Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.06.2007. - 29.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.11

Rīgā 2003.gada 7.janvārī (prot. Nr.1 29.§)
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

1. Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kura izveidota, lai pārvaldītu Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku vienību un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu un veiktu iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vienību vajadzībām.

(MK 02.12.2003. noteikumu Nr.678 redakcijā)

2. Aģentūra ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, un tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un aģentūras pilnu nosaukumu.

3. Aģentūrai ir konts Valsts kasē.

4. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

4.1. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana;

4.2. valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana;

4.3. vides aizsardzības pasākumu veikšana valsts militārās aizsardzības objektos;

4.4. iepirkuma procedūru veikšana Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vienību vajadzībām;

4.5. publisko pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām saistībā ar viesnīcas un sporta kompleksa izmantošanu.

(Grozīts ar MK 02.12.2003. noteikumiem Nr.678; MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.663; MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.391)

5. Aģentūra veic noteiktās funkcijas saskaņā ar aizsardzības ministra apstiprinātu vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu un budžetu, kā arī saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko aizsardzības ministrs noslēdzis ar aģentūras direktoru.

6. Lai veiktu noteiktās funkcijas, aģentūra:

6.1. gatavo dokumentus, lai nostiprinātu Latvijas valsts (Aizsardzības ministrijas personā) īpašumtiesības uz Aizsardzības ministrijai, Nacionālo bruņoto spēku vienībām vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem;

6.2. gatavo dokumentus, lai Aizsardzības ministrija, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās institūcijas varētu nomāt valsts aizsardzībai nepieciešamos nekustamos īpašumus;

6.3. aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā iznomā aģentūras bilancē esošos nekustamos īpašumus, kā arī sagatavo dokumentus un organizē procedūras lēmumu pieņemšanai par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomas tiesību piešķiršanu;

6.4. saskaņā ar gadskārtējo darbības plānu organizē to nekustamo īpašumu remontu, kuri pieder Latvijas valstij (Aizsardzības ministrijas personā) vai kurus Aizsardzības ministrija, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes nomā valsts aizsardzības vajadzībām;

6.5. saskaņā ar gadskārtējo darbības plānu organizē valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu būvniecību;

6.6. nodrošina valsts pasūtītāja funkcijas, veicot iepirkuma procedūras valsts vajadzībām valsts militārās aizsardzības objektu apsaimniekošanai, projektēšanai, būvniecībai, remontam un tehniskajai uzraudzībai;

6.7. izveido un uztur Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo un valsts aizsardzības vajadzībām nomāto nekustamo īpašumu datu bāzi;

6.8. saskaņā ar pārvaldes līgumu pārvalda un apsaimnieko nekustamos īpašumus;

6.9. nodrošina būvuzraudzību Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos un valsts aizsardzības vajadzībām nomātajos nekustamajos īpašumos;

6.10. nodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanu (arī mežu teritoriju apsaimniekošanu), organizē atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu un nodrošina tās darbību valsts militārās aizsardzības objektos;

6.11. centralizēti nodrošina un īsteno Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vienību vajadzībām, kā arī pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas izmanto Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumu attiecībā uz militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumiem;

6.12. nodrošina Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vienību vajadzībām paredzēto iepirkuma procedūru metodisku vadību;

6.13. atbilstoši apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

6.14. nodrošina to saistību izpildi, kuras izriet no Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes 2005.gada 21.novembrī pieņemtā brīvprātīgā starpvaldību režīma militāro iepirkumu jautājumos.

(Grozīts ar MK 02.12.2003. noteikumiem Nr.678; MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.663; MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.391)

7. Aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, no pašu ieņēmumiem un ārvalstu vai starptautisko organizāciju finansiālās palīdzības līdzekļiem.

8. Aģentūras manta ir valsts manta, kas nodota aģentūras valdījumā, kā arī kustamā manta, ko aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai.

9. Aģentūra ar savu mantu rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Aģentūra patstāvīgi uzņemas saistības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus. Lai saņemtu finanšu ministra atļauju minēto darījumu veikšanai, aģentūra sagatavo attiecīgu dokumentāciju un saskaņo to ar aizsardzības ministru.

12. Aģentūras direktoru pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda aizsardzības ministrs, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem.

13. Aģentūras direktors:

13.1. vada un organizē valsts aģentūras administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību, nosaka valsts aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

13.2. izstrādā pārvaldes līgumu un ne vēlāk kā mēnesi pēc valsts budžeta likuma kārtējam gadam izsludināšanas iesniedz atbildīgajai amatpersonai nepieciešamos precizējumus līgumā;

13.3. aizsardzības ministra noteiktajos termiņos un kārtībā izstrādā aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, kā arī gadskārtējo darbības plānu un budžeta projektu;

13.4. nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

13.5. nosaka aģentūras struktūru un štatu sarakstu;

13.6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka aģentūras darbinieku atalgojumu;

13.7. pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus;

13.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

13.9. nodrošina aģentūras personāla vadību;

13.10. atbild par aģentūras funkciju veikšanu, aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu un aģentūras darbības tiesiskumu;

13.11. pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā sniedz aizsardzības ministram un atbildīgajai amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

13.12. pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā sniedz atbildīgajai amatpersonai pārskatus par pārvaldes līgumu un finanšu resursu izlietojumu;

13.13. noslēdzot finanšu gadu, sagatavo un publicē gada publisko pārskatu;

13.14. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Ministru prezidents E.Repše

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
22.06.2007