Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.591

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 21.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izlaišana brīvam apgrozījumam

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāma muitas procedūra - izlaišana brīvam apgrozījumam.

2. Preces izlaiž brīvam apgrozījumam, izmantojot vienoto administratīvo dokumentu, kas izstrādāts, pamatojoties uz starptautiskajos līgumos paredzētajiem dokumentiem vai preču pavaddokumentiem.

3. Preces var izlaist brīvam apgrozījumam atbilstoši to izmantošanas mērķim, ja šīs preces lieto kuģu, civilās aviācijas gaisakuģu, urbšanas vai ražošanas platformu būvēšanai, ekspluatācijai, pārveidošanai, aprīkošanai un remontam vai veic ar tām citas starptautiskajos līgumos vai likumos noteiktās darbības.

4. Lai preces izlaistu brīvam apgrozījumam atbilstoši to izmantošanas mērķim un atbrīvotu no muitas maksājumiem, nepieciešama rakstiska atļauja. Atļauju izsniedz muitas iestāde, kurā preces tiek deklarētas brīvam apgrozījumam. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz tās personas rakstisku pieteikumu, kura ieved preces Latvijas Republikas muitas teritorijā vai ir tās ievedusi izlaišanai brīvam apgrozījumam.

5. Lai saņemtu atļauju, persona iesniedz pieteikumu. Pieteikumā par šo noteikumu 1.pielikumā minētajām precēm norāda šādas ziņas:

5.1. darbības, kuras paredzēts veikt ar precēm, un iekārtas, ar kurām paredzēts veikt šīs darbības;

5.2. preču daudzums un apraksts.

6. Precēm, kuras atbrīvo no muitas maksājumiem atbilstoši to izmantošanas mērķim, iespējamā muitas parāda rašanās laikā piemēro galvojuma sistēmu.

7. Ja darbības ar precēm tehnoloģiski ir iespējams veikt īsākā laikposmā nekā atļaujā noteiktais termiņš, muitas iestāde var vienoties ar personu, kura šīs preces ir ievedusi, par atļaujas derīguma termiņu samazināšanu.

8. Ja tiek konstatēti atļaujas izmantošanas vai muitas noteikumu pārkāpumi, muitas iestāde anulē atļauju. Lēmums par atļaujas anulēšanu ir spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Atļaujas turētājs samaksā muitas maksājumus par precēm, kuras vēl nav lietotas atbilstoši to izmantošanas mērķim.

9. Atļaujas izmantošanas pārkāpums ir preču lietošana, kas neatbilst apstiprinātajam to izmantošanas mērķim, kā arī citi muitas noteikumu pārkāpumi. Atļaujas izmantošanas pārkāpumiem pielīdzina arī apzināti nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu, lai saņemtu atļauju.

10. Atļaujas turētājs:

10.1. piesaka preces muitas iestādē, kas kontrolēs darbības ar precēm un to izmantošanu atbilstoši atļaujā noteiktajam to izmantošanas mērķim;

10.2. uzskaita preces un saglabā uzskaites dokumentus tā, lai muitas iestāde varētu veikt nepieciešamās pārbaudes;

10.3. nodrošina preču lietošanu atbilstoši to izmantošanas mērķim.

11. Šo noteikumu 1.pielikumā minētās preces atbilstoši atļaujā noteiktajam to izmantošanas mērķim var lietot vienu gadu no dienas, kad muitas iestāde ir pieņēmusi muitas deklarāciju, ar kuru preces pieteiktas izlaišanai brīvam apgrozījumam. Šo noteikumu 2.pielikumā minēto preču izmantošanas termiņš ir pieci gadi.

12. Muitas iestāde var pagarināt šo noteikumu 11.punktā noteiktos termiņus, ja preces nepārvaramas varas dēļ nav lietotas atbilstoši to izmantošanas mērķim. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt nepārvaramas varas ilgumu. Atļaujas izmantošanas termiņa pagarināšanas kārtība ir tāda pati kā atļaujas izsniegšanas kārtība.

13. Muitas iestāde apstiprina preču izmantošanas mērķi šādos gadījumos:

13.1. noteiktajā termiņā preces izmantos tikai vienreiz;

13.2. preces izmantos vairākkārt, bet ne ilgāk kā divus gadus pēc tam, kad muitas iestāde pirmoreiz apstiprinājusi preču izmantošanas mērķi. Pirmās muitas procedūras noteikšanas datumu ieraksta šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajos uzskaites dokumentos.

