Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.609

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 72.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu, 60.panta ceturto daļu, 62.panta ceturto daļu un 63.panta trešo daļu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veicama muitas procedūra - ievešana pārstrādei;

1.2. gadījumus, kuros preces nemainītā veidā vai kompensācijas produktus var uzskatīt par tādiem, kas izlaisti brīvam apgrozījumam;

1.3. laika ierobežojumus attiecībā uz konkrētām pārstrādes operācijām vai konkrētām precēm;

1.4. gadījumus, kuros muitas iestāde neatļauj izgatavot kompensācijas produktus no līdzvērtīgām precēm un izvest no Latvijas Republikas no līdzvērtīgām precēm iegūtos kompensācijas produktus pirms preču ievešanas pārstrādei.

 

2. Atļauja preču ievešanai pārstrādei 2.1. Vispārīgā kārtība atļaujas saņemšanai

2. Lai saņemtu atļauju preču ievešanai pārstrādei, persona, kura veiks pārstrādes operācijas vai būs atbildīga par to veikšanu (turpmāk - iesniedzējs), iesniedz teritoriālajā muitas iestādē, kuras teritorijā paredzēts veikt pārstrādes operācijas, iesniegumu atļaujas preču ievešanai pārstrādei saņemšanai (turpmāk - iesniegums) (1.pielikums) un iesnieguma pielikumu (2.pielikums).

3. Ja pārstrādes operācijas paredzēts veikt vairāku rajonu teritorijās, atļauju preču ievešanai pārstrādei (turpmāk - atļauja) (3.pielikums) izsniedz tā teritoriālā muitas iestāde, kuras teritorijā tiks izdarīta pirmā preču pārstrādes operācija, un iesnieguma kopiju un atļaujas projektu nosūta tām teritoriālajām muitas iestādēm, kuru teritorijā tiks veiktas turpmākās preču pārstrādes operācijas.

4. Ja šo noteikumu 3.punktā minētās teritoriālās muitas iestādes 30 dienu laikā no dokumentu nosūtīšanas dienas nav izteikušas iebildumus, uzskatāms, ka tās piekrīt atļaujas izsniegšanai. Ja kādai no minētajām teritoriālajām muitas iestādēm ir pamatoti iebildumi, tā 15 dienu laikā par to informē attiecīgo teritoriālo muitas iestādi, kuras teritorijā paredzēts izdarīt pirmo pārstrādes operāciju, un šī muitas iestāde pieņem lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu.

5. Atļauju izmantot muitas maksājumu atlikšanas sistēmu izsniedz, ja iesniedzējs iesniegumā apliecina, ka pārstrādes operāciju rezultātā radušās preces un produkti (turpmāk - kompensācijas galvenie produkti) tiks izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas. Šajā gadījumā muitas maksājumu atlikšanas sistēmu var piemērot visiem kompensācijas produktiem.

6. Atļauju izmantot muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu izsniedz, ja ir iespēja izvest kompensācijas galvenos produktus no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

7. Ja ir izpildīti nosacījumi šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto sistēmu piemērošanai, iesniedzējs var saņemt vienu atļauju muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmas vai muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošanai.

8. Izsniedzot attiecīgo atļauju, teritoriālā muitas iestāde ņem vērā, vai pārstrādes operācijās tiek ievēroti ekonomiskie nosacījumi, kas norādīti iesnieguma pielikumā. Ja iesnieguma iesniedzējs uzskata, ka ekonomiskie nosacījumi ir izpildīti arī citos, nevis tikai iesnieguma pielikuma 4.ailē minētajos gadījumos, pamatojums norādāms iesniegumā.

9. Ja teritoriālā muitas iestāde uzskata, ka ekonomiskie nosacījumi ir izpildīti, atļauju izsniedz uz ierobežotu laiku, bet ne ilgāku par deviņiem mēnešiem. Šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, kas attiecas uz ekonomiskajiem nosacījumiem, teritoriālā muitas iestāde mēneša laikā no atļaujas izsniegšanas dienas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

10. Ja ekonomiskie nosacījumi ir izpildīti, par pamatu atļaujas izsniegšanai nav uzskatāms fakts, ka:

10.1. Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas ražo līdzvērtīgas preces, kuras var pakļaut pārstrādes operācijai, ir iesnieguma iesniedzēja konkurents;

10.2. preces Latvijā ražo tikai viens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

11. Ja teritoriālajai muitas iestādei rodas grūtības, izlemjot, vai konkrētajā gadījumā ir ievēroti ekonomiskie nosacījumi, vai ja tai radušās grūtības, nosakot preču pārstrādes laiku vai atpazīstot ievestās preces kompensācijas produktos, muitas iestāde var konsultēties ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi vai Ekonomikas ministrijas ekspertu komisiju un, ja nepieciešams, pieaicināt ekspertus - attiecīgās nozares speciālistus. Šādā gadījumā muitas iestāde atļaujas izsniegšanas termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

12. Ja kompensācijas produktu sarakstā ir videi kaitīgas preces un produkti, saraksts saskaņojams ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

13. Teritoriālā muitas iestāde, kuras teritorijā paredzēts veikt pārstrādes operācijas, 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz atļauju vai pieņem pamatotu lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu. Šo noteikumu 3.punktā minētajos gadījumos atļauju izsniedz vai lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā.

