;

10.6. informēt sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus par alkohola politikas un ar to saistīto programmu īstenošanas gaitu un efektivitāti, kā arī propagandēt un sekmēt saskaņotu pretalkohola izglītības attīstību valstī;

10.7. rīkot seminārus, konferences un citus pasākumus alkohola politikas jomā;

10.8. analizēt citu valstu pieredzi alkoholisma ierobežošanā un izstrādāt priekšlikumus par tās īstenošanas iespējām Latvijā;

10.9. sekmēt alkohola politikas īstenošanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu izstrādi.

III. Padomes locekļu un sekretariāta pienākumi

11. Padomes priekšsēdētāja pienākumi ir šādi:

11.1. kopīgi ar padomes locekļiem sagatavot padomes darba plānus un atsevišķu alkohola politikas virzienu īstenošanas plānus, kā arī no padomes locekļu vidus iecelt par attiecīgo plānu izpildi atbildīgās personas;

11.2. regulāri sasaukt padomes sēdes;

11.3. izstrādāt padomes sēžu darba kārtību, nodrošināt paredzēto jautājumu izskatīšanu, vadīt sēdes, parakstīt padomes lēmumus, priekšlikumus un citus padomes dokumentus;

11.4. atbilstoši kompetencei pieprasīt no valsts un pašvaldību institūcijām un citām juridiskām personām padomes darbam nepieciešamo informāciju.

12. Sekretariāts:

12.1. organizē padomes sēžu norisi;

12.2. sagatavo padomes lēmumu projektus;

12.3. apkopo informāciju par padomes lēmumu izpildi;

12.4. kārto padomes lietvedību;

12.5. saskaņā ar padomes priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāv padomi, kā arī veic citus ar padomes darbību saistītus uzdevumus.

13. Padomes locekļu pienākumi ir šādi:

13.1. sagatavot un iesniegt padomē priekšlikumus par alkohola politikas īstenošanu;

13.2. atbilstoši kompetencei konsultēt citus padomes locekļus;

13.3. piedalīties padomes sēdēs, kā arī lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

13.4. pārstāvot padomi citās institūcijās vai organizācijās, konsekventi paust ar alkohola politikas īstenošanu saistīto viedokli.

IV. Padomes un tās locekļu tiesības

14. Padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām atbilstoši to kompetencei informāciju par šādiem jautājumiem:

14.1. alkohola aprite;

14.2. alkoholisko dzērienu kvalitātes kontrole, arī sertificēšana;

14.3. alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības licencēšana;

14.4. alkoholisma izplatīšanās, atklāšana un slimnieku atveseļošana;

14.5. alkoholisma medicīniskās, sociālās un ekonomiskās sekas, arī ar to saistītie likumpārkāpumi;

14.6. alkoholisma profilakses pasākumi, arī izglītošanas un audzināšanas pasākumi;

14.7. citi jautājumi, kas saistīti ar alkohola politiku.

15. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības:

15.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt, lai likumā noteiktajā kārtībā attiecīgā institūcija vai organizācija, amatpersona, kā arī jebkura juridiskā vai fiziskā persona sniegtu nepieciešamo informāciju;

15.2. uzaicināt uz padomes sēdi amatpersonas, kā arī valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus un pieprasīt sniegt pārskatus attiecīgajos jautājumos;

15.3. ja nepieciešams, pieaicināt padomes darbā speciālistus un ekspertus, lai nodrošinātu kompetentu lēmumu pieņemšanu;

15.4. sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un institūcijām, pārstāvēt padomi starptautiskos pasākumos un parakstīt padomes pārskatus vai citu informāciju iesniegšanai starptautiskajās organizācijās.

V. Lēmumu pieņemšana padomē un tās darba organizācija

16. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem balsstiesīgajiem padomes locekļiem. Katram padomes loceklim ir viena balss.

17. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

18. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa no padomes locekļiem.

19. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

(Grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.18)

20. Padomes sēdes tiek protokolētas.

VI. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Ministru kabineta 1995.gada 1.augusta noteikumus Nr.235 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas komisijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 117.nr.);

21.2. Ministru kabineta 1995.gada 21.februāra rīkojumu Nr.81 "Par Nacionālo alkoholisma ierobežošanas komisiju" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 30.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Veselības ministrs Ā.Auders
11.01.2013