14. Šo noteikumu 2.pielikumā minētajām precēm, kuras izmanto civilās aviācijas gaisakuģu būvēšanai, ekspluatācijai, pārveidošanai, aprīkošanai un remontam, muitas iestādes apstiprināts preču izmantošanas mērķis ir noteikts ar dienu, kad muitas iestāde pirmoreiz apstiprinājusi preču izmantošanas mērķi.

15. Ja transportlīdzekļus nodod citām personām, salikšanai paredzētās transportlīdzekļu daļas uzskata par tādām precēm, kurām ir muitas iestādes apstiprināts preču izmantošanas mērķis.

16. Šo noteikumu 2.pielikumā minētajām precēm, kas paredzētas civilās aviācijas gaisakuģu būvēšanai, ekspluatācijai, pārveidošanai, aprīkošanai un remontam, muitas iestādes apstiprināts preču izmantošanas mērķis ir noteikts ar dienu, kad attiecīgo gaisakuģi nodod personai, kas nav atļaujas turētāja, vai pēc remonta vai pārveidošanas to atkārtoti nodod atļaujas turētājam.

17. Kuģu, urbšanas vai ražošanas platformu būvēšanai, ekspluatācijai, pārveidošanai, tehniskai un cita veida aprīkošanai un remontam paredzētās preces uzskata par tādām precēm, kurām ir muitas iestādes apstiprināts preču izmantošanas mērķis, ar dienu, kad kuģi, urbšanas vai ražošanas platformu nodod personai, kas nav atļaujas turētāja, vai pēc remonta vai pārveidošanas to atkārtoti nodod atļaujas turētājam.

18. Civilās aviācijas gaisakuģu būvēšanai, ekspluatācijai, pārveidošanai, aprīkošanai un remontam paredzētās preces (ja tās tieši nogādā uz gaisakuģi tā aprīkošanai) šo preču piegādes laikā uzskata par tādām precēm, kurām ir muitas iestādes apstiprināts preču izmantošanas mērķis.

19. Civilās aviācijas gaisakuģus uzskata par tādām precēm, kurām ir muitas iestādes apstiprināts preču izmantošanas mērķis, ar dienu, kad šos civilās aviācijas gaisakuģus reģistrē attiecīgajā valsts reģistrā.

20. Muitas iestāde brīvam apgrozījumam izlaistajām precēm pēc personas rakstiska lūguma var apstiprināt citu izmantošanas mērķi vai citu muitas režīmu (piemēram, izvešana (eksports) vai iznīcināšana), ja preces nepārvaramas varas dēļ nav lietotas atbilstoši to izmantošanas mērķim vai preces to īpašību dēļ nav lietojamas atbilstoši apstiprinātajam izmantošanas mērķim. Ja muitas iestāde apstiprina citu muitas režīmu, kas nav minēts šajā punktā, persona samaksā muitas maksājumus par precēm.

21. Ja atļaujas turētājs var nodrošināt preču identifikāciju, muitas iestāde atļauj šo noteikumu 1.pielikumā minētās preces (izņemot ar akcīzes nodokli naftas produktiem apliekamās preces), kas izlaistas brīvam apgrozījumam, glabāt kopā ar citām šo noteikumu 1.pielikumā minētajām precēm vai jēlnaftu, ko Latvijas kombinētās nomenklatūras 2709 00.subpozīcijā klasificē kā neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas.

22. Ja muitas iestāde atļauj piemērot muitas procedūru - izvešana (eksports) -, preces uzskata par ārvalstu precēm ar dienu, kad pieņemta preču muitas deklarācija.

23. Attiecībā uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajām precēm muitas iestāde atļauj piemērot muitas procedūru - izvešana (eksports) -, ja darbības ar šīm precēm tehnoloģiski nav iespējams veikt Latvijas Republikas muitas teritorijā.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 4.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.591

 

Naftas produkti, kurus piegādā kuģiem un gaisakuģiem un kuri atbrīvojami no muitas maksājumiem atbilstoši preču izmantošanas mērķim

Preces kods (atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai)

Apraksts

1

2

 

Akmeņogļu darvas eļļas un pārējie produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaices rezultātā; līdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru:

 

-benzols:

2707 10 900

--citām vajadzībām

 

-toluols:

2707 20 900

--citām vajadzībām

 

-ksilols:

2707 30 900

--citām vajadzībām

 