14. Atļauju izsniedz trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz iesnieguma iesniedzējam, otru eksemplāru triju dienu laikā nosūta Valsts ieņēmumu dienesta rajona nodaļai, kurā persona reģistrēta kā nodokļu maksātājs, bet trešais eksemplārs paliek muitas iestādē, kura ir izsniegusi atļauju.

15. Atļaujas derīguma termiņu nosaka muitas iestāde, ņemot vērā pārstrādes operāciju izpildei un kompensācijas produktu izvešanai nepieciešamo laiku, kā arī iesnieguma iesniedzēja individuālās vajadzības. Ja atļaujas derīguma termiņš pārsniedz divus gadus, atļaujā noteiktajos termiņos periodiski pārskata nosacījumus, ar kuriem saskaņā atļauja izsniegta. Atļaujas derīguma termiņš lauksaimniecības produktiem nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

16. Izsniedzot atļauju, teritoriālā muitas iestāde nosaka laikposmu, kurā veicama kompensācijas produktu atpakaļizvešana. Minētais laikposms ir atkarīgs no laika, kāds nepieciešams, lai veiktu atļaujā norādītā preču daudzuma pārstrādi, un laika, kāds nepieciešams, lai kompensācijas produktiem piemērotu attiecīgo muitas režīmu. Ja nepieciešams, laikposmu, kurā kompensācijas produktiem jāpiemēro kāds no Muitas likuma 24.pantā noteiktajiem muitas režīmiem (turpmāk - atpakaļizvešanas periods), var pagarināt pēc sākotnēji noteiktā perioda beigām. Ja tiek pārstrādāti lauksaimniecības produkti, atpakaļizvešanas periods nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

17. Ja paredzēta iepriekšēja izvešana, muitas iestāde, ņemot vērā laiku, kāds nepieciešams ievedamo preču sagādāšanai un ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā, nosaka laikposmu, kurā ārvalstu preces deklarējamas muitas procedūrai. Attiecīgais laikposms sākas ar dienu, kad pieņemta no līdzvērtīgajām precēm iegūto kompensācijas produktu eksporta deklarācija, un tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Termiņu var pagarināt, ja atļaujas turētājs iesniedz pamatotu prasību un garantē, ka kopējais attiecīgā laikposma ilgums nepārsniegs 12 mēnešus.

18. Atļaujas turētājs veic ievesto un pārstrādē esošo preču, kā arī kompensācijas produktu uzskaiti preču uzskaites žurnālos un iesniedz uzraudzības muitas iestādē izrakstus no preču uzskaites žurnāliem par attiecīgo mēnesi vai ceturksni, kuros norāda:

18.1. ievesto preču muitas deklarācijas numuru, preču ievešanas datumu un daudzumu;

18.2. iegūto kompensācijas produktu muitas deklarācijas numuru, preču izvešanas datumu un daudzumu;

18.3. pārstrādes gaitā radušos blakusproduktus, kas nav kompensācijas galvenie produkti (turpmāk - kompensācijas papildu produkti).

19. Ja pārstrādes operācijas veic divos vai vairākos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), mēneša vai ceturkšņa pārskatā iekļauj šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju par visos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) veiktajām pārstrādes operācijām. Ceturkšņa pārskats ir datu kopums par atpakaļizvešanas periodu, kas sākas vienā kalendāra ceturksnī un tiek uzskatīts par pabeigtu atļaujā norādītā kalendāra ceturkšņa pēdējā dienā.

 

2.2. Vienkāršotā kārtība atļaujas saņemšanai

20. Vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai var piemērot, ja:

20.1. pārstrādes operācijas paredzēts veikt viena rajona teritorijā un ja netiks izmantota sistēma, kas atļauj kompensācijas produktu iegūšanu no līdzvērtīgām precēm atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļai (turpmāk - līdzvērtīgās kompensācijas sistēma);

20.2. preces tiks ievestas tikai remontam.

21. Izmantojot vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai, teritoriālajā muitas iestādē, kurai ir tiesības izsniegt atļauju, iesniedzama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta deklarācija muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu vai deklarācija muitas procedūrai - preču izlaišana brīvam apgrozījumam - saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu. Minētās deklarācijas uzskatāmas par iesniegumu attiecīgās atļaujas saņemšanai.

22. Ja muitas iestāde pieņem šo noteikumu 21.punktā minēto deklarāciju, uzskatāms, ka tā piekrīt atļaujas izsniegšanai, un attiecīgā deklarācija ir izmantojama par atļauju.

23. Šo noteikumu 21.punktā minētajai deklarācijai pievieno deklarētāja noformētu dokumentu, kurā norādīta šāda informācija:

23.1. iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese, ja iesnieguma iesniedzējs un deklarētājs nav viena un tā pati persona;

23.2. preču pārstrādātāja vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un juridiskā adrese, ja preču pārstrādi neveic pats iesnieguma iesniedzējs vai deklarētājs;

23.3. preču pārstrādes operāciju veidi;

23.4. kompensācijas produktu tirdzniecības raksturojums un tehniskais apraksts;

23.5. ieguves norma vai metode, ar kuru norma noteikta;

23.6. kompensācijas papildu produkti, kas tiks izvesti, to veids un daudzums;

23.7. teritoriālās muitas iestādes - atļaujas izsniedzējas - noteiktais atpakaļizvešanas periods;

23.8. vieta, kur paredzēts veikt preču pārstrādes operācijas.

