Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.55

Rīgā 2003.gada 28.janvārī (prot. Nr.6, 35.§)

Kārtība, kādā ārvalstu juridiskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.2 pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nereģistrētām ārvalstu juridiskajām personām, kuras nav reģistrējušās Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un neveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā (turpmāk - ārvalsts juridiskā persona), atmaksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - nodoklis), kas samaksāts par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības veikšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

1.2. nodokļa atmaksāšanas termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

1.3. dokumentus, kas iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestā, un to iesniegšanas termiņus;

1.4. iesnieguma pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai ārvalstu juridiskajām personām (turpmāk - iesniegums) veidlapas paraugu (pielikums).

2. Ārvalsts juridiskā persona par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem samaksā nodokli saskaņā ar nodokļa rēķiniem (to skaitā preču pavadzīmēm-rēķiniem, faktūrrēķiniem, elektronisko kases aparātu čekiem).

3. Nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde (turpmāk - Valsts ieņēmumu dienests), pamatojoties uz ārvalsts juridiskās personas vai - ārvalsts juridiskās personas vārdā - tās pilnvarotās personas iesniegumu. Iesniegumu aizpilda latviešu vai angļu valodā. Persona, kurai ir tiesības parakstīt iesniegumu iesniedzēja vārdā, ar parakstu apliecina, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa, iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi izmantoti uzņēmējdarbības veikšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas un attiecīgajā taksācijas gadā uzņēmējdarbība Latvijas Republikā nav veikta.

4. Šo noteikumu 3.punktā minētā ārvalsts juridiskās personas pilnvarotā persona var būt:

4.1. Latvijas Republikā reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā izdotu notariāli apliecinātu pilnvaru;

4.2. Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kura darbojas:

4.2.1. saskaņā ar citā valstī izsniegtu un šīs valsts kompetentajā institūcijā atbilstoši 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu apstiprinātu pilnvaru, ja attiecīgā valsts ir pievienojusies šai konvencijai;

4.2.2. saskaņā ar citā valstī izsniegtu un Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā legalizētu pilnvaru, ja attiecīgā valsts nav pievienojusies 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu;

4.2.3. saskaņā ar citā valstī izsniegtu pilnvaru, ja Latvijas Republika ar šo valsti ir noslēgusi divpusējo vai daudzpusējo līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām un pilnvara atbilst līgumā noteiktajai formai.

5. Nodokli atmaksā par taksācijas gadu. Iesniegumu iesniedz sešu mēnešu laikā pēc taksācijas gada beigām. Iesnieguma iesniegšanas pēdējā diena ir pēctaksācijas gada 30.jūnijs. Ja iesniegumu nosūta pa pastu, par iesniegšanas dienu uzskata dienu, kad iesniegums nodots pastā (pasta zīmogs). Ja noteiktais termiņš ir pārsniegts, iesniegums netiek pieņemts izskatīšanai un nodoklis netiek atmaksāts.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. samaksātos nodokļa rēķinus (oriģinālus) par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kuros norādīta šāda informācija:

6.1.1. preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums, juridiskā adrese (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, pastāvīgā dzīvesvieta) un reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

6.1.2. ārvalsts juridiskās personas (preces vai pakalpojuma saņēmēja) nosaukums, rezidences valsts un ar nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;

6.1.3. preces nosaukums un daudzums vai pakalpojuma veids un apjoms;

6.1.4. preces vai pakalpojuma cena;

6.1.5. preču vai pakalpojumu kopējā vērtība;

6.1.6. nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;

6.1.7. rēķina izrakstīšanas datums;

6.2. attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu (oriģinālu), kas apliecina, ka ārvalsts juridiskā persona preču iegādes vai pakalpojumu saņemšanas brīdī ir bijusi reģistrēta savā mītnes zemē kā ar nodokli apliekamā persona (izziņa derīga 12 mēnešu laikā no tās izsniegšanas dienas);

6.3. pilnvaru, kas noformēta atbilstoši šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām (oriģinālu), ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona.

7. Ja nodokļa atmaksu pieprasa par Latvijas Republikā iegādāto degvielu, iesniegumam papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

7.1. Latvijas Republikas un attiecīgās valsts līgumā paredzētās kravas starptautisko autopārvadājumu atļaujas (vai transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas, kuros redzama automobiļa pilna masa vai celtspēja, ja saskaņā ar Latvijas Republikas starpvaldību līgumu nav jāformē starptautiskās autopārvadājumu atļaujas), Eiropas transporta ministru konferences atļaujas (CEMT) vai starptautiskās transporta pavadzīmes (CMR) kopiju ar atzīmēm par Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanu;

7.2. Latvijas Republikas un attiecīgās valsts līgumā paredzētās licences kopiju pasažieru starptautisko autopārvadājumu veikšanai (attiecas uz pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un pasažieru regulārajiem tranzīta autopārvadājumiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā tiek veikti bez pieturvietām pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai).