-pārējie aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65 % (ieskaitot zudumus) destilē 250 grādos pēc C pēc ASTM D 86 metodes:

2707 50 900

--citām vajadzībām

 

--pārējie:

 

---pārējie:

2707 99 910

----2803.preču pozīcijā minēto produktu iegūšanai

 

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas un ir šo produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atlikumi:

- naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (izņemot neapstrādātas eļļas) un produkti, kas nav citur minēti vai iekļauti, kuros pēc svara ir 70 % vai vairāk naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu un šīs eļļas ir produktu pamata sastāvdaļas, izņemot eļļas atkritumus:

 

--vieglās eļļas un preparāti:

2710 11 110

--specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 11 150

---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 110.subpozīcijā minētos

 

--pārējās:

 

---vidējās eļļas:

2710 19 110

----specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 19 150

----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 410.subpozīcijā minētos

 

---smagās eļļas:

 

----gaistošās eļļas (gāzeļļas):

2710 19 310

-----specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 19 350

-----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 610.subpozīcijā minētos

 

----degvieleļļas:

2710 19 510

-----specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 19 550

-----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 710.subpozīcijā minētos

 

----smēreļļas; pārējās eļļas:

2710 19 710

-----specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 19 750

-----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2710 00 910.subpozīcijā minētos

 

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

 

-sašķidrināti:

 

--propāns:

 

---propāns ar tīrību, ne mazāku kā 99 %:

2711 12 190

----citām vajadzībām

 

---pārējais:

2711 12 910

----specifiskiem pārstrādes procesiem

2711 12 930

----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2711 12 910.subpozīcijā minētos

 

--butāni:

2711 13 100

---specifiskiem pārstrādes procesiem

2711 13 300

---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2711 13 100.subpozīcijā minētos

 

Naftas vazelīns, parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, pārējie minerālvaski un līdzīgi produkti, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, krāsoti vai nekrāsoti:

 

-pārējie:

 

--pārējie:

 

---neapstrādāti:

2712 90 310

----specifiskiem pārstrādes procesiem

2712 90 330

----ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 2712 90 310.subpozīcijā minētos

 

Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas produktu vai no bitumenminerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi:

-pārējie naftas produktu vai no bitumenminerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi:

2713 90 100

--2803.preču pozīcijā minēto produktu iegūšanai

 

Acikliskie ogļūdeņraži:

 

-piesātinātie:

2901 10 900

--citām vajadzībām

 

Cikliskie ogļūdeņraži:

2902 20 000

-benzols

2902 30 000

-toluols

2902 44 000

-ksilola izomēra maisījumi

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.591

Kuģu, civilās aviācijas gaisakuģu, urbšanas vai ražošanas platformu būvēšanai, ekspluatācijai, pārveidošanai, aprīkošanai un remontam izmantojamās preces, kuras atbrīvojamas no muitas maksājumiem, pamatojoties uz preču izmantošanas mērķi

Preces kods (atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai)

Apraksts

1

2

 

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem:

 

-aviācijas motori:

8407 10 900

--pārējie

 

Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 8407. un 8408.preču pozīcijā minētajiem motoriem:

 

-aviācijas motoriem:

8409 10 900

--pārējās

 

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un pārējās gāzturbīnas:

 

-turboreaktīvie dzinēji:

 

--ar vilces spēku ne vairāk kā 25 kN:

8411 11 900

---pārējie

 

--ar vilces spēku vairāk nekā 25 kN:

8411 12 900

---pārējie

 

-turbopropelleru dzinēji:

 

--ar jaudu ne vairāk kā 1100 kW:

8411 21 900

---pārējie

 

--ar jaudu vairāk nekā 1100 kW:

8411 22 900

---pārējie

 

-daļas:

 

--turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas:

8411 91 900

---pārējās

 

Pārējie dzinēji un spēkiekārtas:

 

-reaktīvie dzinēji, izņemot turboreaktīvos:

8412 10 900

--pārējie

 

-daļas:

 

--pārējās:

8412 90 300

---reaktīvo dzinēju, izņemot turboreaktīvo dzinēju 8801. vai 8802.preču pozīcijā minēto izstrādājumu daļas:

 

-propelleri un to daļas:

8803 10 900

--pārējie

 

-šasijas un to daļas:

8803 20 900

--pārējās

 

-pārējās lidmašīnu vai helikopteru daļas:

8803 30 900

--pārējās

 

-pārējās:

 

--pārējās:

8803 90 980

---pārējās

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

04.01.2003