 

3. Līdzvērtīgās kompensācijas sistēma un iepriekšēja izvešana

24. Izmantojot līdzvērtīgās kompensācijas sistēmu un muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, līdzvērtīgajām precēm salīdzinājumā ar ievestajām precēm:

24.1. jāatbilst attiecīgajam Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņu ciparu kodam;

24.2. jābūt tādai pašai tirdzniecības kvalitātei;

24.3. jāpiemīt tādām pašām tehniskajām īpašībām.

25. Līdzvērtīgās kompensācijas sistēmas un muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošana ir iespējama, ja to pieprasījis iesnieguma iesniedzējs un ja atļaujā norādīti šo noteikumu 24.punktā minētie nosacījumi un metodes, ar kurām šie nosacījumi var tikt pārbaudīti. Ja atļauja paredz līdzvērtīgās kompensācijas sistēmas un muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošanu, atļaujā norāda pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu attiecīgās sistēmas piemērošanu.

26. Ja atļauja neparedz līdzvērtīgās kompensācijas sistēmas un muitas maksājumu atlikšanas sistēmas izmantošanu, bet atļaujas turētājs vēlas izmantot vienu no šīm sistēmām, viņš iesniedz muitas iestādē papildu informāciju, kas nepieciešama, lai izdarītu grozījumus sākotnēji izsniegtajā atļaujā.

27. Atsevišķos gadījumos Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā ir pieļaujams, ka līdzvērtīgajām precēm ir augstāka pārstrādes pakāpe nekā ievestajām precēm (ar nosacījumu, ka preču pārstrādes operācijas pamatdaļu, kura piemērojama līdzvērtīgajām precēm, veic atļaujas turētāja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai tādā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kur operāciju veic atļaujas turētāja vārdā).

28. Atbilstoši līdzvērtīgās kompensācijas sistēmai (bez iepriekšējas izvešanas) ievesto preču un līdzvērtīgo preču muitas statusa maiņa notiek vienlaikus ar attiecīgās muitas procedūras deklarācijas pieņemšanu. Iepriekšēja izvešana ir no līdzvērtīgām precēm iegūtu kompensācijas produktu izvešana no Latvijas Republikas muitas teritorijas, izmantojot muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, pirms ievestās preces tiek pakļautas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei.

29. Ja atļaujas turētājs ievestās preces izlaiž brīvam apgrozījumam nemainītā veidā vai kompensācijas produktu veidā, pirms ir pabeigta muitas procedūra, ievesto preču un līdzvērtīgo preču muitas statusa maiņa notiek laikā, kad preces izlaiž brīvam apgrozījumam.

30. Preču muitas statusa maiņa neietekmē izvesto preču izcelsmi.

31. Ja preces vai kompensācijas produkti ir pilnībā iznīcināti vai neatgriezeniski zuduši, tad, aprēķinot iznīcināto vai zudušo preču daļu, ņem vērā ievesto tāda paša veida preču daļu, kas ir uzskaitē un kuru ievedis atļaujas turētājs laikā, kad notikusi preču iznīcināšana vai ievesto preču daļa iznīcināta vai zudusi pārstrādes gaitā (turpmāk - zudums), izņemot gadījumu, kad atļaujas turētājs var pierādīt iznīcināto vai zudušo ievesto preču īsto daudzumu.

32. Ja piemērota iepriekšēja izvešana, preču muitas statusa maiņa notiek:

32.1. attiecībā uz izvestajiem kompensācijas produktiem - eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā (ar nosacījumu, ka ievestās preces deklarētas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei);

32.2. attiecībā uz ievestajām precēm un līdzvērtīgajām precēm - ievesto preču importa deklarācijas pieņemšanas dienā.

 

4. Muitas maksājumu atlikšanas sistēmas piemērošanas nosacījumi

4.1. Preču deklarēšana muitas procedūrai - ievešana pārstrādei

33. Normas, kas nosaka preču deklarēšanu muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, piemēro arī attiecībā uz tām ievestajām precēm, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma ar iepriekšēju izvešanu vai bez tās.

34. Līdzvērtīgās preces, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma ar iepriekšēju izvešanu vai bez tās, nav jādeklarē muitas procedūrai.

 

4.2. Vispārīgā kārtība

35. Deklarācija muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu iesniedzama vienā no preču ievešanas muitas iestādēm, kas norādītas atļaujā, izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu.

36. Ja piemēro līdzvērtīgās kompensācijas sistēmu, deklarācijā sniedzama pietiekami plaša un šo noteikumu 24.punktā minētajiem obligātajiem nosacījumiem atbilstoša informācija.

37. Iesniedzot deklarāciju, tai pievieno dokumentus, kas nepieciešami, lai pareizi veiktu muitas procedūru - ievešana pārstrādei. Ja piemēro sistēmu, ar kuru ievestās preces tiek pakļautas muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - citā muitas iestādē, nevis tajā muitas iestādē, caur kuru kompensācijas produkti izvesti iepriekš (turpmāk - trīsstūra satiksme), deklarācijai pievieno veidlapu "INF 1" (4.pielikums) un "INF 5" (5.pielikums).

38. Muitas iestādes nevar izsniegt atļauju, piemērojot vienkāršoto muitas deklarēšanu, ja attiecīgās personas preču uzskaites žurnāli nedod iespēju kontrolēt pārstrādei ievesto preču kustību.