8. Valsts ieņēmumu dienests:

8.1. pārbauda iesnieguma un tam pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem nosacījumiem;

8.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītais darījums, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, ir noticis;

8.3. pārliecinās, vai ārvalsts juridiskā persona ir reģistrējusies savā mītnes zemē kā ar nodokli apliekamā persona (ja nepieciešams, sazinoties ar attiecīgās valsts nodokļu administrāciju);

8.4. triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par nodokļa atmaksāšanu.

9. Ja iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju. Informāciju par nodokļa atmaksāšanas kārtību attiecīgajā valstī sniedz Ārlietu ministrija pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma.

10. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu atmaksāt nodokli (pilnībā vai daļēji), tas ne vēlāk kā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas aizpilda iesnieguma VI daļu, nosūta iesniedzējam iesnieguma kopiju un nodokļa rēķinu oriģinālus ar atzīmi par to, ka nodoklis ir atmaksāts, un pārskaita iesnieguma VI daļā norādīto atmaksājamo nodokļa summu uz iesniegumā norādīto ārvalsts juridiskās personas vai tās pilnvarotās personas bankas kontu. Bankas pārskaitījuma izmaksas tiek atskaitītas no atmaksājamās nodokļa summas. Nodokļa rēķinus, par kuriem pievienotās vērtības nodoklis netiek atmaksāts, nosūta iesniedzējam, neizdarot uz tiem atzīmi.

11. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu neatmaksāt nodokli, tas ne vēlāk kā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstiski paziņo ārvalsts juridiskajai personai vai pilnvarotajai personai atteikuma iemeslus, pievienojot iesnieguma kopiju un nodokļa rēķinu oriģinālus.

12. Nodokli neatmaksā:

12.1. ja nav ievēroti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētie nosacījumi vai dokumenti (to skaitā nodokļa rēķini) nav noformēti pareizi;

12.2. ja šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajā pārbaudē nav apstiprinājies, ka darījums ir noticis;

12.3. ja iesniegumā norādītā iegādāto preču un saņemto pakalpojumu kopējā vērtība (bez nodokļa) ir mazāka par 100 latiem;

12.4. par tādām vienā nodokļa rēķinā norādītajām precēm un pakalpojumiem, kuru kopējā vērtība (bez nodokļa) ir mazāka par 20 latiem;

12.5. par nelietota nekustamā īpašuma iegādi un par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai remontu;

12.6. par personīgai lietošanai iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas).

13. Ja šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minētā vieglā automobiļa izmantošana Latvijas Republikas teritorijā ir pilnībā vai daļēji saistīta ar ārvalsts juridiskās personas uzņēmējdarbību savā mītnes zemē, nodokli par automobiļa ekspluatācijai iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (noma, apkope, remonts, kā arī degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde) atmaksā pilnībā vai daļēji atbilstoši automobiļa izmantošanai saistībā ar uzņēmējdarbību, ja iesniegumam ir pievienoti dokumenti, kuri pamato automobiļa izmantošanu (piemēram, ceļazīme, maršruta apraksts).

14. Ja citā valstī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām ir noteikti citi nodokļa atmaksāšanas ierobežojumi, attiecīgās valsts juridiskajām personām par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem nodokli atmaksā, ievērojot paritātes principu.

15. Ja ārvalsts juridiskā persona, kas saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu par lēmumu neatmaksāt nodokli, pamatojoties uz to, ka nav ievēroti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētie nosacījumi vai dokumenti (to skaitā nodokļa rēķini) nav noformēti pareizi, mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas atkārtoti iesniedz pareizi noformētus dokumentus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par nodokļa atmaksāšanu mēneša laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas.

16. Ja dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu iesniedz atkārtoti, ārvalsts juridiskā persona vai tās pilnvarotā persona nosūta Valsts ieņēmumu dienestam izlabotos, precizētos vai papildus iesniedzamos dokumentus kopā ar pievienotās vērtības nodokļa rēķinu oriģināliem un pavadvēstuli, kurā norādīts Valsts ieņēmumu dienesta paziņojuma saņemšanas datums un uzskaitīti atkārtoti nosūtītie dokumenti. Ja dokumentus iesniedz atkārtoti, nav saistošs šo noteikumu 5.punktā minētais iesniegšanas termiņš.

17. Noteikumos noteiktā kārtība attiecināma uz nodokli, kas samaksāts:

17.1. par Latvijas Republikā 2002.gadā iegādāto degvielu (tai skaitā par benzīnu, dīzeļdegvielu, naftas gāzi);

17.2. par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, sākot ar 2003.gada 1.janvāri.

18. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

1-55 COPY.GIF (102234 bytes)

2-55 COPY.GIF (97341 bytes)

3-55 COPY.GIF (102094 bytes)

4-55 COPY.GIF (60665 bytes)

05.02.2003