39. Deklarāciju muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu iesniedz vienā no minētās procedūras izpildes muitas iestādēm, kas norādīta atļaujā, izņemot gadījumus, kad tiek piemērota šo noteikumu 2.nodaļā noteiktā kārtība. Ja piemēro šo noteikumu 2.nodaļā noteikto kārtību, deklarāciju muitas procedūrai - preču ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu iesniedz tajā muitas iestādē, kura izsniegusi atļauju. Atļaujā norādītā uzraudzības muitas iestāde var atļaut minēto deklarāciju uzrādīt citā muitas iestādē, kas nav minēta šajā punktā.

40. Deklarāciju aizpilda saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajai muitas procedūrai. Aprakstam par kompensācijas produktiem vai precēm nemainītā veidā, kas sniegts deklarācijā, jāatbilst atļaujā sniegtajam aprakstam.

41. Muitas procedūrā - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, ja iespējams, piemēro vienkāršoto kārtību preču izlaišanai brīvam apgrozījumam, izvešanai vai atpakaļizvešanai, izmantojot vienkāršoto muitas deklarēšanu.

 

4.3. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpilde

42. Pamatojoties uz Muitas likuma 62.pantu, muitas procedūra - ievešana pārstrādei - saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu uzskatāma par izpildītu, kad kompensācijas produkti vai preces (nemainītā veidā) deklarētas citam muitas režīmam, kā arī izpildīti visi pārējie minētajai procedūrai nepieciešamie nosacījumi.

43. Lai izpildītu muitas procedūru - ievešana pārstrādei -, par izvešanu no Latvijas Republikas muitas teritorijas uzskatāma:

43.1. kompensācijas produktu piegāde citu valstu bruņotajiem spēkiem;

43.2. civilo lidmašīnu piegāde aviopārvadājumu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas reģistrēts Latvijas Republikas muitas teritorijā;

43.3. civilo lidmašīnu remonts, noregulēšana un pārveidošana, kas veikta saskaņā ar muitas procedūru - ievešana pārstrādei.

44. Muitas procedūra uzskatāma par izpildītu, ja šo noteikumu 42. un 43.punktā minētās darbības piemēro:

44.1. ievesto preču daudzumam attiecībā pret kompensācijas produktiem;

44.2. preču daudzumam nemainītā veidā.

45. Ja ievestās preces vai to tehniskās pazīmes neparedzamu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ ir mainījušās tā, ka nav iespējams iegūt tos kompensācijas produktus, kuru iegūšanai izsniegta atļauja saskaņā ar muitas maksājumu atlikšanas sistēmu, atļaujas turētājs par notikušo informē uzraudzības muitas iestādi.

46. Nosacījumi kompensācijas produktu vai preču (nemainītā veidā) izlaišanai brīvam apgrozījumam uzskatāmi par izpildītiem, ja par kompensācijas produktiem vai precēm atbildīgā persona ir deklarējusi, ka tā šiem produktiem vai precēm nevar piemērot muitas procedūru, kura neparedz muitas maksājumu piemērošanu.

47. Ievestās preces var izlaist brīvam apgrozījumam gan kompensācijas produktu veidā, gan nemainītā veidā arī tad, ja laikā, kad preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam, nav pabeigta muitas formalitāšu izpilde. Šādā gadījumā precēm nosaka Latvijas preču statusu.

48. Ja ievestās preces - kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā - ir iekļautas atļaujā preču izlaišanai brīvam apgrozījumam, bet atpakaļizvešanas perioda beigās tām nav piemērots neviens no muitas režīmiem, ievestās preces uzskatāmas par brīvam apgrozījumam izlaistām precēm, un deklarācija preču izlaišanai brīvam apgrozījumam uzskatāma par iesniegtu un pieņemtu. Preču izlaišanu brīvam apgrozījumam piemēro pēc atpakaļizvešanas perioda beigām.

49. Jebkurus kompensācijas produktus vai preces nemainītā veidā, kurām piemērojama muitas procedūra - ievešana pārstrādei -, uzrāda saņēmējā muitas iestādē, lai varētu izpildīt muitas formalitātes, kas saskaņā ar šiem noteikumiem paredzētas minētajai procedūrai. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut kompensācijas produktus vai preces nemainītā veidā uzrādīt arī citai muitas iestādei, nevis tai muitas iestādei, kura izlaiž kompensācijas produktus un preces brīvam apgrozījumam.

50. Ja preces ievestas saskaņā ar vienu atļauju, bet ar vairākām deklarācijām, kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā, kas pakļautas pārstrādei, uzskatāmas par iegūtām no ievestajām precēm, kas deklarētas procedūrai saskaņā ar pirmo deklarāciju.

51. Šo noteikumu 50.punktā minēto nosacījumu nepiemēro, ja atļaujas turētājs var uzrādīt ievestās preces, no kurām iegūti kompensācijas produkti vai preces nemainītā veidā.

 

4.4. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpildes dokuments

52. Atļaujas turētājs iesniedz uzraudzības muitas iestādē muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpildes dokumentu (turpmāk - izpildes dokuments). Izpildes dokumentā ietver:

52.1. atsauci uz atļaujā norādīto informāciju;

52.2. norādi par katra ievesto preču veida daudzumu un atsauci uz deklarāciju muitas procedūras uzsākšanai;

52.3. ievesto preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru;

52.4. ievesto preču muitas vērtību un ievedmuitas nodokļa likmi;

52.5. noteikto ieguves normu;

52.6. norādi par kompensācijas produktu veidu, daudzumu un muitas procedūru, kas tiem piemērota, kā arī atsauci uz deklarācijām, ar kurām minētajiem produktiem jau piemēro muitas procedūru;

52.7. kompensācijas produktu vērtību, ja izpildes mērķiem aprēķina to ievesto preču daļu, kura atbilstoši ievesto preču vērtībai iestrādāta dažādos kompensācijas produktos (turpmāk - vērtības skalas metode);

52.8. maksājamā ievedmuitas nodokļa apmēru par to ievesto preču daudzumu, kuras uzskatāmas par izlaistām brīvam apgrozījumam;

52.9. to ievesto preču nosaukumus, kuras pakļautas muitas procedūrai saskaņā ar trīsstūra satiksmi.

53. Ja atļauju saņem vienkāršotā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests nosaka dokumentus, kas nepieciešami tās saņemšanai. Izpildes dokumentā norāda arī to preču daudzumu, kuras saskaņā ar šo noteikumu 46., 47. un 48.punktu tiek uzskatītas par izlaistām brīvam apgrozījumam.

54. Izpildes dokuments uzraudzības muitas iestādē iesniedzams 30 dienu laikā pēc atpakaļizvešanai paredzētā termiņa beigām, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 17. un 57.punktu. Ja uzraudzības muitas iestāde pieprasa datu kopumu par atpakaļizvešanas periodu, kas sākas vienā kalendāra mēnesī un tiek uzskatīts par pabeigtu atļaujā norādītā kalendāra mēneša pēdējā dienā (turpmāk - mēneša pārskats), vai ceturkšņa pārskatu, izpildes dokuments iesniedzams tikai par katru mēnesi vai ceturksni.

55. Ja piemēro iepriekšēju izvešanu, izpildes dokumentu iesniedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā termiņa beigām.

56. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut izpildes dokumentu sagatavot, izmantojot datoru vai citādā veidā. Izpildes dokumentā norādītajai informācijai jāatbilst preču ievešanas deklarācijā norādītajai informācijai. Uzraudzības muitas iestāde, izdarot attiecīgu atzīmi atļaujā, var noformēt izpildes dokumentu saskaņā ar šo noteikumu 54. un 55.punktā minētajiem termiņiem.

57. Mēneša pārskatu vai ceturkšņa pārskatu var pieprasīt tā teritoriālā muitas iestāde, kurā ievestās preces regulāri tiks reģistrētas pārstrādei un atpakaļizvešanai kompensācijas produktu veidā. Mēneša pārskatu vai ceturkšņa pārskatu pieprasa, lai piemērotu muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

58. Muitas maksājumus par precēm, kas kompensācijas produktu veidā vai nemainītā veidā izlaistas brīvam apgrozījumam saskaņā ar šo noteikumu 48.punktu, samaksā, uzrādot vai iesniedzot izpildes dokumentu.

59. Atļaujas turētājs nodrošina, lai uzraudzības muitas iestādei būtu pieejami nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz brīvam apgrozījumam izlaistajām precēm saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu.

60. Pēc pārbaudes uzraudzības muitas iestāde izdara izpildes dokumentā attiecīgu atzīmi un, ja nepieciešams, informē atļaujas turētāju par pārbaudes rezultātiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā glabā izpildes dokumentu. Ja uzraudzības muitas iestāde izlemj, ka ar izpildes dokumentu saistītos dokumentus var glabāt atļaujas turētājs, dokumentu glabāšanas termiņš nemainās.

 

5. Trīsstūra satiksme

61. Muitas iestādes var atļaut izmantot trīsstūra satiksmi vienīgi iepriekšējas izvešanas gadījumā.

62. Izmantojot trīsstūra satiksmi, aizpilda informācijas veidlapas "INF 5" oriģinālu un trīs kopijas un iesniedz muitas iestādē, kurā noformē preču izvešanu. Informācijas veidlapu "INF 5" aizpilda, norādot ievesto preču daudzumu, kuras iestrādātas attiecīga daudzuma izvedamajos kompensācijas produktos. Ja ir plānots ievest preces vairākos sūtījumos, noformē vairākas minētās veidlapas.

63. Ja informācijas veidlapa "INF 5" nozaudēta vai iznīcināta, importētājs var lūgt muitas iestādi, kura apstiprinājusi veidlapu, izsniegt dublikātu. Minētā iestāde izpilda lūgumu, ja attiecīgajām ievestajām precēm vēl nav noteikta muitas procedūra. Uz atkārtoti izsniegtā veidlapas oriģināla un kopijām ir īpaša norāde "Dublikāts".

64. Ja eksporta deklarāciju uzrāda muitas iestādē, kurā izpilda eksporta formalitātes, uzrāda arī informācijas veidlapu "INF 5".

65. Ja kompensācijas produktus izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas caur muitas iestādi, kura pieņēmusi eksporta deklarāciju, minētā muitas iestāde apstiprina informācijas veidlapu "INF 5", aizpildot veidlapas 9. un 10.aili. Veidlapas pirmā kopija paliek muitas iestādē, bet oriģinālu un pārējās kopijas atdod deklarētājam. Ja minētā muitas iestāde nav uzraudzības muitas iestāde, tā apstiprina veidlapas pirmo kopiju un nosūta to uzraudzības muitas iestādei.

66. Ja kompensācijas produktus izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas caur citu muitas iestādi, nevis to, kura pieņēmusi eksporta deklarāciju, no muitas teritorijas tie izvedami saskaņā ar tranzīta procedūru. Minētajiem kompensācijas produktiem piemēro tikai izvešanu uz citu valsti, bet ne citu muitas režīmu.

67. Muitas iestāde, kura pieņēmusi eksporta deklarāciju, aizpilda informācijas veidlapas "INF 5" 9.aili, ierakstot T1 dokumenta informāciju un T1 simbolu. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - izpildes muitas iestāde aizpilda minētās veidlapas 10.aili un veidlapas pirmo kopiju nosūta uzraudzības muitas iestādei, bet oriģinālu un pārējās kopijas atdod deklarētājam.

68. Ievestās preces var deklarēt muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - citā muitas iestādē, nevis tajā, kura sākotnēji ir noteikta, ja šādu maiņu pieļauj uzraudzības muitas iestāde vai muitas iestāde, kurā faktiski tiek izpildītas deklarācijas formalitātes. Šajā gadījumā muitas iestāde par to paziņo uzraudzības muitas iestādei.

69. Deklarācijai par ievesto preču pieteikšanu muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - pievieno informācijas veidlapas "INF 5" oriģinālu, kā arī šīs veidlapas otro un trešo kopiju. Muitas iestāde, kurā uzrādīta deklarācija, informācijas veidlapas "INF 5" oriģinālā, kā arī veidlapas otrajā un trešajā kopijā norāda to ievesto preču daudzumu, kuras deklarētas muitas procedūrai, un deklarācijas saņemšanas datumu. Veidlapas trešo kopiju nosūta uzraudzības muitas iestādei, oriģinālu atdod deklarētājam, bet veidlapas otro kopiju patur muitas iestādē. Pēc veidlapas trešās kopijas saņemšanas uzraudzības muitas iestāde nekavējoties paziņo atļaujas turētājam muitas procedūrai pieteikto ievesto preču daudzumu, kā arī norāda datumu, kad šīs preces ir pieteiktas muitas iestādē.

 

6. Preču pārvietošana

70. Ja preces vai kompensācijas produktus pārvieto Latvijas Republikas muitas teritorijā, nododot atļauju nākamajam pārstrādes veicējam vai pamatojoties uz vienotu atļauju, minētajā dokumentā jābūt atzīmei par preču pārvietošanu, kuru veic saskaņā ar tranzīta procedūru. Ja preces pārvieto no viena atļaujas turētāja pie otra atļaujas turētāja, abās šajās atļaujās jāparedz preču pārvietošanas kārtība.

71. Muitas iestāde var atļaut preču pārvietošanu tikai tad, ja atļaujas turētājs izdara vai ir izdarījis attiecīgus ierakstus preču uzskaites žurnālā.

72. Ir atļauta kompensācijas produktu vai preču (nemainītā veidā) pārvietošana bez muitas formalitātēm no viena pārstrādātāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) uz otru pārstrādātāja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), lai turpinātu preču pārstrādi, ja pārvietošanas kārtība ir reģistrēta preču uzskaites žurnālā.

73. Ir atļauta kompensācijas produktu vai preču (nemainītā veidā) pārvietošana no viena atļaujas turētāja pie otra atļaujas turētāja, ja ir paredzēts, ka preču pārvietošanu reģistrē pirmās atļaujas turētāja preču uzskaites žurnālā.

74. Par pārvietotajiem kompensācijas produktiem vai precēm (nemainītā veidā) otrās atļaujas turētājs ir atbildīgs ar dienu, kad viņš uzņēmies minēto produktu vai preču piegādi un reģistrējis tās preču uzskaites žurnālā.

 

7. Muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmas piemērošana

75. Ievestajām precēm (arī tām ievestajām precēm, kurām piemērota līdzvērtīgās kompensācijas sistēma bez iepriekšējas izvešanas (īpaša preču izlaišana brīvam apgrozījumam bez muitas maksājumu piemērošanas)) piemēro muitas procedūru - preču izlaišana brīvam apgrozījumam - saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu.

76. Deklarāciju muitas procedūrai - preču izlaišana brīvam apgrozījumam - saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu iesniedz vienā no atļaujā norādītajām muitas iestādēm, izņemot gadījumus, kuros piemēro šo noteikumu 2.nodaļā minētos nosacījumus.

77. Vienkāršoto deklarēšanu, kas, pamatojoties uz Muitas likuma 147.1 un 147.2 pantu, paredzēta preču izlaišanai brīvam apgrozījumam saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu, piemēro atbilstoši šo noteikumu 43.punktam. Muitas procedūras veikšanai nepieciešamie papildu dokumenti iesniedzami ne vēlāk par dienu, kad iesniedz muitas maksājumu atmaksāšanas prasību.

 

8. Muitas maksājumu atmaksāšana vai to atlikšana

78. Deklarācijā vai iesniegumā ar lūgumu piemērot kompensācijas produktiem vienu no Muitas likuma 70.pantā norādītajiem muitas maksājumu atmaksāšanas nosacījumiem iekļaujama visa informācija, kas nepieciešama muitas maksājumu atmaksāšanas prasības apmierināšanai.

79. Katru kompensācijas produktu, kuram piemēro kādu no muitas režīmiem, uzrāda muitas iestādē, caur kuru tiek izvestas preces vai kompensācijas produkti, kā arī izpilda attiecīgajam muitas režīmam noteiktās muitas formalitātes.

80. Deklarāciju, ar kuru saskaņā kompensācijas produktiem piemēro vienu no Muitas likuma 70.pantā norādītajiem muitas maksājumu atmaksāšanas nosacījumiem, iesniedz vienā no atļaujā norādītajām preču izvešanas muitas iestādēm, izņemot gadījumus, kuros piemēro vienkāršoto kārtību atļaujas saņemšanai.

81. Lai noteiktu muitas maksājumu apmēru vai atbrīvojuma no muitas maksājumiem apmēru, ja nepieciešams, aprēķina kompensācijas produktos iestrādāto ievesto preču daļu. Šāds aprēķins nav jāveic, ja visiem kompensācijas produktiem piemēro vienu no Muitas likuma 70.pantā norādītajiem nosacījumiem. Aprēķinu veic, izmantojot šo noteikumu 83., 84., 85., 86., 87., 88. un 89.punktā minētās metodes.

82. Tās ievesto preču daļas (ieguves normas) aprēķināšana, kura atbilstoši ievesto preču daudzumam iestrādāta dažādos kompensācijas produktos (turpmāk - kvantitatīvās skalas metode), kompensācijas produktiem piemērojama, ja, piemērojot muitas procedūru - ievešana pārstrādei -, ir iegūti viena veida kompensācijas produkti. Šādā gadījumā ievesto preču daudzumu, kas atbilst tam kompensācijas produktu daudzumam, par kuru var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai to atlikšanu, aprēķina, visām minētajām precēm piemērojot koeficientu, kas atbilst tā kompensācijas produktu daudzuma attiecībai pret visiem kompensācijas produktiem, par kuru var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atlikšanu.

83. Kvantitatīvās skalas metode ievestajām precēm piemērojama, ja visas brīvam apgrozījumam izlaisto preču daļas atrodamas katrā no kompensācijas produktiem.

84. Izlemjot par attiecīgās metodes piemērošanas atbilstību, neņem vērā zudumus.

85. Saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu ievesto preču daudzumu, kas izmantots katra kompensācijas produkta ražošanā, nosaka, piemērojot visam ievesto preču daudzumam koeficientu, kas atbilst minēto preču daudzumam, kurš atrodams proporcionāli katrā kompensācijas produktu grupā, salīdzinājumā ar visām precēm.

86. Saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu ievesto preču daudzumu atbilstoši kompensācijas produktu daudzumam, par kuru var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atlikšanu, nosaka, ievesto preču daudzumam, kas izmantots minēto produktu ražošanā un aprēķināts saskaņā ar kvantitatīvās skalas metodi (ievestajām precēm), piemērojot koeficientu, kas iegūts ar kvantitatīvās skalas metodi (kompensācijas produktiem).

87. Ja nevar piemērot šo noteikumu 82., 83., 84., 85. un 86.punktā minētos nosacījumus, izmanto vērtības skalas metodi. Lai vienkāršotu aprēķinus, pēc saskaņošanas ar atļaujas turētāju muitas iestāde vērtības skalas metodes vietā var piemērot kvantitatīvās skalas metodi (ievestajām precēm), ja šo metožu piemērošanas rezultāti ir līdzīgi.

88. Lai noteiktu ievesto preču daudzumu, kas izmantots katra veida kompensācijas produktu ražošanā, visām ievestajām precēm piemēro attiecīgos koeficientus, kuri atbilst proporcijai starp kompensācijas produktu salīdzināmajām vērtībām, kas aprēķinātas atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajai kārtībai.

89. Ievesto preču daudzumu, kas atbilst kompensācijas produktu daudzumam, par kuru var pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atlikšanu, aprēķina, ievesto preču daudzumam, kas izmantots minēto produktu ražošanā un aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 87.punktu, piemērojot koeficientu, kas iegūts ar kvantitatīvās skalas metodi (kompensācijas produktiem).

90. Muitas maksājumus var atmaksāt vai atlikt, ja atļaujas turētājs uzraudzības muitas iestādē iesniedz muitas maksājumu atmaksāšanas prasību. Minētā prasība iesniedzama kopā ar tās kopiju. Laikposmu, kurā iesniedzama muitas maksājumu atmaksāšanas prasība, nosaka Valsts ieņēmumu dienests, taču tas nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad kompensācijas produktiem piemērota muitas procedūra - ievešana pārstrādei. Ja ir pamatots iemesls, muitas iestāde termiņu var pagarināt.

91. Muitas maksājumu atmaksāšanas prasībā ietver:

91.1. atsauci uz atļaujā norādīto informāciju;

91.2. norādi par katra ievesto preču veida daudzumu, par kuru tiek pieprasīta muitas maksājumu atmaksāšana vai atlikšana;

91.3. ievesto preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru;

91.4. ievesto preču muitas vērtību un piemērojamo ievedmuitas nodokļa likmi, kura noteikta laikā, kad pieņemta deklarācija par preču izlaišanu brīvam apgrozījumam saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu;

91.5. datumu, kad ievestās preces izlaistas brīvam apgrozījumam saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu;

91.6. atsauces uz deklarācijām, ar kurām saskaņā ievestās preces izlaistas brīvam apgrozījumam;

91.7. norādi par kompensācijas produktu veidu, daudzumu un tiem piemērojamo muitas režīmu;

91.8. kompensācijas produktu vērtību, ja izpildes mērķiem izmanto vērtības skalas metodi;

91.9. noteikto ieguves normu;

91.10. atsauci uz deklarācijām, ar kurām saskaņā kompensācijas produktiem piemērots viens no muitas režīmiem;

91.11. ievedmuitas nodokļa apmēru, kas atmaksājams vai no kura maksāšanas atbrīvo, ņemot vērā arī ievedmuitas nodokli par citiem kompensācijas produktiem.

92. Ja uzraudzības muitas iestāde piekrīt, ka deklarācijas un pārējie dokumenti glabājas pie atļaujas turētāja, tiem jebkurā laikā jābūt pieejamiem uzraudzības muitas iestādes pārstāvim.

93. Ja pārstrādes operācijās iegūtos kompensācijas produktus saskaņā ar muitas maksājumu atmaksāšanas sistēmu, neiesniedzot muitas maksājumu atmaksāšanas prasību, pārsūta uz citu uzraudzības muitas iestādi, nevis uz to, kurā noformēta preču izlaišana brīvam apgrozījumam un kura piekritusi muitas maksājumu atmaksāšanai vai atlikšanai, muitas iestāde, kurā produktiem piemēro šo muitas procedūru, pēc ieinteresētās personas lūguma izsniedz informācijas veidlapu "INF 7" (6.pielikums) un tās kopijas.

94. Ja piemēro šo noteikumu 93.punktā minētos nosacījumus, muitas maksājumu atmaksāšanas prasībai pievieno informācijas veidlapas "INF 7" oriģinālu. Ieinteresētā persona uzrāda informācijas veidlapu "INF 7" kopā ar muitas deklarāciju, kas paredzēta muitas procedūras piemērošanai. Muitas iestāde, kurā uzrādīta deklarācija, apstiprina informācijas veidlapas "INF 7" oriģinālu, vienu veidlapas kopiju atdod atļaujas turētājam un otru kopiju atstāj iestādes glabāšanā.

95. Uzraudzības muitas iestāde var atļaut muitas maksājumu atmaksāšanas prasībā nenorādīt kādu no šo noteikumu 91.punktā minētajām ziņām, ja tas neietekmē atmaksājamo vai atlikto muitas maksājumu summas apmēru.

96. Pēc pārbaudes uzraudzības muitas iestāde izdara muitas maksājumu atmaksāšanas prasībā attiecīgu atzīmi un informē atļaujas turētāju par pārbaudes rezultātiem. Uzraudzības muitas iestāde vai - ar tās piekrišanu - atļaujas turētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā glabā muitas maksājumu atmaksāšanas prasību un ar to saistītos dokumentus.

 

9. Muitas procedūras - ievešana pārstrādei - centralizēta uzraudzība

97. Lai centralizēti uzraudzītu muitas procedūru - ievešana pārstrādei -, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde apkopo šādu teritoriālo muitas iestāžu sniegto informāciju:

97.1. muitas procedūras - ievešana pārstrādei - informatīvajā paziņojumā (7.pielikums) minētās ziņas par katru atļauju, ar kuru saskaņā ievesto preču vērtība, rēķinot uz vienu pārstrādātāju kalendāra gadā, pārsniedz iesnieguma pielikuma (2.pielikums) 4.1.5.apakšpunktā minētās normas;

97.2. muitas procedūras - ievešana pārstrādei - informācijas lapā (8.pielikums) minētās ziņas par katru atļauju, kuras izsniegšana atteikta tāpēc, ka nav izpildīti ekonomiskie nosacījumi.

98. Šo noteikumu 97.punktā minēto informāciju teritoriālās muitas iestādes sniedz mēneša laikā pēc tam, kad izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums atteikt atļaujas izsniegšanu. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei centralizētās uzraudzības kārtībā ir tiesības pārskatīt šos gadījumus un atcelt likumam neatbilstošos lēmumus.

 

10. Noslēguma jautājums

99. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

1-1-609 copy.gif (83860 bytes)

 

1-2-609 copy.gif (86924 bytes)

1-3-609 copy.gif (43295 bytes)

 

1-4-609 copy.gif (169443 bytes)

1-5-609 copy.gif (158432 bytes)

1-6-609 copy.gif (47066 bytes)

 

2-1-609 copy.gif (135278 bytes)

 

2-2-609 copy.gif (159609 bytes)2-3-609 copy.gif (62758 bytes)

3-1-609 copy.gif (93665 bytes)

3-2-609 copy.gif (83915 bytes)

3-3-609 copy.gif (172574 bytes)

4-1-609 copy.gif (96971 bytes)

4-2-609 copy.gif (92289 bytes)4-3-609 copy.gif (120401 bytes)

5-1-609 copy.gif (98746 bytes)

5-2-609 copy.gif (169709 bytes)

5-3-609 copy.gif (25172 bytes)

6-1-609 copy.gif (62197 bytes)

6-2-609 copy.gif (72063 bytes)

7-609 copy.gif (66832 bytes)

 

8-609 copy.gif (63427 bytes)

 

01.01.2003